HOTĂRÂRE nr. 578 din 22 iulie 2020privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 23 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă bugetul și structura cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituțiilor prefectului sumele de bani necesare pentru activitățile acestora legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor, autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor de bani alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active nefinanciare.  +  Articolul 3Categoriile de cheltuieli necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale sunt următoarele:a) cheltuielile privind sediile, dotarea și funcționarea birourilor electorale;b) indemnizațiile membrilor birourilor electorale, ale membrilor comisiilor tehnice județene, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar, ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor;c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale complementare, a tipizatelor listelor electorale suplimentare, a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară, precum și a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;d) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;e) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;f) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;h) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;i) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;j) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;k) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;l) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;m) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor electorale și a timbrelor autocolante;n) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;o) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, inclusiv a materialelor de protecție sanitară, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și cheltuielile de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central;p) cheltuielile de informare a alegătorilor;q) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;r) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;s) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităților administrativ-teritoriale, a prefecților, a mandatarilor financiari, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;ș) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și pentru amplasarea panourilor electorale;t) cheltuielile pentru achiziționarea materialelor de protecție sanitară, a dezinfectanților și a produselor de igienă ce vor fi utilizate în activitatea birourilor electorale;ț) cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese ale candidaților;u) cheltuielile pentru primirea și verificarea declarațiilor candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție va fi dimensionat în funcție de bugetul alocat.(2) Fondul indemnizațiilor stabilite pentru personalul tehnic auxiliar și statisticieni, fără a include informaticienii, nu poate depăși:a) 16.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție comunală;b) 25.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție orășenească sau municipală;c) 125.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție județeană, inclusiv a municipiului București, precum și a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), la cererea temeinic justificată a președinților birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume de bani suplimentare peste plafoanele fondurilor indemnizațiilor prevăzute la alin. (2), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.  +  Articolul 5Informaticienii prevăzuți de art. 110 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, care fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție comunală, municipală și orășenească, precum și al birourilor electorale de circumscripție a sectoarelor municipiului București primesc pentru fiecare zi de activitate indemnizația prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, dar nu mai mult de 5 zile de activitate la primul tur de scrutin, respectiv 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Autoritatea Electorală Permanentă suportă următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central, precum și pentru materialele de protecție sanitară necesare desfășurării activității acestuia;b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central;c) cheltuieli pentru confecționarea ștampilelor Biroului Electoral Central;d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou;e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;f) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;h) cheltuieli de informare a alegătorilor;i) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;k) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator, a mandatarilor financiari;l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 7(1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;c) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;d) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“;e) cheltuielile de întreținere a mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituțiilor prefectului, sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție, ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și ai comisiilor tehnice județene;b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție;c) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;d) cheltuieli privind asigurarea condițiilor logistice necesare pentru organizarea de instruiri, sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale;e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;f) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;g) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;h) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;i) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral;j) cheltuieli cu transportul și distribuirea materialelor de protecție sanitară prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.  +  Articolul 8În aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 135/2020, Ministerul Sănătății asigură igiena și dezinfecția localurilor de vot în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum și materiale de protecție sanitară membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanelor acreditate, delegaților acreditați, operatorilor de calculator, personalului de pază și alegătorilor, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020.  +  Articolul 9(1) Agenția Națională de Integritate suportă cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese depuse de către candidați.(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității suportă cheltuielile pentru primirea și verificarea declarațiilor candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Serviciul de Telecomunicații Speciale suportă următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;b) cheltuieli pentru achiziționarea terminalelor utilizate de birourile electorale;c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și de comunicații necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestora;d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate procesului electoral.  +  Articolul 11Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.  +  Articolul 12(1) Municipiile, orașele, comunele și sectoarele municipiului București suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;b) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale complementare și a copiilor de pe listele electorale complementare;c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;e) cheltuielile pentru confecționarea și distribuția ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;h) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală, precum și pentru materialele de protecție sanitară necesare desfășurării activității acestora;i) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare;j) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării;k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;k^1) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale de circumscripție și al locțiitorilor acestora din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, în exercitarea atribuțiilor ce le revin; (la 28-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 715 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) l) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;m) cheltuieli privind spațiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale;n) cheltuielile pentru suportul necesar dezinfectării sediilor secțiilor de votare și pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secțiilor de votate cu materiale de igienă personală;o) indemnizațiile personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare.(2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună.  +  Articolul 13Județele și municipiul București suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreținerea, dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție județeană și a sediului biroului electoral de circumscripție a municipiului București, precum și pentru materialele de protecție sanitară necesare desfășurării activității acestora.  +  Articolul 14(1) Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președinții birourilor electorale.(2) Plata indemnizațiilor membrilor comisiilor tehnice județene se face pe baza listelor de prezență aprobate de către prefecți.(3) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale de circumscripție și aprobate de către prefecți.(4) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și aprobate de către prefecți. Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția prefecților, la solicitarea acestora, informații privind participarea operatorilor de calculator la activitățile realizate pentru pregătirea și organizarea procesului electoral.(5) Plata indemnizațiilor personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare se face pe baza listelor de prezență aprobate de către primari.(6) Plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezență aprobate de președintele Biroului Electoral Central.(7) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președintele Autorității Electorale Permanente.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 22 iulie 2020.Nr. 578.  +  ANEXĂ
  BUGETUL ȘI STRUCTURA
  cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020
  -mii lei-
  InstituțiaCapitolCheltuieliTOTAL
  PersonalBunuri și serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne634.720226.8163.308864.844
  1. Instituțiile prefectului 51.01625.992149.5801.192776.764
  TOTAL CAP 51.0151.01625.992149.5801.192776.764
  TOTAL CAP 61.0161.018.72877.2362.11688.080
  II. Secretariatul General al Guvernului51.011352.80002.935
  - Institutul Național de Statistică51.011352.80002.935
  1. Aparat propriu51.01251300155
  2. Direcțiile teritoriale de statistică51.011102.67002.780
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.018.2354.9551.04514.235
  1. Aparat propriu51.013.7124.1587858.655
  2. Biroul Electoral Central51.014.5237972605.580
  IV. Ministerul Sănătății51.01019.076019.076
  V. Serviciul de Telecomunicații Speciale61.016.20613.62740.56060.393
  VI. Agenția Națională de Integritate51.0104.62004.620
  VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității51.01060100160
  TOTAL GENERAL649.296271.95445.013966.263
  ----