ORDIN nr. 1.140 din 13 iulie 2020pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 23 iulie 2020    Având în vedere:– prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 4^1 teza a III-a din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 189/MNU din 13.05.2020 al Inspecției Muncii,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 25 iulie 2020.
    Ministrul muncii și protecției sociale,
    Victoria Violeta Alexandru
    București, 13 iulie 2020.Nr. 1.140.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precumși înregistrările care se efectuează în acesta