ORDIN nr. 298 din 26 august 2020pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 septembrie 2020    Având în vedere:– Referatul Unității de standarde pentru serviciile de sănătate, aprobat cu nr. 3.344 din 26.08.2020;– prevederile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d^1)-d^3), h^1),j) și k), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 lit. c^2) și e) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;– dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;– Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 30/2020^*) pentru aprobarea Proiectului Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului,^*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 30/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (5) lit. a) și alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Datele înregistrate în aplicația CaPeSaRo rămân nemodificate în contul fiecărei unități sanitare și trebuie actualizate conform prevederilor metodologiei prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 25 octombrie 2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
    Elena Dumitrașcu
    București, 26 august 2020.Nr. 298.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de managemental calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului