LEGE nr. 197 din 7 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 8 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) promovarea și protecția rolului sanogen, educativ, turistic, sportiv și recreativ al pădurii și accesibilității ei în asemenea scopuri pentru populație, în mod nemotorizat.2. La articolul 11 alineatul (7), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) alocații de la bugetul de stat pentru susținerea activității de administrare a fondului forestier proprietate publică a statului, pentru finanțarea administrării ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și pentru finanțarea Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor, în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 99/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale «Cai de Rasă» - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor;3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, ocoalele silvice de regim funcționează ca regii autonome de interes local.4. La articolul 14, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Șefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) și conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii, conform reglementărilor în vigoare. 5. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Înregistrarea fondului forestier în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și actualizarea acestuia, până la înregistrarea în sistemul integrat de cadastru, se face, prin grija autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza prevederilor amenajamentelor silvice actualizate cu intrările/ieșirile aprobate cu acte legale.6. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condițiilor privind protecția mediului.7. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața cuprinsă între 10,1 ha și 100 ha, și pentru care nu există amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului, dar nu mai mult de 100 mc/an de pe această suprafață; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condițiilor privind protecția mediului.(3^2) În situația în care volumul produselor accidentale depășește volumul anual prevăzut la alin. (3^1), recoltarea se face integral în baza avizului conducătorului gărzii forestiere competente teritorial.8. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Elaborarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier inclus în arii naturale protejate se face în concordanță cu prevederile planurilor de management aprobate potrivit legii sau cu măsurile minime de conservare ale ariilor naturale protejate suprapuse, în cadrul evaluării adecvate, parte integrantă din procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice și se armonizează prin încadrarea în categorii funcționale specifice și propunerea de soluții tehnice corespunzătoare.9. La articolul 22, după alineatul (1) se introducpatru noi alineate, alin. (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Inițierea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice de către autoritatea pentru protecția mediului se face concomitent cu elaborarea primei versiuni a amenajamentului silvic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare.(1^2) Amenajamentul silvic intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor culegerii datelor din teren.(1^3) Recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute de legislația de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația emiterii actului administrativ de mediu.(1^4) După intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, datele de interes public din amenajamentul silvic se publică de către autoritatea centrală care răspunde de silvicultură pe un portal public dedicat acestui scop.10. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Amenajamentele silvice întocmite și aprobate, în condițiile legii, pentru fondul forestier inclus în ariile naturale protejate preiau măsurile de management din planurile de management ale acestora sau măsurile minime de conservare în caz că nu există încă un plan de management, iar modificarea lor se aprobă numai potrivit prevederilor art. 22 alin. (1).11. La articolul 29, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Tăierile rase în parcurile naționale, rezervațiile naturale și parcurile naturale sunt interzise, cu excepția arboretelor în care nu se poate asigura regenerarea naturală prin altfel de tăieri.12. La articolul 33 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) efectuarea lucrărilor de degajări, curățări și elagaj artificial;13. La articolul 51, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Personalul silvic cu atribuții de pază răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafețele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier pe care le are în pază, în situația în care în termen de 24 de ore de la constatarea pagubelor nu informează, în scris, ocolul silvic; șeful ocolului silvic răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafețele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier, dacă nu sesizează unitățile de poliție și/sau parchetul teritorial cele mai apropiate, în maximum 24 de ore de la înregistrarea informației referitoare la constatarea pagubelor.14. La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Accesul public pedestru în pădure este permis pe răspunderea celui care intră în pădure numai în zone amenajate, pe trasee și poteci marcate în acest sens, pe drumurile forestiere și în pădurile cu funcții de protecție, predominant sociale.15. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Accesul public cu bicicleta în pădure este permis numai pe drumurile forestiere, pe potecile și pe traseele amenajate, pe răspunderea celui care intră în pădure și cu respectarea condițiilor stabilite de administratorul fondului forestier/proprietar, după caz.16. La articolul 54, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Accesul public în fondul forestier național cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism organizate, care se pot practica pe drumurile forestiere sau pe trasee special marcate și omologate, numai cu acordul:17. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) În cazul organizațiilor neguvernamentale, accesul în fondul forestier cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este permis doar în urma semnării unui protocol cu administratorul, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, sau cu administratorul/proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate privată.(4) Amenajarea în fondul forestier național de poteci și trasee pentru plimbare, alergare și biciclete se face cu acordul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, sau cu acordul proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului. În pădurile încadrate în tipul I funcțional, amenajările se pot realiza numai cu aprobarea administratorului ariei naturale protejate.(5) Potecile și traseele pentru plimbare, alergare și biciclete pot fi realizate numai din pământ, lemn și pietriș. Realizarea acestora nu face obiectul scoaterii definitive/ocupărilor temporare din fondul forestier național, nu necesită autorizație de construcție și este permisă numai în situația în care nu implică tăieri de arbori, defrișări.18. La articolul 59, părțile introductive ale alineatelor (5^1)-(5^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5^1) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, tăierile de igienă executate în fondul forestier proprietate publică a statului se realizează de către administratorii prevăzuți de lege, în următoarea ordine:...............................................................................................(5^2) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și ca lemn de foc din lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, din tăierile de igienă din fondul forestier proprietate publică a statului se valorifică în următoarea ordine de priorități:...............................................................................................(5^3) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și ca lemn de foc din lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, din tăierile de igienă executate în fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică în vigoare, în următoarea ordine de priorități:19. La articolul 59, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Volumul masei lemnoase prevăzut la alin. (10), care depășește posibilitatea anuală, se precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic.20. La articolul 60 alineatul (5), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) expedierea materialelor lemnoase obținute din fondul forestier național și din vegetația din afara fondului forestier național se face numai după măsurarea materialelor lemnoase;21. La articolul 60, după alineatul (5) se introducpatru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului și din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică preponderent ca lemn fasonat.(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puțin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului și din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.(8) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuți la art. 11 alin. (1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale sunt obligați să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile alin. (6) și (7).(9) Licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră derogă de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.22. La articolul 62, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane juridice și fizice, care pot exploata din proprietatea lor, fără să dețină certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, un volum de până la 20 mc/an, în condițiile legii, și ocoalele silvice care pot exploata masa lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire și conducere a arboretelor tinere - curățări.23. La articolul 64, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin metodologie, aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se pot stabili, pe zone-pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalități experimentale de recoltare a arborilor, fără utilizarea dispozitivelor speciale de marcat.24. La articolul 68, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 m^3, neînsoțite de documentele specifice de transport prevăzute la alin. (1), constituie infracțiune și se sancționează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an și cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.(2^2) Sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase și orice alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (2^1).25. La articolul 72, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Se interzic transportul și comercializarea materialelor lemnoase care nu corespund documentelor care atestă proveniența materialelor lemnoase. (1^2) Se interzic primirea, depozitarea și prelucrarea materialelor lemnoase care nu corespund documentelor care atestă proveniența materialelor lemnoase, astfel cum este definită în anexa nr. 1 pct. 38, cu luarea în considerare a toleranțelor de măsurare specificate prin normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase prevăzute la art. 73.26. La articolul 83, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfășurarea activităților de vânătoare și pescuit sportiv, intervenții în caz de avarii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism, organizate, care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (2), precum și pentru accesul proprietarilor la terenuri în vederea gospodăririi acestora.27. La articolul 97 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor necesare asigurării serviciilor silvice pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha, aflate în proprietatea sau în deținerea persoanelor fizice sau juridice, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt cuprinse într-o asociație, care au încheiate contracte de servicii silvice cu ocoale silvice nominalizate; plata se face către ocolul silvic nominalizat, în baza devizului întocmit de acesta, pentru suprafețele pentru care are încheiate contracte de servicii silvice;28. La articolul 97 alineatul (1), litera a^1) se abrogă.29. La articolul 97 alineatul (1), litera a^2) se modifică și va avea următorul cuprins:a^2) devizul prevăzut la lit. a) se calculează ca produs între suprafața prevăzută în contractele de servicii silvice și costurile medii/ha, pe suprafețele aferente formelor de relief, potrivit anexei nr. 2.30. La articolul 97, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Limitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier național peste nivelul regimului silvic, așa cum este definit în anexa nr. 1 pct. 42, se face numai cu acordarea de compensații, cu excepția situațiilor în care dreptul de proprietate este limitat la inițiativa și prin voința expresă a proprietarului.31. La articolul 97, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Impunerea de restricții proprietarilor de păduri prin amenajamente silvice, prin planurile de management și regulamente ale ariilor naturale protejate se face doar cu acordarea prealabilă de plăți reparatorii care să compenseze integral veniturile nerealizate anual de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat.(2^2) În măsura în care nu sunt asigurate prin fonduri europene, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului, sumele necesare pentru efectuarea plăților prevăzute la alin. (2).32. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 97^1(1) În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul acordă ajutoare de stat în silvicultură, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale și gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1), prin bugetul propriu, respectiv prin bugetul autorității publice care gestionează Fondul pentru mediu, constituit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Instituțiile responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, înscriși în Registrul național al asociațiilor de proprietari de păduri. (5) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă pentru: a) costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafețele compacte de fond forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici și/sau abiotici; costurile se aprobă pe bază de deviz de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) contravaloarea pierderii de creștere, care se acordă anual, pe o perioadă de 10 ani, pentru suprafețele prevăzute la lit. a); compensația se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a produs afectarea;c) contravaloarea costurilor generate de recoltarea produselor accidentale.(6) Pentru fondul forestier proprietate publică a statului, costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafețele compacte de fond forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici și/sau abiotici, se suportă din fondul de rezervă al Guvernului.33. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98Sumele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), c), d) și e) se pun la dispoziția ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, după caz, cele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) și g) și alin. (2^1) și (2^2) și la art. 101 se pun la dispoziția proprietarilor, iar cele prevăzute la art. 21 alin. (4) se pun la dispoziția structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.34. La articolul 107, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează:35. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) și de cel mult 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei.36. La articolul 107, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) și (1^1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:37. La articolul 107, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prejudiciile inevitabile constatate de către personalul silvic abilitat, ca urmare a activităților autorizate de exploatare a lemnului, nu constituie infracțiuni, cu condiția ca operatorul economic care exploatează să depună la ocolul silvic o solicitare scrisă în care să specifice volumul prejudiciat.38. La articolul 109, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 109(1) Furtul de puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează:39. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Furtul de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale ori de arbori care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, precum și al oricăror alte produse specifice ale fondului forestier național constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) și de cel mult 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei.40. La articolul 109, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) și (1^1) se majorează cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:41. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă se aprobă prin lege, pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.42. La articolul 126, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126(1) Pentru fondul forestier proprietate publică nu se plătesc taxe și impozite.43. La anexa nr. 1 - Definiții, punctul 21, litera d)a punctului 26 și punctul 39 se modifică și vor avea următorul cuprins:21. Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit și lemnul de foc sub formă de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite și netivite, capetele și flancurile buștenilor; traversele din lemn pentru căi ferate, mangalul, lemnul ecarisat și lemnul cioplit; lemnul sub formă de așchii sau particule, rumegușul, tocătura provenită din lemn, coaja arborilor și resturile de lemn. Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile..............................................................................................d) piste pentru biciclete și alte infrastructuri specifice sau favorabile circulației bicicletelor, precum și, după caz, poteci de pământ pentru deplasare pedestră și alergare și, separat, pentru ciclism montan și pentru deplasare ecvestră, piste pentru alergare, piste pentru deplasare pe dispozitive cu role, punți, pasarele și podețe aferente acestor căi de comunicație;.............................................................................................39. Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă - prețul mediu de vânzare a unui metru cub de masă lemnoasă, la nivel național, determinat ca medie a datelor statistice din ultimii 3 ani, potrivit Institutului Național de Statistică. În situația în care, în perioada de 3 ani aprobată, valoarea prețului mediu de vânzare a unui metru cub de masă lemnoasă, determinată anual de Institutul Național de Statistică, diferă cu mai mult de 30% decât valoarea aprobată, se aprobă un nou preț mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, determinat ca medie a datelor statistice din ultimii 3 ani.44. La anexa nr. 2 - Metodologie de calcul al cheltuielilor destinate asigurării serviciilor silvice pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula: Vtss = Vss x SpSp - suprafața pentru care se asigură serviciile silvice - ha;Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 145%;Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/ha - lei;Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna decembrie a anului precedent efectuării serviciilor silvice - lei;Smc*) - suprafața medie a unui canton silvic, respectiv:400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine de maximum 300 m;700 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 și 800 m;1. 100 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;Ca - valoare cote angajator aferente Smbe - lei;45% - cheltuieli indirecte*) La calculul suprafeței medii a unui canton silvic se are în vedere echivalența pe forme de relief, iar la încadrarea pe forme de relief se ia în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă................................................................................................45. La anexa nr. 2, tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Tabelul nr. 2Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură (......................................)Garda Forestieră
  DECONT JUSTIFICATIV*)
  privind acordarea alocațiilor bugetare pentru fondul forestier în suprafață de maximum 30 ha inclusiv,
  potrivit prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, trimestrul ........ anul .........
  1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice: județul ..........................., localitatea ........................., Ocolul Silvic ...........................2. Beneficiarii lucrării:
  Nr. crt.Documente privind identificarea terenului forestier**)Titularul documentelor privind identificarea terenului forestierNr. și data actului de constatare potrivit art. 16 alin. (7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioareUPuaForma de reliefSuprafața - ha -Valoarea unitară calculată conform metodologiei - lei/an/ha/forme de relief***) -Număr zile asigurare servicii silviceValoare totală - lei -
  012345678**)910 = 7 x 8 X 9/ nr. zile an
  TOTAL OCOLXXXXXX
  Din care:Câmpie
  Deal
  Munte
  3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice/denumirea ...................................................................................................Sediul: comuna/orașul ...................................................................., str. ........................................................... nr. ..............Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor ............................Codul unic de înregistrare ................................................................................Contul ocolului silvic în care se transmit sumele ..............................................
  Inspector-șef,
  ...........................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  L.S./S.
  Șeful serviciului financiar-contabil,
  ......................................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  *) Se întocmește un decont pentru toate suprafețele de fond forestier în suprafață de maximum 30 ha inclusiv, potrivit prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic.**) Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act administrativ, în original, emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă și suprafața.***) La prima decontare, coloana 8 se calculează de la data din coloana 3 până la sfârșitul perioadei pentru care se întocmește decontul.
  46. La anexa nr. 2, după tabelul nr. 2 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 3, cu următorul cuprins:  +  Tabelul nr. 3
  - model –
  Autoritatea publică centrală care răspunde de silviculturăGarda Forestieră ...............................
  DECONT JUSTIFICATIV*)
  privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea
  gestionării durabile a fondului forestier Trimestrul ........... anul ..................
  1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice: județul ......................., localitatea .........................., Ocolul Silvic .......................................................2. Beneficiarii lucrării:
  Nr. crt.Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridiceCNP/CUITipul, nr. și data actului de proprietateNr. și data contractului de servicii silviceUPuaSuprafața - ha -Valoarea - lei -
  Total
  3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice: Denumirea ....................................Sediul: comuna/orașul ........................., str. .......................... nr. .........Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor ..........................................................................Numărul unic de înregistrare .............................. Contul ocolului silvic în care se transmit sumele .........................................
  Inspector-șef,
  ..........................................
  (numele și prenumele)
  L.S./S.S.
  Șeful serviciului financiar-contabil,
  ..........................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  *) Se întocmește un decont justificativ la nivel de ocol silvic pentru toate suprafețele de fond forestier pentru care sunt încheiate contracte de servicii silvice cu proprietari.
   +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de mediu metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenjamantele silvice prevăzute la art. 22 alin. (1^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră se realizează potrivit metodologiei privind licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră, aprobată prin hotărâre a Guvernului, prevăzută la art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de solicitare, calcul și acordare a compensațiilor și despăgubirilor prevăzute la art. 97 alin. (2) și la art. 97^1 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.(2) Compensațiile prevăzute la alin. (1) se vor acorda începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 7 septembrie 2020.Nr. 197.------