ORDIN nr. 4 din 14 august 2020privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2020  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 41 alin. (1) și art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și ale art. 39 și 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) instituțiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat; și2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2020.3. Anexa - Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 14 august 2020.Nr. 4.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei „Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă
  a Băncii Naționale a României“ la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentruaprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilăa Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare
  1. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 3 „Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale“, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^1, cu următorul cuprins: 3.1^1. Prin derogare de la subpunctul 3.1, depunerea raportărilor contabile semestriale întocmite pentru data de 30.06.2020 la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se efectuează până cel târziu la data de 15.09.2020.2. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 4 „Informații privind completarea raportărilor contabile semestriale“, subpunctul 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, prevăzut la cap. VII din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, republicat, precum și cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017, cu modificările și completările ulterioare.3. Capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit“ se modifică după cum urmează: 3.1. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 10 - „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se modifică și va avea următorul cuprins:SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie ...
  10- lei -
  10.01 - ACTIVECodPozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz. 020 + 030 + 040)010
  Numerar020
  Solduri de numerar la bănci centrale030
  Alte depozite la vedere040
  Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 060 + 070 + 080 + 090)050
  Instrumente financiare derivate060
  Instrumente de capital070
  Titluri de datorie080
  Credite și avansuri090
  Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 097 + 098 + 099)096
  Instrumente de capital097
  Titluri de datorie098
  Credite și avansuri099
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 120 + 130)100
  Titluri de datorie120
  Credite și avansuri130
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz. 142 + 143 + 144)141
  Instrumente de capital142
  Titluri de datorie143
  Credite și avansuri144
  Active financiare evaluate la cost amortizat (poz. 182 + 183)181
  Titluri de datorie182
  Credite și avansuri183
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire240
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii250
  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 261 + 262 + 263)260
  Titluri de participare contabilizate la cost261
  Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere262
  Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global263
  Imobilizări corporale (poz. 280 + 290)270
  Imobilizări corporale280
  Investiții imobiliare290
  Imobilizări necorporale (poz. 310 + 320)300
  Fond comercial310
  Alte imobilizări necorporale320
  Creanțe privind impozitele (poz. 340 + 350)330
  Creanțe privind impozitul curent340
  Creanțe privind impozitul amânat350
  Alte active360
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării370
  TOTAL ACTIVE(poz. 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370)380
  10.02 - DATORIICod PozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 020 + 030 + 040 + 050 + 060)010
  Instrumente financiare derivate020
  Poziții scurte030
  Depozite040
  Titluri de datorie emise050
  Alte datorii financiare060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 080 + 090 + 100)070
  Depozite080
  Titluri de datorie emise090
  Alte datorii financiare100
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz. 120 + 130 + 140)110
  Depozite120
  Titluri de datorie emise130
  Alte datorii financiare140
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire150
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii160
  Provizioane (poz. 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)170
  Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare180
  Alte beneficii pe termen lung pentru angajați190
  Restructurare200
  Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale210
  Angajamente și garanții date220
  Alte provizioane230
  Datorii privind impozitele (poz. 250 + 260)240
  Datorii privind impozitul curent250
  Datorii privind impozitul amânat260
  Capital social rambursabil la cerere270
  Alte datorii280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării290
  TOTAL DATORII(poz. 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290)300
  10.03 - CAPITALURI PROPRIICod PozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Capital social (poz. 020 + 030)010
  Capital vărsat020
  Capital subscris nevărsat030
  Prime de capital040
  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz. 060 + 070)050
  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse060
  Alte instrumente de capital emise070
  Alte capitaluri proprii080
  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz. 095 + 128)090
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360)095
  Imobilizări corporale100
  Imobilizări necorporale110
  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate120
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării122
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global320
  Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global330
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]340
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]350
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu360
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170)128
  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]130
  Conversia valutară140
  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]150
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global155
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]165
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării170
  Rezultatul reportat190
  Rezerve de reevaluare200
  Alte rezerve210
  (-) Acțiuni proprii240
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei250
  (-) Repartizarea profitului255
  (-) Dividende interimare260
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz. 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260)300
  TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII310
  Administrator, . . . . . . . . . . (nume și prenume) Semnătura . . . . . . . . . .întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . .
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  3.2. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 20 - „Contul de profit sau pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE la data de 30 iunie ...
  20- lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Venituri din dobânzi (poz. 041 + 051 + 080 + 085)010
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global041
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat051
  Venituri din dobânzi aferente altor active080
  Venituri din dobânzi aferente datoriilor085
  (Cheltuieli cu dobânzile) (poz. l20 + 140 + 145)090
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)120
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)140
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)145
  (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)150
  Venituri din dividende (poz. 191 + 192)160
  Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global191
  Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 193 + 194)192
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost193
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global194
  Venituri din taxe și comisioane200
  (Cheltuieli cu taxe și comisioane)210
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz. 231 + 241 + 260 + 270)220
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net231
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net241
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net260
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net270
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net280
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net287
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net290
  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net300
  Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net310
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net330
  Alte venituri din exploatare340
  (Alte cheltuieli de exploatare)350
  VENITURI TOTALE DINEXPLOATARE, NET (poz. 010-090-150 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350)355
  (Cheltuieli administrative) (poz. 370 + 380)360
  (Cheltuieli cu personalul)370
  (Alte cheltuieli administrative)380
  (Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *)385
  (Cheltuieli cu amortizarea) (poz. 400 + 410 + 420)390
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)400
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)410
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)420
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz. 426 + 427)425
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global, net426
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net427
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)(poz. 435 + 440 + 450)430
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *)435
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)440
  (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)450
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz. 481 + 491)460
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)481
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)491
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)510
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz. 530 + 540 + 550 + 560 + 570)520
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)530
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)540
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)550
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)560
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)570
  Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere580
  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte600
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz. 010-090-150 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350-360-385-390 + 425-430460-510-520 + 580 + 600)610
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue)620
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz. 610-620)630
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz. 650-660)640
  Profit sau (-) pierdere din activități650
  întrerupte înainte de impozitare
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte)660
  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI (poz. 630 + 640)670
  Administrator, . . . . . . . . . . (nume și prenume) Semnătura . . . . . . . . . .Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare in organismul profesional . . . . . . . . . .
  *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 01.01.2019 - 30.06.2019.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  4. Capitolul IV^1 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se modifică și se completează după cum urmează: 4.1. Nota de subsol 1 se modifică și va avea următorul cuprins:^1 Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat.4.2. La punctul 1, corespondența cu planul de conturi a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)“, subformularul 10.03 - „Capitaluri proprii“ se completează cu corespondența aferentă unei noi poziții, poziția 260, cu următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „2601 și 2- 3553“
  4.3. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a formularului „Contul de profit sau pierdere (cod 20)“ se completează cu corespondența aferentă a două noi poziții, poziția 385 și poziția 435, cu următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „3851 și 2ex. 621
  4351 și 2ex. 6659-ex. 7659“
  4.4. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a unor poziții din formularul „Contul de profit sau pierdere (cod 20)“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „3601 și 26042 + 611 + 612 + 617 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  .................................................................................................
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „3801 și 26042 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  .................................................................................................
  4501 și 2ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + ex. 6659 – ex. 7651 – 7652 – 7653 – 7654 – 7655 – ex. 7659“
  5. Capitolul V „Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit“ se modifică după cum urmează: 5.1. La punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. Capitaluri proprii (cod 10.03) 010 = 020 + 030050 = 060 + 070090 = 095 + 128095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260.5.2. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Contul de profit și pierdere (20)010 = 041 + 051 + 080 + 085090 = 120 + 140 + 145160 = 191 + 192192 = 193 + 194220 = 231 + 241 + 260 + 270355 = 010 – 090 – 150 + 160 + 200 – 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 – 350360 = 370 + 380390 = 400 + 410 + 420425 = 426 + 427430 = 435 + 440 + 450460 = 481 + 491520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570610 = 010 – 090 – 150 + 160 + 200 – 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 – 350 – 360 – 385 – 390 + 425 – 430 – 460 – 510 – 520 + 580 + 600630 = 610 – 620640 = 650 – 660670 = 630 + 640
  ----