REGULAMENT din 10 octombrie 2002de organizare și funcționare al Autorității Navale Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 octombrie 2002    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 784 din 29 octombrie 2002.
     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Navală Română este organizată și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-12-2012, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 )  +  Articolul 2Autoritatea Navală Română este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, care își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament și a legislației în vigoare. (la 13-12-2012, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 )  +  Articolul 3Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, are sediul în București, bd. Mărășești nr. 26, sectorul 4. (la 13-12-2012, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 )  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 4ANR are următoarele atribuții principale:A. aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, privind domeniul de activitate al ANR;B. inspecția, controlul și supravegherea navigației:1. efectuează supravegherea navigației și managementul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești; (la 13-12-2012, Punctul 1. din Litera B. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 2. efectuează inspecția și controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naționale navigabile și în porturile românești, privind respectarea prevederilor legale naționale în domeniu și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;3. exercita inspecția de stat privind respectarea reglementărilor interne și internaționale privind transporturile navale și în special cele privind transportul mărfurilor periculoase;4. instituie dispozitivele de separare a traficului și pasele obligatorii de intrare-ieșire a navelor din porturi;5. propune limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj;6. aproba intrarea/ieșirea și miscarea navelor în porturi;7. propune, nominal și pe porțiuni, apele navigabile ale României;8. face propuneri privind regulile de navigație în marea teritorială, în apele interioare și în porturile românești, în conformitate cu reglementările naționale și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;9. stabilește necesitatea instalării sau suprimării semnalelor de navigație, dispune amplasarea dispozitivelor de semnalizare în apele naționale navigabile și controlează funcționarea acestora;10. aproba efectuarea de operațiuni portuare în locuri situate în afară limitelor porturilor;11. supraveghează respectarea de către nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive, în limita competentelor conferite prin lege, acordând, după caz, autorizațiile necesare;12. ia măsurile ce se impun în situații de pericol, elaborează norme pentru prevenirea lor și face propuneri pentru completarea reglementărilor existente;13. efectuează formalitățile de sosire/plecare a navelor, potrivit prevederilor legale în vigoare, eliberând acceptele sau permisele prevăzute de lege; (la 13-12-2012, Punctul 13. din Litera B. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 14. autorizeaza agenții economici care desfășoară activități de transport naval în apele naționale navigabile și în porturi;15. face propuneri privind zonele în care pilotajul navelor este obligatoriu, precum și regulile de pilotaj și remorcaj;16. aproba organizarea parcurilor reci și a iernaticelor;17. dispune suspendarea manevrelor navelor, atunci când condițiile de siguranță a navigației o impun, până la îndeplinirea acestor condiții; (la 13-12-2012, Punctul 17. din Litera B. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 18. emite avize către navigatori;19. stabilește personalul minim de siguranță pentru navele sub pavilion român și eliberează certificatul pentru echipajul minim de siguranță;20. supraveghează și controlează din punctul de vedere al siguranței navigației activitățile de pilotaj, remorcaj al navelor în porturi; (la 13-12-2012, Punctul 20. din Litera B. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 21. avizează din punctul de vedere al siguranței navigației activitatea de agrement nautic; (la 13-12-2012, Punctul 21. din Litera B. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 22. avizează lucrările ce se executa în apele naționale navigabile și în zonele maritime și fluviale;C. controlul statului pavilionului și controlul statului portului:1. efectuează controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul român;2. efectuează controlul statului portului la navele care arboreaza pavilionul altor state și care se afla în apele naționale navigabile și în porturile românești;D. elaborarea, avizarea și, după caz, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a proiectelor de acte normative și normelor obligatorii privind:1. construcția, întreținerea și repararea navelor;2. navigația în apele naționale navigabile;3. siguranța navigației în porturi sau pe cai ori canale navigabile;4. atestarea, certificarea și brevetarea personalului navigant;5. abrogat; (la 13-12-2012, Punctul 5. din Litera D. , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 6. aplicarea sau implementarea acordurilor și convențiilor internaționale din domeniul navigației civile la care România este parte;7. orice alte reglementări necesare aducerii la îndeplinire a atribuțiilor ANR;E. coordonarea activităților de asistența, căutare și salvare în apele naționale navigabile și a acțiunilor în caz de calamitati naturale și sinistru naval:1. organizează asistența și salvarea navelor în apele naționale navigabile, potrivit prevederilor legale în vigoare; (la 13-12-2012, Punctul 1. din Litera E. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 2. elaborează planurile de acțiune de căutare și salvare;3. coordonează activitățile de căutare și salvare de vieți omenești, a navelor sau oricăror alte bunuri și a aeronavelor aflate în pericol pe mare și în apele naționale navigabile ale României;4. întocmește actul de confirmare și aproba, în condițiile legii, titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu salvarea navei, precum și cu scoaterea, paza și administrarea bunurilor salvate și curatarea fundului și luciului apei;5. participa, în caz de calamitati naturale, împreună cu alte organe și organisme naționale și internaționale, la înlăturarea efectelor acestora, coordonează activitățile de intervenție specifice și ia măsurile ce se impun în situații de pericol;F. protecția apelor naționale navigabile împotriva poluării de către nave: (la 13-12-2012, Titlul Literei F. din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 1. organizează sistemul de prevenire, combatere și limitare a consecințelor poluarii pe mare și pe apele interioare navigabile;2. coordonează activitățile de prevenire, combatere și limitare a consecințelor poluarii apelor de către nave aflate în apele naționale navigabile și coordonează acțiunile de intervenție pentru depoluare;3. întocmește actul de confirmare și aproba titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu depoluarea, în condițiile legii;4. controlează modul de predare de către nave a reziduurilor la instalațiile destinate acestui scop;G. sancționarea contravențiilor, cercetarea evenimentelor și accidentelor de navigație:1. cercetează evenimentele și accidentele de navigație în care sunt implicate navele în apele naționale navigabile ale României, indiferent de pavilionul acestora, precum și acelea în care sunt implicate navele sub pavilion român în marea libera;2. încuviințează expertizele navale, cu excepția celor dispuse de instanțele judecătorești sau de organele de urmărire penală, și efectuează, la cerere sau din oficiu, constatări privind nava, incarcatura și instalațiile portuare;3. aplica sancțiuni contravenționale persoanelor care încalcă prevederile legale privind navigația civilă și poluarea apelor naționale navigabile de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;H. înmatricularea și evidenta navelor sub pavilion român:1. acorda dreptul de arborare a pavilionului român, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept și eliberează actele de naționalitate navelor care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român;2. eliberează permisul provizoriu de arborare a pavilionului român, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept;3. efectuează înmatricularea și tine evidenta navelor care arboreaza pavilionul român, precum și a navelor aflate în construcție în România;4. transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilionul român, precum și asupra navelor aflate în construcție;5. efectuează scoaterea din evidenta a navelor, la cerere sau din oficiu, atunci când navele nu mai întrunesc condițiile de arborare a pavilionului român;I. evidenta, atestarea și brevetarea personalului navigant:1. organizează sesiuni de examene pentru atestarea personalului navigant și pentru obținerea de către acesta a brevetelor, a certificatelor de capacitate și a certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement; (la 13-12-2012, Punctul 1. din Litera I. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 2. acorda, reconfirma, suspenda și anulează brevetele, certificatele de capacitate, atestatele și certificatele de conformitate personalului navigant român;3. efectuează înmatricularea și tine evidenta personalului navigant român;4. eliberează carnetul de marinar și carnetul de serviciu, prelungește valabilitatea acestora și efectuează operațiunile de îmbarcare/debarcare a personalului navigant; (la 13-12-2012, Punctul 4. din Litera I. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 5. autorizeaza societățile comerciale care desfășoară activități de recrutare și plasare a personalului navigant maritim și fluvial român pentru angajare pe nave care arboreaza pavilionul român sau străin;6. stabilește criteriile privind pregătirea și brevetarea piloților; (la 13-12-2012, Punctul 6. din Litera I. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 7. aproba programele de pregătire și perfecționare a personalului navigant pentru centrele de pregătire și perfecționare în domeniu;8. aprobă și monitorizează cursurile organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare în vederea pregătirii personalului navigant maritim și de navigație interioară; (la 13-12-2012, Punctul 8. din Litera I. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) J. supravegherea tehnica, clasificarea și certificarea navelor:1. certifica și monitorizează conformitatea navelor care arboreaza pavilionul român și a echipamentelor navelor cu normele tehnice naționale și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;2. certifica conformitatea companiilor care operează nave ce arboreaza pavilionul român de navigație maritima cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;3. asigura supravegherea tehnica privind clasificarea și certificarea siguranței construcției navelor care arboreaza pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcție emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau agreate de acesta;4. efectuează supravegherea tehnica a lucrărilor de construcție a navelor care urmează sa arboreze pavilionul român și efectuează certificarea materialelor și a echipamentelor utilizate la construcția acestora;5. asigură supravegherea tehnică și certificarea în timpul reparării, transformării și modernizării navelor la solicitarea proprietarului; (la 13-12-2012, Punctul 5. din Litera J. , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) 6. efectuează supravegherea tehnica și certificarea în timpul construcției, reparațiilor și exploatării containerelor, precum și a materialelor și componentelor pentru acestea, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte și cu normele tehnice proprii;7. asigura supravegherea tehnica și eliberarea certificatelor și documentelor necesare pentru navele care arboreaza pavilionul român, prin care se atesta respectarea cerințelor din convențiile și reglementările internaționale la care România este parte, privind siguranța navelor și navigației, ocrotirea vieții omenești pe mare, integritatea mărfurilor transportate, prevenirea poluarii;8. eliberează certificate de tonaj navelor care arboreaza pavilionul român;9. elaborează și perfectioneaza periodic normele tehnice naționale pentru construcția navelor maritime, navelor de navigație interioară și platformelor de foraj marin, normele tehnice naționale pentru construcția containerelor, normele tehnice naționale privind construcția și echiparea navelor în scopul prevenirii poluarii mediului, normele tehnice naționale conform convențiilor și reglementărilor internaționale aplicabile navelor, echipamentelor și instalațiilor navale, precum și prevederile complementare normelor tehnice naționale menționate;10. analizează și aproba documentațiile tehnice și de execuție pentru construcția, repararea, transformarea și modernizarea navelor, platformelor de foraj, containerelor, precum și a materialelor și echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigura supravegherea tehnica și certificarea în conformitate cu normele tehnice naționale mai sus menționate;11. verifica și atesta capabilitatea tehnica a laboratoarelor și a agenților economici pentru executarea de lucrări în domeniul naval, în concordanta cu normele tehnice naționale și, respectiv, cu standardele privind asigurarea calității;12. certifica sistemele pentru asigurarea calității diferiților agenți economici;13. inspecteaza, în vederea certificării, sistemele de management privind operarea în siguranța a navelor și prevenirea poluarii mediului;14. asigura, la cerere, supravegherea tehnica pentru conformitate cu documentațiile de execuție a materialelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor metalice pentru utilizări în alte domenii decât cel naval, precum și efectuarea de alte prestații specifice domeniilor de specializare ale personalului la solicitarea beneficiarilor interni și străini;K. alte atribuții:1. reprezintă statul român în organisme internaționale din domeniul transporturilor navale, pe bază de mandat acordat în condițiile legii;2. îndeplinește orice atribuții specifice stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul ANR este în valoare de 147.290.740.532 lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigației Civile - I.N.C. și patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Roman" în conformitate cu balantele de verificare și situațiile financiare întocmite de cele doua persoane juridice la data de 30 septembrie 2002.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 6(1) ANR are în structura sa organizatorică aparatul propriu central și organele teritoriale operative.(2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcții, servicii, birouri și alte compartimente; (la 13-12-2012, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) (3) Organele teritoriale operative sunt subunitati fără personalitate juridică, în subordinea ANR, care își desfășoară activitatea în teritoriu, constituite din capitanii de port și inspectorate tehnice.(4) Structura organizatorică a Autorității Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 13-12-2012, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) (5) Zonele de jurisdicție ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general și se aproba de către Consiliul de conducere al ANR.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea ANR este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este președinte și director general. (la 16-08-2011, Articolul 7 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 792 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 16 august 2011 )  +  Articolul 8Directorul general și membrii Consiliului de conducere al ANR sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Articolul 9Salariul și celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Articolul 10Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 11Consiliul de conducere are următoarele atribuții și competente:a) aproba regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) aproba regulamentul de ordine interioară și statutul personalului ANR;c) aproba strategia de dezvoltare a ANR;d) propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței structura organizatorică a ANR sau modificarea acesteia;e) aproba structura organizatorică a organelor teritoriale operative;f) aproba statul de funcții al ANR;g) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a ANR, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;h) avizează programele de investiții ce urmează să fie realizate și stabilește sursele proprii de finanțare, în limitele legii, și le prezintă spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;i) numește și revoca directorii ANR, în condițiile legii;j) analizează clauzele contractului colectiv de muncă, negociat, în condițiile legii;k) aproba bugetul de venituri și cheltuieli cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în condițiile legii, și asigura execuția acestuia;l) aproba sau propune spre aprobare, după caz, investițiile ce urmează să se realizeze de către ANR, în condițiile legii;m) aproba modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;n) avizează și supune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței tarifele pentru prestările de servicii;o) aproba raportul trimestrial al ANR privind activitatea desfășurată și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;p) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ANR;q) aproba închirierea de clădiri, spații, terenuri și alte bunuri;r) aproba scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul ANR;s) exercita orice atribuții care îi revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare și funcționare și din dispozițiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Articolul 12Pentru luarea unor decizii Consiliul de conducere al ANR poate atrage în activitatea sa consilieri și consultanți de specialitate, care pot fi remunerați în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Consiliul de conducere al ANR se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Ședința este prezidata de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat de președinte.(3) Ședințele consiliului de conducere se desfășoară în prezenta a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii consiliului.(4) Hotărârile Consiliului de conducere al ANR se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 14(1) Directorul general are următoarele atribuții și competente:a) asigura conducerea operativă a ANR;b) reprezintă ANR în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de legislația în vigoare;c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative;d) propune numirea, și, după caz, revocarea directorilor ANR;e) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție și de conducere din cadrul ANR;f) exercita orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare și funcționare, precum și hotărârilor consiliului de conducere.(2) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri și cheltuieli  +  Articolul 15(1) ANR întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANR se aproba de Consiliul de conducere al ANR cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în condițiile legii.  +  Articolul 16Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANR rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 17ANR poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul VII Personalul ANR  +  Articolul 18(1) Criteriile și condițiile pentru încadrarea și promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.(2) Funcțiile din cadrul ANR, care concura la siguranța navigației, se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR.(3) Personalul ANR trebuie să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al ANR, aprobat de consiliul de conducere, precum și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.(4) Atribuțiile departamentelor, direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente ale aparatului propriu, precum și cele ale organelor teritoriale operative din cadrul ANR se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de consiliul de conducere, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (la 13-12-2012, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) (5) Atribuțiile și răspunderile individuale ale personalului ANR se stabilesc prin fișa postului, elaborata în baza regulamentului de ordine interioară, și se aproba de către directorul general. Fișa postului este anexa la contractul individual de muncă și se semnează de salariat și de șeful ierarhic al acestuia.(6) Personalul ANR poarta în timpul serviciului uniforma de serviciu, cu gradele și însemnele specifice, sau, după caz, echipamentul de protecție ori de lucru, care se atribuie în condițiile legii.(7) Forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor, a echipamentelor de protecție sau de lucru se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, la propunerea Consiliului de conducere al ANR.(8) Salarizarea personalului ANR se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, în condițiile legii. (la 13-12-2012, Alineatul (8) din Articolul 18 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.196 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012 ) (9) În executarea atribuțiilor de inspecție, control și supraveghere a navelor și a navigației, personalul ANR cu atribuții în acest domeniu are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimatiei speciale emise și în condițiile stabilite de ANR.