ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 10 septembrie 2020  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea decembrie 2020:
  - înscrierea candidaților:2-4 decembrie 2020;
  - desfășurarea probei practice:5-9 decembrie 2020;
  - desfășurarea probei scrise:10 decembrie 2020;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:11 decembrie 2020;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:11-12 decembrie 2020;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:13-15 decembrie 2020;
  - afișarea rezultatelor finale:16 decembrie 2020.
   +  Articolul 2Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2021:
  - înscrierea candidaților:8-12 februarie 2021;
  - desfășurarea probei practice:15-16 februarie 2021;
  - desfășurarea probei scrise:17 februarie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:18 februarie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:19 februarie 2021;
  - susținerea proiectului:22-23 februarie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:24 februarie 2021.
   +  Articolul 3Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2021:
  - înscrierea candidaților:10-12 mai 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:17-18 mai 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:19 mai 2021.
   +  Articolul 4Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2021:
  - înscrierea candidaților:2-4 iunie 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:7-10 iunie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:11 iunie 2021.
   +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari pentru forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 3-18 iunie 2021;
  - desfășurarea probei practice: 12-14 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba practică: 14 iulie 2021;
  - desfășurarea probei scrise: 15-16 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă: 16 iulie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 16 iulie 2021;
  - susținerea proiectului: 19-21 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021.
  (la 11-05-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )
   +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre, forțele aeriene, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2021:
  - înscrierea candidaților:14 iunie-2 iulie 2021;
  - desfășurarea probei practice:19-20 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:20 iulie 2021;
  - desfășurarea probei scrise:21 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:21 iulie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:21 iulie 2021;
  - susținerea proiectului:22-23 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:24 iulie 2021.
   +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021;
  - echivalarea probei practice: 19 iulie 2021;
  - echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021;
  - susținerea și evaluarea proiectului: 21-22 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021.
  (la 11-05-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )
   +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021;
  - evaluarea proiectului: 19-21 iulie;
  - afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021.
  (la 11-05-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )
   +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților: 4-6 august 2021;
  - desfășurarea probei practice:
  • specialitate penitenciară: 9-13 august 2021;
  • științe juridice și socioumane: 16-18 august 2021;
  - desfășurarea probei scrise: 19 august 2021;
  - afișarea rezultatelor și depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 24 august 2021;
  - susținere și evaluarea proiectului: 25-27 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 30 august 2021.
  (la 11-05-2021, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )
   +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională «asistent medical generalist», sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților: 23-27 august 2021;
  - echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului: 27-31 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 31 august 2021.
  (la 11-05-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )
   +  Articolul 11Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților:16-20 august 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:23-24 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:25 august 2021.
   +  Articolul 12Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților:16-20 august 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:23-24 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:25 august 2021.
   +  Articolul 13Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.  +  Articolul 14(1) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care se afișează în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidaților, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională, rezultatul/notele obținut(e) la fiecare probă de examen susținută, media generală, rezultatul final: „admis“/„respins“/ „neprezentat“/„eliminat din examen“.(2) Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(3) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(4) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal.  +  Articolul 15Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 31 august 2020.Nr. 5.459.-----