HOTĂRÂRE nr. 577 din 22 iulie 2020privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 23 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 121 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind alegerile locale, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale se stabilește, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.(4) Ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și prin mijloace electronice.(5) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale evaluează săptămânal stadiul realizării acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2020 și transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.(6) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2020.  +  Articolul 2(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și succedă acestei zile.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Autorității Electorale Permanente, precum și ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripție și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.(4) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;b) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;c) asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.  +  Articolul 3(1) Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul instituțiilor prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare.(2) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfășurării procesului electoral, predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a măștilor de protecție ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator ai acestora.(3) Măștile de protecție vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfășurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator în conformitate cu normele emise de autoritățile medicale competente.(4) În zilele de 26 și 27 septembrie 2020, președintele biroului electoral al secției de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secției de votare și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, măști de protecție.(5) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.(6) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea a câte unei măști de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.(7) Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măști de protecție fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare.(8) Materialele de protecție sanitară neutilizate se predau instituțiilor prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului desemnat prevăzut la alin. (2). Instituțiile prefectului predau materialele de protecție sanitară neutilizate Ministerului Sănătății.  +  Articolul 4(1) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție comunală, municipală și orășenească, precum și al birourilor electorale de circumscripție a sectoarelor municipiului București, propus de primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează:a) cel puțin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripție comunală;b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție orășenească și municipală;c) cel puțin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție a sectorului municipiului București.(2) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) asigură asistență tehnică pentru operațiunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscripție, operează aplicațiile informatice necesare centralizării electronice a datelor din procesele-verbale și sprijină activitatea centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 6 alin. (2).(3) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) vor fi desemnați în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție numai pe baza avizului Serviciului de Telecomunicații Speciale.(4) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.(5) În situația în care personalul aparatelor de specialitate ale primarilor și al serviciilor publice de interes local este insuficient pentru a asigura informaticienii necesari conform alin. (1), vor putea fi desemnate ca informaticieni și alte persoane propuse de primar.(6) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înțelege persoană cu abilități în domeniul tehnologiei informației.(7) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție județeană, al biroului electoral de circumscripție a municipiului București și al birourilor electorale de circumscripție de sector al municipiului București asigură suport pentru relația cu publicul, relația cu mass-media, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor, secretariatul ședințelor, elaborarea și redactarea actelor, efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a operațiunilor materiale de predare-primire și arhivare a materialelor electorale.(8) Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripție se asigură prin intermediul paginilor de internet ale autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 5(1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral de circumscripție a municipiului București, pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.(3) Institutul Național de Statistică, prin direcțiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.  +  Articolul 6(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum și a aplicației informatice pentru centralizarea rezultatelor votării utilizate de Biroul Electoral Central, conform cerințelor operaționale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;b) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară acestora;c) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, înregistrării video-audio a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum și fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;e) asigură terminalele informatice necesare fotografierii proceselor-verbale și centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București;f) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;g) asigură împreună cu Institutul Național de Statistică instruirea informaticienilor;h) asigură servicii de comunicații de voce și terminalele telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 13.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea unor centre de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.(4) Ministerul Sănătății asigură materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare și coordonează prin direcțiile de sănătate publică acțiunile de dezinfecție a sediilor secțiilor de votare efectuate cu sprijinul instituțiilor prefectului și al primarilor înaintea începerii activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și după finalizarea acesteia.  +  Articolul 8(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor locale.(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor și societăților prevăzute în anexa nr. 2.(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către subprefecți, formate din personal desemnat de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 2-3 persoane încadrate în aparatul de specialitate al președintelui consiliului județean, respectiv al primarului general al municipiului București.(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile publice de la care aceștia provin.(6) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020.  +  Articolul 9(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.(2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituțiilor prefectului, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București și cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale.(3) Prefecții împreună cu birourile electorale de circumscripție stabilesc graficul de preluare și distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.(4) În situația în care prefectul este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de un subprefect.(5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor locale.  +  Articolul 10(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul Biroului Electoral Central.(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central, precum și materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității acestuia.(3) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.(4) Președinții consiliilor județene și primarul general al municipiului București asigură, sub coordonarea prefecților, sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție județeană, respectiv sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului București, precum și materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității acestora.(5) Primarii asigură, sub coordonarea prefecților, sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București.(6) Sediile birourilor electorale de circumscripție sunt stabilite de prefecți, prin ordin, în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;b) întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale complementare;c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și ale extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;d) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;e) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secțiilor de votare, precum și dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie și uscătoare de mâini;f) asigură materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București;g) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;h) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;i) asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării;j) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e);k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal încheiat cu persoanele prevăzute la lit. j) a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e), precum și protecția fizică a acestora.  +  Articolul 12(1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și activitățile de centralizare electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării și aduce la cunoștință publică, pe site-ul propriu și al Biroului Electoral Central, datele și informațiile de interes public rezultate din acestea.(2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri, pliante, producții audiovideo.(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele și aplicațiile tehnice necesare desfășurării ședințelor Biroului Electoral Central prin mijloace electronice.(4) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziția birourilor electorale de circumscripție o aplicație informatică cu rol de suport pentru efectuarea calculelor necesare pentru repartizarea mandatelor.(5) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea și/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 13Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului București se organizează și funcționează centre de suport pentru relația cu publicul și cu birourile electorale ierarhic inferioare.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 22 iulie 2020.Nr. 577.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale
  Președinte: ministrul afacerilor interne;Membri:– președintele Autorității Electorale Permanente;– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;– secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:– Secretariatului General al Guvernului;– Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;– Ministerului Finanțelor Publice;– Ministerului Muncii și Protecției Sociale;– Ministerului Educației și Cercetării;– Ministerului Sănătății;– Institutului Național de Statistică;– Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;– Serviciului de Telecomunicații Speciale;b) reprezentanți ai:– Agenției Naționale de Presă AGERPRES;– Societății Române de Televiziune;– Societății Române de Radiodifuziune;c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale
  și a Comisiei tehnice a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale
  – prefectul județului, respectiv al municipiului București;– reprezentantul Autorității Electorale Permanente;– un subprefect;– secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București;– directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;– directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz;– inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;– șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;– șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;– inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;– directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;– reprezentanții teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;– corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
  ------