SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 2 aprilie 2020pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 4 aprilie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020.
  Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 prevede:
  Articolul II(1) Eligibilitatea beneficiarului Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, așa cum acesta este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.(2) Incidentele bancare prevăzute la alin. (1) vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementarilor în vigoare și a prezentării certificatului pentru situație de urgență.
  Notă
  Articolul 1 și 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:Articolul 1Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Articolul 2Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  Conform art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020, dispozițiile art. I și II ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Capitolul II Forma ajutoruluiII.1. Ajutor de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi  +  Articolul 2(1) În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanții de 80% sau 90% din valoarea finanțării în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017.(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.(3) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, valoarea maximă a creditului/liniei de credit pentru microîntreprinderi nu poate depăși 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.(4) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.(4^1) Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) sau (3). (la 25-08-2020, Articolul 2 din Punctul II.1. , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 ) (5) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, fără posibilitate de prelungire, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare. Aceste credite/linii de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.(6) Durata garanțiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, nu poate depăși 6 ani.(7) Pentru garanțiile acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE- Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor Publice, iar Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.II.2. Ajutor de stat sub forma de grant  +  Articolul 3(1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole cu condiția ca ajutorul de stat să nu fie transferat parțial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză.(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:a) ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.(5) FNGCIMM este administratorul acestei măsuri de ajutor de stat.  +  Articolul 3^1Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. (la 13-06-2020, Punctul II.2. din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )  +  Capitolul III Domeniul de aplicare  +  Articolul 4Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cât și următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019; (la 29-05-2020, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 29 mai 2020 ) e) Abrogată. (la 25-08-2020, Litera e) din Articolul 4 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 )  +  Capitolul IV Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 5(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 și 3, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 octombrie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 ) (2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.106 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 228,42 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la capitolul II.2. (la 25-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 ) (4) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 20.000.000.000 lei. (la 25-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 ) (5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari.  +  Capitolul V Cheltuieli eligibile și modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 6Procedura de acordare a garanțiilor de stat în proporție de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art. 3 și plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se aprobă Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST România.  +  Capitolul VI Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 7(1) FNGCIMM are obligația să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(2) FNGCIMM trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. FNGCIMM are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.(4) FNGCIMM, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul VII Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 8(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM. (la 13-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Articolul 1 și 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:Articolul 1Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Articolul 2Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  (2) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.(3) În situația în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.
  ----