ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 10 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 9 septembrie 2020.Nr. 1.375.  +  Anexa nr. 1
  - Model -
  CERERE*)
  *) La cerere se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.Către ..............(denumirea angajatorului).............Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., cu domiciliul în ........................., legitimat/legitimată cu ....... seria ...... nr. ......, CNP..............................., având funcția de .............................., în calitate de**):**) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant.[ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;[ ] adoptator;[ ] persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;[ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;[ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;[ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;[ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,al
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPStatutul deținut***)Unitatea de învățământ/serviciul de zi
  1.
  2.
  3.
  n.
  ***) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:"1" - preșcolar;"2" - școlar de până la 12 ani inclusiv;"3" - copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special;"4" - copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară;"5" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;"6" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.
  în temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, solicit acordarea, începând cu data de ......................, de zile libere plătite, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021.Semnătura ....................Data ........
   +  Anexa nr. 2
  - Model -
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., cu domiciliul în ..............................................., legitimat/legitimată cu .......... seria ......... nr. .................., CNP........................................., având calitatea de angajat la ................................................, în funcția de ........................................., părinte*)/reprezentant legal al:1. numele și prenumele ..................................................., în vârstă de ......... ani**);2. numele și prenumele .................................................., în vârstă de ............ ani**);3. numele și prenumele .................................................., în vârstă de ............ ani**),*) Părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.**) Copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară sau, după caz, copil cu handicap grav neșcolarizat ori persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:a) nu am solicitat la locul de muncă zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;b) nu mă aflu în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflați în întreținere;d) nu mă aflu în concediu de odihnă/concediu fără plată;e) nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) realizez venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Semnătura .....................................Data ..........................
  -----