STATUTUL din 14 iulie 2020Colegiului Dieteticienilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 iulie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.268 din 14 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670 din 29 iulie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Colegiul Dieteticienilor din România este înființat și organizat potrivit prevederilor Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2(1) Colegiul Dieteticienilor din România este organizație profesională, neguvernamentală, apolitică și își desfășoară activitatea la nivel național și teritorial.(2) Colegiul Dieteticienilor din România își exercită atribuțiile în domeniul său de competență în condițiile legii, fără posibilitatea vreunei imixtiuni.  +  Articolul 3(1) Sediul Colegiului Dieteticienilor din România este în Târgu Mureș.(2) Denumirea și sigla Colegiului Dieteticienilor din România vor fi înscrise în toate documentele, actele și înscrisurile care emană de la acesta, cu menționarea sediului și a codului fiscal.(3) Sigla Colegiului Dieteticienilor din România este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 4Colegiul Dieteticienilor din România are ca obiect de activitate controlul, supravegherea și modul de exercitare a profesiei de dietetician, ca profesie liberală, în domeniul sănătății umane, furnizoare de servicii conexe actului medical.  +  Articolul 5În realizarea obiectului său de activitate, Colegiul Dieteticienilor din România, prin structurile sale naționale și teritoriale, are, în principal, următoarele atribuții:a) asigură respectarea cadrului legal și organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician în condițiile legii, inclusiv prin funcția de control profesional, de autoritate disciplinară și jurisdicție profesională;b) instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale în domeniul dieteticii și norme deontologice în exercitarea profesiei de dietetician;c) instituie un cadru de promovare și dezvoltare a competenței profesionale;d) reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și administrative, în organismele profesionale internaționale, precum și în litigiile cu terții;e) ține evidența dieteticienilor autorizați și, după caz, acordă, certifică, suspendă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul României;f) mediază și arbitrează divergențele dintre dieteticienii autorizați, dintre aceștia și formele autonome de exercitare a profesiei ori dintre formele de exercitare a profesiei.  +  Capitolul III Membrii Colegiului Dieteticienilor din România  +  Secţiunea 1 Dobândirea calității de membru  +  Articolul 6(1) Pentru exercitarea profesiei de dietetician pe teritoriul României, persoanele care dețin un titlu oficial de calificare în nutriție și dietetică prevăzut de lege au obligația să se înscrie în Colegiul Dieteticienilor din România.(2) Calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România se dobândește la cerere și este dovedită prin autorizația de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizația profesională.(3) Pentru obținerea autorizației de liberă practică, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină titlu oficial de calificare în nutriție și dietetică;b) să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 256/2015 sau să dețină o diplomă de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite);c) să promoveze examenul național de dietetician autorizat, organizat de către instituțiile de învățământ superior care au un program de licență acreditat în specializarea nutriție și dietetică, elaborat în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din România.(4) Autorizația de liberă practică se eliberează și se reînnoiește obligatoriu de către Colegiul Dieteticienilor din România la un interval de 5 ani.(5) Pentru a exercita profesia de dietetician cu liberă practică, acesta trebuie să devină membru al Colegiului Dieteticienilor din România prin obținerea autorizației de liberă practică, conform prevederilor alin. (3), în cel mult 5 ani de la absolvirea studiilor de licență.(6) În cazul în care un dietetician nu devine membru al Colegiului Dieteticienilor din România în cel mult 5 ani de la absolvirea studiilor de licență sau nu își exercită profesia pe o perioadă de cel puțin 5 ani, Colegiul Dieteticienilor din România va reatesta, la cerere, competența profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.(7) Metodologia de reatestare a competenței profesionale se stabilește, prin hotărâre, de către Consiliul național al Colegiul Dieteticienilor din România.  +  Articolul 7(1) Înscrierea în organizația profesională se face la colegiul teritorial în a cărui rază urmează să își desfășoare activitatea solicitantul sau la colegiul teritorial în a cărui rază își are domiciliul sau reședința.(2) Membrii înscriși și luați în evidența colegiilor teritoriale sunt membri ai Colegiului Dieteticienilor din România.(3) Atunci când nu există un colegiu în județul pe teritoriul căruia solicitantul urmează să își desfășoare activitatea profesională, înscrierea acestuia ca membru se face într-un colegiu teritorial dintr-un alt județ.(4) Stabilirea apartenenței teritoriale în situația menționată la alin. (3), precum și transferul membrilor de la un colegiu teritorial la altul se realizează conform criteriilor stabilite prin Regulamentul intern de organizare și funcționare.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea calității de membru  +  Articolul 8Suspendarea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România poate interveni în următoarele situații:a) la cererea scrisă, pentru motive obiective, pe o perioadă de până la 3 ani;b) dacă dieteticianul nu realizează numărul minim de credite de educație medicală continuă stabilit prin hotărâre a Colegiului Dieteticienilor din România;c) dacă dieteticianul nu plătește cotizația pe o perioadă mai mare de 6 luni;d) pe durata stării de incompatibilitate;e) în cazul realizării oricărei acțiuni de natură a aduce atingere demnității profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului de etică și deontologie al dieteticianului.  +  Secţiunea a 3-a Încetarea calității de membru  +  Articolul 9Calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România încetează în următoarele situații:a) la cererea titularului, prin renunțare scrisă la calitatea de membru, cu 15 zile înainte de data încetării;b) prin retragerea calității de membru, ca urmare a interzicerii exercitării profesiei, fie printr-o hotărâre definitivă de către instanța judecătorească, fie ca sancțiune disciplinară, în condițiile prevăzute de prezentul statut, precum și de Codul de etică și deontologie al dieteticianului;c) ca urmare a săvârșirii unor abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, care prevede, în mod expres, interdicția de exercitare a profesiei;d) de drept, prin deces sau pierderea capacității depline de exercițiu.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile și obligațiile membrilor  +  Articolul 10Membrii Colegiului Dieteticienilor din România au următoarele drepturi:a) de a fi înscriși în evidențele oficiale gestionate de Colegiul Dieteticienilor din România și de a li se elibera acte doveditoare în acest sens;b) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, naționale sau teritoriale, și de a primi informațiile solicitate în legătură cu organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România;c) de a participa la programe de perfecționare și la alte forme de educație medicală continuă;d) de a participa la ședințele organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, naționale sau teritoriale, din care fac parte;e) de a-și exprima opinia cu privire la subiectele în dezbatere în cadrul Colegiului Dieteticienilor din România, atât la nivel național, cât și teritorial;f) de a alege și de a fi aleși în organele reprezentative ale Colegiului Dieteticienilor din România;g) de a participa la acțiunile organizate de Colegiul Dieteticienilor din România și de a fi informați despre desfășurarea acestora;h) de a contesta sancțiunile primite.  +  Articolul 11Membrii Colegiului Dieteticienilor din România au următoarele obligații:a) să cunoască și să respecte legislația în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de dietetician și normele emise de Colegiul Dieteticienilor din România;b) să cunoască și să respecte statutul, Regulamentul intern de organizare și funcționare și Codul de etică și deontologie al dieteticianului;c) să se preocupe de menținerea și îmbunătățirea nivelului lor de cunoștințe și abilități profesionale în domeniul dieteticii și să realizeze numărul minim de credite de educație medicală continuă;d) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei și să respecte limitele de competență prevăzute de lege, norme, statut și alte reglementări;e) să fie asigurați pentru răspundere civilă profesională și să răspundă pentru cazurile de malpraxis pe care le-au produs;f) să participe la ședințele organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, naționale sau teritoriale, din care fac parte;g) să îndeplinească cu bună-credință atribuțiile ce le revin ca urmare a exercitării unei funcții în cadrul Colegiului Dieteticienilor din România;h) să nu producă prejudicii materiale sau morale Colegiului Dieteticienilor din România, organelor de conducere și membrilor acestuia, iar, în cazul în care s-au produs, să le repare;i) să notifice colegiului teritorial orice situație de natură să modifice datele înscrise în evidențele organizației profesionale cu privire la membrii Colegiului Dieteticienilor din România, în termen de 10 zile de la apariția acesteia sau de la data la care a avut cunoștință de aceasta;j) să păstreze confidențialitatea asupra datelor cu caracter personal de care ia cunoștință în calitate de membru al Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Capitolul IV Incompatibilitățile funcțiilor de conducere  +  Articolul 12(1) Persoanele care dețin funcții de conducere în structurile Colegiului Dieteticienilor din România nu pot deține funcții de conducere în organizații sindicale sau în partidele politice.(2) Este incompatibilă atât calitatea de membru într-un organ de conducere și administrare cu cea de membru într-un organ de control sau de jurisdicție internă, cât și calitatea de membru într-un organ de control sau jurisdicție de nivel teritorial cu cea de membru într-un organ de control sau jurisdicție de nivel național.  +  Articolul 13Sesizarea privind situația de incompatibilitate poate fi făcută de orice persoană, instituție sau autoritate interesată.  +  Articolul 14(1) În termen de 10 zile de la apariția stării de incompatibilitate, persoana aflată în stare de incompatibilitate este obligată să sesizeze Consiliul național și să își exprime opțiunea alegerii pentru una dintre funcțiile deținute pentru care a intervenit incompatibilitatea.(2) În cazul neexprimării opțiunii, Consiliul național va constata starea de incompatibilitate, informând Adunarea generală națională.  +  Articolul 15După constatarea stării de incompatibilitate, Adunarea generală națională va suspenda dreptul de exercitare a funcției de conducere pe toată perioada stării de incompatibilitate.  +  Capitolul V Structura organizatorică  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 16(1) Colegiul Dieteticienilor din România este organizat la nivel național și teritorial.(2) La nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București se organizează și funcționează un colegiu teritorial care cuprinde toți dieteticienii care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Sediul colegiului teritorial este în orașul de reședință a județului, respectiv în municipiul București, pentru Colegiul Teritorial București.(4) În situația în care într-un județ nu se poate înființa un colegiu teritorial, din cauza numărului redus de membri sau a imposibilității constituirii organelor de conducere, atunci membrii din această unitate administrativ-teritorială vor fi arondați unui alt colegiu teritorial, conform criteriilor stabilite prin Regulamentul intern de organizare și funcționare.(5) Niciun colegiu teritorial nu poate funcționa în afara Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 17Denumirea colegiului teritorial este „Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul....“ (Se completează denumirea județului în care funcționează colegiul respectiv.).  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere la nivel teritorial  +  Articolul 18La nivel teritorial, organele de conducere ale Colegiului teritorial al Dieteticienilor din România sunt:a) adunarea generală teritorială;b) consiliul teritorial;c) președintele colegiului teritorial al dieteticienilor.  +  Articolul 19Adunarea generală teritorială este formată din toți membrii Colegiului Dieteticienilor din România care își desfășoară activitatea de dietetician pe teritoriul unui colegiu teritorial.  +  Articolul 20(1) Adunarea generală teritorială se întrunește în ședințe ordinare, o dată pe an, sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.(2) Ședințele adunării generale teritoriale se convoacă de către consiliul teritorial, cu cel puțin 30 de zile înainte de data întrunirii, sau de către o treime din membrii consiliului teritorial de conducere, cu cel puțin 15 zile înainte de data întrunirii.(3) Convocarea ședinței adunării generale teritoriale trebuie să cuprindă locul, data întrunirii și ordinea de zi.(4) Adunarea generală teritorială adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a două treimi din numărul membrilor săi.(5) Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, în termen de 14 zile se organizează o nouă ședință cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.  +  Articolul 21Adunarea generală teritorială are următoarele atribuții:a) aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil ale colegiului teritorial;b) analizează și aprobă raportul financiar anual al colegiului teritorial;c) alege, prin vot secret, membrii consiliului teritorial, precum și președintele consiliului teritorial;d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial;e) alege membrii comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj;f) alege reprezentanții în Adunarea generală națională și în Consiliul național;g) analizează rapoartele anuale de activitate ale consiliului teritorial, comisiei de cenzori a colegiului teritorial și comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj, precum și alte informări și propuneri ce îi sunt înaintate și decide asupra acestora;h) deleagă atribuții consiliului teritorial.  +  Articolul 22(1) Adunarea generală teritorială alege, prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii consiliului teritorial, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor săi.(2) Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, în termen de maximum 14 zile se organizează o nouă ședință cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.  +  Articolul 23Consiliul teritorial are un număr de membri proporțional cu numărul dieteticienilor înscriși în evidența colegiului teritorial la data alegerilor, respectiv:a) 3 membri, pentru un număr de la 20 până la 40 de dieteticieni înscriși;b) 6 membri, pentru un număr de la 41 până la 100 de dieteticieni înscriși;c) 9 membri, pentru un număr de la 101 până la 250 de dieteticieni înscriși;d) 12 membri, pentru un număr de peste 250 de dieteticieni înscriși.  +  Articolul 24(1) Consiliul teritorial conduce activitatea colegiului teritorial între două reuniuni ale adunării generale teritoriale.(2) Consiliile teritoriale se întrunesc lunar, în ședințe ordinare, și, ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui ori a majorității simple a membrilor săi.(3) Consiliul teritorial adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 25Consiliul teritorial are următoarele atribuții:a) elaborează raportul de activitate, pe care îl înaintează spre analiză adunării generale teritoriale;b) întocmește propunerea de buget și bilanțul contabil ale colegiului teritorial, pe care le supune aprobării adunării generale teritoriale;c) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea generală națională;d) elaborează structura organizatorică a colegiului teritorial și o înaintează spre aprobare adunării generale teritoriale;e) întocmește raportul financiar anual ale colegiului teritorial, pe care îl supune analizei adunării generale teritoriale;f) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității colegiului teritorial;g) ține evidența membrilor colegiului teritorial;h) aprobă desemnarea nominală a șefilor de departamente/ compartimente din structura proprie;i) răspunde la sesizări, adrese, petiții;j) îndeplinește și alte atribuții delegate de către adunarea generală teritorială.  +  Articolul 26Președintele colegiului teritorial este ales de către adunarea generală teritorială.  +  Articolul 27Președintele colegiului teritorial are următoarele atribuții:a) asigură conducerea și coordonarea consiliului teritorial;b) conduce ședințele consiliului teritorial;c) aprobă angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului de specialitate și administrativ;d) stabilește atribuțiile și programul de lucru ale membrilor consiliului teritorial și ale personalului din subordine;e) încheie acte juridice în numele și pe seama colegiului teritorial;f) administrează și gestionează patrimoniul colegiului teritorial;g) reprezintă colegiul teritorial în relația cu persoanele fizice și juridice;h) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și deciziile organelor de conducere de la nivel național date în sarcina sa;i) rezolvă problemele și lucrările curente.  +  Articolul 28În lipsa președintelui, acesta poate mandata un membru al consiliului teritorial pentru exercitarea sarcinilor sale, în tot sau numai în parte.  +  Secţiunea a 3-a Organele de conducere la nivel național  +  Articolul 29Organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, la nivel național, sunt:a) Adunarea generală națională;b) Consiliul național;c) Biroul executiv;d) președintele Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 30(1) Adunarea generală națională este constituită din reprezentanții aleși ai dieteticienilor din cadrul consiliilor teritoriale, conform normei de reprezentare de 1 la 3.(2) Adunarea generală națională se întrunește în ședințe ordinare, o dată pe an, sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.(3) Ședințele Adunării generale naționale se convoacă de către Biroul executiv cu cel puțin 15 zile înainte de data întrunirii.(4) Convocarea ședinței Adunării generale naționale trebuie să cuprindă locul, data întrunirii și ordinea de zi.(5) Adunarea generală națională adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a două treimi din numărul membrilor săi.(6) Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, după două săptămâni se organizează o nouă ședință cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.  +  Articolul 31(1) Adunarea generală națională are următoarele atribuții:a) aprobă, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși, Codul de etică și deontologie al dieteticianului;b) adoptă proiectul Statutului Colegiului Dieteticienilor din România și al Regulamentului intern de organizare și funcționare al Colegiului Dieteticienilor din România, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;c) alege Comisia de cenzori a Colegiului Dieteticienilor din România și Comisia superioară de disciplină și arbitraj a Colegiului Dieteticienilor din România sau, în caz de vacantare a unor locuri înaintea expirării mandatului respectivului organ, alege membrii acestora;d) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului național al Colegiului Dieteticienilor din România, Comisiei de cenzori a Colegiului Dieteticienilor din România și Comisiei superioare de disciplină și arbitraj a Colegiului Dieteticienilor din România și alte informări și propuneri ce îi sunt înaintate și decide asupra acestora;e) analizează raportul financiar anual al Colegiului Dieteticienilor din România și aprobă situațiile financiare anuale ale Colegiului Dieteticienilor din România;f) verifică activitatea Consiliului național al Colegiului Dieteticienilor din România, Comisiei de cenzori a Colegiului Dieteticienilor din România și Comisiei superioare de disciplină și arbitraj a Colegiului Dieteticienilor din România;g) aprobă Standardele de calitate a serviciilor profesionale în domeniul dieteticii;h) decide asupra tuturor celorlalte probleme date în competența ei prin prezentul statut, prin alte norme legale sau a căror rezolvare nu intră expres în atribuțiile altor organe ale Colegiului Dieteticienilor din România;i) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al Colegiului Dieteticienilor din România;j) decide declanșarea anchetei disciplinare împotriva membrilor organelor de conducere.(2) Adunarea generală națională este condusă de președintele Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 32Consiliul național conduce activitatea Colegiului Dieteticienilor din România între două reuniuni ale Adunării generale naționale.  +  Articolul 33(1) Consiliul național este format din:– președinții colegiilor teritoriale;– câte un reprezentant desemnat de adunarea generală teritorială din cadrul consiliului teritorial;– reprezentantul Ministerului Sănătății.(2) Consiliul național se întrunește în sesiuni trimestriale și, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea președintelui ori a cel puțin 1/3 dintre membrii săi.(3) Consiliul național se întrunește legal în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității simple.(4) În situații de urgență, membrii Consiliului național își pot exprima votul asupra unei decizii și prin corespondență, video sau electronic, pe baza majorității simple a voturilor.  +  Articolul 34Consiliul național are următoarele atribuții:a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Colegiului Dieteticienilor din România;b) stabilește și modifică însemnele Colegiului Dieteticienilor din România;c) aprobă propunerile Biroului executiv privind înființarea, desființarea sau reorganizarea colegiilor teritoriale sau a unor organe consultative de la nivel național;d) alege din rândul membrilor săi Biroul executiv și președintele Colegiului Dieteticienilor din România;e) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcția electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului executiv;f) deleagă atribuții Biroului executiv;g) verifică activitatea colegiilor teritoriale;h) stabilește valoarea cotizației și condițiile în care se plătește, precum și alte taxe;i) decide cotele în care se împart veniturile Colegiului Dieteticienilor din România între bugetul central și bugetele colegiilor teritoriale;j) stabilește limita valorică de competență în angajarea de cheltuieli pentru organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România;k) aprobă Programul național de educație medicală continuă și stabilește numărul minim de credite care trebuie cumulat de către membrii Colegiului Dieteticienilor din România;l) stabilește valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru membrii Colegiului Dieteticienilor din România;m) elaborează metodologia de reatestare a competenței profesionale a membrilor Colegiului Dieteticienilor din România;n) elaborează criteriile și standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă;o) elaborează Standardele de calitate a serviciilor profesionale în domeniul dieteticii, pe care le supune aprobării Adunării generale naționale.  +  Articolul 35(1) Activitatea Colegiului Dieteticienilor din România este coordonată între sesiunile Consiliului național de Biroul executiv.(2) Biroul executiv al Consiliului național este alcătuit din președinte, 2 vicepreședinți și un secretar național, aleși prin vot secret de membrii Consiliului național din rândul acestora.  +  Articolul 36(1) Biroul executiv al Colegiului Dieteticienilor din România are următoarele atribuții:a) asigură coordonarea și conducerea activității curente a Colegiului Dieteticienilor din România între sesiunile Consiliului național;b) convoacă Adunarea generală națională a Colegiului Dieteticienilor din România și Consiliul național în ședințe ordinare și extraordinare;c) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului Dieteticienilor din România, pe baza bugetelor teritoriale, pe care îl supune aprobării Adunării generale naționale;d) întocmește raportul financiar anual al Colegiului Dieteticienilor din România, pe care îl supune aprobării Adunării generale naționale;e) elaborează raportul anual de activitate al Colegiului Dieteticienilor din România în vederea prezentării în cadrul ședinței Adunării generale naționale;f) prezintă Adunării generale naționale execuția bugetului de venituri și cheltuieli;g) coordonează elaborarea proiectului de strategie sau de modificare a acesteia;h) elaborează proiectul Codului de etică și deontologie al dieteticianului, pe care îl supune aprobării Adunării generale naționale;i) elaborează proiectul Statutului și al Regulamentului intern de organizare și funcționare, pe care le supune adoptării Adunării generale naționale și le înaintează spre aprobare ministrului sănătății;j) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea generală națională și Consiliul național;k) decide cu privire la actele juridice ce urmează să fie încheiate în numele și pe seama Colegiului Dieteticienilor din România;l) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității Colegiului Dieteticienilor din România;m) stabilește structura organizatorică a Colegiului Dieteticienilor din România și aprobă angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului de specialitate și administrativ;n) propune Consiliului național înființarea, desființarea sau reorganizarea colegiilor teritoriale sau a unor organe consultative ale Colegiului Dieteticienilor din România de la nivel național;o) aprobă afilierea Colegiului Dieteticienilor din România la organizații profesionale internaționale;p) răspunde de buna administrare a patrimoniului Colegiului Dieteticienilor din România.(2) Biroul executiv se întrunește legal în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității simple.  +  Articolul 37(1) Președintele Colegiului Dieteticienilor din România este ales dintre membrii Consiliului național de către Adunarea generală națională prin vot secret și liber exprimat, cu ocazia primei ședințe de plen.(2) Președintele Colegiului Dieteticienilor din România are următoarele atribuții:a) asigură conducerea și coordonarea Colegiului Dieteticienilor din România;b) conduce lucrările Adunării generale naționale și ale Consiliului național;c) încheie acte juridice privind angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului de specialitate și administrativ;d) stabilește atribuțiile și programul de lucru ale personalului din subordine;e) încheie acte juridice în numele și pe seama Colegiului Dieteticienilor din România;f) reprezintă Colegiul Dieteticienilor din România în relația cu persoanele fizice și juridice;g) asigură activitatea permanentă a Colegiului Dieteticienilor din România, rezolvă problemele și lucrările curente;h) propune Consiliului național convocarea consiliului teritorial în situația în care la nivelul colegiilor teritoriale apar probleme de organizare și funcționare, încălcări ale prevederilor legale, ale deciziilor Consiliului național sau ale hotărârilor Adunării generale naționale, care sunt de natură să aducă prejudicii organizației sau să afecteze buna desfășurare a activităților care fac obiectul de activitate al Colegiului Dieteticienilor din România;i) duce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare.  +  Articolul 38În lipsa președintelui, acesta poate mandata un membru al Biroului executiv pentru exercitarea sarcinilor sale sau numai o parte a acestora.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții comune  +  Articolul 39(1) Hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România se consemnează în scris și se comunică membrilor organului respectiv, precum și organului ierarhic inferior.(2) Hotărârile cu caracter normativ se publică, iar cele cu caracter individual se comunică celor interesați, producând efecte de la data publicării, respectiv comunicării lor.(3) Hotărârile organelor de conducere sunt obligatorii pentru toți membrii Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Secţiunea a 5-a Reprezentantul Ministerului Sănătății  +  Articolul 40(1) Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate centrală în domeniul sănătății publice, urmărește ca activitatea Colegiului Dieteticienilor din România să se desfășoare în condițiile legii.(2) Reprezentantul autorității centrale în domeniul sănătății publice cu rang de secretar de stat este membru al Consiliului național al Colegiului Dieteticienilor din România și este numit prin ordin al ministrului sănătății.(3) În cazul în care reprezentantul autorității centrale în domeniul sănătății publice constată că nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, care în termen de 15 zile au obligația de a adopta măsurile necesare de încadrare în normele legale în vigoare și de a informa Ministerul Sănătății în acest sens.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătății se adresează instanțelor judecătorești.  +  Secţiunea a 6-a Departamente și compartimente de specialitate  +  Articolul 41(1) La nivelul Consiliului național sau al consiliilor teritoriale ale Colegiului Dieteticienilor din România funcționează departamente, compartimente, comisia de cenzori, comisia de disciplină și arbitraj, precum și alte comisii, aprobate prin hotărâre a Adunării generale naționale, respectiv a Consiliului teritorial.(2) Structura organizatorică a colegiilor teritoriale se adoptă prin hotărâre a Consiliului național.(3) Structura și atribuțiile departamentelor, compartimentelor și comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare și funcționare al Colegiului Dieteticienilor din România.(4) În limita numărului de posturi aprobat, Consiliul național, respectiv consiliul teritorial, în funcție de necesitățile concrete, angajează, în condițiile legii, personal de specialitate, tehnic și administrativ pentru buna desfășurare a activității sale.  +  Secţiunea a 7-a Alte organe specializate  +  Articolul 42(1) Organele de jurisdicție internă ale Colegiului Dieteticienilor din România sunt, la nivel național, Comisia superioară de disciplină și arbitraj, iar la nivel teritorial, comisiile teritoriale de disciplină și arbitraj.(2) Procedura privind constituirea și funcționarea organelor de jurisdicție internă sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare și funcționare.(3) Mandatul membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj este de 4 ani.  +  Articolul 43În funcție de necesități se pot institui, cu caracter permanent sau temporar, comisii cu rol consultativ, constituite pe diverse criterii, conform prevederilor Regulamentului intern de organizare și funcționare.  +  Articolul 44(1) Organele de control ale Colegiului Dieteticienilor din România sunt, la nivel național, Comisia de cenzori a Colegiului Dieteticienilor din România, iar la nivel teritorial, comisiile teritoriale de cenzori.(2) Comisia de cenzori a Colegiului Dieteticienilor din România poate controla activitatea colegiilor teritoriale și a organelor de conducere ale acestora.(3) Procedura de constituire și funcționare a comisiilor menționate la alin. (1) sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare și funcționare.(4) Mandatul membrilor comisiilor de cenzori este de 4 ani.(5) Pentru activitatea desfășurată, cenzorii pot primi o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a Consiliului național al Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Capitolul VI Alegerea reprezentanților în organele de conducere  +  Articolul 45(1) Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România se desfășoară de la nivel teritorial la nivel național.(2) Alegerile la nivel teritorial și la nivel național se desfășoară la date diferite pentru fiecare din organele de conducere.(3) Organizarea și desfășurarea alegerilor se vor stabili printr-un regulament electoral elaborat de Consiliul național al Colegiului Dieteticienilor din România și aprobat de Adunarea generală națională.(4) În vederea organizării și desfășurării alegerilor organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România se vor constitui comisii electorale locale de către consiliile teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală organizată de Consiliul național.(5) Comisia electorală centrală va coordona desfășurarea alegerilor și va emite instrucțiuni cu rol de îndrumare în vederea aplicării unitare a regulamentului electoral.  +  Articolul 46(1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la funcțiile de conducere pentru care se organizează alegerile.(2) La nivel teritorial, dreptul de a alege și de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este dieteticianul respectiv.  +  Articolul 47Membrii consiliului teritorial, precum și reprezentanții în Adunarea generală națională și în Consiliul național se aleg prin vot secret și liber exprimat de către membrii adunărilor generale teritoriale.  +  Articolul 48(1) Durata mandatului organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România este de 4 ani.(2) Organele de conducere au dreptul să candideze cel mult două mandate consecutive.(3) Membrii aleși în organe reprezentative ale Colegiului Dieteticienilor din România au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul VII Patrimoniul Colegiului Dieteticienilor din România  +  Articolul 49(1) Patrimoniul Colegiului Dieteticienilor din România este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile și imobile, mijloace bănești, titluri de valoare, dobândite în condițiile legii.(2) Evidența, gestiunea și reglementarea utilizării patrimoniului se fac conform dispozițiilor legale în vigoare, ale prezentului statut, ale Regulamentului intern de organizare și funcționare sau altor reglementări interne ale Colegiului Dieteticienilor din România.(3) Patrimoniul nu poate fi utilizat decât pentru atingerea scopului Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 50(1) Veniturile Colegiului Dieteticienilor din România se constituie din următoarele surse:a) taxe de înscriere;b) cotizații ale membrilor;c) donații și sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări științifice, în condițiile legii;e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație continuă;f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;g) drepturi editorialeh) alte surse, în condițiile legii.(2) Taxele de înscriere și cotizațiile membrilor vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului național al Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Capitolul VIII Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Dieteticienilor din România  +  Secţiunea 1 Principiile anchetei disciplinare  +  Articolul 51(1) Membrii Colegiului Dieteticienilor din România răspund disciplinar pentru nerespectarea legislației din domeniul profesiei, a Codului de etică și deontologie al dieteticianului, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Dieteticienilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Dieteticienilor din România.(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcție de gravitatea abaterii.(3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Legii nr. 256/2015, ale prezentului statut, ale Regulamentului intern de organizare și funcționare al Colegiului Dieteticienilor din România, ale Codului de etică și deontologie al dieteticianului, precum și ale celorlalte acte normative emise de Colegiul Dieteticienilor din România.  +  Articolul 52(1) Sancțiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România le pot aplica sunt următoarele:a) mustrarea;b) avertismentul;c) suspendarea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România și informarea Ministerului Sănătății și a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;d) retragerea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România și informarea Ministerului Sănătății și a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de consiliul teritorial al Colegiului teritorial.(3) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. d) se aplică de Consiliul național al Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 53(1) Contestațiile împotriva hotărârilor consiliului teritorial se adresează Consiliului național al Colegiului Dieteticienilor din România în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) Contestația împotriva hotărârii Consiliului național se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea dieteticianul, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 54Cercetarea disciplinară se desfășoară în limitele prezentului statut, ale Regulamentului intern de organizare și funcționare al Colegiului Dieteticienilor din România și ale Codului de etică și deontologie al dieteticianului.  +  Articolul 55(1) Fiecare membru al Colegiului Dieteticienilor din România beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea cauzei.(2) Fiecare membru al Colegiului Dieteticienilor din România are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârșirea unei abateri.  +  Articolul 56Limba în care se desfășoară ancheta disciplinară și procedura de soluționare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba română au dreptul de a se exprima și/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.  +  Secţiunea a 2-a Competența organelor jurisdicționale  +  Articolul 57(1) Sesizările sunt adresate în primă instanță colegiilor teritoriale, respectiv comisiilor teritoriale de disciplină și arbitraj.(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor și propunerea unei sancțiuni sunt de competența comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj.  +  Articolul 58Membrii Colegiului Dieteticienilor din România care au participat la soluționarea unei cauze în primă instanță nu pot face parte din organele competente să cerceteze și să soluționeze contestațiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.  +  Articolul 59Membrii Colegiului Dieteticienilor din România care fac parte din organele de cercetare și soluționare a sesizărilor sunt obligați să se abțină, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abținerii, în următoarele situații:a) dacă au un interes personal în respectiva cauză;b) dacă sunt implicați soții acestora, precum și rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv.  +  Articolul 60În cazul în care nu a fost formulată declarația de abținere, membrul Colegiului Dieteticienilor din România care se află în una dintre situațiile menționate la art. 58 și 59 poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluționarea cauzei.  +  Articolul 61Consiliul teritorial, respectiv Consiliul național, după caz, va soluționa cererile de abținere și de recuzare în termen de maximum 3 zile și va dispune înlocuirea membrului aflat în situațiile prevăzute la art. 58-60.  +  Secţiunea a 3-a Plângerea  +  Articolul 62Dreptul de a face plângere/sesizare împotriva unui dietetician autorizat aparține persoanei vătămate, soțului/soției sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum și membrilor Colegiului Dieteticienilor din România care justifică un interes în respectiva cauză.  +  Articolul 63(1) Sesizările împotriva dieteticienilor se depun la colegiile teritoriale/municipiului București din raza teritorială în care își desfășoară activitatea membrul Colegiului Dieteticienilor din România împotriva căruia a fost formulată plângerea.(2) Sesizarea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(3) Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot face sesizare prin reprezentanții legali.(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.(5) Dacă în cursul soluționării unei abateri disciplinare se conturează elementele săvârșirii unei infracțiuni, organele competente au obligația de a sesiza organele de urmărire penală.  +  Articolul 64(1) Sesizarea este considerată admisibilă dacă conține următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiționarului, elemente de identificare ale dieteticianului împotriva căruia se îndreaptă petiția, locul și contextul în care s-a săvârșit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiționarului.(2) Plângerea care nu conține elementele prevăzute la alin. (1) va fi respinsă, ca inadmisibilă, prin decizie a consiliului teritorial, respectiv a Consiliului național, după caz, la propunerea comisiei teritoriale/superioare de disciplină și arbitraj.  +  Articolul 65(1) Termenul în care poate fi depusă sesizarea este de 30 de zile de la data săvârșirii sau de la luarea la cunoștință a săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii ei.(2) Sesizarea depusă după expirarea termenului de mai sus va fi respinsă, ca tardivă, prin decizie a consiliului teritorial, respectiv a Consiliului național, după caz.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de soluționare a sesizărilorPrevederi generale  +  Articolul 66La primirea sesizării, consiliul teritorial, respectiv Consiliul național, după caz, o repartizează comisiei teritoriale/superioare de disciplină și arbitraj, după caz, care va verifica condițiile de admisibilitate și de competență și va formula concluzii în cazurile menționate la art. 64 și 65.  +  Articolul 67Decizia de respingere a sesizării ca inadmisibilă sau tardivă se emite de consiliul teritorial, respectiv de Consiliul național, după caz, la propunerea comisiei teritoriale/superioare de disciplină și arbitraj și se comunică petiționarului.  +  Articolul 68Comisia teritorială/superioară de disciplină și arbitraj, constatând îndeplinirea condițiilor de admisibilitate, va declanșa acțiunea disciplinară și va începe efectuarea cercetării în cauza respectivă.  +  Articolul 69(1) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de maximum 3 luni de la înregistrarea sesizării la comisia teritorială/superioară de disciplină și arbitraj și se consideră încheiată la data înaintării referatului către consiliul teritorial, respectiv Consiliul național.(2) Hotărârea de soluționare se va adopta la prima ședință a consiliului teritorial, respectiv a Consiliului național.  +  Articolul 70Procedura de soluționare a sesizării constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluționarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancțiunii.  +  Articolul 71Constituie abatere disciplinară:a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum și onoarea, demnitatea confraților și a celorlalte persoane cu care dieteticienii intră în relații profesionale;b) neîndeplinirea obligațiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijență, nepăsare, în mod repetat;c) neparticiparea la programele de pregătire profesională și perfecționare, având drept consecință nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul național;d) neplata sau refuzul de a plăti cotizația de membru, pentru o perioadă de peste 6 luni;e) nerespectarea obligației de a păstra secretul profesional;f) desfășurarea de activități politice în cadrul Colegiului Dieteticienilor din România sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;g) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăție (intenție sau din culpă), prevederile prezentului statut, ale Codului de etică și deontologie al dieteticianului și/sau legislația din domeniul profesiei.Cercetarea faptei  +  Articolul 72(1) Cercetarea faptei constă în: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor înscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de părțile implicate, solicitarea de opinii calificate personalului specializat care are competență maximă pe anumite domenii, de la caz la caz: medici, juriști etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluționarea cauzei.(2) În cazul în care membrul împotriva căruia s-a depus plângere este convocat la audieri și nu se prezintă, se va considera că recunoaște săvârșirea faptei, dacă acesta nu justifică absența sa la audieri.  +  Articolul 73(1) În procesul de individualizare a sancțiunii se va ține seama de următoarele elemente:a) împrejurările în care a fost săvârșită fapta;b) rezultatul imediat și de durată al faptei;c) modul și mijloacele de săvârșire;d) atitudinea membrului pe parcursul desfășurării anchetei.(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanță agravantă, care va fi avută în vedere la propunerea sancțiunii.Propunerea sancțiunii  +  Articolul 74Comisia teritorială de disciplină și arbitraj întocmește un referat de soluționare către consiliul teritorial, care cuprinde:a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;b) prezentarea reclamației și a faptei;c) probele administrate;d) atitudinea membrului pe parcursul desfășurării anchetei;e) concluzia comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj;f) sancțiunea propusă a se aplica sau alte măsuri necesare;g) semnăturile președintelui și membrilor comisiei.  +  Articolul 75Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei teritoriale/superioare de disciplină și arbitraj se consideră finalizată prin transmiterea referatului, împreună cu dosarul cauzei, către consiliul teritorial, respectiv către Consiliul național, după caz.  +  Articolul 76(1) Aplicarea sancțiunii este de competența consiliului teritorial, iar în situația în care persoana care face obiectul cercetării exercită o funcție de conducere, competența aparține Consiliului național.(2) Consiliul teritorial, respectiv Consiliul național emite hotărârea de sancționare, care va fi comunicată prin scrisoare recomandată petentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă și, după caz, Ministerului Sănătății, în termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa.  +  Articolul 77Hotărârea va cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele elemente:a) menționarea organului competent care a soluționat plângerea;b) menționarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;c) numele, prenumele, funcția, angajatorul la care lucrează membrul în cauză;d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;e) sancțiunea aplicată și perioada pentru care se aplică, după caz;f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea;g) calea de atac, termenul de contestație și organul competent să soluționeze contestația;h) semnătura reprezentantului legal al colegiului teritorial ori al Colegiului Dieteticienilor din România, după caz.  +  Secţiunea a 5-a Căile de atacContestația  +  Articolul 78Dreptul de a introduce contestație aparține atât persoanei care a depus sesizarea, cât și membrului împotriva căruia s-a dispus sancțiunea.  +  Articolul 79Hotărârile consiliului teritorial prin care se soluționează acțiunea disciplinară se pot contesta la Consiliul național al Colegiului Dieteticienilor din România în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.  +  Articolul 80Contestația trebuie să cuprindă, sub sancțiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;b) indicarea hotărârii/deciziei care se contestă;c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestația și dovezile în susținerea acestor motive;d) semnătura petiționarului.  +  Articolul 81În condițiile în care Consiliul național admite contestația, Comisia superioară de disciplină și arbitraj a Colegiului Dieteticienilor din România va solicita Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj dosarul complet al cauzei, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.  +  Articolul 82Comisia superioară de disciplină a Colegiului Dieteticienilor din România, în soluționarea contestației, poate dispune păstrarea sancțiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancțiunii aplicate sau respingerea contestației ca nefondată.Acțiunea judecătorească  +  Articolul 83Este dreptul oricărei părți să conteste hotărârea Comisiei superioare de disciplină și arbitraj în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.  +  Articolul 84Contestația se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripție își desfășoară activitatea membrul Colegiului Dieteticienilor din România în cauză.  +  Articolul 85Sancțiunile se înscriu în dosarele de avizare ale membrilor Colegiului Dieteticienilor din România și constituie recomandări negative pentru acordarea reavizării.  +  Secţiunea a 6-a Prescripția sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 86Sancțiunile disciplinare pronunțate se prescriu prin înlăturarea consecințelor sancționării, astfel:a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;d) retragerea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicției, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară.  +  Articolul 87Cursul termenului prescripției se întrerupe în momentul în care s-a pronunțat o nouă sancțiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.  +  Articolul 88Pe perioada aplicării unei sancțiuni dintre cele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. c) și d), membrul Colegiului Dieteticienilor din România este supus următoarelor interdicții:a) nu poate avea calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România;b) nu are drept de vot și nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România (până la împlinirea termenului de prescripție);c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din autorizația de liberă practică, mai ales de dreptul de a-și practica profesia.  +  Articolul 89Dispozițiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de etică și deontologie al dieteticianului, precum și ale Regulamentului intern de organizare și funcționare și cu normele legale în vigoare.  +  Articolul 90Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Dieteticienilor din România nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală.  +  Capitolul IX Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial și național  +  Articolul 91Membrii aleși în funcțiile de conducere care nu respectă prevederile Legii nr. 256/2015, ale prezentului statut, precum și hotărârile Consiliului național se sancționează disciplinar.  +  Articolul 92(1) Sancțiunile disciplinare aplicate în situațiile prevăzute la art. 91 sunt următoarele:a) avertisment scris;b) suspendarea din funcția de conducere de la o lună la un an;c) revocarea din funcția de conducere.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Consiliul național al Colegiului Dieteticienilor din România.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică de către Adunarea generală națională a Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 93Sunt considerate abateri în exercitarea funcției următoarele fapte:a) comportamentul necuviincios față de membrii Colegiului Dieteticienilor din România sau față de organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România;b) absența nemotivată de la 3 ședințe consecutive ale organului de conducere din care face parte;c) nerespectarea hotărârilor Adunării generale naționale sau ale Consiliului național;d) încălcarea dispozițiilor cu privire la incompatibilități sau conflicte de interese;e) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control documentele privind situația financiară a colegiului teritorial;f) orice alte încălcări ale normelor și hotărârilor luate de organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 94Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, la nivel teritorial și național, nu exclude răspunderea civilă, contravențională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 95(1) Contestațiile împotriva sancțiunii prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a) se adresează Adunării generale naționale a Colegiului Dieteticienilor din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.(2) Sancțiunile prevăzute la art. 92, alin. (1) lit. b) și c) pot fi contestate la instanțele judecătorești în a căror circumscripție teritorială își desfășoară activitatea persoana sancționată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.  +  Articolul 96(1) Sesizarea/Plângerea cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare de către persoanele care dețin funcții de conducere se formulează în scris și se adresează Consiliului național.(2) La primirea sesizării, Consiliul național o înaintează spre soluționare Comisiei superioare de disciplină și arbitraj.(3) Sesizarea va cuprinde următoarele elemente:a) numele, prenumele și domiciliul petiționarului;b) numele, prenumele și funcția persoanei/persoanelor de conducere împotriva căreia/cărora se îndreaptă sesizarea;c) locul și contextul în care s-a săvârșit fapta;d) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;e) mijloacele de probă;f) semnătura petiționarului.(4) Sesizările anonime nu se iau în considerare.(5) Sesizarea care nu conține elementele prevăzute la alin. (3) va fi respinsă ca inadmisibilă, prin decizia Consiliului național, la propunerea Comisiei superioare de disciplină și arbitraj.(6) Sesizarea poate fi formulată din oficiu (autosesizarea) sau de către orice persoană care are cunoștință de săvârșirea unor abateri disciplinare.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 97Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Codului de etică și deontologie al dieteticianului și cu dispozițiile Regulamentului intern de organizare și funcționare al Colegiului Dieteticienilor din România.  +  Articolul 98Hotărârile cu caracter normativ ale organelor de conducere la nivel național ale Colegiului Dieteticienilor din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 99(1) Primele alegeri pentru desemnarea organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România vor fi organizate de Comisia națională electorală, constituită din:a) un reprezentant al Ministerului Sănătății;b) 2-4 reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale dieteticienilor.(2) Din cadrul comisiei menționate la alin. (1) poate face parte și câte un reprezentant al instituțiilor de învățământ superior care au un program de licență acreditat în specialitatea nutriție și dietetică.(3) Instituțiile menționate la alin. (1) și (2) nominalizează persoanele care vor face parte din Comisia națională electorală, iar componența acesteia se aprobă prin referat de către ministrul sănătății.(4) În vederea organizării primelor alegeri, Comisia națională electorală va elabora un regulament electoral propriu.(5) Activitatea Comisiei naționale electorale încetează odată cu constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România.(6) În vederea organizării primelor alegeri pentru constituirea organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, dieteticienii care participă la procesul electoral trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să dețină un titlu oficial de calificare în nutriție și dietetică;b) să dețină o diplomă de masterat în domeniul nutriției și dieteticii sau să facă dovada efectuării activității de practică de 1 an în domeniul nutriției și dieteticii prin unul dintre următoarele documente:– contract individual de muncă;– contract prestări servicii;– contract de voluntariat;– adeverință;– alte documente justificative.  +  ANEXĂ*)la statut*) Anexa la statut este reprodusă în facsimil.
  SIGLA
  Colegiului Dieteticienilor din România