ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 28 august 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică nr. NT 7.201 din 24.08.2020,având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, unități publice sau private, denumite în continuare unități, au obligația să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.  +  Articolul 3Nerespectarea normelor de igienă din unitățile prevăzute la art. 1 se constată conform competențelor și se sancționează contravențional, conform legislației în vigoare, de către personalul împuternicit de conducerea Ministerului Sănătății.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 25 august 2020.Nr. 1.456.  +  ANEXĂNORME DE IGIENĂdin unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor