LEGE nr. 191 din 21 august 2020pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa articolul 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video pe stâlpii ce compun sistemul de iluminat public, cu obligația respectării prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, fără obligația de plată către proprietarul sistemului de iluminat public.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 21 august 2020.Nr. 191.-----