ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 139 din 19 august 2020privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM"- S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 20 august 2020  Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în Europa care a impus suspendarea operării curselor aeriene spre/dinspre majoritatea statelor europene,luând în considerare că sectorul aviației este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluții de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menținerea conectivității rapide, stabile și continue cu alte state,ținând cont că transportatorii aerieni români care operează servicii aeriene regulate și care asigură stabilitatea conectivității aeriene internaționale a României, deținând împreună aproximativ o treime din piața de transport aerian din România, respectiv Societatea „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., denumită în continuare TAROM, și Societatea Blue Air Aviation - S.A., denumită în continuare Blue Air, se confruntă cu pierderi importante din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 și se află în imposibilitatea continuării activității, în lipsa resurselor financiare necesare efectuării plăților curente, astfel încât activitatea de transport să fie desfășurată în condiții de siguranță și securitate,deoarece impactul social al ieșirii celor doi transportatori din piață este semnificativ, având în vedere că la data de 30 martie 2020 aceștia aveau un număr de 2.900 de angajați, generând totodată activitate pentru un număr semnificativ de furnizori și subcontractori,întrucât măsura supusă autorizării Comisiei Europene, de acordare a unui ajutor de stat individual pentru TAROM și Blue Air pentru acoperirea pierderilor generate de pandemia de COVID-19, precum și de măsurile adoptate de statele europene pentru limitarea răspândirii noului tip de coronavirus SARS-CoV-2, pentru perioada 1 martie 2020 - 31 decembrie 2020, va asigura funcționarea TAROM și Blue Air pe perioada pandemiei de COVID-19, dar și pe perioada imediat următoare, până la relansarea operațiunilor de transport aerian și stabilizarea situației financiare a celor două companii,luând în considerare faptul că, în cadrul procesului de prenotificare a ajutoarelor de stat, Comisia Europeană a acceptat să autorizeze doar compensarea pagubelor generate de pandemia de COVID-19 până la data de 30 iunie 2020, pentru perioada până la 31 decembrie 2020 propunând, în cazul companiei Blue Air, compensarea deficitului de finanțare printr-un ajutor de salvare,având în vedere faptul că, în condițiile în care Blue Air își încetează activitatea, iar cota de piață a TAROM se va reduce semnificativ, statul român va înregistra în următorii 3-5 ani pierderi semnificative la bugetul de stat - estimate a se ridica cel puțin la valoarea ajutoarelor de stat solicitate - prin scăderea veniturilor la bugetul de stat provenite din impozite, taxe și contribuții directe ale celor două companii românești,ținând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanței de urgență, ar avea consecințe negative imediate asupra activității celor două companii, fapt ce:(i) poate avea implicații negative asupra asigurării continuității în condiții de siguranță a serviciilor de transport aerian;(ii) va influența negativ atât conectivitatea internă, cât și internațională a României;(iii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaților proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar și asupra celor ce desfășoară activități în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu cele două companii;(iv) poate afecta în mod negativ, iremediabil, procesul de restructurare al companiei TAROM și poate conduce la încetarea activității companiei Blue Air.în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să garanteze, în numele și contul statului, la solicitarea Societății „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A., denumită în continuare TAROM sau beneficiar, un împrumut contractat de beneficiar în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat.(2) Garanția va acoperi în procent de cel puțin 100% valoarea împrumutului, precum și dobânzile și comisioanele aferente acestuia.(3) Valoarea exactă a împrumutului va fi cea stabilită prin decizia de autorizare a ajutorului de stat de către Comisia Europeană.  +  Articolul 2(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să garanteze, în numele și contul statului la solicitarea Societății Blue Air Aviation - S.A, denumită în continuare Blue Air sau beneficiar, unul sau mai multe împrumuturi, după caz, contractate de beneficiar în limita sumei de 300.775.000 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat și ajutor de salvare. Contractarea împrumutului/împrumuturilor se va realiza până la 31.10.2020.(2) Garanția va acoperi în procent de cel puțin 100% valoarea împrumutului, precum și dobânzile și comisioanele aferente acestuia.(3) Valoarea exactă a împrumutului va fi cea stabilită prin decizia de autorizare a ajutorului de stat si a ajutorului de salvare de către Comisia Europeană.  +  Articolul 3(1) Ajutorul de stat sub formă de garanție de stat prevăzut la art. 1 se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare și de capital necesare susținerii activității TAROM până la data de 31.12.2020 și nu va depăși valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie evaluate de către această companie și stabilite în conformitate cu decizia de autorizare a Comisiei Europene.(2) Ajutorul de stat sub formă de garanție de stat prevăzut la art. 2 se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare și de capital necesare susținerii activității Blue Air până la data de 31.12.2020 și nu va depăși valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, evaluate de către această companie și stabilite în conformitate cu decizia de autorizare a Comisiei Europene. În cazul Blue Air, prin pierderi suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie se înțeleg și eventualele pierderi înregistrate până la 31.12.2020 și pentru acoperirea cărora Comisia Europeană a autorizat acordarea unui ajutor de salvare. Ajutorul de salvare trebuie rambursat în termen de 6 luni sau, în situația în care nu se realizează acest lucru, Blue Air are obligația de a prezenta în acest termen un plan de restructurare care trebuie notificat și aprobat de către Comisia Europeană.(3) Tragerile din împrumuturile destinate acoperii cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează până la data de 31.01.2021.  +  Articolul 4(1) Evaluarea capacității de rambursare, a clasei de risc și a structurii garanțiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către fiecare beneficiar, din surse proprii. Responsabilitatea privind evaluarea capacității de rambursare, a clasei de risc și a structurii garanțiilor la valoare de piață constituite în favoarea statului potrivit alin. (2) și (3) revine Eximbank - S.A. (la 02-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 ) (2) Garanția de stat acordată Societății BLUE AIR AVIATION este garantată în favoarea statului cu următoarele garanții care să acopere cel puțin valoarea împrumutului, precum și a dobânzilor și comisioanelor aferente:a) ipoteca imobiliară de rang I asupra terenului intravilan, situat în București, șos. București-Ploiești nr. 97 A, sectorul 1, în suprafață de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea Societății BLUE AIR INVESTIȚII - S.R.L.;b) ipoteca mobiliară de rang I asupra pădurii amplasate pe terenul intravilan, situat în București, șos. București-Ploiești nr. 97 A, sectorul 1, în suprafață de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea Societății BLUE AIR INVESTIȚII - S.R.L.;c) ipoteca mobiliară asupra aeronavelor aflate în proprietatea Societății BLUE AIR AVIATION;d) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de Societatea AIRLINE INVEST - S.A. și Rada Mihai Cătălin în capitalul social al Societății BLUE AIR AVIATION - 75%;e) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de Rada Teodor Cristian și Rada Mihai Cătălin în capitalul social al Societății AIRLINE INVEST - S.A. - 75%;f) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de Societatea AIRLINE INVEST - S.A. și Societatea Aurora Engineering - S.R.L. în capitalul social al Societății BLUE AIR TECHNIC - S.R.L. - 100%;g) în situația în care garanțiile de la lit. a)-f) nu acoperă valoarea împrumutului și a dobânzilor și comisioanelor aferente, se vor aduce în completare alte garanții mobiliare/imobiliare de rang I ale beneficiarului sau ale unor terțe persoane. (la 02-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 ) (2^1) Garanțiile prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) se constituie integral, chiar dacă prin cumul cu garanțiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) acoperă mai mult de 100% din valoarea împrumutului, a dobânzilor și comisioanelor aferente. (la 02-10-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 ) (3) Garanția de stat acordată TAROM este garantată în favoarea statului cu garanții reprezentând bunuri mobile/imobile aflate în proprietatea beneficiarului sau a unei terțe persoane, libere de sarcini, care să acopere cel puțin valoarea împrumutului și a dobânzilor și comisioanelor aferente.(4) Garanțiile vor fi instituite în favoarea statului pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, nu mai vechi de 2 luni, prin care să se stabilească valoarea de piață a bunurilor asupra cărora se constituie garanții. Valoarea garanțiilor instituite în favoarea statului vor acoperi cel puțin 100% din valoarea împrumutului și a dobânzilor și comisioanelor.(5) Împrumutul se acordă după constituirea garanțiilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ipotecile constituite drept garanții potrivit alin. (2) lit. a), b) și d)-f) devenind ipoteci de rang I după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) și g). (la 02-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 ) (6) Garanțiile prevăzute la alin. (2) se constituite integral indiferent de valoarea garanției de stat și a împrumutului/ împrumuturilor contractat/contractate.(7) În situația nerambursării la scadență a primului împrumut/sau împrumutului contractat conform art. 2 alin. (1), direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice emite un înscris pentru valoarea integrală a împrumuturilor contractate și a dobânzilor și comisioanelor aferente, aplicând în mod corespunzător prevederile art. 9 și 10.  +  Articolul 5(1) Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor garantate de stat se asigură din surse proprii ale fiecărui beneficiar, fiecare dintre cei doi beneficiari fiind responsabili în mod exclusiv pentru rambursarea sumelor pe care le datorează, în mod individual.(2) Responsabilitatea privind constituirea surselor de rambursare a împrumutului revine celor doi beneficiari, iar în cazul TAROM, și Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va monitoriza rambursarea la scadență a celor două împrumuturi și plata dobânzilor și comisioanelor aferente și, în cazul în care constată situația prevăzută la art. 8 alin. (2) și nu se rambursează diferența în termenul prevăzut, va emite și comunica către organul fiscal competent decizia de recuperare a ajutorului de stat, care are calitatea de titlu executoriu.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se transmite, împreună cu dovada primirii acesteia de către beneficiar, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.(5) În cazul în care beneficiarul nu deține resursele financiare necesare asigurării plății la scadență a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri, Ministerul Finanțelor Publice va efectua plata în contul beneficiarului din disponibilul la fondul de risc.  +  Articolul 6(1) Condițiile de acordare a garanției, inclusiv prima de garantare și structura finanțării garantate de stat, documentația contractuală aferentă, cum ar fi modelul convenției de garantare, termenii și condițiile financiare - maturitate, dobândă, perioadă de grație - se stabilesc în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020, și, după caz, Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.(2) Administratorul măsurilor de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 7(1) Ministerul Finanțelor Publice încheie cu fiecare beneficiar o convenție de garantare în care sunt precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare, respectiv de executare a garanției de stat și de plată a comisionului la fondul de risc.(2) Ministerul Finanțelor Publice emite garanțiile de stat prevăzute la art. 1, respectiv art. 2 în termen de 5 zile de la data semnării convenției de garantare prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8(1) Până la data de 30 aprilie 2021, TAROM, respectiv Blue Air vor prezenta analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăți de pandemia de COVID-19, în perioada menționată în deciziile de autorizare ale Comisiei Europene.(2) În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanție de stat, diferența se rambursează de către fiecare beneficiar băncii/băncilor finanțatoare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii analizei economico-financiare, iar valoarea garanției de stat se diminuează corespunzător.(3) Suma care trebuie recuperată include și dobânda calculată de la data virării sumei în contul fiecărui beneficiar și până la data rambursării acesteia conform alin. (2), calculată la o rată stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 9(1) Creanțele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea garanției de stat aferente garanțiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-c) și g) și alin. (3), se urmăresc și se recuperează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către organul fiscal central competent în administrarea creanțelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează la data scadenței sumele de recuperat care constituie în momentul emiterii titluri de creanță, urmând să devină, potrivit aceleiași legi, titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive care, potrivit art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele recuperate se reîntregește disponibilul fondului de risc.(2) În situația executării garanției de stat, garanțiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d)-f) se trec integral în proprietatea statului, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, statul devenind acționar. (la 03-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022 ) (la 02-10-2020, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 )  +  Articolul 10(1) Garanțiile prevăzute la art. 1 și 2 se diminuează corespunzător rambursării împrumutului garantat de stat și plății dobânzilor, conform graficului de rambursare stabilit cu banca/băncile finanțatoare. Eliberarea garanțiilor constituite conform art. 4 alin. (2) și (3) se va realiza după data rambursării integrale a împrumutului și a plății dobânzilor și comisioanelor aferente.(2) În situația în care pe parcursul derulării împrumutului garantat beneficiarul/beneficiarii intră în lichidare, creanțele statului rezultate din executarea garanției de stat se urmăresc și se recuperează în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.  +  Articolul 11(1) Pentru a asigura evitarea denaturării concurenței, beneficiarii se obligă:a) să evite expansiuni comerciale agresive finanțate prin ajutor de stat sau asumarea de riscuri excesive;b) să nu achiziționeze competitori sau alți operatori din același domeniu de activitate, inclusiv operațiuni în amonte sau în aval;c) să nu subvenționeze încrucișat alte activități economice ale întreprinderilor integrate care se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, prin ajutorul de stat primit;d) să nu majoreze remunerația fiecărui membru al conducerii beneficiarului peste nivelul celei de la data de 31 decembrie 2019, atât timp cât împrumutul sau garanția de stat nu au fost rambursate în întregime.(2) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă garanția de stat, beneficiarii au următoarele obligații:a) să mențină evidențe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul împrumutului garantat de stat;b) să nu acorde bonusuri, sporuri și să reducă cheltuielile salariale.(3) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă garanția de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor răspunde de monitorizarea utilizării fondurilor din împrumutul(rile) garantat(e) pentru fiecare beneficiar, precum și de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 12(1) Până la rambursarea integrală a împrumutului garantat de stat și a plății dobânzilor, comisioanelor sau primelor aferente, în cazul Blue Air:a) acționarii nu încasează dividende;b) beneficiarul nu rambursează împrumuturi către acționari;c) Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor vor numi câte un reprezentant al statului în consiliul de administrație al Blue Air, cu drept de veto;d) orice contract de achiziție sau vânzare cu impact asupra activelor și pasivelor companiei, încheiat după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se realizează cu aprobarea consiliului de administrație al Blue Air. În acest sens, consiliul de administrație poate delega activități către conducerea executivă a companiei Blue Air;e) beneficiarul nu poate înstrăina/restitui aeronave sau alte active aferente activității de bază decât cu avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;f) din împrumutul garantat de stat beneficiarul rambursează cu prioritate datoriile către statul român, împrumutul contractat de la Eximbank - S.A., în nume și cont stat, în valoare de 30,3 milioane lei și accesoriile aferente, precum și obligațiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana, în valoare rămasă de 6 milioane euro și accesoriile aferente;g) după rambursarea împrumutului contractat de la Eximbank - S.A., în nume și cont stat, și plata accesoriilor aferente, precum și răscumpărarea obligațiunilor corporative emise către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana și plata accesoriilor aferente, ipotecile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b) și d)-f) devin ipoteci de rang I; (la 02-10-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 12 a fost modificată de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 ) h) Airline Invest - S.A. are calitatea de codebitor/fidejusor al împrumutului garantat de stat.(2) Prin convenția de garantare se pot stabili și alte condiții, în scopul protejării intereselor statului de asigurare a continuității în bune condiții a activității Blue Air.(3) Verificarea condițiilor prevăzute la alin. (1) revine Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și reprezentanților statului în consiliul de administrație al Blue Air, care în cazul în care identifică devieri de la condițiile respective sunt obligați să notifice formal consiliului de administrație al Blue Air, iar în cazul în care aceste deficiențe nu sunt remediate în termen de 10 zile, solicită rezilierea garanției. În această situație, Ministerul Finanțelor Publice plătește obligațiile către banca/băncile finanțatoare și preia integral garanțiile constituite.  +  Articolul 13(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor are obligația să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România RegAS măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aplicării acesteia, respectiv de la data semnării convențiilor de garantare prevăzute la art. 7 alin. (1).(2) Obligațiile de recuperare a ajutorului de stat și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(3) Documentația privind sumele alocate cu titlu de ajutor de stat conform prezentei ordonanțe de urgență se păstrează 10 ani de la data acordării.(4) Până la data de 30 iunie 2021, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va prezenta Comisiei Europene un raport privind ajutoarele de stat acordate în baza prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 14Măsurile de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Notă
  Art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 2 octombrie 2020 prevede:
  Articolul I(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3.000.000 pasageri/an, pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie.(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației are calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1).(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 22.284 mii lei.(4) Suma prevăzută la alin. (3) se alocă bugetelor locale ale județelor, cu respectarea prevederilor deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat emise de către Comisia Europeană și în limita sumelor aprobate prin aceasta, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.(5) Finanțarea schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor și este destinată compensării pierderilor înregistrate de regiile autonome prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19.(6) Dispozițiile prezentului articol intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, notificată potrivit art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene (TFUE).(7) Consiliile județene, în calitate de autoritate publică tutelară, răspund de îndeplinirea condițiilor prevăzute în schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) și (6), precum și de modul de utilizare a sumelor alocate.
  Conform art. III din același act normativ, schema de ajutor de stat prevăzută la art. I se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 19 august 2020.Nr. 139.----