MĂSURI din 31 august 2020de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020.
   +  Capitolul I Cadrul general  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile/instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.(2) În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care derularea cursurilor școlare/activităților didactice specifice învățământului superior presupune interacțiunea directă între cadrul didactic și elev/student, este obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la aceste activități.  +  Articolul 2(1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, în ceea ce privește:a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;d) organizarea programului de învățământ;e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ;g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;h) asigurarea măsurilor pentru elevi/studenți, cadre didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.(2) Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt menționate în Ghidul măsurilor sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, denumit în continuare Ghid învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele măsuri.(3) Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt descrise în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Ghid - învățământ superior, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele măsuri.(4) Măsurile prevăzute în Ghidul - învățământ superior sunt recomandări minime, care pot fi completate prin hotărârea senatului universitar, în funcție de situația specifică fiecărei instituții de învățământ superior, după obținerea avizului DSP.  +  Articolul 3(1) Până la data de 10 septembrie, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, consiliul de administrație al unității de învățământ propune inspectoratului școlar județean/al municipiului București aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute în ghidul din anexa nr. 1.(2) Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, senatul universitar stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice în instituțiile de învățământ prevăzute în Ghidul - învățământ superior din anexa nr. 2.  +  Capitolul II Acțiuni și măsuri implementate la nivelul autorităților/ instituțiilor implicate în luarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2  +  Secţiunea 1 Stabilirea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ  +  Articolul 4(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, denumită în continuare DSP/DSPMB, informează până la data de 7 septembrie inspectoratul școlar județean/al municipiului București, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituției de învățământ superior, comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.(2) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite unităților școlare informarea DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.(4) Atribuții în actualizarea scenariilor au următoarele autorități/instituții:a) Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate și instituțiile din subordine, stabilește principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate;b) Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare județene/ISMB, stabilește principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate;c) DSP/DSPMB avizează propunerile cu privire la modalitatea de desfășurare a activității didactice conform art. 2 alin. (2) și (3) din prezentele măsuri, supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori de câte ori există cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea sau instituția de învățământ și calculează săptămânal rata incidenței cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în parte și pune rezultatele la dispoziția ISJ/ISMB și CJSU/CMBSU.d) ISJ/ISMB diseminează măsurile și monitorizează implementarea și aplicarea lor corectă, realizează cu fiecare unitate de învățământ preuniversitar în parte analiza infrastructurii, resursei umane și pune rezultatele la dispoziția CJSU/CMBSU, avizează scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învățământ;e) CJSU/CMBSU analizează la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, pe baza situației epidemiologice transmise de către DSP/DSPMB, propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, avizată de inspectoratul școlar județean/ISMB și DSP/DSPMB și aprobă săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în parte;f) autoritățile administrației publice locale vor asigura, în conformitate cu legislația în vigoare, resursele umane, respectiv personal medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinete medicale școlare, conform legii, și resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ în contextul prevenirii și combaterii răspândirii infecției cu noul coronavirus.  +  Articolul 5(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administrație al fiecărei unități școlare și înaintează spre aprobare CJSU/CJSMB scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.(2) Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.  +  Articolul 6Comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.  +  Articolul 7Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.  +  Secţiunea a 2-a Pregătirea unităților de învățământ înainte de deschiderea anului școlar  +  Articolul 8Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, conducerea unităților de învățământ preuniversitar are în vedere următoarele aspecte:a) organizarea spațiilor - săli de clasă - astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;b) stabilirea circuitelor funcționale;c) organizarea spațiilor de recreere;d) evaluarea necesarului de resurse umane;e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal.  +  Articolul 9Înainte de începutul anului școlar/universitar, fiecare unitate/instituție de învățământ stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea unității/instituției cu atribuții în triajul epidemiologic.  +  Articolul 10În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior, în timpul anului școlar/universitar, în contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2  +  Articolul 11(1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar are obligația implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Conducerea instituțiilor de învățământ superior în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, are obligația de implementare a acțiunilor și a măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 12Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar/Senatul instituțiilor de învățământ superior aprobă o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității/instituției, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor/studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, cu respectarea criteriilor și a protocoalelor prevăzute în ghidurile anexate la prezentele măsuri.  +  Articolul 13Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul epidemiologic actual.  +  Secţiunea a 4-a Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile/instituțiile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  +  Articolul 14Pentru aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin, în cazul apariției unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o unitate/instituție de învățământ, DSP/DSPMB împreună cu ISJ/ISMB și directorul/rectorul unității/instituției de învățământ vor stabili măsurile ce se impun cu privire la desfășurarea activității didactice.  +  Articolul 15Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București au obligația să informeze unitatea/ instituția de învățământ superior și cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenți/ personalul din unitățile/instituțiile de învățământ.  +  Articolul 16(1) Decizia de suspendare a cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față“ se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, după obținerea avizului inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene și respectiv a municipiului București, în următoarele circumstanțe:a) la apariția într-o clasă din unitatea de învățământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;b) la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;c) la apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.(2) Decizia de suspendare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul instituției și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București. (3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea/instituția de învățământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în ghidurile anexe la prezentele măsuri.  +  Articolul 17În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unității/instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:a) curățenia și aerisirea claselor/sălilor;b) dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității/instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți din cadrul unității/instituției de învățământ ai cazurilor confirmate vor fi izolați/carantinați la domiciliu.  +  Articolul 18(1) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față“ pentru clasa/unitatea de învățământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, după obținerea avizului direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.(2) Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar cu avizul direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București.  +  Articolul 19(1) În funcție de situația epidemiologică la nivel județean/al municipiului București, DSP/DSPMB avizează împreună cu inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București propunerea privind prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor, care presupun prezența față în față, unei clase/unității de învățământ preuniversitar.(2) În funcție de situația epidemiologică la nivel local, senatul universitar hotărăște prelungirea perioadei de suspendare temporară a activităților didactice ce presupune prezența fizică a studenților unei structuri/întregii instituții de învățământ superior.  +  Articolul 20La reluarea cursurilor într-o unitate/instituție de învățământ, personalul medical care are în arondare unitatea/instituția de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 21Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în colaborare cu autoritățile publice locale/județene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar desemnat să acorde asistența medicală, pentru fiecare unitate/instituție de învățământ din județ/municipiul București.  +  Articolul 22(1) Ministerul Sănătății prin DSP și Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin inspectoratele școlare județene, conducerea unității/instituției de învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin trebuie să fie implementate de entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi completate cu măsuri specifice, prin dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile publice locale, în funcție de specificul activității acestora.  +  Articolul 23(1) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București au/are obligația de a informa periodic MEC despre măsurile dispuse de către comitetul județean pentru situații de urgență/Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita de la ISJ/ISMB/MEC instrucțiuni cu privire la aplicarea măsurilor de organizare a activității prevăzute de prezentul ordin comun.(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin comun, MEC și MS pot emite instrucțiuni.  +  Articolul 24Ghidul măsurilor sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, și Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 2, fac parte integrantă din prezentele măsuri.  +  Anexa nr. 1
  GHIDUL
  privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
  PreambulCu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. Credem în educație! De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.Scopul acestui ghid este de a oferi instrucțiuni clare, care trebuie implementate, în vederea funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii, depistării din timp și al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infecției SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ.Va fi acordată atenție deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a elevilor și a personalului care au fost expuși la virus. Implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preșcolarilor/elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor persoanelor implicate și respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecție.I. Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului și izolarea persoanelor bolnave și contaminate.Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ:– Igiena riguroasă a mâinilor;– Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;– Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul și exteriorul unității de învățământ;– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;– Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;– În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;– Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/reprezentanților legali cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;– Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid care vor putea fi completate și cu alte măsuri.În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii de funcționare a unităților sau a instituțiilor de învățământ preuniversitare, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 1A la prezentul ghid.
  Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
  Scenariul 2Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
  Scenariul 3Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online
  Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrieDirecția de sănătate publică județeană/a municipiului București (DSP) informează până la data de 7 septembrie inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite unităților școlare informarea DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.Comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori).În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament:1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/ 1.000 locuitori - se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate.3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU/CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară a activităților didactice care presupun prezența față în față din unitățile de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitatea respectivă vor funcționa în scenariul 2.4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul ghid, clasa sau întreaga școală putând fi închisă pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.Hotărârile privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
  II. Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschiderea) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV-2. Împreună cu autoritățile administrației publice locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului educativ.b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asiguratăc) Stabilirea circuitelor funcționaled) Organizarea spațiilor de recreeree) Evaluarea necesarului de resurse umanef) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecțieg) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personalh) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuriIII. Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-21. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, ai direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților administrației publice locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI.2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizicea) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.b) Organizarea sălilor de clasă• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.• Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;• Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“;• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;• Este interzis schimbul de obiecte personale;• Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.c) Organizarea grupurilor sanitare• Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;• Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;• Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);• Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.);• Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);• Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.d) Organizarea cancelariei• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:– la intrarea în cancelarie;– la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;• Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;e) Organizarea curții școlii• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică;• Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;• Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ• Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;• Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc.);• Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.);• Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;• Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.);• Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.• Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;• După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;• Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.4. Organizarea programului școlara) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze.b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor• Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;• Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);• Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;• Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;• Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;• Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).c) Organizarea activităților sportive• Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;• Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;• Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;• La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;• Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;• Activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și al cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.d) Organizarea activităților practice în învățământul tehnic/tehnologic/profesional• Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru operatorii economici;• Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru;• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;• Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale;• Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;• Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;• Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;• La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi.e) Monitorizarea prezenței:• La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.5. Măsuri de protecție la nivel individualMesaje importante:• Spălați-vă des pe mâini!• Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!• Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncațil!• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!• Nu vă strângeți în brațe!• Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!• Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:• imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;• înainte de pauza/pauzele de masă;• înainte și după utilizarea toaletei;• după tuse sau strănut;• ori de câte ori este necesar.b) Purtarea măștii de protecție• Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior și exterior);• Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și în exterior);• Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;• Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământCurățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de învățământ are obligația de a adopta și implementa normele din prezentul ghid, cu sprijinul autorităților publice locale.Acolo unde procesul de învățare se desfășoară în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră între schimburi, pentru realizarea curățeniei, dezinfecției și aerisirii spațiilor.Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă trebuie să conțină:• operațiunile și ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (de exemplu, produse de curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc.);• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;• frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:– în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;– în cancelarie, imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar;• persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat);• frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi (de exemplu, după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil, graficul de curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața. Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:• clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor;• treptele scărilor;• băncile, catedrele și scaunele din clasă;• separatoarele montate pe bănci;• mesele și scaunele din sălile de cantină;• blaturi;• balustrade;• întrerupătoare de lumină;• mânerele echipamentelor și aparatelor (precum cele sportive);• butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare;• obiecte didactice comune;• calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).Se au în vedere resursele și echipamentele necesare.Se evaluează periodic necesarul și disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție și a echipamentelor de protecție personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora.Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși, iar după îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile.Modelul planului-cadru de curățenie și dezinfecție pentru unitățile de învățământ este prevăzut în anexa nr. 1 B la prezentul ghid.Aplicarea planului de curățenie și dezinfecțieSe curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție.Se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă).Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanș. Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația, data și ora preparării.Detergenții și dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au acces elevii.În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măștii și a mănușilor și asigurarea ventilației adecvate. Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.7. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2a) Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.b) Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2:Tipuri de mesaje:• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;• Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;• Poartă corect masca de protecție.AȘA DA:• Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască• Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri• Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare• Pune masca cu partea colorată spre exterior• Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului• Acoperă nasul, gura și bărbia• Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței• Evită să atingi masca• Scoate masca apucând-o de barete• Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți• După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac• Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci mascaAȘA NU:• Nu folosi o mască ruptă sau umedă• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie• Nu purta o mască prea largă• Nu atinge partea din față a măștii• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane• Nu refolosi masca• Nu schimba masca cu altă persoană• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. Acoperiți gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.• Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele/lavete/produce biocide/virucide.• Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.• Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.În unitățile de învățământ (în clase, pe coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în locuri vizibile, postere cu informații în acest sens.c) Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți:Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.Sfaturi utile pentru părinții:– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii);– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz.Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități• Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;• Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.• Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;• Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;• Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță;• Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.• Măsurile de protecție pentru învățământul special, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.IV. Protocoale1. Protocol pentru cantine• În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările și întâlnirile între grupe de elevi pe culoare;• Respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc.;• Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință;• Înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;• Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă;• În cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după fiecare contact;• Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;• Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție.2. Protocol pentru internate școlare• Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curățenia și dezinfecția aprofundată a tuturor spațiilor comune și de cazare;• Va fi organizată zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective;• Măsuri de protecție:– Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului în funcție de numărul de elevi cazați;– Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de elevi, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi.– Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;– Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate elevilor soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente;– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările;– Portul măștii este obligatoriu în spațiile comune;– Elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală;– Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat;– Se va evita utilizarea de covoare/mochete;– Elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele;– Va fi organizat accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte și după fiecare utilizare;– Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie;– Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă;– În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență 112.3. Protocol pentru transportPe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanței fizice de minimum 1 m, purtarea măștii. Șoferul autobuzului școlar și personalul de însoțire vor respecta măsurile generale de protecție. Autobuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după fiecare cursă.4. Protocol de triaja) Triajul epidemiologic al preșcolarilor și elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, astfel:Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască de protecție, mănuși de unică folosință.b) Triajul zilnic:Este important ca:– părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală;– întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;– dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit);2. Triajul zilnic în grădinițe se efectuează conform normelor legale în vigoare;3. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;4. În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;5. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;6. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.5. Protocol de izolare a copiilor bolnaviSe aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).• Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;• Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului medical școlar;• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;• Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.6. Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19• Direcțiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învățământ și cabinetul medical școlar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți;• În cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învățământ situația va fi analizata de DSP/DSPMB împreună cu directorul unității de învățământ;• Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în următoarele circumstanțe:a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 într-o clasă din unitatea de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală de clasă cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curățenie, dezinfecție și aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare normal cursurile;b) La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz;c) În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul unității, astfel:d) Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învățător/profesor care a avut o singură oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;e) Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învățător/profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.f) Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.g) Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.• Personalul care efectuează curățenia în unitatea de învățământ și cel care este responsabil de pază, în condițiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, își va desfășura activitatea în continuare;• În perioada de suspendare a clasei/unității de învățământ, directorul unității de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:– curățenia și aerisirea claselor;– dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete);• La reluarea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.  +  Anexa nr. 1Ala ghid
  Scenarii de funcționare a unităților sau a instituțiilor de învățământ preuniversitare
   +  Preșcolar
  Risc redusRisc mediuRisc major
  Numărul de copii care merg la grădiniță în același timp 100%100%0%
  Număr de zile la grădiniță/săptămână550
  Ore online ca alternativă la învățământul față în față 00DA
  Intrarea și ieșirea în/din grădinițăIntrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri. Intrarea prin mai multe uși de acces. Trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul grădiniței și de părăsire a grădiniței. Păstrarea distanței de 1 m între copii.Intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri. Intrarea prin mai multe uși de acces. Trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul grădiniței și de părăsire a grădiniței. Păstrarea distanței de 1 m între copii.Suspendată
  Triaj epidemiologic zilnic, la intrarea în grădinițeSe verifică starea de sănătate.Se verifică starea de sănătate.Nu este cazul.
  Prezența persoanelor terțe în grădinițăInterzisăInterzisăSuspendată.
  Distanțare fizică (1 m)Obligatorie în timpul programului și în pauze.Obligatorie în timpul programului și în pauze.Nu este cazul.
  Purtare mascăNu este recomandată pentru copii. Se impune pentru întregul personalNu este recomandată pentru copii.Se impune pentru întregul personalNu este cazul.
  Igiena mâinilorFoarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.Foarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.Foarte frecventă
  Utilizarea infrastructurii și a sălilor de grupă potrivit principiului: o sală = o grupăDezinfectare și aerisire frecventă. Există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.Dezinfectare și aerisire frecventă. Există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.Suspendată
  Utilizarea diverselor materiale în grădinițăUtilizarea normală. Dezinfectare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil. Fără jucării de acasă. Interzis schimbul de obiecte personale.Utilizarea normală. Dezinfectare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil. Fără jucării de acasă. Interzis schimbul de obiecte personale.Utilizarea metodelor de predare online
  Activități sportiveDoar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.Doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.Suspendate
  Activități de grup (întâlniri, serbări și altele)Vor fi eliminate activități care conduc la reducerea distanței intre copii și limitarea interacțiunii între grupuri de copiiVor fi eliminate activități care conduc la reducerea distanței intre copii și limitarea interacțiunii între grupuri de copiiOrganizarea activităților de grup online
   +  Primar (inclusiv clasa pregătitoare)
  Risc redusRisc mediuRisc major
  Numărul de copii care merg la școală în același timp 100%100%0%
  Număr de zile la școală/săptămână550
  Ore online ca alternativă la învățământul față în față00DA
  Intrarea și ieșirea în spațiul școlarIntrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri. Intrarea prin mai multe uși de acces. Trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a școlii. Păstrarea distanței de 1 m între copii.Intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri. Intrarea prin mai multe uși de acces. Trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a școlii. Păstrarea distanței de 1 m între copii.Suspendată
  Triaj și evaluarea stării de sănătateTriaj zilnic acasă Evaluarea stării de sănătate la prima oră de cursTriaj zilnic acasă Evaluarea stării de sănătate la prima oră de cursNu este cazul.
  Prezența persoanelor terțe în spațiul școlarInterzisăInterzisăSuspendată
  Distanțare fizică (1 m)În sala de clasă - Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă. În pauze trebuie menținută distanța fizică de 1 m între eleviÎn sala de clasă - Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă. În pauze trebuie menținută distanța fizică de 1 m între eleviNu este cazul.
  Purtare mascăPurtarea măștii de protecție este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământPurtarea măștii de protecție este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământNu este cazul.
  Igiena mâinilorFoarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.Foarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.Foarte frecventă
  Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasăDezinfectare și aerisire frecventă. Există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.Dezinfectare și aerisire frecventă. Există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.Suspendată
  Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlarDezinfectare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil. Fără jucării de acasă. Interzis schimbul de obiecte personale. Dezinfectare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil. Fără jucării de acasă. Interzis schimbul de obiecte personale.Utilizarea metodelor de predare online
  Activități sportiveDoar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.Doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.Suspendate
  Activități de grup (întâlniri, serbări și altele)Vor fi eliminate activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței intre copii.Vor fi eliminate activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței intre copii.Organizarea activităților de grup online
   +  Gimnazial și liceal
  Risc redusRisc mediuRisc major
  Numărul de copii care merg la școala în același timp100%50% (prin rotație de 1-2 săptămâni), exceptând clasele a VIII-a și a XII-a, care vor fi prezenți 100%0%
  Număr de zile la scoală/săptămână55 (2 săptămâni pe lună)0
  Ore online ca alternativă la învățământul față în față 0Elevii din clasele V-VII și IX-XI vor urmări orele de curs online alternativDA
  Intrarea și ieșirea în spațiul școlarIntrarea prin mai multe uși de acces. Trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a școlii. Păstrarea distanței de 1 m între elevi.Intrarea prin mai multe uși de acces. Trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a școlii. Păstrarea distanței de 1 m între elevi.Suspendată
  Triaj și evaluarea stării de sănătateTriaj zilnic acasă Evaluarea stării de sănătate la prima oră de cursTriaj zilnic acasă Evaluarea stării de sănătate la prima oră de cursNu este cazul.
  Prezența persoanelor terțe în spațiul școlarInterzisăInterzisăSuspendată
  Distanțare fizică (1 m)În sala de clasă - Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă. În pauze trebuie menținută distanța fizică de 1 m între elevi.În sala de clasă - Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă. În pauze trebuie menținută distanța fizică de 1 m între elevi.Nu este cazul.
  Purtare mascăPurtarea măștii de protecție este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământPurtarea măștii de protecție este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământNu este cazul.
  Igiena mâinilorFoarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.Foarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.Foarte frecventă
  Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasăDezinfectare și aerisire frecventă. Există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.Dezinfectare și aerisire frecventă. Există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.Suspendată
  Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlarDezinfectare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil. Interzis schimbul de obiecte personale.Dezinfectare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil. Interzis schimbul de obiecte personale.Utilizarea metodelor de predare online
  Activități sportiveDoar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.Doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.Suspendate
  Activități de grup (întâlniri, serbări și altele)Vor fi eliminate activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței intre copii.Vor fi eliminate activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței intre copii.Organizarea activităților de grup online
   +  Anexa nr. 1Bla ghid
  Model plan-cadru de curățenie și dezinfecție pentru unități de învățământ *
  Sala și ritmul de curățenie și dezinfecție *Intervalul(ele) orar(e) curățenie/ dezinfecțieOperațiuni de curățenie în ordinea efectuării (inclusiv)Materiale utilizate per operațiuneTehnica aplicată per operațiuneOperațiuni de dezinfecție în ordinea efectuăriiMateriale utilizate per operațiuneTehnica aplicată per operațiune Numele și prenumele personalului care efectuează operațiunileNumele și prenumele personalului care supraveghează și verifică
  Clasa … etaj … 2x/zi curățenie 2x/zi dezinfecție Dacă se învață în 2 schimburi 1. Măturarea pardoselii Halat, mască și mănuși pentru personal Mătură și fărașSe mătură sistematic pardoseala pe toată suprafața sa și gunoiul se adună în făraș, care se deversează în coșul de gunoi.
  2. Evacuarea deșeurilor Halat, mască și mănuși pentru personal Sac coș de gunoi Se scoate sacul cu gunoi din coș, se închide sacul, se depozitează în containerul de colectare a deșeurilor. Se pune în coșul de gunoi un sac de gunoi nou.
  3. Ștergere pupitre (exterior și interior) și alte suprafețeHalat, mască și mănuși pentru personal 1 lavetă, soluție șters suprafețeSe pune pe lavetă soluție pentru șters suprafețe și se șterge un pupitru (exterior și interior). Se repetă operațiunea pentru fiecare pupitru. Se efectuează operațiunea și pentru catedră, întrupătoare de lumină, pervaz și mânere ferestre, cuier, mânere ușă de intrare în clasă.4. Dezinfecție pupitre (exterior și interior) și alte suprafețeHalat, mască și mănuși pentru personal 1 lavetă suprafețe soluție dezinfecție suprafețeSe pune pe lavetă soluție pentru dezinfecție suprafețe și se dezinfectează prin ștergere un pupitru (exterior și interior). Se repetă operațiunea pentru fiecare pupitru. Se efectuează operațiunea și pentru catedră, întrerupătoare de lumină, pervaze și mânere ușă de intrare în clasă.
  5. Spălarea pardoselilorHalat, mască și mănuși pentru personal Găleată, mop Apă caldă Detergent spălat pardoseliSe pune apă caldă în găleată și detergent pentru pardoseli conform instrucțiunilor de utilizare, se udă și se stoarce mopul, se șterge pardoseala pe toată suprafața acesteia spălând și storcând frecvent mopul. La final se aruncă apa, se spală găleata și se spală mopul.
  6. Dezinfecție pardoseliHalat, mască și mănuși pentru personal Găleată, mop Apă caldă Soluție dezinfecție pardoseliSe pune apă caldă în găleată și soluție de dezinfecție pentru pardoseli conform instrucțiunilor de utilizare, se udă și se stoarce mopul, se șterge pardoseala pe toată suprafața acesteia spălând și storcând frecvent mopul. La final se aruncă apa, se spală găleata și se spală mopul.
  La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
  Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate
  * Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol, demisol, parter etc.). Pentru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spații existente (oficii etc., precum și lifturi acolo unde există). Pentru fiecare sală vor fi incluse și geamurile și ușile. NB. Planul este completat pentru exemplu. Fiecare unitate de învățământ va completa cu datele proprii.
   +  Anexa nr. 2la măsuri
  GHID
  privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior
  în perioada pandemiei de COVID-19
  PreambulCredem în educație! Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor studenților/cursanților la activitățile didactice și de cercetare ce presupun prezența fizică a acestora, cu măsuri stricte de protecție împotriva infectării cu SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.Acest ghid a fost conceput pentru a oferi recomandări care pot fi implementate în vederea funcționării în condiții de siguranță a instituțiilor de învățământ superior în contextul prevenirii, depistării din timp și al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infectării cu SARS-CoV-2 în instituțiile de învățământ superior. Se va acorda atenție deosebită evitării situațiilor de stigmatizare a studenților/cursanților și a personalului potențial expuși la virus. Precizăm că implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.Purtarea obligatorie a măștii pentru studenți/cursanți, precum și pentru întregul personal al instituției de învățământ superior, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul pauzelor (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și a dezinfecției în instituțiile de învățământ superior, separarea și limitarea contactului între studenții/cursanții din formații de studiu diferite, neparticiparea la activitățile didactice a studenților/cursanților, a cadrelor didactice și a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.Reluarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților necesită o largă asumare în societate, în contextul importanței accesului echitabil la educație, și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați, precum și de respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infectare.I. Principii generaleMăsurile esențiale includ:– igienă riguroasă a mâinilor;– măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în instituția de învățământ superior;– purtarea măștii de protecție atât de către studenți/cursanți, cât și de către întreg personalul instituției de învățământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituției; – limitarea contactului dintre studenții/cursanții din formații de studiu diferite și evitarea schimbării sălii unde se desfășoară activități didactice și de cercetare de către studenții/cursanții aceleiași formații de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului, impus de specificul activității);– asigurarea unei distanțări fizice între studenți/cursanți și între aceștia și cadrul didactic de minimum 1 m sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 m nu este posibilă;– în vederea păstrării distanței fizice, fiecare student/cursant își va păstra același loc pe tot parcursul prezenței în sală;– informarea permanentă a personalului și studenților/ cursanților cu privire la măsurile de protecție împotriva infectării cu SARS-CoV-2;– în căminele studențești se impune existența camerelor cu destinație de izolator;– necesitatea izolării la domiciliu/sau izolatorul din cămin a studenților/cursanților în cazul apariției febrei sau a altor simptome care ridică suspiciunea de COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului);– instituțiile de învățământ superior vor pune în aplicare regulile generale din prezentul ghid și pot adopta și alte norme, în funcție de specificul activității.Scenarii aplicabile în funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior în parte:Scenariul 1 Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecțieScenariul 2 Cursuri derulate online, seminare organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecțieScenariul 3 Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice onlineAlegerea scenariului pentru începerea anului universitarInstituțiile de învățământ superior informează Ministerul Educației și Cercetării cu privire la data începerii anului universitar. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București (DSP) informează cu o săptămână înainte de începerea anului universitar conducerea instituțiilor de învățământ superior cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități în care funcționează o instituție de învățământ superior.În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, instituția de învățământ superior decide scenariul de funcționare propriu, în concordanță cu:• situația epidemiologică cu o săptămână înainte de data începerii anului universitar;• specificul fiecărei instituții de învățământ superior.Pentru instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională alegerea scenariilor și a criteriilor de suspendare a cursurilor se stabilește împreună cu direcțiile de specialitate din ministerele de resort. Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcționare pe parcursul anului universitar se va realiza ori de câte ori este nevoie.Responsabilități:• Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate și instituțiile din subordine, stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate;• Direcțiile de sănătate publică supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori de câte ori există cazuri de infecție în instituția de învățământ superior și calculează săptămânal rata infectării la 14 zile pentru fiecare localitate în parte, punând rezultatele la dispoziția Ministerului Educației și Cercetării și a universităților.• Fiecare instituție de învățământ superior elaborează un plan de măsuri pentru implementarea normelor din prezentul document.II. Pregătirea instituțiilor de învățământ superior pentru deschiderea noului an universitara) Evaluarea infrastructurii:– Fiecare instituție de învățământ superior va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spații pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/ cursanților în instituția de învățământ.– Spațiile în care se desfășoară activitățile didactice se organizează cu o dispunere a locurilor ocupate (în măsura posibilului), astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 m între studenți/cursanți, precum și între aceștia și cadrul didactic sau dotarea cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;b) Stabilirea circuitelor funcționale;c) Organizarea spațiilor de recreere;d) Evaluarea necesarului de resurse umane;e) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;f) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru studenți/cursanți și personal;g) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.III. Măsuri de protecție în instituțiile de învățământ superior, în contextul epidemiologic al infectării cu SARSCoV-21. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2Conducerea instituției de învățământ superior va desemna un responsabil, dintre angajații instituției de învățământ superior, care va coordona activitățile de prevenire a infectării cu SARSCoV-2 la nivelul instituției. Acesta va fi în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților publice locale și ai comitetelor județene pentru situații de urgență (CJSU), respectiv Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU). De asemenea, la nivelul fiecărei facultăți va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizicea) Organizarea circuitelor în interiorul instituției de învățământ superior prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul instituției de învățământ superior și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între studenți/cursanți. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenți/cursanți, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.La intrarea în instituția de învățământ superior și pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi așezate dispensere/ flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în instituția de învățământ superior și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare privind măsurile de igienă/ protecție.Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile sălilor în care se desfășoară activități didactice vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor studenților/ cursanților.b) Organizarea sălilor în care se desfășoară activități didactice• Sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/ cursanților în instituția de învățământ va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între studenți/cursanți, ceea ce implică următoarele:– eliminarea mobilierului care nu este necesar și/sau dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 m între studenți/cursanți sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; separatoarele vor fi montate doar pe laturile unde nu se asigură distanțarea de 1 m între studenți/cursanți;– stabilirea modului de așezare în săli în funcție de configurația fiecărei săli și de numărul de studenți/cursanți dintro formație de studiu;– amplasarea se va face astfel încât studenții/cursanții să nu stea față în față.• Va fi păstrată componența formațiilor de studiu. Studentul/Cursantul va putea schimba formația de studiu în perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între studenții/cursanții din formațiile de studiu diferite va fi evitat.• Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfășoară activități didactice sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ.• Întâlnirile dintre studenți/cursanți vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea.• Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfășoară activități didactice înainte de sosirea studenților/cursanților, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor dintre activitățile didactice, minimum 10 (zece) minute, la începutul și la finalul zilei.• Studenții/Cursanții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ, cât și în timpul pauzelor, precum și în toată perioada în care se află în interiorul clădirii instituției de învățământ superior.• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Se recomandă coșurile de gunoi cu capac și pedală, prevăzute cu sac în interior.c) Organizarea grupurilor sanitare• Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, astfel încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în spațiile comune, cu scopul respectării distanțării fizice.• În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menționa prin intermediul unui afiș postat la intrarea în aceste spații numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan.• Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă.• Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit studenților/cursanților și personalului să își spele sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil.• Se va verifica și se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consumabilelor în cantități suficiente la toaletă: săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.• Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție.• Se vor afișa materiale de informare/postere privind igiena corectă.d) Organizarea sediului secretariatului/departamentului/ decanatului/rectoratului• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:– la intrarea în sediul secretariatului/departamentului/ decanatului/rectoratului;– la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun.• Se va păstra distanța fizică de minimum 1 m între persoane.• Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție din perspectiva respectării normelor de igienă.e) Organizarea curților interioare/spațiilor exterioare clădirilor care aparțin instituțiilor de învățământ superior• Se va organiza mobilierul exterior, acolo unde este cazul, astfel încât să se asigure distanțarea fizică.• Curțile interioare/Spațiile exterioare clădirilor care aparțin instituțiilor de învățământ superior, acolo unde se adună, de regulă, persoane din cadrul comunității, vor fi curățate periodic, înaintea începerii activităților didactice.3. Organizarea accesului în instituția de învățământ superior• Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituției.• Distanțarea fizică va fi menținută la intrare, prin luarea măsurilor necesare: panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțare, bariere etc.• Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite, în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.).• Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de studenți/cursanți; în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială.• Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.).• Căile de acces de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet vor fi menținute deschise în timpul primirii studenților/cursanților, pentru a limita punctele de contact.• Va fi asigurată comunicarea cu studenții/cursanții, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare.• La intrarea în clădirea instituției de învățământ se recomandă să se realizeze termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3° Celsius.• După dezinfecția mâinilor, studenții/cursanții vor merge direct în sălile în care sunt programate activitățile didactice și/sau de cercetare.4. Stabilirea programului orar de desfășurare a activităților didacticea) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, desfășurarea activităților didactice modular, astfel încât să se optimizeze timpul petrecut în spațiu închis, să se asigure aerisirea spațiilor și să se evite aglomerările la intrare și ieșire în pauze.b) Acțiuni de prevenție în timpul pauzelor• Intervalele aferente pauzelor dintre activitățile didactice vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare formație de studiu în parte, acolo unde este posibil.• Va fi evitată crearea de grupuri de studenți/cursanți din formații de studiu diferite.• Studenții/Cursanții vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanțării fizice.• Studenții/Cursanții nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).c) Organizarea activităților sportive• Se recomandă desfășurarea activităților sportive în spații deschise sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, după un program stabilit și monitorizat de către cadrul didactic.• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți studenții/cursanții sau manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic; în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată.• Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 m, situație în care purtarea măștii nu este indicată.• Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții/cursanții vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate.• La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți studenții/cursanții trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool.• Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții speciale și aerisirea sălii de sport după fiecare activitate didactică cu o formație de studiu.d) Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate• Desfășurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se organizează conform reglementărilor specifice, iar desfășurarea practicii pedagogice se organizează conform reglementărilor specifice din învățământ.• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți studenți/cursanți și vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate.• Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale.• Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare.• Atunci când grupe diferite de studenți/cursanți se succedă în laboratoare/spații de desfășurare a practicii de specialitate, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care studenții/cursanții intră în contact, după fiecare formație de studii.• Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră.• La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele și echipamentele de lucru utilizate de studenți/cursanți.e) Organizarea examenelorFiecare instituție de învățământ superior va decide modalitatea de organizare a examenelor, cu respectarea regulilor generale privind accesul, fluxurile de circulație și distanțarea fizică.Cazurile în care temperatura studentului depășește 37,3ºC vor fi soluționate punctual fie prin reprogramare, fie prin asigurarea unui spațiu separat destinat examinării studentului.5. Măsuri de protecție la nivel individualMesaje importante:• Spălați-vă des pe mâini!• Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!• Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!• Nu vă strângeți în brațe!• Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!• Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul instituției de învățământ superior!a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilorToți studenții/cursanții, cadrele didactice și celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:• imediat după intrarea în instituția de învățământ superior și înainte de a intra în sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ;• înainte și după masă;• înainte și după utilizarea toaletei;• după tuse sau strănut;• ori de câte ori este necesar.b) Purtarea măștii de protecție• Este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții și de către întreg personalul instituției de învățământ superior a măștii de protecție în sălile în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, în spațiile secretariatului/departamentului/decanatului/rectoratului/ altor compartimente funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, în timpul deplasării în instituția de învățământ superior și în timpul pauzelor dintre activitățile didactice (atunci când se află în interior).• Atunci când nu este asigurată distanța de minimum 1 m între studenți/cursanți este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții a măștii de protecție în timpul pauzelor în aer liber, precum și în spațiile aglomerate.• Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.• Pentru instituțiile de învățământ superior vocaționale (canto, actorie, instrumente muzicale de suflat), studenții pot renunța temporar la masca facială atunci când interpretează actul artistic, cu condiția asigurării unei distanțe fizice de minimum 3 m între persoane.6. Măsuri igienico-sanitare în instituția de învățământ superiorCurățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta împotriva răspândirii virusului. Fiecare instituție de învățământ superior are obligația de a adopta și implementa normele din prezentul document.Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, a sălilor aferente secretariatului/ departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, a spațiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor trebuie să conțină:• operațiunile și ordinea în care se vor efectua, ca de exemplu: colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfectarea pardoselii, ștergerea și dezinfectarea atât a suprafețelor de scris ale meselor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor, a separatoarelor transparente, dacă este cazul, ștergerea și dezinfectarea pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.;• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune, de exemplu: produse de curățenie, produse biocide destinate suprafețelor etc.;• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;• frecvența curățeniei și a dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:– în sălile în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, imediat după ieșirea din sală a studenților/cursanților la finalul orelor formației de studiu din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către formații de studiu diferite;– în sălile aferente secretariatului/departamentului/ decanatului/rectoratului/compartimentelor funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, imediat după ieșirea cadrelor didactice/celorlalte categorii de personal la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de cadre didactice/personal;– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar;• numele persoanelor care vor face curățenia și ale celor care controlează efectuarea conformă a curățeniei, acestea fiind menționate într-un tabel afișat public care va cuprinde inclusiv data, ora și persoana care a efectuat controlul;• frecvența și durata de aerisire a sălilor în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, a secretariatului/departamentului/ decanatului/rectoratului/compartimentelor funcționale din cadrul instituției de învățământ superior și a altor încăperi (de exemplu, după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul activităților didactice, cu ferestrele deschise;• în zonele igienizate va fi afișat la loc vizibil graficul de curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.Se iau în considerare tipul suprafeței și frecvența atingerii acesteia. Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:• clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor;• treptele scărilor;• băncile, catedrele și scaunele din săli;• separatoarele montate pe bănci;• blaturi;• balustrade;• întrerupătoare de lumină;• mânerele echipamentelor și ale aparatelor (precum cele sportive);• butoanele ascensoarelor și ale automatelor pentru produse;• obiecte didactice comune;• calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane;NOTĂ: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie din plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).Se au în vedere resursele și echipamentele necesare.Se evaluează periodic necesarul și disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție și a echipamentelor de protecție personală (PPE), adecvate pentru utilizarea acestora.Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși, iar după îndepărtarea mănușilor și a măștii se spală mâinile.Aplicarea planului de curățenie și dezinfecțieSe curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție.Se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virulicidă).Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanș. Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația, data și ora preparării.Detergenții și dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate, în care nu au acces studenții/cursanții.În timpul utilizării produsului sunt obligatorii purtarea măștii și a mănușilor și asigurarea ventilației adecvate. Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.7. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru studenți/cursanți privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2a) Personalul din cadrul cabinetului medical sau, în absența acestuia, personalul desemnat de către instituția de învățământ superior va efectua instruirea personalului instituției de învățământ superior pentru a observa starea de sănătate a studenților/cursanților, precum și pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor și măsurile necesare de distanțare fizică.Cadrele didactice au obligația să anunțe personalul din cadrul cabinetului medical (acolo unde există) sau responsabilul desemnat de către conducerea instituției de învățământ superior în cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.b) Instruiri periodice ale studenților/cursanților: în prima zi a anului universitar și cel puțin o dată pe săptămână studenții/ cursanții vor fi instruiți de către personalul desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infectării cu SARS-CoV-2;Tipuri de mesaje:• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde, cu apă și săpun;• Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;• Purtați corect masca de protecție.AȘA DA:– Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;– Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;– Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;– Ai grijă ca partea colorată a măștii să fie spre exterior;– Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;– Acoperă nasul, gura și bărbia;– Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe laterale;– Evită să atingi masca;– Scoate masca apucând-o de barete;– Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți;– După folosire, aruncă imediat masca într-un coș cu capac;– Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.AȘA NU:– Nu folosi o mască ruptă sau umedă;– Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;– Nu purta o mască prea largă;– Nu atinge partea din față a măștii;– Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii;– Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane;– Nu refolosi masca;– Nu schimba masca cu altă persoană;• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate;• Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată;• Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind șervețele/lavete/produse biocide;• Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome, precum: febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală;• Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.În instituția de învățământ superior (în săli, pe coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în locuri vizibile, postere cu informații în acest sens.c) Comunicarea de instrucțiuni:Studentul/Cursantul are obligația de a anunța instituția de învățământ superior cu privire la:• prezintă simptome specifice;• a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;• este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.8. Măsuri pentru studenți/cursanți, cadre didactice și alte categorii de personal din instituțiile de învățământ superior, aflați în grupele de vârstă în risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:• Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în instituția de învățământ superior cu avizul medicului de medicina muncii.• Studenții/Cursanții care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv) vor reveni la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/ cursanților în instituțiile de învățământ superior cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant/medicului de familie. Pentru aceștia, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional online/prin intermediul tehnologiei și al internetului sau în condiții de siguranță sporite.• Respectarea măsurilor de protecție și de igienă, recomandate tuturor studenților/cursanților, trebuie monitorizată cu mai multă atenție în cazul studenților/cursanților cu boli cronice.• Studenții/Cursanții cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior vor putea fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță.• Studenții/Cursanții care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/cursantul îl poate transmite și celor de acasă, se poate recomanda de către medicul curant ca acel student/cursant, pentru o perioadă determinată, să nu se prezinte fizic la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior. Pentru cei care nu pot reveni la activitățile didactice, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior vor căuta să identifice soluții pentru asigurarea procesului educațional online.• Studenții/Cursanții cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.IV. Protocoale1. Protocol pentru cantine• Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă.• În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane.• În interiorul cantinei, în spațiul destinat intervalelor de tranzit, circulației, distribuirii felurilor de mâncare, se impune respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1 m, cu purtarea obligatorie a măștilor. Așezarea la masă necesită asigurarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m.• Gestionarea echipamentelor și obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință.• Înainte și după fiecare masă, studenților/cursanților li se recomandă spălarea mâinilor și respectarea normelor de igienă.• Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenții/cursanții se vor așeza la masă.• Sala pentru servirea mesei va fi aerisită corespunzător (timp de 10 minute în fiecare oră și la încheierea programului).• Se vor realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de curățenie și dezinfecție.2. Protocol pentru cămine• Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția corespunzătoare a tuturor spațiilor comune și de cazare.• La intrarea în cămin se vor asigura dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini.• Se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite de intrare, deplasare în interior și ieșire din cămin.• Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnică a curățeniei și dezinfecției spațiilor colective.• Administrația căminelor are obligația de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcție de capacitatea acestuia, spații de izolare cu grup sanitar propriu, în care se vor găzdui temporar cazurile suspecte de SARS-CoV-2.• Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui caz de infecție cu SARS-CoV2. Acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin.• Măsuri de protecție:– Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, în funcție de numărul de studenți cazați.– Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de studenți, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi.– Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenți per cameră sau, dacă acest lucru nu este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenților, camerele vor fi ocupate de studenți din aceeași formație de studiu, pentru a limita contactul studenților din formații de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.– Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente.– Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările.– Purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune.– Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală.– Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat.– Se va evita utilizarea de covoare/mochete.– Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele.– Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectare adaptată specificului fiecărui spațiu.– Li se va recomanda studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie.– Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă.• În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare, se va anunța direcția de sănătate publică și se va apela serviciul de urgență 112.• Studentul confirmat se va izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport personal, și nu cu mijloace de transport în comun.• Contacții de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu condiția ca aceasta să aibă grup sanitar propriu. În cazul în care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinați în izolator.• Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza alimentele la ușa camerei.3. Protocol pentru transportPe parcursul transportului la și de la instituția de învățământ superior, studenții/cursanții vor respecta măsurile generale de conduită, prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun. Purtarea măștii este obligatorie. În cazul în care transportul studenților/cursanților se efectuează cu un autovehicul pus la dispoziție de instituția de învățământ superior, conducătorul auto și personalul de însoțire vor respecta măsurile generale de protecție. Autovehiculul va fi aerisit și dezinfectat corespunzător după fiecare cursă.4. Protocol de triaja) Triajul epidemiologic al studenților/cursanților se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătății nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare.b) Triajul zilnic:Este important ca:– studenții/cursanții să fie clar informați și să înțeleagă de ce persoanele cu simptome nu trebuie să participe la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior;– întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenților/cursanților, cadrelor didactice și altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare.Triajul zilnic se efectuează de către studenți/cursanți acasă prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria participare la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior.Nu se vor prezenta la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior în ziua respectivă:– cei cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație/scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.În cazul în care la intrarea în clădire se va realiza termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens, persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3°C nu vor avea acces.În cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior o stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.Revenirea în colectivitate a studenților/cursanților care au avut probleme de sănătate și au absentat de la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul și pe care studentul/cursantul o va preda secretariatului înainte de prima activitate didactică. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical sau la nivelul persoanei desemnate de conducerea instituției de învățământ superior.Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea instituției de învățământ superior.5. Protocol de izolare a studenților/cursanților bolnaviSe aplică în cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior sau în cămine febră și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).• Studentul/Cursantul va purta o mască, va fi separat de restul formației de studiu/colegilor de cameră și se va aerisi spațiul corespunzător. Studentul/Cursantul se va izola imediat în izolator, respectiv în spațiul special desemnat din facultate/instituția de învățământ.• Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva.• Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112.• Persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde.• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce studentul/cursantul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane.• Studentul/Cursantul va reveni la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, respectiv în cămin, cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.6. Criterii de suspendare a activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/ cursanților în instituția de învățământ superior, în cazul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID19• Direcțiile de sănătate publică trebuie să informeze instituția de învățământ superior despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenți/cursanți, cadre didactice sau alte categorii de personal.• În cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituție de învățământ superior, situația va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituției; se va demara ancheta epidemiologică în maximum 24 de ore de către medicul epidemiolog din DSP, în colaborare cu medicul din cabinetul medical universitar, dacă acesta există, în vederea stabilirii contacților direcți din colectivitate.• Decizia de suspendare a activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior se stabilește, potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020, prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin această ordonanță și ordinul din care face parte prezenta anexă, și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică, în următoarele circumstanțe.a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 în una dintre formațiile de studiu din instituția de învățământ superior care au desfășurat activitățile didactice cu prezența fizică a studenților/cursanților se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activitățile didactice care presupun prezența fizică, la nivelul formației de studiu. În situația în care într-o sală își desfășoară activitățile didactice 2 (două) sau mai multe formații de studiu, se vor suspenda activitățile didactice care presupun prezența fizică doar pentru formația de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se vor face curățenie, dezinfecție și aerisire, urmând ca studenții/cursanții din ciclul următor să își desfășoare normal activitățile.b) La apariția a mai mult de 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formații de studiu diferite ale aceleiași instituții de învățământ superior, în urma anchetelor epidemiologice, se poate lua decizia suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică la respectivele formații de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la nivelul întregii instituții de învățământ superior, pentru o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz.c) În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea instituției de învățământ superior care va informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică, va analiza situația în instituția de învățământ superior împreună cu conducerea instituției și vor decide împreună măsura care se impune.• Personalul care efectuează curățenia în instituția de învățământ superior și cel care este responsabil de paza acesteia, în condițiile în care nu au intrat în contact cu cazul confirmat cu COVID-19, își vor desfășura activitatea în continuare.• În perioada de suspendare parțială sau totală a activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, conducerea instituției va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:– curățenia și aerisirea sălilor;– dezinfecția spațiilor instituției de învățământ superior (săli, holuri, toalete);– DSP va informa conducerea instituției care sunt toți contacții direcți ai cazurilor confirmate în vederea aplicării măsurilor de carantină/izolare.• Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obținerea avizului DSP, care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică pentru reluarea activității.• În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP poate recomanda instituției de învățământ superior prelungirea perioadei de suspendare temporară parțială/totală a activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților în instituția de învățământ.---- (la 30-09-2020, Anexa nr. 2 la măsuri a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.650 din 29 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 septembrie 2020 )