ORDIN nr. 4.811 din 30 iulie 2020privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020    Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 30 iulie 2020.Nr. 4.811.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUde înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar custatut de unități-pilot, experimentale și de aplicație