LEGE nr. 150 din 23 iulie 2020privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează condițiile de protecție a animalelor în cazul exportului de animale vii în țări terțe.  +  Articolul 2Exportul animalelor vii se poate realiza pe cale rutieră, navală sau aeriană.  +  Articolul 3Prevederile legislației referitoare la protecția animalelor în timpul transportului se aplică până la destinația acestora, în afara spațiului Uniunii Europene.  +  Articolul 4În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritatea veterinară centrală care coordonează tehnic și administrativ întreaga activitate a serviciilor veterinare, denumită în continuare ANSVSA;b) exportator - persoana stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii Europene care, în momentul în care declarația este acceptată, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță și are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene conform art. 1 pct. 19 lit. (a) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;c) importator - persoană fizică sau persoană juridică din țara terță către care sunt expediate animale vii în vederea comercializării;d) organizator poate fi:(i) un transportator care a subcontractat cel puțin unui alt transportator o parte dintr-o călătorie; sau(ii) o persoană fizică sau o persoană juridică ce a contractat cu mai mulți transportatori pentru o călătorie; sau(iii) o persoană care a semnat secțiunea 1 din jurnalul de călătorie;e) transportator - persoană fizică sau persoană juridică ce transportă animale în nume propriu sau în numele unei terțe părți.  +  Capitolul II Asigurarea asistenței sanitar-veterinare la bordul navelor de transport animale vii  +  Articolul 5(1) În cazul călătoriilor navale care depășesc 10 zile, efectuate în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius, la bordul vasului trebuie asigurate servicii de asistență sanitar-veterinară. (2) La nivelul ANSVSA va exista o situație/bază de date a medicilor veterinari abilitați să însoțească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.(3) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul prevăzut la alin. (2) se stabilesc în normele de aplicare prevăzute la art. 15 alin. (1).  +  Articolul 6(1) Serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt asigurate de personal medical veterinar care poate fi contractat de către exportator, importator, organizator sau transportator. (2) Transportatorii străini pot avea personal medical veterinar contractat.  +  Articolul 7(1) În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, sistemele de ventilație din mijloacele de transport trebuie să asigure în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staționează sau se află în mișcare, o temperatură cuprinsă între 5 grade Celsius și 30 grade Celsius în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranță de +/– 5 grade Celsius, în funcție de temperatura exterioară.(2) În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, în perioadele cu temperaturi ridicate, suprafața alocată pe cap de animal trebuie crescută cu minimum 10%.(3) Ovinele trebuie tunse înainte de începerea călătoriilor care se desfășoară la temperaturi care depășesc 30 grade Celsius.(4) În cazul exporturilor realizate pe cale navală, în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius, se asigură creșterea cu minimum 15% a suprafeței alocate fiecărui animal, iar compartimentele în care urmează să fie transportate animalele trebuie echipate cu un sistem de ventilație forțată cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, ținând cont de înălțimea compartimentului și de tipul acestuia, respectiv dacă acesta este închis sau parțial închis. (5) În cazul în care se transportă animale cu coarne, spațiul alocat pe cap de animal trebuie să crească cu 7% pentru a preveni rănirea animalelor la contactul cu celelalte animale aflate în boxă. Animalele cu coarne se transportă în boxe separate față de cele fără coarne, conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.(6) În zona destinată îmbarcării animalelor vii, operatorul economic care administrează punctul de ieșire unde se efectuează îmbarcarea animalelor și controlul sanitar-veterinar va amplasa un sistem video autorizat conform prevederilor legislației în vigoare.(7) Stocarea datelor/imaginilor va fi realizată pentru o perioadă de 6 luni, după care acestea vor fi radiate în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu și ale Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(8) În momentul completării referatului de evaluare pentru autorizarea sanitar-veterinară a navei de transport animale vii, inspectorii trebuie să fotografieze: boxele, punțile, rampele, pasajele, echipamentele de iluminat, cele de alimentare cu apă și hrană, cele de ventilație, cele de evacuare a dejecțiilor, cele de stingere a incendiilor, sursele de electricitate, precum și sistemele de monitorizare, control și alarmă din cabina timonei pentru sistemele de alimentare și/sau producție a apei, evacuarea dejecțiilor și iluminat. Fotografiile se vor realiza cu aparate foto care marchează data și ora. Acestea vor reprezenta piese la dosarul de autorizare.  +  Articolul 8Operatorul economic care efectuează exportul de animale vii face dovada prezenței medicului veterinar și a certificatului de avizare a competențelor la control la punctul de ieșire, în condițiile prevederilor art. 5 alin. (1).  +  Articolul 9Certificatul de sănătate pentru exportul animalelor vii se eliberează de medicul veterinar oficial din cadrul postului de inspecție de la frontieră, având la bază certificatul/certificatele de sănătate emis/emise de medicul veterinar din centrul de colectare care a/au însoțit animalele, și după ce efectuează inspecția animalelor cu privire la starea de sănătate și de bunăstare.  +  Capitolul III Obligațiile personalului medical veterinar  +  Articolul 10Personalul medical veterinar prevăzut la art. 6 alin. (1) are următoarele obligații:a) realizează inspecția zilnică a animalelor cu privire la starea de sănătate și bunăstare a acestora;b) asigură asistența medical-veterinară pentru animalele transportate;c) completează raportul zilnic prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 11(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1)-(3) cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;b) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) și (5) cu amendă de la 7.500 lei la 10.000 lei;c) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (6) și (7) și art. 10 cu amendă de la 10.000 lei la 12.500 lei.(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) În cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1) de către transportatorii autorizați în România se suspendă autorizația sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, precum și certificatul de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depășesc 10 mile marine pentru 6 luni.(2) În cazul în care prevederile art. 5 alin. (1) sunt încălcate de către transportatorii autorizați de către alte state membre, acești transportatori nu vor mai putea opera în porturile din România în următoarele 6 luni.(3) În cazul în care transportatorii prevăzuți la alin. (1) și (2) săvârșesc de două ori faptele în decursul de un an, se suspendă autorizația și certificatul de autorizare, respectiv nu mai pot opera din porturile din România.  +  Articolul 13În cazul săvârșirii faptei prevăzute la art. 10 de două ori în decurs de un an, medicul veterinar va fi exclus din lista medicilor veterinari abilitați să însoțească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.  +  Articolul 14Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 11-13 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANSVSA emite, prin ordin al președintelui, normele de aplicare care includ prevederi referitoare la exporturile realizate pe cale rutieră, navală și aeriană.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, administratorul punctului vamal sau al punctului de ieșire va achiziționa și va instala echipamentele de supraveghere video.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 23 iulie 2020.Nr. 150.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.----