ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 10 septembrie 2020  În baza:– art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;– Referatului privind aprobarea Ordinului pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă nr. 2.035/DPOCMP din 18.08.2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, denumită în continuare ordonanța de urgență, pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.  +  Articolul 2(1) Bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.  +  Articolul 3(1) În vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise:a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.  +  Articolul 4Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5(1) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, respectiv cele menționate de aceștia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (1).(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2), termenul de 10 zile prevăzut la alin. (1) curge de la data înregistrării pe e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, a clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate.  +  Articolul 6Angajatorii au obligația de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, următoarele documente justificative, scanate:a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.  +  Articolul 7În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 6 alin. (5) din ordonanța de urgență, în 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite în anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 8Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 9 septembrie 2020.Nr. 1.376.  +  Anexa nr. 1
  CATEGORIILE
  de bunuri ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
  1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook2. Tablete3. Smartphone4. Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-35. Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-36. Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  Angajator …………………................................................CUI / CIF …………………….............................................Cod CAEN ……………………….......................................Adresa/Sediu …………………………...............................Cont IBAN ……………………………................................Deschis la …………………………....................................Telefon/fax ……………………………................................E-mail …………………………...........................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană …………………../a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata, ………………………, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social în localitatea ………………………., str. ………..…….........……. nr. …………, județul ………………………./ municipiul …………………, sectorul …………., în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, vă solicit acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumei totale de …………………… lei, reprezentând sprijin financiar în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, pentru un număr de …………. de telesalariați.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar …………..
  Semnătura ……………….
  Data ……………………
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ………………………., legitimat/legitimată cu CI/BI seria …………. nr. ……………, eliberată/eliberat de ………....………. la data de ………………, CNP ……………............………., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ………...............................…….., având CUI ……………….., cod CAEN ……………………, cu sediul social în localitatea ……………………., str. …………………….. nr. …………….., județul ………………./municipiul …………………………, sectorul ……………., telefon ……………………., fax ………………….., e-mail …………….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:1. angajații pentru care se solicită sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare;2. angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitățile suspendate, potrivit legii;3. angajatorul nu este înregistrat în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.Angajatorul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, să transmită agenției pentru ocuparea forței de muncă documente justificative referitoare la achiziția de bunuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ……………………
  Semnătura ……………………..
  Data ………………………
   +  Anexa nr. 4 Angajator …………...............................................................CUI/CIF ……………………...................................................
  LISTA*)
  telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
  Nr. crt.Numele și prenumele Codul numeric personalNumărul de zile lucrate în regim de telemuncă în perioada stării de urgență**)Perioada în care s-a desfășurat activitate în regim de telemuncă în perioada stării de urgență**)Numărul și data contractului individual de muncă/actului adițional la contractul individual de muncă**)Suma solicitată***)
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:

  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ……………….
  Semnătura ……………………………..
  Data …………………………..
  *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document.**) Conform Registrului general de evidență al salariaților.***) 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020.
  ----