ORDIN nr. 1.395/830/2020pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.395 din 6 august 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 830 din 5 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 6 august 2020  Având în vedere:– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;– Referatul de aprobare nr. NT 6.647 din 6.08.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.187 din 5.08.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, (la 17-08-2020, sintagma: nr. DG 3.187 din 9.08.2020 din Preambul a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.395 din 6 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2020 ) în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Persoanele și instituția prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoțit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate și în situația în care indemnizațiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 pct. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația în care asiguratul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizații.2. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță, constituie documente justificative de plată, pe baza cărora, potrivit prevederilor art. 64, se restituie sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical și care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(8) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță, se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care după verificarea datelor se constată neconcordanțe care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială, în termen de maximum 30 de zile, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaților acestora o notificare, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță.4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.5. La articolul 9 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, potrivit legii;6. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Certificatele de concediu medical se pot solicita și elibera, după caz, și prin mijloace de transmitere la distanță.7. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru situațiile în care măsura carantinei este dispusă pentru două sau mai mult de două luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situații se eliberează lunar sau după ultima zi a încetării perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.8. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 23^1 alin. (3) și (6) și art. 23^2, art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) și (16), precum și art. 78^2 alin. (7) lit. k) și alin. (15).9. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 23^1 și 23^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Asigurații pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare beneficiază de concediu medical pe toată perioada pentru care s-a instituit această măsură.(2) Pentru persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit legii, exclusiv în unități sanitare sau întro locație alternativă atașată unei unități sanitare, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical la externarea din spital, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător. Certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea de sănătate a persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune pe durata recomandată în scrisoarea medicală eliberată de medicul curant din spital.(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.(5) În situația în care medicul prevăzut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeași afecțiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultații medicale la distanță.(6) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (5) se acordă pentru o durată care nu poate depăși cumulat durata maximă a perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau pentru o perioadă stabilită de medicul curant din spital și comunicată prin scrisoare medicală medicului de familie.(7) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (5) se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.(8) Dacă durata perioadei de izolare depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.(9) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru izolare se determină conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 23^2În situația în care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus măsura izolării până la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2020 nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se eliberează, având în vedere art. 20 alin. (1) din același act normativ, de către medicii de familie pentru perioada și pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică.10. La articolul 34, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) În vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a solicita adeverința prevăzută la alin. (1) de la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Adeverința poate fi solicitată și eliberată și prin mijloace de transmitere la distanță.(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiția de stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz, cu excepția cazurilor de carantină și a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.11. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Persoanele asigurate pentru care s-a instituit măsura carantinei, în condițiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină indiferent de locul în care acestea se instituie. (2) Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de către medicii curanți, respectiv de către medicii de familie, după ultima zi a încetării perioadei de carantină, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcția de sănătate publică, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.(3) Dacă durata perioadei de carantină depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.(4) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină se determină conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.12. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.(2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizații au obligația să elibereze adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecțiuni în parte, cu excepția cazurilor de tuberculoză, precum și a celor pentru carantină sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.13. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.(2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se atașează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, iar în situația în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condițiile de legalitate și conformitate, sumele reprezentând indemnizațiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată.(4) După analizarea cererii, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe și exigibile cuprinse în cererea de restituire, care se avizează de către personalul împuternicit să exercite viza CFP. (5) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobării directorului general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(6) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanțarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12. (7) Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.(8) După efectuarea plății, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.(9) În cazul în care se resping la plată sume totale/parțiale cuprinse în cererea de recuperare, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi comunicarea de respingere a plății cu motivarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, pe baza căreia se va anula/modifica suma înscrisă în cererea de restituire depusă și înregistrată potrivit alin. (2). Sumele totale/parțiale respinse la plată nu se înregistrează în evidențele contabile ale casei de asigurări de sănătate ca obligații de plată.(10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (8) care au condus la respingerea plății totale/parțiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării.14. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72Medicii care eliberează certificate de concediu medical au obligația de a raporta lunar, pe cale electronică, datele referitoare la aceste certificate, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate. Modelul formularului și metodologia de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanți din unitățile sanitare care au încheiat o convenție în acest sens cu casele de asigurări de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 14.15. La articolul 75, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Documentele necesare preluării în plată prevăzute la alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.16. La articolul 78^2, alineatele (12)-(14) se abrogă.17. Anexele nr. 9-11 și 13 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IICertificatele de concediu medical prevăzute la art. 23^2 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, pot fi eliberate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 9 la norme)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 10 la norme)Unitatea........................................................Str. ...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ......., sectorul/județul ....................................Codul fiscal ..................................Contul ........................................Trezoreria/Banca ..............................Nr. ......../................Către Casa de Asigurări de Sănătate ................................Unitatea ............................................, cod fiscal .........................., cu sediul în localitatea ................................................, str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ....................................., cont ........................, deschis la Trezoreria/Banca ......................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraților salariați care se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:– J1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, din care:– J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;– J2 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:– J2.2 ........................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;– J2.3 .............................lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;– J3 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru maternitate;– J4 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;– J5 ........................... lei, reprezentând indemnizații de risc maternal.La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizații sociale de sănătate.Anexă: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................
  Director,
  (Administrator)
  ...........................
  Director economic,
  ...........................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 11 la norme)CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ..........................Str. ........................................................ nr. .......Sectorul/județul .....................................AprobatDirector general,...................REFERATÎn baza prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, analizând documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate ............................. cu nr. ........./.........., propunem aprobarea plății sumei de .................. lei și respingerea plății sumei de ..................... lei, reprezentând indemnizații plătite salariaților proprii de către angajator pe luna/perioada .......................... către unitatea .................................... din localitatea .............................................. .Motivele respingerii cererii .........................................................................................................................................................................................
  Director executiv economic,
  ......................................................
  Șeful compartimentului de specialitate,
  ......................................................
  Întocmit
  .......................................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 13 la norme)CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ..........................Str. ........................................................ nr. .......Sectorul/județul .....................................Către unitatea ..........................................,localitatea .........................................., str. ....................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul .........................................Prin prezenta vă facem cunoscut că din suma solicitată la plată de .................. lei nu s-a aprobat virarea sumei de .................. lei, reprezentând indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaților proprii, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată pentru luna/perioada ............................, din următoarele motive:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Șeful compartimentului de specialitate,
  ..............................
  Întocmit
  ..............................
  -----