ORDIN nr. 114 din 30 decembrie 2013privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfășoară activități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.619 din 27 noiembrie 2013, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfășoară activități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 bis care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele naționale veterinare și direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 48/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 mai 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Gabriel Vasile Drăgan
  București, 30 decembrie 2013.Nr. 114.  +  AnexăNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORprivind autorizarea laboratoarelor în care se desfășoară activități supuse supravegheriiși controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor