ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 22 iulie 2020privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri economice de redresare și de creștere a încrederii populației,întrucât în perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate pe piața muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus,luând în considerare necesitatea protecției sociale a salariaților angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,ținând cont de faptul că se mențin în continuare regulile de distanțare fizică, inclusiv la locul de muncă,luând în considerare faptul că adoptarea de măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la creșterea șomajului la nivel național, la riscul de excluziune socială, precum și la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 și restul populației,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București beneficiază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată.(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021. (la 07-12-2020, Alineatul (3) din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 211 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 07 decembrie 2020 ) (4) De măsura prevăzută la alin. (1) nu beneficiază salariații aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.(5) Regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) este cel reglementat la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, și la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 22 iulie 2020.Nr. 120.-----