LEGE nr. 188 din 21 august 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 30 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/ demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj.2. La articolul 30, după alineatul (4^2) se introduce un nou alineat, alineatul (4^3), cu următorul cuprins:(4^3) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. h), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.3. La articolul 56 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.4. La articolul 56 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. d).5. La articolul 56 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h).6. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) Prin derogare de la prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, drepturile de pensii stabilite/recalculate în condițiile prezentei legi se plătesc de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 21 august 2020.Nr. 188.-----