ORDIN nr. 4.812 din 30 iulie 2020privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 august 2020    Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. g) și s), art. 236 alin. (2) și art. 248 alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.347/2011*) privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic, cu modificările și completările ulterioare;*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.347/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice;– Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.750/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 10 aprilie 2019.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, prin Direcția formare continuă, din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar cu profil pedagogic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 30 iulie 2020.Nr. 4.812.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUpentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământpreuniversitar