HOTĂRÂRE nr. 599 din 31 iulie 2020privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 4 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul tematic 8 „Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă“, prioritatea de investiții 10.iii „Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite“, obiectivul specific 3.12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților“.  +  Articolul 2(1) Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 419.428 mii de lei, echivalentul a 86.805.555,91 de euro la cursul Inforeuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 356.513 mii de lei, echivalentul a 73.784.722,52 de euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 62.915 mii de lei, echivalentul a 13.020.833,39 de euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. (la 08-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 982 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) (2) Programul național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii se implementează prin proiectele incluse la finanțare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național.  +  Articolul 3Durata de implementare a Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul 4(1) Obiectivul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, și Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligentă identificate conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare (SNCDI).(2) Programul național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii contribuie la atingerea următorilor indicatori de rezultat:a) persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant;b) întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri, în cadrul proiectelor selectate la finanțare conform regulilor de eligibilitate specifice.  +  Articolul 5(1) Activitățile eligibile în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt:a) furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențele-cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator/internațională. Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor de bază, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;b) evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator/internațională;c) sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;d) organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.(2) Activitățile eligibile prevăzute la alin. (1) se pot implementa exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.(3) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale, în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt angajați cu contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.(4) Beneficiarii proiectelor finanțate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt:a) organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;b) asociații de întreprinderi - persoane juridice constituite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;c) camerele de comerț și industrie - persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.(5) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să îndeplinească condițiile minime privind capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și în Ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii“, cu modificările și completările ulterioare.(6) Verificarea îndeplinirii condițiilor minime privind capacitatea administrativă și financiară a solicitanților de finanțare, precum și a celorlalte condiții de acces la finanțare se face de către Autoritatea de management sau organismele intermediare pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, conform atribuțiilor delegate acestora din urmă prin acordurile de delegare de funcții încheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:a) minimum 23.750 de angajați care beneficiază de programe de formare;b) minimum 2.375 de întreprinderi sprijinite. (la 08-08-2022, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 982 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) (8) Indicatorii de rezultat ai programului sunt:a) minimum 19.000 de persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant;b) minimum 285 de IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului. (la 08-08-2022, Alineatul (8) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 982 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 6Cheltuielile aferente implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii nu intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis, astfel cum sunt acestea definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 iulie 2020.Nr. 599.-----