ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2020  Având în vedere:– evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;– necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizației pentru șomaj și a măsurilor active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care se suportă, potrivit legii, din bugetul asigurărilor pentru șomaj;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– analiza execuției bugetare pe primele 6 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele 6 luni ale anului,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– lipsa sumelor pentru plata măsurilor adoptate pentru limitarea infectării populației cu coronavirusul SARS-CoV-2;– riscul unui impact negativ asupra ocupării forței de muncă, ceea ce ar putea conduce în perioada următoare la creșterea numărului de șomeri în căutarea unui loc de muncă;– riscul neasigurării fondurilor aferente măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă cu impact negativ asupra locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate în actualul context epidemiologic;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele 6 luni ale anului,în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul general public și definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, și a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.823.015 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 427.076 mii lei și a subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 6.395.939 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare cu suma de 6.823.015 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la cheltuieli cu suma de 3.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.  +  Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 2.951.000 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu aceeași sumă atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 107.833 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.300.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(3) Sistemul asigurărilor pentru șomaj se stabilește cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu un excedent de 1.151.702 mii lei.  +  Articolul 6Deficitul sistemului asigurărilor pentru șomaj se acoperă din disponibilitățile înregistrate de acest sistem în anii precedenți.  +  Articolul 7Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 80.639 milioane lei, din care 362 milioane lei cheltuieli de personal.b) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 6.828 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este de 1.151,7 milioane lei;d) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 13,9 milioane lei.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 14 august 2020.Nr. 136.  +  ANEXA nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL-6.823.015
  000203I. VENITURI CURENTE-427.076
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-385.221
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-9.085
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori-5.874
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale-3.211
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-376.136
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-1.050.577
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)205.565
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică17.810
  14Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent253
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor600.813
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-150.000
  290003C. VENITURI NEFISCALE-41.855
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE3.228
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI3.228
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat17
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale3.211
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-45.083
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-50.375
  08Venituri din prestări de servicii-38
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă-50.337
  3603DIVERSE VENITURI5.292
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive1.885
  50Alte venituri3.407
  410003IV. SUBVENȚII-6.395.939
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-6.395.939
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT-6.395.939
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat-6.395.939
  490301Venituri sistem public de pensii-6.823.015
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-30.000
  II. Credite bugetare-30.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-30.000
  II. Credite bugetare-30.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-30.000
  II. Credite bugetare-30.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.823.015
  II. Credite bugetare-6.823.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.823.015
  II. Credite bugetare-6.823.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-6.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-29.000
  II. Credite bugetare-29.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare-1.000
  9903EXCEDENT/DEFICIT3.000
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale3.000
   +  ANEXA nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL3.058.833
  000204I. VENITURI CURENTE80.236
  200004B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI80.541
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR80.541
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru șomaj-27.292
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale107.833
  290004C. VENITURI NEFISCALE-305
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI-822
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI-822
  03Alte venituri din dobânzi-822
  360004C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII517
  3604DIVERSE VENITURI517
  50Alte venituri517
  410004IV. SUBVENȚII2.978.597
  420004SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.978.597
  4204SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT2.978.597
  25Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj2.978.597
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj2.951.000
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale107.833
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament3.000.000
  II. Credite bugetare3.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament3.000.000
  II. Credite bugetare3.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament1.451.000
  II. Credite bugetare1.451.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.451.000
  II. Credite bugetare1.451.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.800.000
  II. Credite bugetare2.800.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.751.000
  II. Credite bugetare2.751.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.751.000
  II. Credite bugetare2.751.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.800.000
  II. Credite bugetare2.800.000
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament2.951.000
  II. Credite bugetare2.951.000
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariate
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT1.407.833
  990411Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale1.407.833
  -----