HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 iulie 2020privind modificarea și completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 31 iulie 2020    Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 101^1, art. 102, art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Se aprobă modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru președintele consiliului județean, care va fi utilizat de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 3^1.2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru președintele consiliului județean, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 14^1.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București, a primarului general al municipiului București și a președinților consiliilor județene, care vor fi utilizate de către Biroul Electoral Central la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 19-24.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Anexele nr. 1-24*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.6. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.7. După anexa nr. 23 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 24, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3^1) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.^1) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Electorale Permanente,
    Constantin-Florin Mitulețu-Buică
    București, 29 iulie 2020.Nr. 3.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3^1 la Hotărârea nr. 12/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 14^1 la Hotărârea nr. 12/2016)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 24 la Hotărârea nr. 12/2016)-----