ORDIN nr. 489 din 23 martie 2020privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 31 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.008 din 23.03.2020 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere art. 100 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente, denumite în continuare AP-IE/RE, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Acțiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează pacienților cu infecții emergente și reemergente, finanțând costurile specifice pentru tratamentul și îngrijirea acestor pacienți care nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări județene, a municipiului București și Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).(3) AP-IE/RE sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare care au în structură secții/compartimente de boli infecțioase adulți/copii și care asigură tratament specific pacienților cu infecții emergente și reemergente.  +  Articolul 2(1) În vederea coordonării din punct de vedere științific și metodologic la nivel național al AP-IE/RE, pentru anii 2020-2024, se constituie un colectiv de lucru format din specialiști în specialitatea boli infecțioase, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.(2) Colectivul de lucru al AP-IE/RE, denumit în continuare CL-IE/RE, are în componență 5 membri.(3) Componența CL-IE/RE se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-IE/RE este membru de drept al CL-IE/RE.  +  Articolul 3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, CL-IE/RE formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări și informări referitoare la AP-IE/RE, pe care le transmite Ministerului Sănătății.(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-IE/RE se asigură de către Serviciul medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății.(3) CL-IE/RE își desfășoară activitatea în ședințe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătății sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-IE/RE. Ședințele se pot desfășura și prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, exprimarea măsurilor, acordului sau avizelor pozitive sau negative prin e-mail.(4) Ședințele sunt legal constituite în prezența majorității simple a CL-IE/RE.  +  Articolul 4(1) CL-IE/RE este coordonatorul național al AP-IE/RE din punct de vedere științific și metodologic, iar Serviciul medicină de urgență reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătății responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acțiuni.(2) La nivelul spitalului derularea și monitorizarea AP-IE/RE se realizează de către un coordonator desemnat de către managerul spitalului sub condiția confirmării acestuia de către CL-IE/RE; acesta poate fi șeful de secție sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-IE/RE.(3) Numele și datele de contact ale coordonatorului - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poștală a spitalului și a secției în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății.(4) Atunci când derularea AP-IE/RE într-un spital se realizează prin mai multe structuri de boli infecțioase, managerul unității sanitare care implementează AP-IE/RE repartizează fondurile alocate fiecărei structuri la propunerea coordonatorului.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-IE/RE au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor, precum și a organizării evidenței nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-IE/RE.  +  Articolul 6AP-IE/RE se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății de la titlurile bugetare 20 „Bunuri și servicii“ și 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 7(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri și servicii“, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București încheie contracte pentru derularea AP-IE/RE, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate în prezentul ordin aflate în subordinea autorităților publice locale, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie.(2) De la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ se finanțează cheltuielile aferente activităților prevăzute în AP-IE/RE desfășurate de spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății, nominalizate în prezentul ordin să deruleze AP-IE/RE.(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanța activități specifice AP- IE/RE.(4) Din fondurile alocate AP-IE/RE spitalele nu pot finanța cheltuieli de natura utilităților și cheltuieli de capital.(5) Finanțarea AP-IE/RE din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari și terțiari, însoțite de documentele justificative ale acestora, semnate și parafate lizibil de coordonator, în raport cu:a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;b) disponibilul din cont rămas neutilizat;c) indicatorii fizici realizați în perioada anterioară;d) bugetul aprobat cu această destinație.(6) Cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail smu@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanțarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Cererea de finanțare fundamentată este însoțită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum și de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(8) Cererile de finanțare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanțate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-IE/RE sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea și se utilizează numai potrivit destinațiilor stabilite.  +  Articolul 9(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE.(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează contravaloarea bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziționate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităților AP-IE/RE, Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții: a) evaluează și fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile propuse pentru AP- IE/RE pe baza indicatorilor realizați în anul precedent și propune spre aprobare ministrului sănătății alocarea fondurilor AP-IE/RE, precum și repartiția fondurilor pentru spitale, pe baza fundamentării CL-IE/RE și a propunerilor formulate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau spitale, după caz;b) elaborează structura AP-IE/RE, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, pe baza analizelor și propunerilor CL-IE/RE și a propunerilor coordonatorilor;c) evaluează trimestrial și anual realizarea obiectivelor AP-IE/RE și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;d) comunică direcțiilor de sănătate publică și unităților care derulează AP-IE/RE sumele repartizate, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;e) avizează solicitările de finanțare lunară ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ale unităților sanitare care derulează AP-IE/RE, realizează centralizarea acestora și o înaintează către Direcția generală buget și contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;f) monitorizează și analizează trimestrial, anual și ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-IE/RE, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsurile ce se impun în situația unor disfuncționalități în utilizarea fondurilor aferente, după caz;g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și avizează referatul privind finanțarea lunară a AP-IE/RE;h) propune misiuni de control și persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CL-IE/RE.  +  Articolul 11În vederea realizării activităților AP-IE/RE, Direcția generală economică din cadrul Ministerului Sănătății are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății în care sunt cuprinse sumele aferente AP-IE/RE, pe baza propunerilor și fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății;b) comunică Serviciului medicină de urgență, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe titluri bugetare și articole de cheltuieli, și le comunică unităților care derulează AP-IE/RE;d) primește lunar solicitările de finanțare ale unităților care derulează AP-IE/RE, centralizate de Serviciul medicină de urgență;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-IE/RE.  +  Articolul 12În vederea derulării și monitorizării AP-IE/RE, CL-IE/RE are următoarele atribuții:a) formulează strategia și procedurile de organizare și desfășurarea anuală a AP-IE/RE, pe care le înaintează pentru implementare către Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;b) formulează propuneri cu privire la structura AP-IE/RE, pe care o transmite Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;c) fundamentează și dispune asupra necesarului de resurse pentru AP-IE/RE și îl înaintează Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;d) formulează propuneri cu privire la repartiția fondurilor aferente unităților sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-IE/RE.  +  Articolul 13Direcțiile de sănătate publică au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-IE/RE:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-IE/RE raportați de spitale în condițiile prezentului ordin;b) transmit Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro, trimestrial și anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP- IE/RE, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, de către spitalele care derulează AP-IE/RE, aflate în subordinea autorităților publice locale, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din spitalele care derulează AP-IE/RE;f) transmit Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, problemele și disfuncționalitățile întâmpinate în realizarea activităților, propunerile de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IE/RE;g) transmit Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.  +  Articolul 14Spitalele care derulează AP-IE/RE au următoarele atribuții:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și decontul individual al fiecărui pacient care a beneficiat de fonduri din AP-IE/RE;b) raportează direcțiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro în funcție de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IE/RE, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE;d) întocmesc un raport de activitate centralizat lunar, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-IE/RE;e) transmit CL-IE/RE și, în funcție de subordonare, Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail smu@ms.ro sau direcției de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IE/RE.  +  Articolul 15Coordonatorii ai AP-IE/RE, desemnați în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;b) raportează conducerii spitalului, trimestrial și anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IE/RE, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE pe care îl coordonează;d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare și medicamente care se acordă în cadrul AP-IE/RE;e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituției până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IE/RE;f) informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea AP-IE/RE și propune măsuri de soluționare a acestora;g) avizează documentele justificative (facturile) care însoțesc cererile de finanțare lunară;h) înregistrează cazurile de boală în registrul național specific patologiei tratate;i) întocmește lista de inventariere a materiilor prime și materialelor, având astfel o gestiune permanentă a stocurilor necesare pentru buna funcționare a programului AP-IE/RE pe o perioadă de cel puțin 30 de zile.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari și terțiari care derulează AP-IE/RE au următoarele obligații în realizarea AP-IE/RE:a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;b) gestionează eficient mijloacele materiale și bănești;c) organizează evidența contabilă a cheltuielilor pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare;d) raportează indicatorii specifici prevăzuți în AP-IE/RE, în condițiile prezentului ordin;e) transmit Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, în condițiile prezentului ordin;f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituției publice câte un coordonator pentru AP-IE/RE, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2);g) completează fișele de post ale coordonatorilor desemnați cu atribuțiile corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE;h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului abilitat și/sau al instituției publice prin care se derulează AP-IE/RE, evidențele contabile, evidențele tehnico-operative ale spitalului abilitat/instituției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății orice alte date referitoare la AP-IE/RE pe care le derulează și răspund de exactitatea și realitatea datelor raportate;j) transmit lunar Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru AP-IE/RE derulate;k) achiziționează materiale sanitare și medicamente cu respectarea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-IE/RE se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 4 - Borderou centralizator.  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităților cuprinse în AP-IE/RE se referă la:a) modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;b) încadrarea în bugetul aprobat;c) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-IE/RE;d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-IE/RE;e) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea AP-IE/RE.  +  Articolul 20În cadrul AP-IE/RE se pot desfășura următoarele activități:1. achiziționarea medicației necesare în tratamentul pacienților incluși în AP-IE/RE:a) soluții perfuzabile;b) soluții perfuzabile combinate, gata de administrare, pentru administrare intravenoasă, sub formă de flacoane/pungi perfuzabile sau seringi preumplute pentru administrarea prin injectomat, pregătite prin metode standardizate de calitate și siguranță;c) soluții de alimentație enterală și parenterală;d) sedative, analgetice, curare, simptomatice;e) antibiotice;f) vasoactive, antiaritmice, medicație cardiologică;g) medicație pentru profilaxia sau tratamentul bolii trombembolice;h) medicație pentru profilaxia sau tratamentul ulcerului gastroduodenal de stres sau a hemoragiei digestive superioare;i) medicație pentru tratamentul coagulopatiilor sau hemoragiilor;j) medicație pentru tratamentul disfuncțiilor de organ;k) antitoxice;l) tratamente patogenetice specifice fiecărei patologii;m) medicație disfuncție surfactant;n) medicație analeptică respiratorie;o) medicație antivirală eficientă în funcție de agenții etiologici emergenți;p) medicație pentru tratament COVID-19 prescriere off label;2. achiziționarea de reactivi specifici și materiale consumabile pentru determinări de laborator în punctele de lucru proprii:a) gaze arteriale;b) electroliți;c) biochimie micrometodă;d) hematologie;e) markeri biologici de sepsis;f) markeri biologici de inflamație;g) markeri de suferință miocardică;3. achiziționarea de casete de determinare automată rapidă pentru analizor tip PCR a agenților patogeni și sensibilității/rezistenței la antibiotice;4. achiziționarea de materiale consumabile necesare monitorizării pacienților:a) catetere intravasculare;b) consumabile pentru monitorizare standard - electrozi EKS, manșete și cabluri tensiometre, senzori pulsoximetrie, senzori capnografie, senzori temperatură, gel electrozi;c) kituri pentru monitorizarea presiunii intravezicale;d) consumabile pentru monitorizarea noninvazivă, continuă a hemoglobinei sanguine; e) ecografie transtoracică;5. achiziționarea de materiale consumabile necesare pentru tratamentul și îngrijirea pacienților critici:a) seringi și kituri pentru injectomate;b) kituri pentru infuzomate;c) kituri pentru administrarea nutriției enterale pe nutripompă;d) kituri pentru administrarea transfuziilor în ritm rapid și încălzite;e) seturi consumabile pentru încălzire activă pacienți;f) seturi consumabile pentru profilaxia mecanică a bolii trombembolice;g) soluții și materiale sanitare necesare îngrijirii pacienților;h) consumabile tip etichete de siguranță pentru seringile cu medicamente specifice și cu administrare restricționată;i) echipamente de protecție pentru personalul sanitar;j) kituri pentru preparare de soluții parenterale.  +  Articolul 21De activitățile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienții cu funcțiile vitale afectate, internați în secțiile de boli infecțioase, cu următoarele diagnostice:a) boli infecțioase emergente și reemergente;b) insuficiență respiratorie acută secundară infecției emergente/reemergente ce necesită ventilație mecanică invazivă, noninvazivă sau administrare de oxid nitric la pacientul adult/pediatric;c) sepsis sever, șoc septic secundare infecției emergente/reemergente adult/pediatric;d) cazuri ce necesită epurație extrarenală, dializă hepatică sau oxigenare extracorporeală și eliminare extracorporeală a CO2;e) afecțiuni cerebrale secundare infecției emergente/ reemergente adult/pediatric:(i) infecții severe SNC secundare infecției emergente/ reemergente adult/pediatric;(ii) sindrom de activare macrofagică secundar infecției emergente/reemergente adult/pediatric;(iii) alte disfuncții de organe secundare infecției emergente/ reemergente adult/pediatric.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-IE/RE sunt următorii:a) indicatori fizici:1. numărul de pacienți cu infecții emergente/reemergente (anexa nr. 5);2. evidența nominală a pacienților cu infecții emergente/reemergente internați, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 și 7);b) indicatori de eficiență:1. cost mediu/pacient cu infecții emergente/reemergente anexa nr. 5;2. execuția bugetului aprobat pentru AP-IE/RE (anexa nr. 8);c) indicatori de rezultat:1. ghiduri și protocoale de diagnostic;2. ghiduri și protocoale de tratament al pacienților critici cu infecții emergente/reemergente.  +  Articolul 23(1) Criteriile de eligibilitate pentru unitățile care derulează AP-IE/RE sunt:a) sistem de gardă dedicată de boli infecțioase;b) existența în unitatea sanitară a unei secții sau compartiment de Anestezie Terapie Intensivă/Terapie Intensivă.(2) Managerul spitalului care derulează AP-IE/RE va trimite la Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o declarație prin care descrie în detaliu modul în care respectă prevederile de la alin. (1).(3) Managerul spitalului nominalizat să desfășoare AP-IE/RE este obligat ca în termen de 5 zile să notifice Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății despre situația când criteriile de eligibilitate de la alin. (1) nu mai sunt respectate.  +  Articolul 24Se nominalizează să desfășoare AP-IE/RE în condițiile prevăzute de prezentul ordin următoarele unități sanitare:1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;2. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;3. Spitalul Județean de Urgență Pitești;4. Spitalul Județean de Urgență Bacău;5. Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ - Oradea;6. Spitalul Județean de Urgență Bistrița;7. Spitalul Județean de Urgență Mavromati - Botoșani;8. Spitalul Județean de Urgență Brăila;9. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov;10. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș“ - București;11. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“;12. Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“;13. Spitalul Județean de Urgență Buzău;14. Spitalul Județean Călărași;15. Spitalul Județean de Urgență Reșița;16. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca;17. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;18. Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf“ - Sf. Gheorghe;19. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;20. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova;21. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva“ Galați;22. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;23. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;24. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;25. Spitalul de Urgență Petroșani;26. Spitalul Municipal „Dr. A. Simionescu“ Hunedoara;27. Spitalul Județean Deva;28. Spitalul Județean de Urgență Slobozia;29. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva“ Iași;30. Penitenciar Spital București-Jilava;31. Spitalul de Boli Infecțioase si Psihiatrie Baia Mare;32. Spitalul Municipal Sighetu Marmației;33. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;34. Clinica de Boli Infecțioase Nr. I Târgu Mureș;35. Spitalul Municipal de Urgență Roman;36. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;37. Spitalul Județean de Urgență Slatina;38. Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Secția de boli infecțioase Ploiești; (la 10-08-2020, Punctul 38. din Articolul 24 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.417 din 7 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 10 august 2020 ) 39. Spitalul Județean de Urgență Zalău;40. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;41. Spitalul Municipal Mediaș;42. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;43. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;44. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava;45. Spitalul Județean de Urgență Alexandria;46. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu“ Timișoara;47. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș“ Timișoara;48. Spitalul Județean de Urgență Tulcea;49. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;50. Spitalul Județean de Urgență Vaslui;51. Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad;52. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon“ Focșani.  +  Articolul 25Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează AP-IE/RE, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  București, 23 martie 2020.Nr. 489.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT
  pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE nr. ..... din ............
  1. Părțile contractante1.1. Direcția de Sănătate Publică a Județului .............../ Municipiului București, cu sediul în municipiul/orașul .............., str. ............. nr. ...., județul/sectorul ............, telefon ............., fax ............., reprezentată prin director executiv ............................................................,și1.2. Unitatea sanitară ................................................., cu sediul în .............................., str. ................................... nr. ......., telefon .................., fax ...................., reprezentată prin ............................., având Actul de înființare/organizare nr. ........, Autorizația sanitară de funcționare nr. ......................, Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ......................... și contul nr. ...... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ............... deschis la Banca ........................, Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitalicești.2. Obiectul contractului2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile Boli infecțioase (AP-IE/RE), finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE).3. Durata contractului3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ............. .3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților.4. Obligațiile părților4.1. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-IE/RE raportați de unitățile sanitare/instituțiile publice în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE);b) transmite Serviciului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-IE/RE, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare a AP-IE/RE;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-IE/RE, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-IE/RE, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmește un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unitățile sanitare/instituțiile care derulează AP-IE/RE; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 489/2020, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IE/RE;f) transmite Serviciului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);g) transmite Serviciului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.4.2. Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/ a municipiului București prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.4.3. Pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, unitățile sanitare au următoarele obligații:a) să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE, în concordanță cu actele normative în vigoare;b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în prevederile legale privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;c) să asigure tratamentul adecvat și recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-IE/RE, potrivit destinației acestora;e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești;f) să organizeze și să conducă, prin directorul financiar contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor pentru AP-IE/RE și pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât și în execuție;g) să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în AP-IE/RE;h) să organizeze evidența beneficiarilor AP-IE/RE prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-IE/RE, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;j) să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-IE/RE, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;k) să transmită direcției de sănătate publică, în format electronic, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale privind sumele utilizate pentru AP-IE/RE, precum și indicatorii realizați, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plății contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă, cât și a indicatorilor raportați;l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-IE/RE în bugetul de venituri și cheltuieli și să îl aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;m) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la AP-IE/RE și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-IE/RE din cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de AP-IE/RE, conform prevederilor legale în vigoare;p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-IE/RE;q) să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București;r) să transmită direcției de sănătate publică județene/ a municipiului București raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-IE/RE în perioada pentru care se face raportarea;s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-IE/RE, detaliat;t) să asigure organizarea permanenței activității în secțiile anestezie și terapie intensivă, conform reglementărilor legale.4.4. Obligațiile unităților sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activității programelor naționale AP-IE/RE, în limitele competențelor, potrivit legii.5. Valoarea contractului5.1. Valoarea contractului în anul ........... este de ................... lei.6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IE/RE, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent și rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condițiile prevăzute la pct. 6.1.7. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București analizează indicatorii prezentați din decont, precum și gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.8. Răspunderea contractuală8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.8.2. Personalul implicat în realizarea activităților prevăzute în AP-IE/RE are următoarele obligații:8.2.1. coordonatorul AP-IE/RE:a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-IE/RE, potrivit destinației stabilite pentru acesta;b) răspunde de organizarea evidenței beneficiarilor AP-IE/RE, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-IE/RE, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;d) răspunde de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul AP-IE/RE, în conformitate cu prevederile în vigoare;e) răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, precum și de realitatea și exactitatea acestora;f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în prevederile legale și normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condițiile legii;g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale și la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-IE/RE;8.2.2. contabilul-șef al unității sanitare:a) răspunde de modul de organizare a evidenței tehnico-operative;b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinațiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) răspunde de exactitatea și realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;d) asigură efectuarea plăților către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităților prevăzute în AP-IE/RE finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activitățile prevăzute în AP-IE/RE finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii;f) organizează și conduce evidența contabilă a cheltuielilor pentru AP-IE/RE, pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât și în execuția acestuia;g) răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) are obligația să cuprindă sumele contractate pentru AP-IE/RE în bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condițiile legii.9. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate și analizează indicatorii prezentați.10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;b) existența unor disfuncționalități în derularea AP-IE/RE;c) încadrarea în sumele contractate pe program;d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite;e) dacă au fost realizate obiectivele AP-IE/RE;f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite;g) realitatea și exactitatea datelor înregistrate și raportate;h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE), atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.11.1. În cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate propune suspendarea acestuia pentru o perioadă de maximum 90 de zile până la soluționarea prin medierea de către CL-IE/RE, așa cum este prevăzută la art. 12 din prezentul contract.11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.12. Soluționarea litigiilor12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. Părțile au obligația să apeleze la medierea CL-IE/RE înaintea demarării oricărei proceduri judiciare. Solicitarea medierii către CL-IE/RE trebuie inițiată de îndată de la apariția cauzei considerate presupus litigioasă, de către orice parte a prezentului contract. 13. Clauze speciale13.1. Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-IE/RE, pe parcursul derulării acestuia.13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.14. Forța majoră14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.14.2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.14.3. Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.15. Dispoziții finale15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.15.2. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform prevederilor legale în vigoare.Direcția de Sănătate Publică a Județului ................./Municipiului București
  Director executiv,
  ...................................
  Director adjunct executiv economic,
  ...................................
  Unitatea sanitară,
  .............................
  Manager,
  ..............................
  Director adjunct executiv economic,
  ..............................
  Director medical,
  ..............................
  Avizat
  Biroul/Compartimentul juridic
  .......................................................
  Avizat
  Biroul/Compartimentul juridic
  ....................................................
   +  Anexa nr. 1la contractUNITATEA SANITARĂ SPITALUL ...................Nr. ............ din ................Direcția de Sănătate Publică a Județului ..................../Municipiului BucureștiNr. ............. din ..................CătreDirecția de Sănătate Publică a Județului......................................../Municipiului București
  CERERE JUSTIFICATIVĂ
  în vederea decontării bunurilor acordate în luna .........../anul ......... în cadrul AP-IE/RE
  1. Sold inițial = ......... mii lei2. Suma decontată de Direcția de Sănătate Publică a Județului ...................../Municipiului București în luna precedentă = ...... mii lei3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă = ................. mii lei4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = ....%5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 – 3) = ....... mii lei6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ......... mii lei
  Manager,
  ....................
  Director financiar-contabil,
  .................................................
  NOTE: a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoțită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziționate în cadrul AP-IE/RE în luna precedentă.b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ......................./Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.
   +  Anexa nr. 2la contractUNITATEA SANITARĂ SPITALUL ...................Nr. ........... din .................DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI............../MUNICIPIULUI BUCUREȘTINr. ........... din .................CătreDirecția de Sănătate Publică a Județului ................................/Municipiului București
  DECONT
  privind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică
  a Județului ........................./Municipiului București în luna ............../anul .......... pentru AP-IE/RE
  1. Număr de indicatori fizici realizați*): ...........................*) Se vor menționa distinct indicatorii fizici realizați prevăzuți în Ordinul ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE).2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ......................... lei**) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați; în cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ......./anul ........: ........... lei4. Nr./Data și suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):4.1. .............................. lei4.2. .............................. lei4.3. .............................. leiRăspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Manager,
  .............................
  Director financiar-contabil,
  .......................................................
  NOTE: a) Decontul se întocmește lunar.b) Decontul va fi însoțit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăților în luna pentru care se întocmește raportarea.c) Decontul lunar se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului București în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.
   +  Anexa nr. 2Cerere de finanțare fundamentatăUnitatea*) ................. Județul .................*) Unitatea este, după caz:
  CEREREA
  de finanțare fundamentată pentru AP-IE/RE pentru luna .......
  Sursa de finanțare: ....................**)**) Se consemnează sursa de finanțare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.Nr. ..... din ............Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)B - plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)C - gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anteriorD - Se acoperă din disponibil.E - necesar de alimentat
  AP-IE/REPrevedere bugetară aprobată pentru anul .....ABCDisponibilSume necesare pentru luna curentă
  Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțarea.Total necesar pentru luna curentă, din care:DE
  -01234 = 3/25 = 2–367 = 8+98 = 69
  TITLU CHELTUIELI
  ****) .........
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.a) Directorul executiv al direcției de sănătate publicăNumele și prenumele ............... Semnătura ……..Director executiv adjunct economicNumele și prenumele ...........Semnătura ..............b) În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-IE/RE, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-IE/RE în unitatea respectivă.NOTE: 1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Cererea de finanțare fundamentată se însoțește de cererea de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin și borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.a) direcția de sănătate publică pentru AP-IE/RE implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;b) spitalele din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-IE/RE și alte spitale nominalizate prin Ordinul nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)***) Se consemnează titlul de cheltuieli:– „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru AP-IE/RE implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;– „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru AP-IE/RE implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;– „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
   +  Anexa nr. 3Cerere de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieliUnitatea*) ................. Județul .................*) Unitatea este, după caz:
  CEREREA
  de finanțare detaliată pentru AP-IE/RE pentru luna ...........
  Sursa de finanțare: ....................**)**) Se consemnează sursa de finanțare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.Nr. ..... din ............
  TITLU CHELTUIELI***) ..............
  ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:– „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru AP-IE/RE implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;– „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru AP-IE/RE implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;– „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
  -Natura cheltuielii (obiectul plății, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-IE/RE)Nr. și data facturii fiscaleSuma (mii lei)Scadența de plată a facturii
  Total mii lei0
  Furnizori neachitați din lunile anterioare - Total
  Factura Factura ............
  Furnizori neachitați din luna curentă - Total
  Factura Factura ............
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total
  Categoria de cheltuială .................. ..................
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.a) Directorul executiv al direcției de sănătate publicăNumele și prenumele ...........Semnătura ..............Director executiv adjunct economicNumele și prenumele ...............Semnătura ................b) În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-IE/RE, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-IE/RE în unitatea respectivă.NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.a) direcția de sănătate publică pentru AP-IE/RE implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;b) spitalele din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-IE/RE și alte spitale nominalizate prin Ordinul nr. 489/2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)
   +  Anexa nr. 4Borderou centralizatorUnitatea care derulează AP-IE/RE .................................
  Borderou centralizator nr. ...../data ........... cuprinzând documentele justificative
  ale ordonatorului secundar/terțiar de credite care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna ..................
  Nr. crt.DocumentulTermenele de plată a obligațiilorSuma solicitată de finanțatDenumirea bunurilor/serviciilor achiziționate
  Felul*)SeriaNumărulData emiterii (ziua/luna/anul)
  01234567
  1
  2
  ...
  TOTAL
  *) Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).Subsemnatul, ..................................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ“.
  Semnătura persoanei împuternicite
  Ordonatorul de credite,
  .....................
  (numele în clar și semnătura)
  Coordonatorul AP-IE/RE,
  ..............................................
  (numele în clar și semnătura)
   +  Anexa nr. 5
  Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență)
  [conform art. 24 lit. a) al Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)].Unitatea ........................Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile de Boli infecțioase (AP-IE/RE)Raportare pentru trimestrul*) ....*) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.Nr. .... din ....Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)B - Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului
  AP-IE/REPrevedere bugetară anuală (lei)Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)Indicatori fizici realizați în trimestrul de raportatFinanțare primită de la începutul anului (lei)Indicatori fizici realizați cumulat de la începutul anuluiCheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei)Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei)ABC
  123456789=8/6101112 = 5–11
  Numărul de pacienți critici din secțiile de Boli infecțioase

  Managerul unității care derulează AP-IE/RE**),
  ........................
  Directorul financiar-contabil al unității sanitare**),
  .............................
  Coordonatorul AP-IE/RE,
  ............................................
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică***),
  ..............................................………………….
  Directorul executiv adjunct economic
  al direcției de sănătate publică***),
  ..............................................................
  **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IE/RE derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE).***) Semnează raportările centralizate la nivelul județului pe care le transmit Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE).NOTĂ: Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați.În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se fiecare acțiune.Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.
   +  Anexa nr. 6
  Formular de raportare lunară a numărului de
  pacienți critici din secțiile de Boli infecțioase
  Unitatea sanitară .....................................................
  Nr. crt.CNPLocalitatea de domiciliuSecția de proveniență
  Lista beneficiarilor AP-IE/RELuna/anul ..............
  Manager,
  .........................
  Coordonator local,
  .......................................
   +  Anexa nr. 7
  Fișă individuală a pacientului
  Formularul de raportare pentru pacientul critic din secțiile Boli infecțioase(Nu se transmite, se păstrează în secția de Boli infecțioase; este destinat analizei medicale a complexității cazului și tratamentului.)
  IndicatorulValoareaFormat valoare
  UnitateaDenumireText
  UnitateaCodText
  A. Date pacient
  A.1.Numele pacientuluiText
  A.2.Prenumele pacientuluiText
  A.3.CNP pacientstring 13 caractere numerice
  A.4.Nr. Foaie de observațienumăr întreg
  A.5.Data internării în secția de Boli infecțioasedata
  A.6.Data externării în secția de Boli infecțioasedata
  A.7.Diagnostic internareText
  A.8.Diagnostic externareText
  A.9.Domiciliu pacient - localitateaText (Siruta)
  A.10.Domiciliu pacient - județText (Siruta)
  A.11.Secția de proveniențăText
  B. Tratament
  B.1.Tratamente cu cost ridicatda/nu
  Se precizează tratamentul.text
   +  Anexa nr. 8
  Macheta de raportare a execuției bugetare pentru AP-IE/RE
  Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea
  pacienților critici din secțiile Boli infecțioase
  Unitatea care derulează AP-IE/RE*)/Direcția de sănătate publică**) ..........................*) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IE/RE derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului medicinei de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE).**) Semnează raportările centralizate la nivelul județului pe care le transmit Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE).Raportare pentru***) .................................................***) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.Execuția bugetarăSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)b - Finanțare primită de la începutul anului (lei)A - Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)B - Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)
  Nr. crt.Titlul bugetarBuget de statVenituri proprii
  Prevedere bugetară anuală (lei)Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)Finanțare primită de la începutul anului (lei)ABPrevedere bugetară anuală (lei)Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)Finanțare primită de la începutul anului (lei)AB
  234567891011
  1Total, din care:
  1.1Bunuri și servicii, din care:
  1.1.1Bunuri și servicii AAPL
  1.1.2Bunuri și servicii DSP
  1.2Transferuri
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
  Managerul unității care derulează AP-IE/RE*),
  .................................
  Directorul financiar-contabil al unității sanitare*),
  .................................
  Coordonatorul local,
  ......................................
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică**),
  .................................
  Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică**)
  ..................................................
  -----