ORDIN nr. 5.229 din 17 august 2020pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 27 august 2020    Având în vedere prevederile art. 168, 170 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.621/2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU) și este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării, în conformitate cu prevederile art. 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Acordarea titlului de doctor este propusă de CNATDCU și este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se aprobă Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) CNATDCU analizează și decide asupra sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației și Cercetării, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite de către CNATDCU, poate lua una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care prin raportul menționat la alin. (2) se propun măsurile prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației și Cercetării decide asupra acestora conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 4CNATDCU recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional și emite avize cu privire la recunoașterea calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate și a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în străinătate, conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 5(1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării se constituie și funcționează Secretariatul tehnic al CNATDCU, denumit în continuare secretariat tehnic.(2) Secretariatul tehnic este asigurat de personal din cadrul Direcției generale învățământ universitar, Direcției generale juridice, control, relații publice și comunicare, Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcției generale management CDI și Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.(3) Componența nominală a secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 6Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, realizează dezvoltarea platformelor care asigură schimbul de informații în format electronic în cadrul procesului de obținere a atestatului de abilitare și al procesului de evaluare a tezelor de doctorat, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Dezvoltarea platformei necesare procesului de soluționare a sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, se realizează în maximum 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 7Până la punerea în funcțiune a platformelor prevăzute la art. 6, toate operațiunile menționate în metodologiile anexate prezentului ordin se desfășoară prin alte mijloace electronice sau sisteme electronice existente, administrate de Ministerul Educației și Cercetării prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.  +  Articolul 8(1) În cazul nerespectării de către membrii CNATDCU a metodologiilor aprobate prin prezentul ordin, inclusiv depășirea/nerespectarea termenelor maximale, secretariatul tehnic notifică președintele CNATDCU și Ministerul Educației și Cercetării.(2) În cazul nerespectării de către secretariatul tehnic a metodologiilor aprobate prin prezentul ordin, inclusiv depășirea/nerespectarea termenelor maximale, președintele CNATDCU notifică Ministerul Educației și Cercetării.(3) Dacă în termen de 3 luni de la data notificării membrii CNATDCU sau membrii secretariatului tehnic continuă să nu respecte metodologiile aprobate prin prezentul ordin, Ministerul Educației și Cercetării aplică, după caz, următoarele măsuri:a) declanșarea procedurii privind încetarea mandatului membrilor CNATDCU înainte de termen;b) sancționarea disciplinară a membrilor secretariatului tehnic, în condițiile legii.  +  Articolul 9După intrarea în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de învățământ superior modifică și completează normele proprii referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 11Cererile referitoare la acordarea atestatului de abilitare, de acordare a titlului de doctor și sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, precum și contestațiile la deciziile pronunțate de către Consiliul general al CNATDCU, înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt analizate/soluționate cu respectarea criteriilor în vigoare la data înregistrării acestora și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.  +  Articolul 12Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală juridică, control, relații publice și comunicare, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală management CDI, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, instituțiile de învățământ superior, Academia Română și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 17 august 2020.Nr. 5.229.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde evaluare a tezelor de doctorat  +  Anexa nr. 3METODOLOGIEprivind soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitatesau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului,în cadrul unei teze de doctorat