ORDIN nr. 3.685 din 25 august 2020privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 27 august 2020  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 9.236 din 22.07.2020,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin aprobă o măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, aferentă implementării axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii“, prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor“, operațiunea A.(2) Această măsură este alcătuită din două componente, după cum urmează:a) ajutor de stat regional pentru investiții, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(3) Acordarea ajutoarelor în cadrul acestei măsuri se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;g) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale;h) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.(4) Prezenta măsură este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Obiectiv  +  Articolul 2Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei naționale de competitivitate, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:a) întreprindere este orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;c) întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;d) o întreprindere mijlocie are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;e) furnizor și administrator al ajutorului de stat regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în continuare MLPDA, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR;f) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanțat;g) mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ-teritoriale, care include atât localitățile componente, cât și satele aparținătoare acestora;h) mediul rural reprezintă localități de rang IV și V, respectiv sate reședință de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția satelor aparținând municipiilor sau orașelor incluse în mediul urban;i) investiție inițială înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea (crearea) unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate;j) ajutor regional pentru investiții înseamnă un ajutor de stat regional acordat pentru o investiție inițială;k) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:(i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.l) Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;m) Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015^1, cu modificările și completările ulterioare;^1 Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.n) Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică și financiară a informațiilor necesare potențialilor solicitanți, pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 și aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației;o) Contract de finanțare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul Programului operațional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție, în anumite condiții;p) relocare înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European;q) proiect mare de investiții înseamnă o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 milioane de euro, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului;r) valoarea ajustată a ajutoarelor înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții, calculată conform formulei:valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 milioane de euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane de euro și 100 milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 milioane de euro.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 4Prezenta măsură de sprijin se aplică investițiilor realizate în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, NordVest și Centru^2.^2 Zone eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat regional în temeiul derogărilor prevăzute la art. 107 alin.(3) lit. a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 5(1) Măsura se adresează întreprinderilor mici și mijlocii care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) domeniul producției primare de produse agricole;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;g) ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;h) ajutoare pentru sectorul transporturilor și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice;i) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;j) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;k) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;l) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.(3) Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.(4) Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt menționate la alin. (1) și (2), poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.(5) Investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.  +  Capitolul V Beneficiarii și condiții de eligibilitate  +  Articolul 6Beneficiarii ajutorului de stat regional, respectiv ai ajutorului de minimis sunt societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) să fie constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;b) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;c) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;d) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției.  +  Articolul 7Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 8La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările națională(e);b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate la lit. a);c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, așa cum a fost definită la art. 3 lit. k);d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.  +  Articolul 9Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află în una dintre situațiile de mai jos:a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;b) se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare prin POR;c) se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 10La data depunerii cererii de finanțare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare și implementare, precum și pe perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, solicitantul:a) pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare);b) pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări, precum și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect, precum utilaje, linii de producție etc., sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcții și altele asemenea, spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele;c) trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/uzufruct/comodat/închiriere/locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.  +  Articolul 11Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații la momentul contractării:a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:(i) recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 8 lit. e);(ii) a contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;b) și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.  +  Articolul 12(1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) investiția să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare) pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderi mijlocii. Nu sunt eligibile investițiile localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov;b) la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției;c) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale;d) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcții în cadrul investiției, fie nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, inclusiv activități de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2);e) proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;f) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu depășește data de 31 decembrie 2023;g) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro^3 valabil la data lansării apelului de proiecte;^3 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfmh) activitățile propuse prin proiect, investiția, trebuie să vizeze numai domeniile de activitate eligibile (clasă CAEN), enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Nu sunt eligibile:a) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ce nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare;b) proiectele care includ doar investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și/sau investiții finanțabile prin ajutor de minimis;c) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de modernizare.  +  Capitolul VI Modalități de acordare a ajutorului de stat regional și a ajutorului de minimis  +  Articolul 13(1) În cadrul prezentei măsuri, valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional și ajutor de minimis, după caz, este de minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.(2) Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.(3) Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuție proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional, în funcție de intensitatea maximă aplicabilă, conform art. 14 alin. (4), precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul). Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 14(1) În cadrul prezentei măsuri, finanțarea nerambursabilă pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanțare se acordă eșalonat, în una sau mai multe tranșe, sub forma ajutorului de stat regional, pentru investiții inițiale, și a ajutorului de minimis, după caz. Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.(2) Este obligatorie realizarea prin proiect a unei investiții inițiale, așa cum a fost definită la art. 3 lit. i), cu respectarea condițiilor prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.(3) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităților maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.(4) Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul și de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:
  Finanțarea nerambursabilă maximă, calculată ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului
  Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltareNord-EstSud-EstSud MunteniaSud-Vest OlteniaVestNord-VestCentru
  Întreprinderi mijlocii60%60%60%60%45%60%60%
  Întreprinderi mici70%70%70%70%55%70%70%
   +  Articolul 15În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensității maxime admise se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional.  +  Articolul 16În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menționate în art. 27. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, așa cum este definită aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de mărfuri;c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse cu originea în Uniunea Europeană.  +  Articolul 17Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, respectiv la data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutorul se plătește.  +  Articolul 18Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.  +  Articolul 19În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la art. 16 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei măsuri nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.  +  Articolul 20În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  +  Articolul 21În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Articolul 22(1) Categoriile de investiții finanțabile prin ajutor de stat regional se referă la:a) investiții în active corporale, respectiv:(i) lucrări de construire și extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente;(ii) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje și instalații de transportat și ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;(iii) achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.b) investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;(ii) să fie amortizabile;(iii) să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului;(v) valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.(2) Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.  +  Articolul 23Categoriile de investiții eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se referă la următoarele:a) proiectare și asistență tehnică;b) activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.  +  Articolul 24Solicitantul și proiectul propus spre finanțare îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.
   +  Capitolul VII Cheltuieli eligibile  +  Articolul 25Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat regional și ajutorul de minimis sunt:a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2), cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare;e) să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;i) investiția în active corporale și/sau necorporale trebuie să fie legată de înființarea unei noi unități, de extinderea capacității unei unități existente sau de diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi, în conformitate cu prevederile referitoare la investițiile inițiale ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014.  +  Articolul 26(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea condițiilor menționate în prezentul ordin și în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:a) cheltuieli pentru amenajarea terenului - au în vedere următoarele categorii: amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială;b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;c) cheltuieli pentru investiția de bază;d) alte cheltuieli.(2) Cheltuielile pentru investiția de bază au în vedere următoarele categorii:a) construcții și instalații - cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului;b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora:(i) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje și instalații de transportat și ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;(ii) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.c) active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;(ii) să fie amortizabile;(iii) să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului;(v) valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.(3) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. d), includ:a) organizarea de șantier - cheltuieli cu lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;b) cheltuieli diverse și neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (2) lit. a).(4) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.(5) Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.(6) Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor.  +  Articolul 27(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea condițiilor menționate în prezentul ordin și în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:a) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;b) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.(2) Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică au în vedere următoarele categorii:a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției;b) obținere avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri și autorizații; achiziționarea semnăturii electronice;c) comisioane, cote și taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/ desființare;d) proiectare și inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);e) consultanță - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri; plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect); plata serviciilor de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;f) asistență tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.(3) Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei, fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.  +  Articolul 28Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 29Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;b) achiziționarea de terenuri și/sau construcții;c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;d) costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;f) costuri de personal;g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;h) contribuția în natură;i) amortizarea;j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menționată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția clasei 2.3.6 „Utilaje și instalații de transportat și ridicat“;l) cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a proiectului tehnic;m) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor stabilite prin art. 27 alin. (2).  +  Capitolul VIII Durata și bugetul măsurii  +  Articolul 30(1) Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat.(2) Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat. (la 28-12-2020, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost modificat de Articolul VII din ORDINUL nr. 4.439 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1298 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 31(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii“, prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor“.(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 150 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), cât și contribuția națională prin bugetul de stat (BS).(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 140 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.(5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate și surse de finanțare este următoarea:
  - milioane euro -
  Tip ajutor acordatAnul2020Total
  Ajutor de stat regionalBuget total, din care:140,00140,00
  FEDR119,00119,00
  Buget de stat21,0021,00
  Ajutor de minimisBuget total, din care:10,0010,00
  FEDR8,508,50
  Buget de stat1,501,50
   +  Articolul 32Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 50.
   +  Capitolul IX Efectul stimulativ  +  Articolul 33Se consideră că ajutorul de stat regional acordat prin prezenta măsură are un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanțare, conținând informații privind denumirea și dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii și finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum și valoarea finanțării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiției.  +  Capitolul X Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 34(1) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în etapa de contractare, o declarație de eligibilitate pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleași cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informații referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, în care se depune cererea de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.(2) Declarația de eligibilitate prevăzută la alin. (1) va menționa și informații privind orice alt ajutor regional acordat pentru o investiție demarată în ultimii 3 ani de către solicitantul ajutorului (la nivel de grup) în același județ.(3) În cazul în care solicitantul ajutorului (la nivel de grup) a beneficiat de ajutor de stat regional pentru o investiție demarată în același județ, în ultimii 3 ani, se consideră că aceste investiții fac parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții.(4) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.(5) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta măsură pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 16 lit. a).(6) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei măsuri nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.  +  Capitolul XI Procedura de implementare  +  Articolul 35Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, este furnizorul ajutorului de stat regional și instituția responsabilă cu implementarea prezentei măsuri.  +  Articolul 36Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de acest ordin, solicitanții vor depune o cerere standard de finanțare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecție și contractare detaliată în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.  +  Articolul 37Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta măsură și în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.  +  Articolul 38MLPDA își rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.  +  Articolul 39MLPDA va informa în scris, prin contractul de finanțare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potențială a ajutorului de stat regional acordat și, după caz, a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile), precum și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  +  Capitolul XII Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 40MLPDA are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși intensitatea maximă admisă și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezentul ordin sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.  +  Articolul 41În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MLPDA are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis.  +  Articolul 42(1) MLPDA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurii, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MLPDA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(3) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(4) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.  +  Articolul 43Informațiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina națională www.ajutordestat.ro.  +  Articolul 44În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MLPDA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 45(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MLPDA, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.  +  Capitolul XIII Recuperarea ajutoarelor acordate  +  Articolul 46(1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MLPDA, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Capitolul XIV Dispoziții finale  +  Articolul 47Textul prezentului ordin, precum și Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent priorității de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor“ vor fi publicate integral pe site-ul Programului operațional regional, la adresa www.inforegio.ro.  +  Articolul 48Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și de minimis este detaliată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Enumerarea activităților eligibile este realizată în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.  +  Articolul 49În cazul în care, pe perioada de valabilitate a schemei, prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat vor suferi modificări, prezenta schemă va fi modificată în consecință.  +  Articolul 50Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Mariana Cotoi,
  secretar de stat
  București, 25 august 2020.Nr. 3.685.  +  ANEXĂ
  LISTA
  domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și ajutoare de minimis
  Clasa CAENDescrierea clasei CAEN
  1320Producția de țesături
  1330Finisarea materialelor textile
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
  1393Fabricarea de covoare și mochete
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  1412Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
  1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  1420Fabricarea articolelor din blană
  1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
  1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
  1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  1520Fabricarea încălțămintei
  1610Tăierea și rindeluirea lemnului
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  1723Fabricarea articolelor de papetărie
  1724Fabricarea tapetului
  1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  2053Fabricarea uleiurilor esențiale
  2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  2219Fabricarea altor produse din cauciuc
  2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  2229Fabricarea altor produse din material plastic
  2311Fabricarea sticlei plate
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  2313Fabricarea articolelor din sticlă
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă
  2319Fabricarea de sticlărie tehnică
  2320Fabricarea de produse refractare
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  2351Fabricarea cimentului
  2352Fabricarea varului și ipsosului
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  2363Fabricarea betonului
  2364Fabricarea mortarului
  2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2561Tratarea și acoperirea metalelor
  2562Operațiuni de mecanică generală
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  2612Fabricarea altor componente electronice
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  2680Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității
  2712Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812Fabricarea de motoare hidraulice
  2813Fabricarea de pompe și compresoare
  2814Fabricarea de articole de robinetărie
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  3103Fabricarea de saltele și somiere
  3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  3600Captarea, tratarea și distribuția apei
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
  3812Colectarea deșeurilor periculoase
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  3822Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
  3831Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  3900Activități și servicii de decontaminare
  4120Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  4222Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  4291Construcții hidrotehnice
  4299Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312Lucrări de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4321Lucrări de instalații electrice
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4331Lucrări de ipsoserie
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4339Alte lucrări de finisare
  4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  5210Depozitări
  5224Manipulări
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte activități de alimentație n.c.a.
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  6130Activități de telecomunicații prin satelit
  6190Alte activități de telecomunicații
  6201Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
  6202Activități de consultanță în tehnologia informației
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  7111Activități de arhitectură
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  7120Activități de testare și analize tehnice
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  8292Activități de ambalare
  8610Activități de asistență spitalicească
  8621Activități de asistență medicală generală
  8622Activități de asistență medicală specializată
  8623Activități de asistență stomatologică
  8690Alte activități referitoare la sănătatea umană
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  8720Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  9003Activități de creație artistică
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  9512Repararea echipamentelor de comunicații
  9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
  9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  9601Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
  -----