LEGE nr. 181 din 19 august 2020privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 20 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.(2) În vederea realizării activităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc următoarele:a) condițiile utilizării deșeurilor nepericuloase în vederea compostării/digestiei anaerobe pentru atingerea țintelor și obiectivelor privind reciclarea/valorificarea și reducerea eliminării prin depozitare a biodeșeurilor;b) stabilirea categoriilor de deșeuri destinate compostării/ digestiei anaerobe;c) stabilirea categoriilor de calitate a compostului;d) modalitățile de utilizare a compostului/digestatului în funcție de categoria de calitate;e) certificarea conformității calității compostului în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003;f) măsurile de supraveghere a pieței compostului în România;g) obligațiile operatorilor economici;h) atribuțiile autorităților administrației publice centrale și locale;i) sancțiunile aplicabile.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci“ și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.  +  Articolul 2(1) Este obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.(2) Criteriile de conformitate pentru deșeurile biodegradabile, aditivi și agenți auxiliari care urmează a fi supuși compostării și digestiei anaerobe sunt definite în Normele tehnice privind activitatea de compostare și digestie anaerobă, denumite în continuare Norme tehnice, emise prin ordin comun de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Materiile prime permise în procesul de compostare și digestie anaerobă sunt precizate în Normele tehnice.(4) Tratarea biologică prin compostare/digestie anaerobă a deșeurilor biodegradabile este condiționată de tipul deșeurilor și modul de colectare a acestora. Astfel sunt admise la compostare materialele și/sau deșeurile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) au fost colectate separat;b) au certificat de conformitate pentru materiile prime care intră în procesul de compostare și digestie anaerobă.(5) Ambalajele biodegradabile trebuie să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3 lit. c) și d) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(6) Metodologia de certificare a materiilor prime care intră în procesul de compostare și fermentare anaerobă este stabilită prin Normele tehnice, prevăzute la alin. (2).(7) Persoanele fizice și juridice care generează deșeuri biodegradabile au obligația să depună aceste deșeuri în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea lor.(8) Metodologia de certificare și conținutul certificatului privind activitatea de compostare/digestie anaerobă și certificare a calității compostului/digestatului se stabilesc prin Normele tehnice prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 3Semnificația termenilor specifici utilizați în prezenta lege este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4(1) Atribuțiile autorităților administrației publice centrale sunt următoarele:1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:(i) inițiază, elaborează și avizează proiecte de acte normative în domeniul compostării/digestiei anaerobe, inclusiv pentru armonizarea cu legislația Uniunii Europene;(ii) notifică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2018/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului.2. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri notifică Comisiei Europene proiectele de acte normative care reglementează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepția celor de natură fiscală, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.3. Ministerul Sănătății:(i) stabilește și avizează limitele maxime admise pentru indicatorii de caracterizare a calității compostului/digestatului privind agenții patogeni care vor fi stabilite prin Normele tehnice;(ii) monitorizează impactul asupra sănătății populației determinat de utilizarea produselor fertilizante din compost;(iii) colaborează cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea elaborării Normelor tehnice.4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale verifică modul de utilizare a fertilizanților obținuți din compost/digestat necesar pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor în agricultură.5. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației:(i) participă la elaborarea Planurilor de gestionare a deșeurilor nepericuloase prin compostare și digestie anaerobă și asigură condițiile de ducere la îndeplinire a acestora;(ii) sprijină autoritățile administrației publice locale în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin pentru aplicarea prevederilor prezentei legi și a altor prevederi legale referitoare la deșeurile compostabile sau care pot fi supuse digestiei anaerobe.(2) Atribuțiile instituțiilor și agențiilor deconcentrate sunt următoarele:1. Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin agențiile pentru protecția mediului - desfășoară activitatea de colectare și centralizare a informațiilor pentru întocmirea raportului național și raportarea la Comisia Europeană. Agențiile pentru protecția mediului, denumite în continuare A.P.M., au următoarele atribuții:(i) analizează documentația depusă pentru obținerea autorizațiilor și avizelor de către operatorii economici care colectează și transportă deșeurile biodegradabile și pentru operatorii care produc compost/digestat;(ii) eliberează actele de reglementare privind instalațiile și activitatea de compostare/fermentare anaerobă.2. Garda Națională de Mediu, prin comisariatele județene de mediu - controlează activitatea producătorilor de compost/ digestat și ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei legi;3. Institute de cercetare agricole/agrochimice - efectuează teste de germinare, precum și studii de specialitate.(3) Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:(i) elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile;(ii) asigură și răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe;(iii) asigură informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.  +  Articolul 5Cerințele, măsurile operaționale și tehnice privind activitățile de colectare, transport, predare, stocare și manevrare pentru deșeurile biodegradabile utilizate în procesul de compostare și fermentare anaerobă, tehnicile de compostare, stațiile/instalațiile de compostare și fermentare anaerobă, cerințele privind compostul și digestatul sunt prevăzute în Normele tehnice.  +  Articolul 6Operatorii instalațiilor de compostare și digestie anaerobe au obligația de a obține actul de reglementare emis de către autoritățile competente pentru protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare, care va ține cont cel puțin de următoarele:a) tehnologiile și instalațiile trebuie să respecte cerințele documentelor de referință - BAT/BREF - în domeniu;b) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea deșeurilor compostabile în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;c) să evite formarea de stocuri de deșeuri, precum și de produs final - compost/digestat - care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau să prezinte riscuri asupra sănătății populației;d) să utilizeze exclusiv categoriile de deșeuri biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe prevăzute în Normele tehnice;e) să recepționeze materiale compostabile/deșeuri biodegradabile însoțite de certificate de conformitate privind calitatea materialului compostabil;f) să curețe și să dezinfecteze containerele, recipientele și vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile într-o zonă desemnată în acest sens. Această zonă trebuie proiectată sau amplasată astfel încât să se prevină riscul de contaminare a produselor tratate, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la protecția mediului și a apelor de suprafață;g) să stabilească proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă, folosindu-se echipamente și agenți de curățare adecvați;h) să respecte valorile-limită ale parametrilor/indicatorilor cuprinse în Normele tehnice;i) să păstreze evidențele privind cantitățile de deșeuri utilizate în procesul de compostare/digestie anaerobă, calitatea compostului rezultat și datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deșeurile;j) să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a A.P.M. informațiile prevăzute la lit. i).  +  Articolul 7(1) Instalațiile de compostare se împart în patru categorii în funcție de capacitatea de preluare:a) capacitate foarte mică - sub 1.000 t/an;b) capacitate mică - între 1.000 și 3.000 t/an; maximum 6.000 locuitori;c) capacitate medie - între 3.000 și 10.000 t/an; maximum 20.000 locuitori;d) capacitate mare - peste 10.000 t/an; peste 20.000 de locuitori.(2) Dimensionarea instalațiilor de compostare, cerințele de dimensionare și procedura de autorizare a instalațiilor de compostare se stabilesc în Normele tehnice.(3) Fiecare instalație de compostare trebuie să aibă laborator acreditat sau să utilizeze un laborator extern autorizat de Asociația de Acreditare din România, denumită în continuare RENAR, organism național de acreditare unic și acreditat conform standardelor recunoscute la nivel internațional.(4) Este obligatorie elaborarea unui program de control complet, care include proceduri de monitorizare cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(5) Autoritatea competentă pentru protecția mediului controlează și monitorizează activitatea instalațiilor de compostare/fermentare anaerobă.  +  Articolul 8(1) În urma procesului de tratare biologică a deșeurilor biodegradabile se obține compost și digestat clasificat în trei categorii de folosință:a) categoria A - produs de calitate foarte bună;b) categoria B - produs de calitate bună;c) categoria C - produs de calitate inferioară.(2) Limitele maxime admise pentru contaminanți pentru fiecare categorie de compost sunt stabilite în Normele tehnice.(3) În vederea punerii pe piață și utilizării în agricultură, produsul obținut prin compostare/digestie având categoria A se supune procedurii reglementate de Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.(4) Pentru produsele obținute prin compostare/digestie având categoriile B și C prin Normele tehnice se stabilesc standardele pentru libera circulație pe piața internă a produsului.(5) Probele de compost, prelevate în scopul monitorizării în timpul procesului de compostare, la finalul procesului în instalația de compostare, în timpul depozitării și la scoaterea din depozit trebuie să se realizeze cu respectarea metodelor de referință pentru prelevarea și analiza indicatorilor de calitate prevăzute în cadrul Normelor tehnice.(6) Materialul care în urma procesului de compostare nu îndeplinește cerințele categoriilor de folosință specificate la alin. (1) poate fi supus din nou compostării. Dacă după repetarea operațiunii acesta este neconform, este eliminat în conformitate cu legislația de mediu.(7) Compostul nu poate conține substanțe străine care nu pot fi introduse în circuitul biologic, substanțe antigerminative, inhibitori de creștere, semințe de buruieni de carantină, respectiv părțile vegetative ale acestora, macro și microorganisme dăunătoare, contagioase din punctul de vedere al sănătății umane, al animalelor și al plantelor, substanțe otrăvitoare, poluante și radioactive.  +  Articolul 9(1) Certificarea categoriilor de compost conține atât referințe clare privind categoria de calitate, cât și de utilizare a acestuia.(2) Certificarea compostului se efectuează de către organisme de certificare acreditate în conformitate cu procedura de evaluare a conformității prevăzută în Normele tehnice.(3) Categoriile de compost prevăzute la art. 8 alin. (1) se certifică conform metodologiei prevăzute în Normele tehnice.  +  Articolul 10Operatorii pot introduce pe piață compostul/digestatul obținut însoțit de certificatul de conformitate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) și (4) și a condițiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 11Ambalarea și etichetarea produsului obținut prin compostare/digestie se stabilesc în Normele tehnice.  +  Articolul 12(1) Compostul trebuie utilizat conform Normelor tehnice, în baza certificatului de conformitate.(2) Compostul trebuie utilizat în funcție de categoria de calitate certificată conform prevederilor art. 8, în următoarele domenii:a) categoria A - agricultură și horticultură, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);b) categoria B - spații verzi, urbane și rurale;c) categoria C - conform destinației stabilite prin Normele tehnice.(3) Monitorizarea activității de utilizare a compostului/ digestatului:a) operatorii economici care desfășoară activități de colectare, respectiv compostare/digestie anaerobă au obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare;b) la solicitarea autorităților pentru protecția mediului, operatorii economici au obligația de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate.  +  Articolul 13Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) și (7), art. 4 alin. (3) pct. (iii) și art. 6 lit. a)-i);b) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru încălcarea dispozițiilor art. 4. alin. (3) pct. (i) și (ii);c) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea dispozițiilor art. 6 lit. j), art. 7 alin. (3) și (4), art. 8 alin. (7) și art. 12 alin. (1) și (3).  +  Articolul 14Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 13 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.  +  Articolul 15Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 13.  +  Articolul 17(1) În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor elabora și aproba prin ordin comun Normele tehnice.(2) Procedura de raportare, precum și tipul datelor și informațiilor care sunt transmise de operatorii economici implicați în activitățile de colectare, respectiv compostare/ digestie anaerobă se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 19 august 2020.Nr. 181.  +  ANEXĂ
  SEMNIFICAȚIA
  termenilor specifici utilizați în prezentul act normativ
  1. Specificația unor termeni:a) compostare - proces de descompunere controlată a materialelor biodegradabile, predominant aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltării bacteriilor termofile ca rezultat al producerii de căldură în procesul biologic;b) compost - material solid, igienizat și stabilizat obținut printr-un tratament biologic aerob;c) digestia anaerobă - proces de descompunere controlată a deșeurilor biodegradabile predominant anaerob;d) instalație/stație de compostare - spațiu bine determinat, identificabil din punct de vedere teritorial, administrativ și juridic, organizat și dotat din punct de vedere tehnic în care sunt depozitate și tratate deșeurile biodegradabile prin operația și/sau tehnologia compostării;e) tratarea biologică în cazul compostării - reciclarea în cazul în care compostul este utilizat pentru îmbogățirea terenurilor agricole sau pentru producerea de substraturi de cultură, conform Comisiei Europene CARTE VERDE privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană, 03.12.2008, COM (2008) 811;f) tratarea mecanobiologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec, utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;g) biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;h) deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul;i) digestat - material lichid sau semisolid igienizat și stabilizat printr-un tratament biologic anaerob;j) deșeuri nepericuloase - deșeurile care nu prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase enumerate în prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;k) instalație de digestie anaerobă - instalație în care au loc procese de tratare în lipsa aerului (anaerob), care servesc la producerea biogazului din materie organică (biomasa);l) cele mai bune tehnici disponibile, denumite BAT - stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său;m) document de referință BAT, denumit BREF - un document rezultat în urma schimbului de informații organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activități, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente, acordând o atenție specială criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare.2. Termenii și expresiile prevăzute la pct. 1 se completează cu termenii definiți în anexa nr. 1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și din Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.
  -----