ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 7 și art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4)-(6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează modalitatea de realizare și formatele necesare comunicării notificării prealabile și emiterii acordului scris, prevăzut la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, asupra cărora se execută lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din aceeași lege.(2) În cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și în baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.(3) Acordul scris prevăzut la alin. (2) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.  +  Articolul 2(1) În cazul în care proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului având regimul juridic prevăzut la art. 1 alin. (2) și/sau împuterniciți ai acestora, denumiți în continuare beneficiari, intenționează să execute lucrări care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceștia au obligația depunerii unei notificări prealabile, conform modelului din anexa nr. 1, împreună cu documentația aferentă enumerată în cadrul acestei anexe, concomitent la direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, precum și la primăria în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției.(2) Notificarea prealabilă și documentația aferentă, prevăzute la alin. (1), se pot depune și în format electronic la adresele și în condițiile comunicate de către serviciile publice deconcentrate.(3) Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii analizează notificarea prealabilă și documentația depusă și decide, după caz, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a) emiterea acordului scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va cuprinde condițiile și termenele de executare a lucrărilor, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:1. dosarul este complet;2. lucrările ce urmează a fi executate se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. lucrările ce urmează a fi executate nu sunt în măsură să modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor;b) comunicarea către beneficiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, a faptului că nu poate fi emis acordul scris, atunci când nu sunt întrunite condițiile de la lit. a), sau a faptului că lucrările nu se pot realiza fără autorizație de construcție, după caz.(4) În situația în care serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară completarea/clarificarea unor elemente din documentația aferentă notificării prealabile, va solicita, în scris, această completare beneficiarului, cu condiția respectării termenului prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (5) În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita completarea documentației cu documente elaborate de către specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii, cu stabilirea unui termen scurt de completare, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita punctul de vedere al comisiilor de specialitate/secțiunilor acestora în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, după caz, cu privire la emiterea acordului scris, cu condiția încadrării în termenul general prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care pentru clarificarea unor elemente din documentația aferentă notificării prealabile serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară constatarea pe teren a situației faptice, va solicita beneficiarului permiterea accesului în imobilul care face obiectul notificării prealabile, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Acordul scris sau, după caz, comunicarea prevăzută la art. 2 alin. (3) va fi emisă în trei exemplare originale, după cum urmează: a) un exemplar va fi comunicat beneficiarului;b) un exemplar va fi comunicat primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției; c) un exemplar în vederea arhivării de către serviciul public deconcentrat. (2) Acordul scris sau, după caz, comunicarea prevăzută la art. 2 alin. (3), în funcție de condițiile tehnice deținute de către serviciul public deconcentrat, se poate emite și transmite beneficiarului și primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției, în format electronic, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.(3) În vederea aplicării dispozițiilor prezentului ordin și în scopul reducerii numărului de cazuri în care sunt necesare completări ale documentației, directorul executiv al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii poate afișa la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia un ghid cu exemple și modele de completare a notificărilor prealabile și a documentației aferente.  +  Articolul 4Serviciile publice deconcentrate comunică, periodic, la solicitarea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, situația privind acordurile scrise sau, după caz, comunicările emise, conform prezentului ordin.  +  Articolul 5Acordul scris prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) este valabil 24 de luni de la data emiterii.  +  Articolul 6(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  București, 20 iulie 2020.Nr. 3.037.  +  Anexa nr. 1
  - Model -

  Notificare prealabilă conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
  Subsemnatul(a), ……., în calitate de ( proprietar,  administrator,  împuternicit de proprietar) al imobilului din municipiul/orașul/comuna ……., sectorul/satul ….., str. …… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., județul ……, cod Lista monumentelor istorice (L.M.I.)* ….., legitimat(ă) cu C.I. seria ….. nr. ….., împuternicit(ă) cu ……., cu domiciliul procedural ales: * Se va completa codul L.M.I. în situația lucrărilor efectuate la construcții clasate ca monumente istorice (monument, ansamblu, sit); în celelalte situații, se va bara.municipiul/orașul/comuna ……......, sectorul/satul ….., str. …… nr. …., bl. ….., sc. ….., ap. ….., județul ….., telefon/fax ….., e-mail …….,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, înaintez următoarea:
  NOTIFICARE PREALABILĂ
  privind lucrările ……....................................................., pe care intenționez să le realizez la imobilul situat în municipiul/orașul/comuna ...............…, sectorul/satul ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. …., ap. …., județul ……., cu respectarea strictă a următoarelor condiții: a) permiterea accesului reprezentanților serviciului public deconcentrat pe șantier, pe toată durata acestuia; b) întreruperea lucrărilor și luarea măsurilor de conservare, cu consultarea specialiștilor serviciului public deconcentrat, în situațiile când sunt descoperite elemente necunoscute, relevante pentru protejarea patrimoniului cultural, precum: bunuri de natură arheologică, componente artistice, sau constatate degradări ale elementelor structurale;c) întreruperea de îndată a lucrărilor la solicitarea motivată a reprezentanților serviciului public deconcentrat; d) informarea serviciului public deconcentrat cu privire la demararea fazelor intermediare în executarea lucrărilor, stabilite de către acesta, dacă este cazul.Detalii privind perioada de executare a lucrărilor:începerea lucrărilor în data de ……..;finalizarea lucrărilor în data de …….. .Lucrările pentru care se solicită acordul scris nu vor depăși 24 de luni.În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, prin prezenta îmi declar consimțământul cu privire la utilizarea, prelucrarea și stocarea datelor mele personale furnizare pe această cale și prin intermediul documentației depuse de către instituțiile statului, potrivit prevederilor legale, și declar că am cunoștință de drepturile care îmi sunt conferite de aceste prevederi legale.Anexez prezentei următoarele documente:[ _ ] copie carte de identitate/buletin;[ _ ] împuternicire/delegație, în situația în care notificarea prealabilă nu este depusă de proprietar;[ _ ] extras carte funciară, iar în lipsa deschiderii cărții funciare pentru imobil, copii ale actelor de proprietate; [ _ ] plan de amplasament al imobilului;[ _ ] memoriu de prezentare a lucrărilor pentru care se solicită acordul scris;[ _ ] documentar fotografic cu situația existentă;[ _ ] montaj fotografic cu situația propusă;[ _ ] avizul emis de Ministerul Culturii, pentru lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) pct. (i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[ _ ] alte documente.Doresc să ridic personal acordul scris/comunicarea  acordul scris sau comunicarea va fi transmis(ă) la adresa : ...................................................................
  Nume și prenume beneficiar (în clar) …….................................................. Calitate …...................................…. Semnătură …….............................. Data ……...................
   +  Anexa nr. 2
  - Antet -
  Direcția Județeană pentru Cultură …………………………………………../
  Direcția pentru Cultură a Municipiului București

  ACORD SCRIS Nr. …………………../……………………..
  cu privire la Notificarea prealabilă nr. ………………../…………………..
  În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 3.037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,având în vedere Notificarea prealabilă nr. …………………………………………..,cu privire la executarea lucrărilor …………………………………………..,având ca beneficiar …………………………………………..,în urma analizării documentației aferente notificării prealabile, Direcția Județeană pentru Cultură (D.J.C.) ……........………../ Direcția pentru Cultură a Municipiului București (D.C.M.B.) emite prezentul
  ACORD SCRIS
  Lucrările asupra imobilului …………………….., situat în municipiul/orașul/comuna ………………………………………….., sectorul/satul ………………………………….., str. …………………….. nr. …….., bl. ……., sc. …….., ap. …., județul ……………….., înscris în Lista monumentelor istorice (L.M.I.), cod* …………………….., se vor executa cu respectarea următoarelor * Se va completa codul L.M.I. în situația lucrărilor efectuate la construcții clasate ca monumente istorice (monument, ansamblu, sit); în celelalte situații, se va bara.A. Condiții:1. ………………………………………….2. ………………………………………….n. ………………………………………….B. Termene și etape de executare a lucrărilor:1. ………………………………………….2. ………………………………………….n. ………………………………………….Prezentul acord a fost emis în 3 exemplare egal valabile, după cum urmează:1. un exemplar se eliberează beneficiarului;2. un exemplar se comunică, prin grija D.J.C. …………………../D.C.M.B, Primăriei …………………………………………..;3. un exemplar se păstrează la arhiva D.J.C. …………………………………………../D.C.M.B.Prezentul acord este valabil 24 de luni împreună cu …………………………….., documente vizate spre neschimbare de către emitentul acordului.**** Formulare prezentă în acord, în situația în care serviciul public deconcentrat consideră necesară anexarea la acord a unor documente.
  Nume și prenume (în clar) ………………………………………….. Director executiv Semnătură ………………………………………….. L.Ș. Data ……………………..
   +  Anexa nr. 3
  - Antet -
  Direcția Județeană pentru Cultură …………………………………………../
  Direcția pentru Cultură a Municipiului București

  COMUNICARE Nr. .............../.......................
  cu privire la Notificarea prealabilă nr. ……………………../…………………………………………..
  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordinul ministrului culturii nr. 3.037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,având în vedere Notificarea prealabilă nr. …………………………………………..,cu privire la executarea lucrărilor ……………………….. asupra imobilului situat în municipiul/orașul/comuna ……………………………….., sectorul/satul ……………………….., str. ………………………………….. nr. ……….., bl. ………….., sc. ………….., ap. …….., județul …………………….., înscris în Lista monumentelor istorice (L.M.I.), cod* …………………………………………..,* Se va completa codul L.M.I. în situația lucrărilor efectuate la construcții clasate ca monumente istorice (monument, ansamblu, sit); în celelalte situații, se va bara.având ca beneficiar …………………………………………..,în urma analizării documentației aferente Notificării prealabile nr. ………………………………………….., Direcția Județeană pentru Cultură (D.J.C.) …………………………../Direcția pentru Cultură a Municipiului București (D.C.M.B.) comunică respingerea solicitării de emitere a acordului scris pe următoarele considerente:[] dosarul nu este complet;[] lucrările ce urmează a fi executate nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[] lucrările ce urmează a fi executate sunt în măsură să modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor;[] lucrările necesită emiterea autorizației de construcție.Prezenta comunicare a fost emisă în 3 exemplare egal valabile, după cum urmează:1. un exemplar se eliberează beneficiarului;2. un exemplar se comunică, prin grija D.J.C. …………………../D.C.M.B., Primăriei …………………………………………..;3. un exemplar se păstrează la arhiva D.J.C. …………………………………………../D.C.M.B.Prezenta comunicare este valabilă pentru Notificarea prealabilă nr. ………………………………………….. .
  Nume și prenume (în clar) ……………………… Director executiv Semnătură ………………………………………….. L.Ș. Data ………………….
  ------