ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133 din 7 august 2020privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 12 august 2020  Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin educațional - copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial,ținând cont de faptul că, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare, constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul epidemiei de COVID-19, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu și lung asupra grupurilor vulnerabile,luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2014)9102 final din 28 noiembrie 2014 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1086 din 20 februarie 2017, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2014)9102 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și/sau materială de bază din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum și Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014,(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 și Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19,deoarece, în lipsa unor măsuri concrete și rapide, s-ar vulnerabiliza și mai mult categoria copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, prin intensificarea manifestării crizei coronavirusului și producerea de victime în rândul acestora, precum și accentuarea abandonului școlar, cauzat, în principal, de închiderea școlilor și grădinițelor din cauza pandemiei de COVID-19, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv prin oferirea de sprijin educațional prin intermediului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, implementat de beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizațiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire națională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile celor mai defavorizate și afectate de impactul pandemiei de COVID-19, în egală măsură și fără a face distincție.Ținând cont de faptul că se impune adoptarea în regim de urgență a măsurilor preconizate prin prezenta ordonanță de urgență, în vederea implementării acestei măsuri la nivel național pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educațional odată cu începerea anului școlar sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să își atingă obiectivul,având în vedere faptul că începerea anului școlar 2020-2021 la data de 14 septembrie 2020, în noul context al pandemiei COVID-19, impune necesitatea finalizării procesului de achiziționare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în vederea încurajării frecventării școlii, în termenii scenariului care se impune la nivel epidemiologic, precum și faptul că statul trebuie să asigure în mod nediscriminatoriu accesul la învățătură, iar prin măsurile propuse se urmărește accesul copiilor cu o condiție precară la egalitate de șanse,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni:a) acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;b) asistență tehnică.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) POAD - Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final din 16 octombrie 2015, modificat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2014) 9102;b) precaritate materială de bază, P2.1 - precaritate materială de bază - lipsa materialelor școlare: asistență constând în acordarea de materiale școlare, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, distribuite gratuit destinatarilor finali prevăzuți la art. 3 alin. (2);c) destinatar final - destinatar final eligibil în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin în cadrul POAD, astfel cum este aceasta definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația națională;d) beneficiar - Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute la art. 1 referitor la măsura de acordare a materialelor școlare, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, și asistență tehnică, precum și autoritățile cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea programului operațional în ceea ce privește implementarea operațiunilor de asistență tehnică;e) organizație parteneră - Ministerul Educației, unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București; (la 30-06-2021, Litera e) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) f) tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional - bilet de valoare pe suport electronic care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;g) unități afiliate - unități care comercializează materiale școlare, care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;h) materiale școlare - rechizite necesare frecventării școlii - articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe -, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței;i) măsuri auxiliare - activitățile prevăzute în plus față de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu scopul de a atenua excluziunea socială și/sau a rezolva urgențele sociale, incluziunea socială și încurajarea frecvenței școlare într-o manieră mai autonomizantă și mai sustenabilă, cum ar fi măsuri de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională și sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale;j) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar - copii preșcolari înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;k) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial - copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară;l) sprijin educațional - sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport electronic pentru achiziționarea de materiale școlare copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar primar/gimnazial.  +  Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, denumită în continuare S.N.S.E.D.(2) Destinatarii finali sunt:a) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;b) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;c) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.  +  Articolul 4(1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali au ca sursă de finanțare Programul operațional POAD 2014-2020 și cheltuielile se efectuează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD.(2) Coordonatorul S.N.S.E.D. pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional este Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea programului, în calitate de beneficiar.(3) Organizațiile partenere ale beneficiarului stabilite conform art. 2 lit. e) au următoarele atribuții:a) reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali. Aceștia își asumă datele, introducându-le totodată în sistemul național de indicatori privind educația, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), submodulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D;b) reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București asigură transmiterea informațiilor de la beneficiar către reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, monitorizând procesul de colectare a datelor;c) reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București asigură distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care le transmit destinatarilor finali;d) Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a asigura o bună comunicare a informațiilor specifice S.N.S.E.D., precum și pentru a asigura distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. (la 30-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (4) În calitate de coordonator al S.N.S.E.D., Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene colaborează cu Ministerul Educației pentru a:a) se asigura că se transmit listele destinatarilor finali colectate pentru S.N.S.E.D. în sistemul național de indicatori privind educația prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România, care vor cuprinde: numele și prenumele destinatarului final, adresa de domiciliu și codul numeric personal ale acestora și ale unui părinte/reprezentant legal/tutore și veniturile generate și calculate conform art. 2 lit. k);b) intermedia relația cu inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv cu unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, în vederea actualizării datelor colectate S.N.S.E.D. (la 30-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (5) Abrogat. (la 30-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (6) Abrogat. (la 30-06-2021, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (7) Abrogat. (la 30-06-2021, Alineatul (7) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (8) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.(9) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului finanțelor publice.(10) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (8) și (9). (11) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în condiții de siguranță.(12) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Fondurilor Europene lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. (13) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, care să acopere întreaga arie de destinatari finali, și să se asigure că sunt acoperite toate zonele țării, astfel încât orice persoană din grupul-țintă să poată achiziționa de la o astfel de unitate afiliată materiale școlare. (14) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene și cu unitățile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(15) Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori cu alte organizații specializate, după caz.(16) Ministerul Fondurilor Europene virează unității emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, astfel:a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (14), deschise la instituții de credit;b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(17) Sumele virate prin operațiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.(18) Ministerul Fondurilor Europene, pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional distribuite destinatarilor finali și achită costul emiterii suportului electronic.(19) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către Ministerul Fondurilor Europene se realizează în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice. La estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(20) Valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Fondurilor Europene nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor pentru sprijin educațional în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.(21) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de lege și pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.(22) Pentru a putea obține autorizație în vederea desfășurării activității ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, operatorul economic prevăzut la alin. (21) are obligația ca, anterior începerii activității, să notifice Ministerului Finanțelor Publice faptul că deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. (23) Autorizația obținută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (22) are aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de lege.  +  Articolul 5(1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an școlar. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcție de rata inflației și în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor entității achizitoare.(4) Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor fi alimentate la începutului anului școlar, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.(7) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria materiale școlare, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 „Alte metode“ din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „SPRIJIN EDUCAȚIONAL“.(8) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în anul calendaristic în care se acordă.(9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate a suportului electronic;c) numele, prenumele și codul numeric personal ale destinatarului final eligibil și/sau ale unui părinte/ale reprezentantului legal/ale tutorelui;d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.(2) Destinatarul final eligibil poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al destinatarului final eligibil și/sau al părinților/reprezentantului legal/tutorelui.(3) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate a acestora.(5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional are obligația ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.(6) Beneficiarul asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la unitatea emitentă către inspectoratele școlare și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform listelor cu destinatarii finali colectate pentru S.N.S.E.D. în sistemul național de indicatori privind educația prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România și transmise de către Ministerul Educației. (la 30-06-2021, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (7) Inspectoratele școlare și Inspectoratul Școlar al Municipiului București distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial de pe raza teritorială unde își au domiciliul sau reședința destinatarii finali, împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate. (la 30-06-2021, Alineatul (7) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (8) Reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința. (la 30-06-2021, Alineatul (8) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora. (la 30-06-2021, Alineatul (9) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și procedura specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a eventualelor sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului educației. (la 30-06-2021, Alineatul (10) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 ) (11) Datele personale ale destinatarilor finali urmează să fie colectate, stocate și gestionate cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal.  +  Articolul 7(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau pentru fracțiuni din acestea;c) refuzul nejustificat al unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și beneficiarul acestora;d) emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către alte entități decât cele selectate de către Ministerul Fondurilor Europene;e) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) între 1,5 și 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);b) între 3 și 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);c) între 14 și 20 de puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 12 până la 14 puncte-amendă fapta unității emitente de a alimenta tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (5).(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 până la 16 puncte-amendă fapta unității emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1).(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 până la 10 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la alte persoane decât destinatarul final al tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.(6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 8Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către personalul beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene, împuternicit în acest sens.  +  Articolul 9(1) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (11), (12) și (14).(2) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în următoarele situații:a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (16) și (17).(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 10(1) Măsurile auxiliare care se aplică în cadrul S.N.S.E.D. pot include măsurile de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională și sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale.(2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) sunt gratuite și se pun în aplicare de către organizațiile partenere, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizații și instituții relevante în domeniul asistenței sociale.(3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi aplicate în funcție de nevoile individuale ale grupului-țintă, fără a aduce atingere demnității persoanei.  +  Articolul 11Abrogat. (la 30-06-2021, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 12(1) Lista destinatarilor finali pentru anul școlar 2021-2022 se comunică de către inspectoratele școlare către Ministerului Educației până la data de 23 septembrie 2021, respectiv 23 septembrie 2022, pentru anul școlar 2022-2023. (2) Ministerul Educației comunică beneficiarului - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene listele destinatarilor finali pentru anul școlar 2021-2022 la nivel de județ până la data de 7 octombrie 2021, respectiv 7 octombrie 2022, pentru anul școlar 2022-2023. (la 30-06-2021, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 13(1) Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor, precum și tipurile de cheltuieli eligibile efectuate în implementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.E.D. sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 14Prevederile art. 7-9 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Dispozițiile art. 7-9 intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 7 august 2020.Nr. 133.  +  Anexa nr. 1REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare  +  Anexa nr. 2ATRIBUȚIILE instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derulareaS.N.S.E.D.