ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020  (la 16-10-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.O primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.A doua categorie de măsuri pentru activitățile didactice aferente anului școlar 2020-2021 se referă la asigurarea de echipamente de protecție medicală cum sunt: măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane, precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Asigurarea acestor echipamente de protecție medicală s-ar realiza în unitățile de învățământ preunivesitar de stat care sunt expuse unui risc ridicat de răspândire a coronavirusului astfel cum este stabilit prin norme metodologice ale Ministerului Sănătății.O altă categorie de măsuri pentru activitățile didactice aferente anului școlar 2020/2021 este cea referitoare la asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru unitățile de învățământ preunivesitar de stat care nu au asigurată racordarea la rețeaua de apă-canalizare. Condițiile igienico-sanitare minime pentru activitățile didactice precum spălarea mâinilor pentru a evita răspândirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 poate fi asigurată prin achiziționarea de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preunivesitar de stat pe perioada desfășurării activităților didactice.Întrucât aceste măsuri referitoare la achiziționarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor pentru uz școlar, achiziționarea de echipamente de protecție medicală și/sau achiziționarea de containere sanitare mobile sunt măsuri urgente având în vedere că anul școlar 2020-2021 începe pe data de 14 septembrie 2020, iar odată cu începerea anului școlar sunt necesare măsuri pentru a evita răspândirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.Deoarece aceste măsuri vizează interesul strategic național, acela de a asigura în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021, respectiv de a asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuția națională este de 18.750.000 euro.(2) Sumele aferente achiziției echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1).(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operațional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și eliminării sintagmei «proiecte pilot» din tipul de intervenție a secțiunii E-Educație, precum și să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, în vederea introducerii ca activitate eligibilă achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar cu acces la internet și resurse educaționale deschise, precum și a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).(4) Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.(5) În valoarea de achiziție a tabletelor/laptopurilor pentru uz școlar vor fi incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni. (la 29-11-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 2(1) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte prevăzut la art. 1 alin. (3), pentru intervenția destinată achiziționării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line sunt:a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;a^1) instituțiile de învățământ superior de stat, pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale; (la 16-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b);d) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.(2) Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente/dispozitive electronice pentru activitățile didactice ale elevilor care urmează a se desfășură în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum și cu respectarea pragului minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat în condițiile legii și a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul solicitantului. (la 29-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (3) Contractelor de finanțare încheiate pentru achiziția de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice ale elevilor/studenților în mediul on-line li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanțare/rambursare în condițiile prevăzute de lege. (la 16-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (4) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat au în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu reprezentanții legali/tutorii elevilor/studenți procese-verbale de predare-primire prin care se asigură de utilizarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în condiții de siguranță pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normale de utilizare. (la 16-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (5) Achiziția de echipamente mobile IT de tip tablete/laptop pentru uz școlar se face potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 29-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (6) Specificațiile tehnice minimale ale echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice vor fi stabilite de Ministerul Educației și Cercetării și vor fi cuprinse în ghidul solicitantului aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-10-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (7) Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice înainte de expirarea duratei normale de utilizare atrage răspunderea reprezentanților legali/tutorilor/studenților, în condițiile legii. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat sau, după caz, autoritățile publice locale dispun măsuri legale de recuperare a prejudiciilor create. (la 16-10-2020, Alineatul (7) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (8) Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile și se suportă de către beneficiarii finanțării, astfel cum este prevăzut la alin. (1). (la 29-11-2020, Alineatul (8) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (9) Cheltuielile cu achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 11 martie 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020. (la 29-11-2020, Alineatul (9) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (10) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020. (la 29-11-2020, Alineatul (10) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (11) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020. (la 29-11-2020, Alineatul (11) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (12) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale asociate în parteneriate pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020. (la 29-11-2020, Alineatul (12) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (13) Ministerul Educației și Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare și de angajament pe baza cărora ISJ-urile/ISMB în parteneriat cu unitățile de învățământ achiziționează echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prin proceduri de achiziție publică, și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziție în curs sau finalizate. (la 16-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )  +  Articolul 3(1) În vederea asigurării fondurilor bugetare necesare acestei intervenții, Ministerul Fondurilor Europene va aplica mecanismul prevăzut la art. 12. alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu pot fi decontate din alocarea Programului operațional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management a Programului operațional Competitivitate 2014-2020 și din resursele alocate de Comisia Europeană pentru combaterea pandemiei - REACT-EU. (la 29-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (3) Sumele angajate de inspectoratele școlare în parteneriat cu unitățile de învățământ preuniversitar, pentru achizițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, din motive neimputabile părților din contractul de achiziție sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. (la 16-10-2020, Articolul 3 a fost completat de Punctul 8, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (4) Cheltuielile nedecontate considerate neeligibile sau cheltuielile nedecontate considerate neeligibile stabilite prin decizii ale organelor competente indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare sau prin alocări din cadrul programului rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat. (la 13-06-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 180 din 7 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 10 iunie 2024 )  +  Articolul 4(1) Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și containere sanitare mobile în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, instituțiilor de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, din care 10.000.000 euro pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și dezinfectanți, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, pentru containere sanitare mobile, destinate unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecție medicală de tip dezinfectanți, precum și/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene. (la 29-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (2) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziționării de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți și/sau a containerelor sanitare mobile sunt:a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;b) instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale;c) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale;d) parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și c);e) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.(3) Achiziționarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru autoritățile publice locale/unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la rețeaua de apă-canalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, cu condiția contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depășirea cheltuielilor cu achiziția de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanțării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligația beneficiarului finanțării de a depune documente justificative privind costul de achiziție al acestora. (la 29-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (4) Autoritățile publice locale/unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat care achiziționează echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile au calitatea de autoritate contractantă și încheie contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege.(5) Cheltuielile cu achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare. (la 29-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (6) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare. (la 29-11-2020, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (7) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/Instituțiile de învățământ superior de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare. (la 29-11-2020, Alineatul (7) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (8) Parteneriatele dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare. (la 29-11-2020, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (9) Ministerul Educației și Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare și de angajament pe baza cărora inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu unitățile de învățământ achiziționează echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți prin proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziție în curs sau finalizate. (la 29-11-2020, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (10) Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar și, după caz, instituțiilor de învățământ superior de stat se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea primul venit-primul servit, cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condițiile legii.(11) Contractelor de finanțare încheiate pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar și după caz, instituțiilor de învățământ superior de stat li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanțare/rambursare în condițiile prevăzute de lege.(12) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional Infrastructură mare să adopte măsurile legale ce se impun pentru lansarea apelului de proiecte, aprobarea ghidului solicitantului, modificările de program operațional, precum și orice alte măsuri care sunt necesare pentru achiziția de echipamente de protecție sanitară/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar/universitar.(13) Containerele sanitare mobile se instalează de către autoritățile publice locale care asigură darea acestora în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. (la 29-11-2020, Alineatul (13) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 269 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020 ) (14) În situația în care achiziția de containere sanitare mobile se face de către autoritățile publice locale, acestea asigură darea în folosință gratuită a containerelor către unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe bază de contract de comodat încheiat în condițiile legii.(15) Sumele angajate de inspectoratele școlare în parteneriat cu unitățile de învățământ preuniversitar pentru achizițiile de echipamente de protecție medicală, dispozitive medicale, dezinfectanți care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, din motive neimputabile părților din contractul de achiziție sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.(16) Cheltuielile aferente echipamentelor de protecție medicală/ dispozitivelor medicale, dezinfectanților și containerelor sanitare mobile sunt eligibile în măsura în care sunt folosite pentru activitățile didactice, pe perioada de valabilitate a acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. (la 23-07-2021, Articolul 4 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 205 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021 ) (17) Ghidurile solicitantului, aprobate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care se stabilesc regulile de finanțare a echipamentelor de protecție medicală/dispozitivelor medicale, dezinfectanților și containerelor sanitare mobile, se modifică în mod corespunzător. (la 23-07-2021, Articolul 4 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 205 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021 ) (la 16-10-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 24 august 2020.Nr. 144.