HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (5), art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4) și al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Notă
  Art. II din LEGEA nr. 58 din 2 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul II
  În cuprinsul actelor normative în vigoare, trimiterea la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se consideră a fi făcute la art. 1 alin. (7).”
   +  Articolul 1(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) însoțită de documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență va fi datată și semnată de reprezentantul legal.(3) În situația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, angajatorul depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia își are sediul social, copii de pe toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, din perioada de 30 de zile calendaristice prevăzută la art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență, precum și copii de pe comunicările acestora către salariat.(4) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (17) din ordonanța de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizate în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activității.(5) Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență.(6) În situația identificării unor inadvertențe în documentele depuse potrivit prevederilor art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care documentele depuse sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social, care au înregistrat cererea prevăzută la alin. (1), solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.(7) Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.(8) Modelul cererii prevăzute la alin. (1), modelul declarației pe propria răspundere a angajatorului, prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, precum și modelul listei persoanelor, prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din ordonanța de urgență, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 25-06-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 677 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, condiția pentru acordarea indemnizației este îndeplinită, după cum urmează:a) în cazul profesioniștilor prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare din anul 2019, indiferent de valoarea acesteia;b) în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), pentru persoanele care nu au realizat venituri în anul 2019, reducerea veniturilor realizate în luna pentru care se solicită indemnizația se raportează la veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit, în anul 2020.(3) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, o cerere însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de acordare a indemnizației.(4) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se transmit în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, până cel târziu în ultima zi a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.(5) Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (4).(6) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 25-06-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 677 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )  +  Articolul 3(1) Decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se realizează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru plăți și inspecție socială, la cererea beneficiarului de lucrări.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) și listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se depun în format electronic de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, în luna curentă, pentru luna anterioară.(3) Listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, pe baza numelui și a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă. (4) Decontarea sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidență a zilierilor.(5) Modelele cererii și listelor cu zilierii pentru solicitarea de către beneficiarii de lucrări a decontării sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și procedurile de colaborare între agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4(1) Sumele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență se decontează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la cererea angajatorilor.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.(3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor și contribuțiilor aferente. (4) Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).(5) În vederea identificării beneficiarilor, agențiile pentru ocuparea forței de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.(6) Decontarea sumei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajații care se regăsesc în Registrul general de evidență a salariaților și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.(7) Modelele cererii și documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro. (la 25-06-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 677 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )  +  Articolul 6Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică până la 31 decembrie 2020.  +  Articolul 7Abrogat. (la 25-06-2021, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 677 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 27 august 2020.Nr. 719.-----