ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 septembrie 2020  Recunoscând importanța relației dintre sport, activitate fizică și sănătate, Organizația Mondială a Sănătății a adoptat în anul 2004 o strategie mondială asupra dietei, activității fizice și sănătății. Deoarece la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate Strategia Europa 2020 și Cartea Albă a Sportului European, care subliniază importanța dezvoltării sportului de masă și de performanță,luând în considerare importanța practicării sportului de către copii și creșterea numărului de sportivi legitimați care să practice activități sportive în cadrul organizat, creșterea contribuției la asigurarea bazei de selecție pentru sportul de performanță prin practicarea sistematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de învățământ primar și gimnazial, încurajarea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu și organizat cu scopul de a asigura baza sportului de performanță prin formarea și educarea sportivă a copiilor, prin introducerea acestui sprijin Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea creșterii numărului de sportivi legitimați.Ținând cont că activitatea sportivă a intrat într-un regres fără precedent, de la începutul evoluției pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României, situație în care majoritatea cluburilor sportive, membre afiliate ale federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, sunt în situația de a opri activitatea sportivă și competițională în totalitate,luând în considerare că această situație are ca efect îndepărtarea sportivilor de performanță legitimați, respectiv a antrenorilor de practicarea sportului de performanță, întrucât atât persoanele implicate indirect în susținerea activității sportive, cât și părinții copiilor care practică sport de performanță au o atitudine negativă în privința evoluției pandemiei de COVID-19, importanța implicării în practicarea sportului de către copii conduce la asigurarea bazei de selecție pentru sportul de performanță, prin practicarea sistematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de învățământ primar și gimnazial.Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, ținând cont de necesitatea imperativă de creștere a numărului de sportivi legitimați care să practice sportul de performanță într-un cadru organizat,este imperios necesar să fie adoptate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în domeniul sportului și pentru creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță și înaltă performanță.Neadoptarea ordonanței de urgență va conduce la scăderea dramatică a practicării sportului de performanță în rândul copiilor și juniorilor și va afecta nivelul competițional național.Totodată neadoptarea ordonanței de urgență va afecta imaginea și reprezentarea României în competițiile sportive internaționale oficiale pe termen scurt, mediu și lung.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în anul 2020, sub formă de vouchere pe suport hârtie, în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor născuți în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 și care nu au mai fost legitimați la un club sportiv, în vederea practicării sportului de performanță.  +  Articolul 2Ajutorul financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, din capitolul 68.01 Asigurări și asistență socială. Voucherele se distribuie de către direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București prin cluburile sportive la care s-au legitimat persoanele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Valoarea voucherului este în sumă de 300 lei și reprezintă venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Voucherul se acordă persoanelor prevăzute la art. 1 care se legitimează în cadrul unui club sportiv începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 30 noiembrie 2020.(3) În cazul în care valoarea echipamentelor sportive este mai mică decât valoarea voucherului, unitățile afiliate nu acordă rest în bani.  +  Articolul 4(1) Voucherul este netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni de la data tipăririi.(2) Pentru a putea beneficia de vouchere, persoanele prevăzute la art. 1 se vor legitima la un club sportiv, deținător al unui certificat de identitate sportivă. (3) Dacă valoarea produsului achiziționat este mai mare decât valoarea voucherului, diferența este suportată de către părintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 5(1) Cererea pentru acordarea voucherelor se depune de către părintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 1 la clubul sportiv la care acestea se legitimează.(2) Situația centralizată privind beneficiarii de vouchere se depune de către clubul sportiv la care s-au legitimat persoanele prevăzute la art. 1 la direcția județeană pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul structura sportivă.  +  Articolul 6(1) Voucherele se emit de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță a voucherelor pe suport hârtie pentru achiziția de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță.(5) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă voucherele pe suport hârtie pentru achiziția de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, care să acopere întreaga arie de destinatari finali, și să se asigure că sunt acoperite toate zonele țării, astfel încât orice persoană să poată achiziționa echipamente sportive de la o astfel de unitate afiliată.(6) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor pe suport hârtie pentru achiziția de echipamente sportive, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu unitățile care acceptă voucherele pe suport hârtie. (7) Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate.(8) Ministerul Tineretului și Sportului virează unității emitente sumele aferente voucherelor pe suport hârtie, în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, astfel:a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (6), deschise la instituții de credit;b) costul aferent emiterii voucherelor pe suport hârtie - în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(9) Sumele derulate prin operațiunile cu vouchere pe suport hârtie de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.(10) Ministerul Tineretului și Sportului, pe baza contractului de achiziție publică, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a voucherelor pe suport hârtie distribuite destinatarilor finali și achită costul emiterii voucherelor. (la 19-10-2020, Alineatul (10) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 176 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 19 octombrie 2020 ) (11) Contractarea serviciilor privind emiterea voucherelor pe suport hârtie pentru achiziția de echipamente sportive, pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță de către Ministerul Tineretului și Sportului se realizează în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. La estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a voucherelor pe suport hârtie.(12) Voucherele emise pe suport hârtie nu pot fi transferate destinatarilor finali dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Tineretului și Sportului nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor pe suport hârtie, inclusiv costurile aferente emiterii acestora.(13) Voucherele pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.(14) Fiecare voucher este valabil, dacă are înscris numărul cu care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate;c) numele și prenumele beneficiarului; (la 19-10-2020, Litera c) din Alineatul (14) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 176 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 19 octombrie 2020 ) d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât pentru cel care a fost emis;e) valoarea nominală.(15) Abrogat. (la 19-10-2020, Alineatul (15) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 176 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 19 octombrie 2020 ) (16) Abrogat. (la 19-10-2020, Alineatul (16) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 176 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 19 octombrie 2020 ) (17) Datele personale ale beneficiarilor urmează să fie colectate, stocate și gestionate cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal.  +  Articolul 7(1) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 6 alin. (4) și (6).(2) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în următoarele situații:a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 6 alin. (8) și (9).(3) Constatarea situațiilor prevăzute la art. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(5) Voucherele se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Sumele aferente voucherelor rămase neutilizate se returnează Ministerului Tineretului și Sportului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării valabilității acestora.  +  Articolul 8În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 3 septembrie 2020.Nr. 157.----