ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șase luni ale anului 2020;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță județene); – necesitatea alocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populației; – necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2;– necesitarea acordării de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;– din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite și cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; – necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;– necesitatea gestionării eficiente a finanțelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung; – necesitatea respectării principiului echității stipulat de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia „Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potențial asupra generațiilor viitoare, precum și impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu și lung“;– necesitatea adoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale; – riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevi și cadre didactice, pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, existând riscul de a priva de dreptul la educație o mare parte dintre elevi;– riscul nealocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– riscul neasigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (direcțiile de sănătate publică, servicii de ambulanță județene);– riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada de pandemie cu coronavirusul SARS-CoV-2;– riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2,luând în considerare că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Rectificarea bugetară pe anul 2020  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 589,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 31.144,5 milioane lei credite de angajament și cu suma de 25.296,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 24.706,2 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 300 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.  +  Articolul 4(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 37.919 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fișa Programului“ „Programul pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii balneare“ și să aloce credite de angajament și credite bugetare pe anul 2020 la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“ prin redistribuiri cu încadrare în cadrul titlului.  +  Articolul 5(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 03/16/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“, creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“ în „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată pentru îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei și la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“ să diminueze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei cu încadrare în valoarea totală a fiecărui program.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2020 cu suma de 25.015 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“ și să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu aceeași sumă pe anul 2020 de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 34 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să introducă următoarele modificări: să diminueze veniturile de la capitolul 40.08.15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli“, paragraf 40.08.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ cu suma de 803 mii lei și să suplimenteze veniturile de la subcapitolul 48.08.31 „Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021“, paragraf 48.08.31.03 „Prefinanțare“ cu suma de 803 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) diminuarea cu suma de 233 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitol 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ - paragraf 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“;b) diminuarea cu suma de 223 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“;c) diminuarea cu suma de 330 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 255 mii lei;b) să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 167 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 477 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 105 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 3.180 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 11.832 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 4.190 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează cu suma de 38 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 2.644 mii lei;d) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 741 mii lei;e) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 23.871 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 11.579 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se majorează cu suma de 4.027 mii lei, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 1.344 mii lei și se introduce subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 2.855 mii lei;f) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 1.000 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 4.535 mii lei;g) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ se majorează cu suma de 2.549 mii lei și subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 3.171 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 390 mii lei.(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ - la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“, la fișa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“ și la fișa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) diminuarea cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“;b) diminuarea cu suma de 35.898 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.  +  Articolul 9În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de –3.417.342 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 6.395.939 mii lei și majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“ cu suma de 2.978.597 mii lei.  +  Articolul 10În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, suma de 8.400 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, este destinată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de instituțiile subordonate ale Ministerului Tineretului și Sportului cu carantinarea persoanelor în perioada stării de urgență și a stării de alertă în centrele de agrement aflate în administrare.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 50 mii lei.  +  Articolul 12(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.(3) Suma de 130.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor la capitolul 84.01 - Transporturi, subcapitolul 84.01.01 - Administrație centrală, titlul 72 - Active financiare, articolul 72.01 - Active financiare, alineatul - 72.01.01 Participarea la capitalul social al societăților comerciale, se alocă pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. - Călători» - S.A. (la 14-09-2020, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 161 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2020 ) (4) Suma prevăzută la alin. (3) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. - Călători» - S.A., într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru plata obiectivelor de investiții și reparații ale societății. (la 14-09-2020, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 161 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2020 )  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 10.576 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 682 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 105.224 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 14.015 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 723 mii lei;f) să diminueze capitolul 41.10 „Alte operațiuni financiare“ cu suma de 6.832 mii lei;g) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 17.791 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“ cu suma de 1.500 mii lei;i) să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 3.488 mii lei;j) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 89.528 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.  +  Articolul 14(1) În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 2.984.810 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 2.152.119 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 832.691 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.(2) În cadrul influențelor aprobate în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ este majorat cu suma de 10.367 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“ la celelalte subdiviziuni bugetare.(4) Se autorizează Ministerul Sănătății să introducă în anexa nr. 3/26/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, obiectivul de investiții nou „Realizarea branșamentelor la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași“, județul Iași, cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 682 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri“.  +  Articolul 16(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 1.000 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 1.000 mii lei.(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 17Se autorizează Serviciul de Informații Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, la fișa cod obiectiv 471 „Obiective (proiecte) de investiții în continuare“, credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 18(1) Suma de 129.100 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 19(1) Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 57 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 57 mii lei și subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la art. 51.02 „Transferuri de capital“ la art. 51.01 „Transferuri curente“.  +  Articolul 20(1) Prin excepție de la prevederile art. 27, influența de 147.251 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ pe partea de cheltuieli după cum urmează:a) titlul 20 „Bunuri și servicii“ se suplimentează cu suma de 60.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se suplimentează cu suma de 87.251 mii lei, credite bugetare și credite de angajament.(2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, cu respectarea prevederilor alin. (1) și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 21Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 100 mii lei.  +  Articolul 22(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 4.564.766 mii lei, respectiv creditele bugetare cu suma de 2.630.860 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 4.143 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexelor nr. 3/54/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene.(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ aferente anului curent cu suma de 630.000 mii lei, având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.  +  Articolul 23Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.175.780 mii lei, după cum urmează:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 276.618 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:a1) se suplimentează cu suma de 74.704 mii lei sumele destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;a2) se suplimentează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;a3) se suplimentează cu suma de 41.460 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 160.311 mii, care se repartizează pe județe prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021;b) se majorează cu suma de 705.740 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se suplimentează cu suma de 31.461 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, pentru sistemul de protecție a copilului și pentru centrele publice pentru persoane adulte cu handicap;b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 15.742 mii, care se repartizează pe sectoare ale municipiului București prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021;b3) se suplimentează cu suma de 105.249 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă, respectiv învățământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;b4) se diminuează cu suma de 8.796 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;b5) se suplimentează cu suma de 42.716 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;b6) se diminuează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;b7) se alocă suma de 225 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor Centrului de zi și Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae“ din localitatea Recea, județul Maramureș;b8) se majorează cu suma de 519.286 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 1.116.437 mii lei;d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și a celui confesional, cu suma de 76.985 mii lei, potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 24Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 23 lit. c) au următoarea destinație:a) suma de 1.104.100 mii lei se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii;b) suma de 566 mii lei pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) suma de 11.771 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta „termie“, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. a) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:a) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;b) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;c) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;d) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice cereri scrise însoțite de următoarele documente:a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.(6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2020, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 iunie 2020 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie/resping pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire/respingere.(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (14). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).(17) Unitățile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) la adresele comunicate de aceștia și eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale și a obligațiilor de plată restante față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate și neutilizate până la data de 23 octombrie 2020 inclusiv, se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 30 octombrie 2020 inclusiv, în vederea retragerii lor.(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 27(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 28Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora și al instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 29(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 30(1) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat, precum și cele aferente implementării măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19.(2) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).  +  Articolul 31Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexa nr. 2 și anexa nr. 7, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 32(1) Influențele prevăzute în anexa nr. 2 pentru bugetele Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale de Integritate, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității Electorale Permanente cuprind și sumele aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020.(2) Cu sumele alocate în condițiile alin. (1) și rămase neutilizate după încheierea perioadei electorale se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.  +  Articolul 33Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34(1) Disponibilitățile în sumă de 1.670.129 mii lei aflate la data de 4 august 2020 în soldul fondurilor administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. conform prevederilor art. 10 lit. a)-c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în execuția bugetului de stat pe anul 2020 la poziția distinctă de la titlul „Împrumuturi“, prevăzută la art. 12 alin. (2) din aceeași lege, în debitul contului corespunzător de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului și în limita creditelor bugetare aprobate în acest scop.(2) Pentru reflectarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Sumele utilizate de Banca de Export-Import a României conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv dobânzile aferente sumelor respective, se virează pe măsura recuperării acestora la fondurile din care au fost utilizate și se folosesc în continuare conform destinației respectivelor fonduri.(4) Evidențierea în bugetul general consolidat a operațiunilor efectuate de EXIMBANK aferente disponibilităților prevăzute la alin. (1) se efectuează în condițiile prevăzute de art. 12 alin. (2^2) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –75.279,9 milioane lei.  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2, art. 3 alin. (1), (4), (5) și (6) din Legea nr. 238/2019:a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de –8,6%;b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,6% în anul 2020;c) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 391.344,3 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 226.132,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale 83.531,9 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 44.597,0 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 34.047,1 milioane lei, alte bugete componente ale bugetului general consolidat 5.805,5 milioane lei;d) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 111.811,6 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 58.336,4 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 33.899,5 milioane lei;e) pentru anul 2020, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –90.996,8 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de –99.936,7 milioane lei, al soldului bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero și al soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 2.261,8 milioane lei;f) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2020, este de 44% din produsul intern brut;g) plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2020, este de 32.000 milioane lei.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.  +  Capitolul II Modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare  +  Articolul 38Articolul 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul 20 «Bunuri și servicii», pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 563 mii lei.  +  Articolul 39La articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2020, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (7) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobată prin Legea nr. 126/2010, se abrogă.  +  Articolul 41Începând cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.  +  Articolul 42La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei;  +  Articolul 43La articolul 38 alineatul (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 14 august 2020.Nr. 135.  +  Anexa nr. 1  +  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2020
  detaliate pe capitole și subcapitole
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL589.874
  000201I. VENITURI CURENTE-8.556.520
  000301A. VENITURI FISCALE-8.122.017
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-1.039.314
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE-706.129
  0101IMPOZIT PE PROFIT-526.255
  01Impozit pe profit de la agenții economici-141.871
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale-384.384
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE-179.874
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului-261
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice-19.441
  04Impozitul pe reprezentante15
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor-160.187
  0301IMPOZIT PE VENIT-290.235
  02Impozit pe venituri din salarii-377.505
  04Impozit pe venituri din dividende326.870
  05Impozit pe venituri din dobânzi22.296
  06Impozit pe venituri din pensii-277.767
  07Impozit pe veniturile din premii-9.488
  10Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare-8
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală-6.295
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent-3.763
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal4.689
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit89.392
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole7.395
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc-7.928
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică12
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică-74
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016-31
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă-135
  50Impozit pe venituri din alte surse-74.612
  51Impozit pe venit aferent declarației unice200.000
  60Regularizări-183.283
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)290.235
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)290.235
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-333.185
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-333.185
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente-333.185
  070001A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE-154.648
  0701IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE-154.648
  05Taxa pe active-154.648
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII-6.882.263
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-4.254.422
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-2.175.780
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-276.618
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-705.740
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.116.437
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)-76.985
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII-225.245
  05Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei-18
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.-212.271
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale-5.122
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan-7.834
  1401ACCIZE160.027
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE21
  50Alte taxe pe servicii specifice21
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI-386.864
  01Taxe pentru jocurile de noroc-415.529
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale26.222
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor327
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional1.332
  08Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România-260
  10Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit17
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități1.027
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE-45.792
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE-45.792
  01Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping-3.836
  07Impozitul specific-42.259
  50Alte impozite și taxe303
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-56.836
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-81.906
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate-4.862
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat-77.044
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR25.070
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați12.201
  27Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate126
  46Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale-7.466
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați20.209
  290001C. VENITURI NEFISCALE-377.667
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-199.796
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE-199.796
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome-89.025
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României51.263
  05Venituri din concesiuni și închirieri-261.184
  08Venituri din dividende89.182
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră12.869
  50Alte venituri din proprietate-2.901
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-177.871
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-197.653
  02Taxe consulare-7.142
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale248
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare-396
  05Taxe și alte venituri în învățământ64
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară-4.277
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului-2.919
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă-39
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare-593
  23Venituri din timbrul judiciar-2
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat18.037
  26Venituri din despăgubiri-148.234
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans-198
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități-52.202
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE-5.949
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate13
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise-5.962
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI-197.307
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale-157.423
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe-30
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii3.479
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen295
  05Amenzi judiciare-6.467
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor-888
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată-4.924
  08Penalități de nedeclarare-36.953
  50Alte amenzi, penalități și confiscări5.604
  3601DIVERSE VENITURI223.038
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive78.437
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri-1.892
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite-10.940
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice-1.738
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate66.481
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită-3.732
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare10.509
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri-4
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale-31
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate-275
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri86.076
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010-333
  50Alte venituri480
  390001II. VENITURI DIN CAPITAL-15.909
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI-15.909
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice3.151
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului4.279
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare-21.075
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale283
  09Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă"-2.651
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri104
  400001III. OPERAȚIUNI FINANCIARE1.234.813
  4101ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE1.234.813
  08Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate533.503
  15Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții1.310
  16Disponibilități din excedentele anilor precedenți700.000
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20207.927.490
   +  Anexa nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament32.014.230
  II. Credite bugetare26.045.306
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament25.232.808
  II. Credite bugetare20.633.374
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.099.059
  II. Credite bugetare1.099.074
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament417.722
  II. Credite bugetare413.793
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.697.533
  II. Credite bugetare1.697.533
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament346.320
  II. Credite bugetare200.320
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVA
  I. Credite de angajament1.397.718
  II. Credite bugetare2.157.718
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament756.106
  II. Credite bugetare1.795.438
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.849.527
  II. Credite bugetare1.090.678
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament219.418
  II. Credite bugetare219.418
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.927.505
  II. Credite bugetare1.917.505
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament13.807.660
  II. Credite bugetare8.345.685
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.340.263
  II. Credite bugetare1.340.217
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament373.977
  II. Credite bugetare355.995
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.022.483
  II. Credite bugetare652.993
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.721.945
  II. Credite bugetare352.455
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament300.538
  II. Credite bugetare300.538
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament4.758.939
  II. Credite bugetare4.758.939
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament4.670.129
  II. Credite bugetare4.670.129
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament88.810
  II. Credite bugetare88.810
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament31.144.497
  II. Credite bugetare25.296.099
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament24.489.093
  II. Credite bugetare19.964.109
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.028.035
  II. Credite bugetare1.028.050
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament344.974
  II. Credite bugetare341.145
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.697.533
  II. Credite bugetare1.697.533
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament346.320
  II. Credite bugetare200.320
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.397.718
  II. Credite bugetare2.157.718
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament754.606
  II. Credite bugetare1.793.938
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.390.154
  II. Credite bugetare692.467
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament217.000
  II. Credite bugetare217.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.924.580
  II. Credite bugetare1.914.580
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament13.694.438
  II. Credite bugetare8.245.651
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.319.758
  II. Credite bugetare1.319.712
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament373.977
  II. Credite bugetare355.995
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.899.075
  II. Credite bugetare575.661
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.598.760
  II. Credite bugetare275.346
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament300.315
  II. Credite bugetare300.315
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament4.756.329
  II. Credite bugetare4.756.329
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament4.670.129
  II. Credite bugetare4.670.129
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament86.200
  II. Credite bugetare86.200
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament12.871.390
  II. Credite bugetare7.782.571
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament12.771.691
  II. Credite bugetare7.680.418
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament529.832
  II. Credite bugetare529.847
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament164.900
  II. Credite bugetare164.900
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.050
  II. Credite bugetare25.050
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament502.282
  II. Credite bugetare502.282
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament11.543.352
  II. Credite bugetare6.452.067
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament6.275
  II. Credite bugetare6.272
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament99.699
  II. Credite bugetare102.153
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament99.699
  II. Credite bugetare102.153
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament216.726
  II. Credite bugetare5.476
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament207.476
  II. Credite bugetare3.476
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.588
  II. Credite bugetare2.588
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament4.775
  II. Credite bugetare775
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament67
  II. Credite bugetare67
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200.046
  II. Credite bugetare46
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament9.250
  II. Credite bugetare2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament9.250
  II. Credite bugetare2.000
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament2.129.540
  II. Credite bugetare2.889.540
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.088.325
  II. Credite bugetare2.848.325
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament4.934
  II. Credite bugetare4.934
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.397.718
  II. Credite bugetare2.157.718
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-1.509
  II. Credite bugetare-1.509
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament687.182
  II. Credite bugetare687.182
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament41.215
  II. Credite bugetare41.215
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament41.215
  II. Credite bugetare41.215
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.765.000
  II. Credite bugetare1.765.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.700.000
  II. Credite bugetare1.700.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.700.000
  II. Credite bugetare1.700.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament65.000
  II. Credite bugetare65.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament65.000
  II. Credite bugetare65.000
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament-432.532
  II. Credite bugetare-432.532
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-432.532
  II. Credite bugetare-432.532
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-432.532
  II. Credite bugetare-432.532
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament1.318.280
  II. Credite bugetare14.551
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament72.766
  II. Credite bugetare60.907
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament19.563
  II. Credite bugetare19.563
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament68.093
  II. Credite bugetare68.093
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-12.888
  II. Credite bugetare-12.888
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-690
  II. Credite bugetare-8.333
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament10
  II. Credite bugetare10
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.322
  II. Credite bugetare-5.538
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.245.514
  II. Credite bugetare-46.356
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.245.514
  II. Credite bugetare-46.356
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament981.204
  II. Credite bugetare540.112
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament787.944
  II. Credite bugetare339.802
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament814.433
  II. Credite bugetare814.433
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament117.292
  II. Credite bugetare117.292
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13.818
  II. Credite bugetare15.658
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-18
  II. Credite bugetare-18
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament78
  II. Credite bugetare78
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-163.405
  II. Credite bugetare-613.387
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament5.746
  II. Credite bugetare5.746
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament193.260
  II. Credite bugetare200.310
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament193.260
  II. Credite bugetare200.310
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament327.392
  II. Credite bugetare15.462
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament406.056
  II. Credite bugetare27.924
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-521.282
  II. Credite bugetare-521.282
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament624
  II. Credite bugetare624
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament58.364
  II. Credite bugetare29.042
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-1
  II. Credite bugetare-1
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-74
  II. Credite bugetare-74
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament494.071
  II. Credite bugetare196.690
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-70
  II. Credite bugetare-70
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament374.424
  II. Credite bugetare322.995
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-78.664
  II. Credite bugetare-12.462
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-78.664
  II. Credite bugetare-12.462
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament186.146
  II. Credite bugetare146.790
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament187.049
  II. Credite bugetare147.693
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament199.887
  II. Credite bugetare199.887
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament19.232
  II. Credite bugetare19.232
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-32.070
  II. Credite bugetare-71.426
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-903
  II. Credite bugetare-903
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-903
  II. Credite bugetare-903
  6701CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament254.670
  II. Credite bugetare159.340
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament254.620
  II. Credite bugetare159.290
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-3.300
  II. Credite bugetare-3.300
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-18.755
  II. Credite bugetare-18.755
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament139.907
  II. Credite bugetare54.718
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament2.470
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-52.660
  II. Credite bugetare-58.778
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament187.405
  II. Credite bugetare187.405
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-447
  II. Credite bugetare-2.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.952.011
  II. Credite bugetare1.941.968
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.952.011
  II. Credite bugetare1.941.968
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-14.686
  II. Credite bugetare-14.686
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-10.000
  II. Credite bugetare-10.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.647
  II. Credite bugetare1.647
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament50.000
  II. Credite bugetare50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.924.566
  II. Credite bugetare1.914.566
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament484
  II. Credite bugetare441
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament829.000
  II. Credite bugetare1.164.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament679.000
  II. Credite bugetare1.114.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-21.000
  II. Credite bugetare-21.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare1.100.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament700.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  II. Credite bugetare35.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament150.000
  II. Credite bugetare50.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament150.000
  II. Credite bugetare50.000
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament136.060
  II. Credite bugetare237.330
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament136.060
  II. Credite bugetare237.330
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-4.500
  II. Credite bugetare-4.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13.313
  II. Credite bugetare13.313
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare101.270
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament127.247
  II. Credite bugetare127.247
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament4.642.049
  II. Credite bugetare4.724.873
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-28.080
  II. Credite bugetare54.744
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-15.000
  II. Credite bugetare-15.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.463
  II. Credite bugetare1.463
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-600
  II. Credite bugetare82.224
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-14.000
  II. Credite bugetare-14.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament57
  II. Credite bugetare57
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament4.670.129
  II. Credite bugetare4.670.129
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament4.670.129
  II. Credite bugetare4.670.129
  8101COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
  I. Credite de angajament600
  II. Credite bugetare600
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament600
  II. Credite bugetare600
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament600
  II. Credite bugetare600
  8201INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
  I. Credite de angajament81.674
  II. Credite bugetare61.276
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-47.426
  II. Credite bugetare-67.824
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-62.426
  II. Credite bugetare-82.824
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament129.100
  II. Credite bugetare129.100
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament129.100
  II. Credite bugetare129.100
  8301AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I. Credite de angajament3.523.372
  II. Credite bugetare3.598.151
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.524.188
  II. Credite bugetare3.598.967
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament8.500
  II. Credite bugetare8.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-171
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament214.320
  II. Credite bugetare214.320
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament888.068
  II. Credite bugetare888.068
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.112.653
  II. Credite bugetare2.187.261
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament300.818
  II. Credite bugetare300.818
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-816
  II. Credite bugetare-816
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-816
  II. Credite bugetare-816
  8401TRANSPORTURI
  I. Credite de angajament522.050
  II. Credite bugetare750.367
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament389.480
  II. Credite bugetare617.797
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-950
  II. Credite bugetare-950
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-2.467
  II. Credite bugetare-2.467
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament153.000
  II. Credite bugetare7.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament245.650
  II. Credite bugetare245.650
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  II. Credite bugetare150.000
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament217.000
  II. Credite bugetare217.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-224.317
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament4.564
  II. Credite bugetare4.564
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament111.370
  II. Credite bugetare111.370
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-18.630
  II. Credite bugetare-18.630
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament130.000
  II. Credite bugetare130.000
  79OPERATIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament21.200
  II. Credite bugetare21.200
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament21.200
  II. Credite bugetare21.200
  8501COMUNICAȚII
  I. Credite de angajament-155.135
  II. Credite bugetare-63.776
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-155.135
  II. Credite bugetare-63.776
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-155.251
  II. Credite bugetare-63.892
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament66
  II. Credite bugetare66
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  8701ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament-5.000
  II. Credite bugetare-5.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-5.000
  II. Credite bugetare-5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-5.000
  II. Credite bugetare-5.000
  9901DEFICIT-24.706.225
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament5.919
  II. Credite bugetare-7.269
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.919
  II. Credite bugetare-7.269
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.919
  II. Credite bugetare-7.269
  5108AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament5.919
  II. Credite bugetare-7.269
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.919
  II. Credite bugetare-7.269
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.919
  II. Credite bugetare-7.269
  5010VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament863.814
  II. Credite bugetare756.476
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament737.796
  II. Credite bugetare676.534
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament71.024
  II. Credite bugetare71.024
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament72.748
  II. Credite bugetare72.648
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.500
  II. Credite bugetare1.500
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament459.373
  II. Credite bugetare398.211
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament2.418
  II. Credite bugetare2.418
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.925
  II. Credite bugetare2.925
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament107.303
  II. Credite bugetare107.303
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament20.505
  II. Credite bugetare20.505
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament123.408
  II. Credite bugetare77.332
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament123.185
  II. Credite bugetare77.109
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament223
  II. Credite bugetare223
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.610
  II. Credite bugetare2.610
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament2.610
  II. Credite bugetare2.610
  5110AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-300
  II. Credite bugetare-300
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-275
  II. Credite bugetare-275
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-109
  II. Credite bugetare-109
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-165
  II. Credite bugetare-165
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1
  II. Credite bugetare-1
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-25
  II. Credite bugetare-25
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-25
  II. Credite bugetare-25
  6010APĂRARE
  I. Credite de angajament70
  II. Credite bugetare70
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament70
  II. Credite bugetare70
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament225
  II. Credite bugetare225
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-155
  II. Credite bugetare-155
  6110ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament-126
  II. Credite bugetare-126
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1
  II. Credite bugetare-1
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.554
  II. Credite bugetare3.554
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.555
  II. Credite bugetare-3.555
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-125
  II. Credite bugetare-125
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-125
  II. Credite bugetare-125
  6510ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament420.033
  II. Credite bugetare390.711
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament276.614
  II. Credite bugetare276.614
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament73.370
  II. Credite bugetare73.370
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament72.456
  II. Credite bugetare72.456
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.500
  II. Credite bugetare1.500
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament100
  II. Credite bugetare100
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament2.418
  II. Credite bugetare2.418
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.925
  II. Credite bugetare2.925
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament103.339
  II. Credite bugetare103.339