ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 3 septembrie 2020pentru aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 8 septembrie 2020  Având în vedere necesitatea stringentă de identificare a resurselor pentru dezvoltarea durabilă a colectivităților locale, care prezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social și cultural,luând în considerare că se impune necesitatea asigurării unui climat investițional pentru localitățile din regiunile dezavantajate/subdezvoltate ale României, care să ducă la creșterea calității vieții cetățenilor prin investiții în infrastructură care să asigure conservarea resurselor primare, protecția mediului prin reducerea emisiilor de CO_2, fără a afecta echilibrul ecosferei,în situația neadoptării prevederilor referitoare la investițiile în proiecte privind dezvoltarea durabilă a localităților sărace/dezavantajate, consecințele negative care ar putea fi produse constau în imposibilitatea desfășurării unui program investițional concret și coerent, care ar conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieții, precum și la neconformarea la legislația europeană în domeniul protecției mediului și neîndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor.În lipsa adoptării prevederilor privind continuarea proiectelor de investiții demarate în anul 2018, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, dar nefinalizate, consecințele negative care s-ar putea produce constau în imposibilitatea implementării acestora, întrucât beneficiarii sunt unități administrativ-teritoriale sărace, cu bugete mici și grad de îndatorare mare, care face imposibilă contractarea de împrumuturi pentru finalizarea proiectelor începute.Consecințele negative ale neadoptării pe calea ordonanței de urgență constau în întârzierea cheltuirii sumelor rămase, respectiv a implementării proiectelor, având în vedere prioritățile investiționale din strategiile de dezvoltare locală, dar și deficitele bugetelor locale, afectate în contextul cheltuielilor generate de măsurile impuse pentru protejarea populației împotriva pandemiei SARS-CoV-2.În acest context, aprobarea în regim de urgență a implementării programului de finanțare reprezintă o situație extraordinară, întrucât orice întârziere suplimentară determină modificarea valorii devizelor de investiții și implicit a indicatorilor asumați.Totodată, situația extraordinară este determinată de interesul statului român de a demonstra buna-credință, prin îndeplinirea condiționalităților asumate în raport cu partenerii elvețieni, în condițiile actualelor negocieri pentru viitoarea perioadă de programare.Având în vedere transferul de către Confederația Elvețiană către Guvernul României a sumei de 3.750.919,79 CHF reprezentând fonduri rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanțat în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, la care se adaugă sumele neutilizate din transferurile anterioare rămase în conturile Ministerului Fondurilor Europene,ținând cont de împrejurarea potrivit căreia o serie de proiecte de investiții în infrastructura unor localități sărace/subdezvoltate au fost demarate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse începând cu anul 2018, dar nu au putut fi finalizate în termen, din cauza dificultăților întâmpinate în procesul de achiziție publică,luând în considerare acordul partenerilor elvețieni, precum și cerințele impuse prin decizia de transfer al sumei de 3.750.919,79 CHF,în vederea atingerii țintelor stabilite prin Programul de guvernare privind dezvoltarea producției de energie cu emisii reduse de gaze ce produc efect de seră, precum și pentru definitivarea programului de investiții cu finanțare din fonduri publice, concentrând fondurile disponibile pentru finalizarea obiectivelor de investiții aflate în curs de derulare,ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă „Programul de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“ - FAED, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare Program.(2) Programul are ca obiectiv general contribuția la susținerea managementului energiei durabile la nivelul localităților sărace/subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă, pentru creșterea accesibilității la resurse și a calității vieții, pentru a promova dezvoltarea economică și a oferi un răspuns la schimbările climatice.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate de plată - unitatea stabilită în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, prin Direcția generală mecanisme și instrumente financiare nerambursabile, care asigură controlul financiar corespunzător al Programului;b) avansul acordat beneficiarului - sumă transferată în tranșe de către autoritatea de plată către beneficiarii FAED, în vederea asigurării prefinanțării cheltuielilor eligibile aferente proiectelor, conform clauzelor contractelor de finanțare;c) beneficiar FAED - unitatea administrativ-teritorială care încheie contract de finanțare pentru implementarea de proiecte în cadrul Programului;d) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiari care pot fi finanțate atât din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b), cât și din fonduri proprii, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Programului;e) cererea de plată - documentul depus de către beneficiar prin care solicită acordarea avansului sau, după caz, rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, potrivit contractului de finanțare;f) cofinanțare - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor;g) contribuție proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanțării, precum și sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile;h) contract de finanțare în cadrul FAED - documentul încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și beneficiarul FAED, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților semnatare cu privire la implementarea proiectelor finanțate din FAED;i) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) și contribuția proprie;j) Fond elvețian de contrapartidă - FEC - fondul implementat conform Hotărârii Guvernului nr. 532/1996 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992, precum și a schimbului de scrisori pentru prelungirea valabilității acordului pentru perioada 1995-1996, cu modificările ulterioare;k) sold FEC - sume neutilizate din FEC, precum și dobânda aferentă, rămase, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la finalul implementării Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;l) managementul FAED - echipa constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației responsabilă cu managementul FAED.  +  Articolul 3Programul se implementează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la finele anului 2025.  +  Articolul 4Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice: reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficare, furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă, iluminat public, transport public și planificare urbană.  +  Articolul 5(1) Finanțarea Programului se realizează din următoarele surse:a) sumele gestionate de autoritatea de plată, rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanțat în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;b) sume rămase neutilizate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din soldul FEC;c) sume din bugetele locale.(2) Cheltuielile eligibile ale proiectelor implementate în cadrul Programului sunt finanțate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.  +  Articolul 6(1) Prin Program sunt finanțate:a) proiectele aprobate pentru finanțare și nefinalizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanțat prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;b) proiectele selectate prin apel realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, adresat comunelor, orașelor și municipiilor din regiuni sărace/subdezvoltate ale României. (2) Comunele, orașele și municipiile din regiunile cărora le este adresat apelul de proiecte sunt stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pe baza datelor statistice privind rata sărăciei relative, pe regiuni de dezvoltare, potrivit datelor deținute de Institutul Național de Statistică și a impozitului pe venit pe cap de locuitor, potrivit Ghidului de finanțare, ce va conține criteriile de selecție și evaluare a proiectelor.(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, rata sărăciei relative este definită ca fiind ponderea persoanelor sărace, care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile, în totalul populației.  +  Articolul 7Sumele alocate din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) se utilizează de către unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază:a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;b) pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;c) pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;e) pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;g) pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;i) pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier;j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri, consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;k) pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;l) pentru probe tehnologice și teste;m) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;n) pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.  +  Articolul 8(1) Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:a) cheltuielile angajate înainte de data semnării contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor angajate de beneficiari pentru proiectele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), care se finalizează cu finanțare din cadrul prezentului program;b) dobânda aferentă creditelor;c) achiziționarea de terenuri și clădiri;d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;e) alte comisioane, impozite și taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe și contribuțiile de securitate socială aferente salariilor și remunerațiilor eligibile, dacă nu sunt suportate efectiv și definitiv de către beneficiar.(2) Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul Programului.  +  Articolul 9(1) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, coordonează managementul financiar al fondurilor acordate prin Program, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) și b).(2) În cazul în care Ministerul Fondurilor Europene constată că beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, acesta notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, a sumelor transferate necuvenit.(3) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele transferate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Fondurilor Europene solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. (4) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Fondurilor Europene comunică în scris acest lucru direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (3).(5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele transferate necuvenit prevăzute la alin. (2) și în care se menționează Ministerul Fondurilor Europene ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor transferate necuvenit.(6) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele transferate necuvenit, prevăzute la alin. (2), potrivit celor menționate în cerere.(7) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (6) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (5), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.(8) Sumele recuperate astfel de Ministerul Fondurilor Europene se virează în contul de venituri bugetare prevăzut la art. 10 alin. (1).  +  Articolul 10(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să vireze într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis la capitolul „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene, deschis la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, sumele existente în soldul contului „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“, deschis la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, reprezentând fonduri rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanțat în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să vireze sumele determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate și totalul plăților efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență din soldul FEC, potrivit prevederilor art. 6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, în contul prevăzut la alin. (1).(3) Sumele virate in contul distinct de venituri bugetare prevăzut la alin. (1) se utilizează numai pentru finanțarea proiectelor implementate potrivit art. 6, prin transfer către beneficiari, conform contractelor de finanțare.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, să majoreze veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2).(5) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (4) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetul acestuia cu suma necesară contractării proiectelor, fără a depăși sumele aferente finanțării Programului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b).(6) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (4) și (5) în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare.(7) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli corespunzătoare.(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorității de plată virează în contul de disponibil 50.01.62 „Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor aferente Programului FAED“, deschis pe seama acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, sumele determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea corespunzătoare de cheltuieli bugetare.(9) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorității de plată va efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate. Până la aceeași dată, acesta va solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (8).(10) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (8) se transferă, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, de către ordonatorul principal de credite al autorității de plată în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (3)-(9), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 11(1) Sumele cuvenite a fi transferate beneficiarilor de proiecte conform contractelor de finanțare se virează de către autoritatea de plată într-un cont distinct de venituri ale bugetelor locale, după cum urmează:a) sumele aferente primei tranșe reprezentând avansul acordat beneficiarului, pe baza cererii acestuia;b) sumele aferente următoarelor tranșe reprezentând avansul acordat beneficiarului, după certificarea cheltuielilor eligibile efectuate, pe baza documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.c) sumele aferente tranșei finale se rambursează pe baza prezentării și acceptării raportului final al proiectului, după certificarea cheltuielilor eligibile și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.(2) Beneficiarii cărora li se acordă avansuri, potrivit art. 16, au obligația de a restitui voluntar sumele care au rămas neutilizate la sfârșitul implementării proiectelor, în baza notificării autorității de plată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la autoritatea de plată.  +  Articolul 12(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza contractelor de finanțare încheiate potrivit prezentei ordonanțe de urgență și se includ la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare“, articolul „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“, alineatul „Finanțarea națională“.(2) Fondurile cuprinse în bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 10, și fondurile cuprinse în bugetele locale, potrivit prevederilor alin. (1), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate potrivit prezentei ordonanțe de urgență și nu pot fi utilizate pentru finanțarea unor cheltuieli de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin transferul la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(3) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 13Sumele primite ca avans potrivit prevederilor art. 16 rămase neutilizate la sfârșitul anului se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 14(1) Proiectele implementate în cadrul Programului FAED sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente proiectelor implementate în cadrul Programului FAED, pot fi anuale sau multianuale.(3) Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatea de plată, efectuează angajarea cheltuielilor aferente Programului în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 10 alin. (5), precum și o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare și efectuează înregistrarea în contabilitate - operațiune specifică fazei de lichidare, precum și ordonanțarea și plata acestora în baza creditului bugetar, prevăzute la art. 10 alin. (4).(4) În cadrul fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operațiuni:a) autoritatea de plată inițiază formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, anexa nr. 1a) la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, și completează cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform art. 10 alin. (5). Autoritatea de plată semnează la rubricile „Compartiment de specialitate“ și „Compartiment de contabilitate“ din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, care este supus vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite;b) ordonatorul principal de credite semnează contractele de finanțare, acestea fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, împreună cu formularele, inițiate de autoritatea de plată, „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ și „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) și 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, prezentate împreună cu lista de verificare aferentă;c) angajamentele bugetare aprobate (contul 8066000), angajamentele legale (contul 8067000), creditele bugetare aprobate (contul 8060000), creditele de angajament aprobate (contul 8071000) și creditele de angajament angajate (contul 8072000) se înregistrează în contabilitatea autorității de plată, în baza bugetului aprobat și a contractului de finanțare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) și ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul operațiunilor specifice fazei de lichidare, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de management FAED, efectuează următoarele operațiuni:a) verifică și aprobă rapoartele intermediare, respectiv finale ale proiectelor, verifică existența documentelor justificative anexate, primite de la beneficiarii finanțării;b) verifică existența mențiunii „Bun de plată pentru suma de ...“ sau „Se refuză la plată suma de ...“, respectiv a mențiunii „Certificat în privința realității, regularității și legalității“ acordate de beneficiarii de proiecte pe facturile sau documentele cu valoare echivalentă, existența documentelor justificative, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăților de către beneficiarii de proiecte, precum și eligibilitatea costurilor cuprinse în cererile de plată;c) se asigură că beneficiarii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor din alte surse de finanțare;d) se asigură că beneficiarii nu au recuperat și nu pot recupera TVA din altă parte, potrivit prevederilor legale în vigoare;e) se asigură că beneficiarii au îndeplinit prevederile contractelor de finanțare cu privire la procentul de cofinanțare;f) în urma verificărilor efectuate, aprobă cererile de plată, primite de la beneficiarii de proiecte, prin emiterea notei de aprobare la plată;g) transmite autorității de plată cererile de plată, împreună cu rapoartele intermediare, respectiv finale aprobate, nota de aprobare la plată, copii certificate „Conform cu originalul“ de către beneficiarii proiectelor sau măsurilor, ale facturilor și documentelor justificative aferente, inclusiv ale documentelor din care rezultă efectuarea plăților de către beneficiarii de proiecte sau măsuri.(6) În cadrul operațiunilor specifice fazei de lichidare Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, efectuează următoarele operațiuni:a) verifică conformitatea și legalitatea cererii de plată cu prevederile contractului de finanțare;b) verifică existența rapoartelor intermediare, respectiv finale aprobate de managementul FAED, a notei de aprobare la plată întocmite de managementul FAED, a copiilor certificate „Conform cu originalul“ ale facturilor cu mențiunea „Bun de plată pentru suma de ....“ sau „Se refuză la plată suma de ...“, respectiv cu mențiunea „Certificat în privința realității, regularității și legalității“, acordată de beneficiarii de proiecte și a documentelor justificative aferente, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăților de către beneficiari;c) confirmă dacă partea de cofinanțare a fost plătită conform contractului de finanțare;d) autoritatea de plată certifică sumele solicitate prin cererile de plată în urma verificărilor enumerate mai sus cu mențiunea „Se certifică suma de ...“.(7) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul autorității de plată, folosind formularul „Ordonanțare de plată“. La înscrierea informațiilor în coloana 1 „Disponibil înaintea efectuării plății“ din formularul „Ordonanțare de plată“ se va ține cont de angajamentele bugetare evidențiate în contul 8066000 „Angajamente bugetare“, precum și de plățile efectuate anterior, dar și de cheltuielile care au fost angajate, lichidate și ordonanțate anterior și care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului „Ordonanțare de plată“.  +  Articolul 15(1) Contractele de finanțare sunt semnate la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, și beneficiari.(2) Contractele stabilesc termenele și condițiile privind implementarea proiectelor, derularea operațiunilor financiare, inclusiv:a) termenul maxim de efectuare a plăților către beneficiarii de proiecte, aferente rambursării cheltuielilor eligibile sau acordării avansurilor, după caz;b) documentele justificative necesare rambursării cotei-părți din cheltuielile eligibile efectuate sau justificării avansului, după caz;c) obligația ca fiecare raport intermediar sau final de proiect, transmis de beneficiarii de proiecte, să aibă anexată o situație care să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de aceștia;d) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor și condițiilor stabilite prin contractele de finanțare;e) modalitățile și termenele de recuperare a sumelor plătite necuvenit, conform legislației aplicabile și procedurilor specifice.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, să dezangajeze în cadrul proiectelor fondurile neutilizate/economiile rezultate din implementarea acestora. Sumele rezultate pot fi angajate pe parcursul întregului exercițiu bugetar pentru proiecte noi sau proiecte aflate în derulare.(4) Autoritatea de plată are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile cu beneficiarii de proiecte privind sumele plătite acestora/restituite de aceștia pentru operațiunile gestionate în cadrul Programului FAED, cel puțin o dată pe an.  +  Articolul 16(1) Beneficiarii FAED pot solicita plăți în avans în vederea asigurării prefinanțării cheltuielilor eligibile.(2) Plățile în avans pentru beneficiarii FAED se acordă după cum urmează:a) valoarea unei tranșe de avans nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor finanțate din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b), conform contractului de finanțare;b) acordarea unei noi tranșe de avans se face numai după ce:(i) avansul acordat anterior a fost justificat integral prin rapoarte intermediare și documente justificative;(ii) avansul acordat anterior a fost justificat parțial prin rapoarte intermediare și documente justificative, proporțional cu sumele solicitate pentru reîntregirea avansului;c) prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tranșele se aprobă până la atingerea a 80% din valoarea totală a cheltuielilor finanțate potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) și b), urmând ca ultima plată să se realizeze pe baza prezentării și acceptării raportului final.(3) Cheltuielile eligibile efectuate ce depășesc valoarea avansului acordat se includ în cererea de plată și vor fi plătite de către autoritatea de plată, după caz, împreună cu următoarea tranșă de avans.(4) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a cuprinde în bugetele locale sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor, care se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ori cu ocazia rectificărilor bugetare.(5) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (4), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local, potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor finanțate în cadrul Programului FAED, beneficiarii au obligația de a deschide conturi distincte de venituri și cheltuieli bugetare la unitățile Trezoreriei Statului.  +  Articolul 18Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, și beneficiari, pe o perioadă care nu va depăși durata de implementare a Programului, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.  +  Articolul 19(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de management FAED, are următoarele atribuții:a) elaborează Ghidul de finanțare și lansează apelul de proiecte;b) realizează selecția și evaluarea proiectelor propuse pentru finanțare;c) transmite Ministerului Fondurilor Europene propunerile în baza cărora vor fi încheiate contractele de finanțare;d) monitorizează implementarea proiectelor, prin urmărirea stadiului derulării acestora, realizată prin rapoarte de progres trimestriale și final;e) verifică cererile de avans și plată înaintate de beneficiari și le transmite Ministerului Fondurilor Europene, în condițiile art. 14 alin. (5) lit. f) și g);f) raportează Biroului Contribuției Elvețiene la București modul de împlinire a rezultatelor proiectelor.(2) Ghidul de finanțare prevăzut la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.  +  Articolul 20(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și cu obligațiile din contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate prin Program, potrivit destinației stabilite prin proiecte.(2) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate în cadrul Programului se exercită la nivelul beneficiarilor de proiecte și al autorității de plată.(3) Beneficiarii au obligația asigurării îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor finanțate prin FAED.(4) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin Program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.(5) Beneficiarii au obligația de a asigura accesul echipei de management FAED sau a reprezentanților autorității de plată la orice documente și informații aferente proiectului necesare realizării auditului/controlului/monitorizării proiectului la sediul beneficiarului.  +  Articolul 21Pe numele Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite din structura căruia face parte autoritatea de plată, se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București conturi de venituri și cheltuieli bugetare pentru derularea operațiunilor financiare aferente Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile - FAED“, precum și contul de disponibil prevăzut la art. 10 alin. (8).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 3 septembrie 2020.Nr. 158.-----