CRITERII din 17 iunie 2009 de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe și pentru finanțatori
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 717 din 17 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 18 iunie 2009.
  (la 21-08-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020, diferența alocată și rămasă neutilizată la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri din plafonul total alocat pentru emiterea de garanții în cadrul programului „Prima casă“ în anul 2020 se utilizează pentru acordarea de garanții și promisiuni de garantare în cadrul programului „Noua casă“.
   +  Articolul 1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează în cadrul programului o locuință finalizată sunt următoarele:a) fac dovada cu declarație autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009 ; (la 19-04-2010, Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010 ) b) abrogată; (la 19-04-2010, Litera b) a art. 1 a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010 ) b^1) locuința care se achiziționează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor; (la 22-02-2010, Litera b^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. ) c) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;d) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a locuinței, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată, pentru locuințele prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare sau de un avans de minimum 15% din prețul de achiziție a locuinței, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată pentru locuințele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din hotărâre, în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare. (la 21-08-2020, Litera d) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) d^1) prezintă finanțatorilor documentele specifice procesului de licitație, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziționării de locuințe în cadrul procedurilor de executare silită; (la 24-01-2011, Litera d^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. ) e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;f) se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii; în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței; (la 22-04-2011, Litera f) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) g) abrogată; (la 28-07-2009, Litera g) a art. 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. ) h) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a locuinței, finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinței pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar. (la 22-04-2011, Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 1^1Abrogat. (la 21-08-2020, Articolul 1^1 a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 1^2Abrogat. (la 21-08-2020, Articolul 1^2 a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 2Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă credite garantate pentru achiziționarea unei locuințe finalizate în cadrul programului sunt următoarele: (la 19-04-2010, Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. ) a) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:– rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice; (la 05-06-2019, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) c) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele; (la 05-06-2019, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) c^1) individualizează procentul de garantare corespunzător creditului destinat achiziționării locuinței care se achiziționează prin credit garantat în cadrul programului, în conformitate cu prevederile art. 2 din hotărâre; (la 01-03-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 ) d) nu percep comision de rambursare anticipată;e) solicită un avans care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată; (la 22-02-2010, Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. ) f) durata maximă a creditului este de 30 ani;g) contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia;h) acceptă să efectueze evaluarea locuinței ce se va achiziționa din finanțarea garantată; (la 28-07-2009, Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. ) i) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, precum și cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM și de finanțator, proporțional cu procentul de garantare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10^12 din anexa nr. 1 la hotărâre; (la 15-01-2018, Litera i) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanțatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 33/2011 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă", precum și în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la FNGCIMM pentru garanțiile care nu intră sub incidența împărțirii în mod egal a riscurilor și pierderilor între stat și finanțator; (la 22-04-2011, Litera i^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) i^2) abrogată; (la 19-04-2010, Litera i^2) a art. 2 a fost abrogată de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. ) i^3) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanției, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a locuinței achiziționate/construite în cadrul programului; (la 15-01-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) i^4) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției, precum și în situația finalizării executării silite imobiliare de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ipoteca și interdicțiile legale instituite în favoarea finanțatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanțator în conformitate cu normele proprii; (la 21-08-2020, Litera i^4) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) j) îndeplinesc condițiile de prudențialitate prevăzute de legislația bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Națională a României;k) finanțatorii sunt obligați să mențină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) și i^1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului. (la 22-02-2010, Litera k) a art. 2 a fost modificată de de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 )  +  Articolul 2^1Abrogat. (la 21-08-2020, Articolul 2^1 a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 2^2FNGCIMM are obligația efectuării unei evaluări anuale în numele și în contul statului, a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în program pe baza criteriilor și procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor. (la 01-03-2017, Actul a fost completat de Punctul 19, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 22-02-2010, Art. 3 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 22-02-2010, Art. 4 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. )