ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 2020pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 24 august 2020  Având în vedere faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 5 iunie 2015,ținând cont de faptul că prin acest act normativ au fost reglementate, printre altele, o serie de măsuri legislative cu privire la identificarea beneficiarului real al societăților și al persoanelor juridice fără scop lucrativ, concepția actului normativ fiind una unitară, atât în privința declarației și a termenului de depunere, cât și a întregului set de măsuri sancționatoare, iar termenele pentru declararea beneficiarului real, precum și pentru îndeplinirea celorlalte obligații instituite atât pentru asociații și fundații, cât și pentru societăți au fost stabilite inițial la 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, termene prelungite, în mod unitar, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe durata stării de urgență depunerea acestei declarații fiind suspendată, în condițiile în care, ulterior, prin Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit doar pentru societăți, până la data de 1 noiembrie 2020,având în vedere faptul că măsura prelungirii termenului luată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 a avut un efect benefic pentru destinatarii normei, oferindu-le acestora o perioadă mai mare de timp pentru a se conforma obligațiilor referitoare la beneficiarul real, se impune promovarea unei măsuri legislative similare cu privire la persoanele juridice fără scop lucrativ, care să vină în sprijinul mediului asociativ, care să elimine această discriminare și să mențină un regim juridic unitar cu cel al societăților, în special în contextul epidemiologic (dinamic) actual, ținând cont și de faptul că România se află în continuare în stare de alertă din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus.Nu în ultimul rând, ținând cont de faptul că sancțiunea neîndeplinirii obligațiilor de completare a documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru asociații și fundații, este dizolvarea prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile actului normativ mai sus menționat,pentru evitarea acestor consecințe negative se impune modificarea în regim de urgență a cadrului legal, fiind vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Daniel-Marius Staicu
  București, 19 august 2020.Nr. 142.-----