HOTĂRÂRE nr. 733 din 31 august 2020privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de coordonare și implementare a recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a recensământului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 4 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 16 alin. (3) și art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de coordonare și implementare a recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a recensământului.(2) Unitatea de coordonare și implementare a recensământului coordonează, la nivel național, sub aspect tehnico-metodologic, activitățile de pregătire, efectuare, procesare și diseminare ale RPL2021, iar unitățile județene de implementare a recensământului, sub îndrumarea Unității de coordonare și implementare a recensământului, asigură implementarea acestor activități, la nivelul fiecărui județ.  +  Articolul 2În cadrul prezentei hotărâri sunt utilizate următoarele abrevieri:a) OUG nr. 19/2020 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020;b) INS - Institutul Național de Statistică;c) RPL2021 - Recensământul populației și locuințelor din anul 2021;d) CCRPL2021 - Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021, constituită conform art. 4 alin. (2) din OUG nr. 19/2020;e) UCIR - Unitatea de coordonare și implementare a recensământului, constituită la nivelul INS în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din OUG nr. 19/2020;f) UJIR - unități județene de implementare a recensământului, constituite la nivelul direcțiilor teritoriale de statistică în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 19/2020.  +  Articolul 3(1) UCIR funcționează conform structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1. Aceasta cuprinde 40 de persoane desemnate prin act administrativ al președintelui INS și 45 de posturi nou-înființate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 3 ani.(2) UJIR funcționează conform structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 2. Aceasta cuprinde 617 persoane desemnate prin act administrativ al directorului executiv al direcției teritoriale de statistică, un număr total de 325 de posturi nou-înființate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 1 an și un număr total de 325 de posturi nou-înființate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 3 ani, repartizate pe fiecare UJIR conform anexei nr. 3.  +  Articolul 4(1) Ocuparea posturilor nou-înființate pe perioadă determinată, prevăzute la art. 3, se face prin concurs, în condițiile legii.(2) Resursele financiare pentru plata personalului angajat, conform alin. (1), cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în cadrul UCIR și al celor 42 de UJIR, sunt prevăzute în bugetul recensământului pentru anul 2020 și, respectiv, pentru perioada 2021-2023 și sunt asigurate prin INS pentru UCIR și prin direcțiile teritoriale de statistică pentru fiecare UJIR.(3) Pe toată perioada în care este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul UCIR și al celor 42 de UJIR și după încetarea acestei perioade, personalul UCIR și cel al fiecărei UJIR este obligat să asigure păstrarea confidențialității datelor, potrivit prevederilor cap. X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) UCIR are următoarele atribuții principale:a) asigură suportul necesar pentru organizarea din punct de vedere metodologic a ședințelor CCRPL2021;b) elaborează documentele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b), e), g) și h) din OUG nr. 19/2020, pe care le supune aprobării CCRPL2021;c) elaborează și prezintă CCRPL2021 rapoarte periodice asupra modului de desfășurare a lucrărilor RPL2021;d) asigură aducerea la îndeplinire la nivel central a hotărârilor CCRPL2021 și desfășurarea tuturor activităților RPL2021 în bune condiții și la termenele prevăzute în Programul de desfășurare al activităților RPL2021, pentru îndeplinirea acestora, colaborând cu cele 42 de UJIR;e) monitorizează modul de desfășurare a activităților cuprinse în Strategia de promovare și comunicare a RPL2021, aprobată de CCRPL2021;f) îndeplinește atribuțiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), (2) și (3), art. 11 alin. (1), art. 29 lit. r), art. 34 alin. (2) lit. h) și alin. (3) lit. f), art. 45 pct. 1 și ale art. 46 alin. (1) din OUG nr. 19/2020;g) acordă asistență tehnico-metodologică celor 42 de UJIR pentru organizarea și desfășurarea RPL2021; h) verifică eligibilitatea cheltuielilor și monitorizează efectuarea cheltuielilor din bugetul RPL2021;i) verifică derularea achizițiilor publice pentru bunuri și servicii necesare RPL2021;j) asigură, prin diferite mijloace, promovarea RPL2021 pe plan național și oferă răspuns la întrebările referitoare la RPL2021 formulate către INS de către organismele mass-media, alte instituții și organizații și de către populație;k) gestionează luările de poziție, interviurile oferite de persoanele abilitate la nivelul INS să comunice cu mass-media și, în general, comunicarea INS cu publicul în domeniul RPL2021;l) asigură materialele necesare instruirii personalului din cele 42 de UJIR și a personalului de recensământ; m) asigură instruirea personalului desemnat de direcțiile teritoriale de statistică în vederea însușirii de acesta a cunoștințelor necesare asigurării instruirii personalului din UJIR, respectiv a personalului de recensământ angajat pentru realizarea activităților de colectare a datelor pentru RPL2021;n) asigură recepționarea, verificarea și prelucrarea datelor de recensământ din surse administrative;o) asigură recepționarea datelor colectate la nivelul județelor și validarea acestora; p) realizează centralizarea și prelucrarea datelor de RPL2021; q) elaborează tabelele cu rezultatele provizorii ale RPL2021; r) aplică măsurile administrative, organizatorice și tehnice pentru protecția confidențialității datelor cu caracter personal, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării și distrugerii neautorizate a acestora;s) supune aprobării CCRPL2021 rezultatele provizorii ale RPL2021 în vederea publicării;t) elaborează norme privind conținutul și forma pe care trebuie să le respecte „Situația privind recepția cantitativă și calitativă a chestionarelor și a activităților de coordonare, îndrumare și control“ și respectiv „Situația de plată“, documente ce vor fi întocmite de UJIR.(2) UCIR îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite de CCRPL2021, conform legii.  +  Articolul 6(1) UJIR are următoarele atribuții principale:a) asigură suportul necesar pentru organizarea din punct de vedere metodologic a ședințelor comisiilor județene, a municipiului București, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale pentru RPL2021;b) asigură implementarea RPL2021 pe plan județean și local în limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea, în îndeplinirea acesteia asigurând colaborarea cu instituțiile administrației publice locale;c) asigură aducerea la îndeplinire la nivel local a hotărârilor CCRPL2021 și colaborează cu UCIR în vederea desfășurării tuturor activităților RPL2021 în bune condiții și la termenele prevăzute în Programul de desfășurare al activităților RPL2021;d) aplică instrucțiunile emise la nivelul UCIR;e) asigură gestionarea judicioasă a resurselor care le sunt alocate pentru RPL2021;f) asigură, prin diferite mijloace, promovarea RPL2021 pe plan județean, oferă informații populației referitoare la repartizarea recenzorilor pe sectoare de recensământ și oferă răspuns la întrebările referitoare la RPL2021 formulate pe plan local de către organismele mass-media, alte instituții și organizații și de către populație;g) oferă suport metodologic și informații legate de modul de derulare a RPL2021 pentru fundamentarea luărilor de poziție, interviurilor oferite de persoanele abilitate pe plan local să comunice cu mass-media și, în general, comunicarea cu publicul în domeniul RPL2021;h) asigură actualizarea bazei de date privind clădirile și locuințele, participă la realizarea sectorizării teritoriului și la întreținerea bazei de date privind locuințele din România;i) asigură depozitarea în condiții corespunzătoare a tabletelor și încărcarea lor periodică, pentru a le menține în parametrii optimi de funcționare;j) asigură selecția și instruirea personalului de recensământ de la nivel local, precum și înlocuirea, în cel mai scurt timp, a personalului de recensământ devenit indisponibil; k) aplică măsuri administrative, organizatorice și tehnice pentru protecția confidențialității datelor cu caracter personal, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării și distrugerii neautorizate a acestora;l) organizează și gestionează semnarea angajamentelor privind păstrarea confidențialității datelor înainte de începerea activităților;m) asigură, cu sprijinul prefecților și al primarilor, distribuirea materialelor de recensământ în teritoriu;n) realizează repartizarea personalului de recensământ pe sectoare de recensământ și configurarea corespunzătoare a tabletelor;o) distribuie primăriilor materiale de recensământ și materiale de informare a populației despre existența și locul unde sunt amplasate spațiile special amenajate pentru realizarea autorecenzării asistate și programul lor de funcționare;p) acordă suport tehnico-metodologic la colectarea datelor de recensământ, monitorizează activitatea de colectare a datelor, precum și activitatea coordonatorilor, recenzorilor-șefi și a recenzorilor pe parcursul activității acestora;q) asigură validarea datelor colectate la nivelul județului și întocmesc „Situația privind recepția cantitativă și calitativă a chestionarelor și a activităților de coordonare, îndrumare și control“ și „Situația de plată“, pe care le comunică, sub semnătura directorului executiv, coordonatorului general al UCIR și reprezentanților legali ai unităților administrativ-teritoriale din aria de competență;r) pun la dispoziție echipamente pentru realizarea activității de autorecenzare asistată a populației, pe care le instalează în spații special amenajate de către primării;s) asigură, cu sprijinul prefecților și al primarilor, colectarea de la recenzori, recenzori-șefi și coordonatori a legitimațiilor, tabletelor și a celorlalte instrumente și materiale auxiliare utilizate, precum și verificarea și returnarea lor către INS, în termen de 15 zile după încheierea activităților de colectare a datelor.(2) UJIR îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite de CCRPL2021, conform legii.  +  Articolul 7UCIR și cele 42 de UJIR își încetează activitatea la data publicării rezultatelor definitive ale RPL2021.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Andrei Tudorel
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 august 2020.Nr. 733.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Unității de coordonare și implementare a recensământului populației
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a fiecărei unități județene de implementare a recensământului
   +  Anexa nr. 3Numărul de posturi nou-înființate, alocate direcțiilor județene de statistică și direcțiilor regionale de statistică, pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 1 an, respectiv de 3 ani, în vederea organizării și desfășurării Recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 și numărul de persoane desemnate prin act administrativ al directorului executiv
  Nr. crt.UJIRÎnființat în cadrulNr. de posturi pe o perioadă de 3 aniNr. de posturi pe o perioadă de 1 anNr. de persoane desemnate prin act administrativ al directorului executiv
  1.ALBADirecției Regionale de Statistică Alba669
  2.ARADDirecției Județene de Statistică Arad885
  3.ARGEȘDirecției Județene de Statistică Argeș101010
  4.BACĂUDirecției Județene de Statistică Bacău10107
  5.BIHORDirecției Județene de Statistică Bihor999
  6.BISTRIȚA-NĂSĂUDDirecției Regionale de Statistică Bistrița-Năsăud5512
  7.BOTOȘANIDirecției Județene de Statistică Botoșani6614
  8.BRAȘOVDirecției Județene de Statistică Brașov9914
  9.BRĂILADirecției Regionale de Statistică Brăila5517
  10.BUZĂUDirecției Județene de Statistică Buzău7712
  11.CARAȘ-SEVERINDirecției Județene de Statistică Caraș-Severin6617
  12.CĂLĂRAȘIDirecției Regionale de Statistică Călărași5512
  13.CLUJDirecției Județene de Statistică Cluj111111
  14.CONSTANȚADirecției Județene de Statistică Constanța111114
  15.COVASNADirecției Județene de Statistică Covasna4410
  16.DÂMBOVIȚADirecției Județene de Statistică Dâmbovița8813
  17.DOLJDirecției Județene de Statistică Dolj101012
  18.GALAȚIDirecției Județene de Statistică Galați8825
  19.GIURGIUDirecției Județene de Statistică Giurgiu449
  20.GORJDirecției Județene de Statistică Gorj6615
  21.HARGHITADirecției Județene de Statistică Harghita6617
  22.HUNEDOARADirecției Județene de Statistică Hunedoara7710
  23.IALOMIȚADirecției Județene de Statistică Ialomița5510
  24.IAȘIDirecției Județene de Statistică Iași121211
  25.ILFOVDirecției Județene de Statistică Ilfov6625
  26.MARAMUREȘDirecției Județene de Statistică Maramureș8810
  27.MEHEDINȚIDirecției Județene de Statistică Mehedinți5515
  28.MUREȘDirecției Județene de Statistică Mureș9913
  29.NEAMȚDirecției Regionale de Statistică Neamț8821
  30.OLTDirecției Regionale de Statistică Olt7714
  31.PRAHOVADirecției Județene de Statistică Prahova121214
  32.SATU MAREDirecției Județene de Statistică Satu Mare6610
  33.SĂLAJDirecției Județene de Statistică Sălaj4412
  34.SIBIUDirecției Județene de Statistică Sibiu7733
  35.SUCEAVADirecției Județene de Statistică Suceava101012
  36.TELEORMANDirecției Județene de Statistică Teleorman6610
  37.TIMIȘDirecției Regionale de Statistică Timiș111144
  38.TULCEADirecției Județene de Statistică Tulcea5513
  39.VASLUIDirecției Județene de Statistică Vaslui7710
  40.VÂLCEADirecției Județene de Statistică Vâlcea7716
  41.VRANCEADirecției Județene de Statistică Vrancea6621
  42.BUCUREȘTIDirecției Regionale de Statistică București232329
  TOTAL325325617
  ----