ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 131 din 7 august 2020privind reglementarea unor măsuri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 10 august 2020  În considerarea faptului că pe durata stării de alertă activitățile de supraveghere activă, depistare, carantinare sau izolare a cazurilor, urmărire a contactelor reprezintă măsuri continue necesare pentru gestionarea adecvată a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere că, potrivit atribuțiilor statuate în sarcina direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, acestea coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu, organizează, coordonează și participă la asistența medicală în caz de calamități, epidemii, catastrofe și alte situații deosebite, organizează, coordonează și răspund de pregătirea rețelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătății,luând în considere necesitatea asigurării de către acest personal a unor măsuri într-un termen scurt astfel încât să nu fie afectată sănătatea populației,întrucât la nivelul acestor instituții publice există inechități în ceea ce privește salarizarea,ținând cont de faptul că personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică este mult subdimensionat în raport cu atribuțiile instituite prin Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,având în vedere atribuțiile constituționale și legale pe care le are prefectul, pe care le realizează cu sprijinul personalului din cadrul instituțiilor prefectului,în vederea creșterii nivelului de responsabilitate și a gradului de implicare a instituțiilor prefectului și direcțiilor de sănătate publică pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19,pentru respectarea și asigurarea regulilor de protecție și de sănătate a oamenilor, implicarea crescută în activitățile de control a instituțiilor prefectului, precum și monitorizarea suplimentară a zonelor de risc identificate,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de pregătire a direcțiilor de sănătate publică și a instituțiilor prefectului pentru gestionarea adecvată a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2,în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 beneficiază de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:a) directorul executiv și directorii executivi adjuncți beneficiază de un spor la salariul de bază de 40%;b) funcționarii publici încadrați în serviciul de control în sănătate publică beneficiază de un spor la salariul de bază de 30%.(2) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sporul prevăzut la alin. (1) se acordă odată cu drepturile salariale aferente lunii august 2020.  +  Articolul 2Prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru perioada prevăzută la art. 1.  +  Articolul 3Cuantumul indemnizației de detașare prevăzute la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Suma sporurilor pentru condiții de muncă acordată peste limita minimă, stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Abrogat. (la 18-02-2021, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 februarie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 7 august 2020.Nr. 131.-----