ORDIN nr. 127 din 10 iunie 2020privind modificarea și completarea Statutului Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008
EMITENT
  • GUVERNUL - ROMÂNIEI SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 23 iulie 2020    În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 116/2016* privind modificarea și completarea Procedurilor Operaționale și elaborarea Procedurilor de Sistem din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte,* Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 116/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere adresele Ministerului Justiției nr. 2/80.881 din 7.11.2014 și 2/93.232 din 18.11.2014,luând în considerare Solicitarea Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România nr. 1.423 din 19.12.2019,luând în considerare Solicitarea Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România nr. 500 din 14 mai 2020,secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.  +  Articolul IStatutul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 20 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este comunitatea tuturor credincioșilor penticostali, organizați în biserici și filiale autorizate de către acesta, aflate în interiorul și în afara granițelor României.(2) În desfășurarea activității sale, Cultul Creștin Penticostal are la bază următoarele principii:a) principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conștiință și religie al oricărei persoane din România și din afara granițelor ei, potrivit Constituției și tratatelor la care România este parte, acesta fiind un principiu fundamental în activitatea Cultului Creștin Penticostal;b) principiul nondiscriminării; nicio persoană aparținând Cultului Creștin Penticostal nu poate fi pusă în situație de inferioritate pentru credința sa;c) principiul autonomiei; în raporturile sale cu statul român, Cultul Creștin Penticostal este autonom. Exercitarea credinței penticostale se face în baza normelor stabilite de Statutul Cultului Creștin Penticostal, precum și a actelor și normativelor interne;d) principiul egalității; cultele legal recunoscute sunt egale în fața legii și a autorităților statale de orice rang. Raporturile Cultului Creștin Penticostal cu alte culte sau organizații se realizează pe baza respectului reciproc;e) principiul conformității cu normele moral-creștine, așa cum reies ele din Sfânta Scriptură;f) principiul sacralității familiei; familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, în conformitate cu Sfintele Scripturi, și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. În sensul prezentului statut, termenii «bărbat» și «femeie» sunt înțeleși prin raportare la sexul biologic al individului, ca realitate obiectivă constatată la naștere.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Credincioșii penticostali își pot manifesta credința religioasă în mod individual sau în public, fără constrângeri sau restricții. Norma de bază în exercitarea credinței penticostale este reprezentată de Sfânta Scriptură și de Statutul Cultului Creștin Penticostal, însoțit de Mărturisirea de credință.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Părinții, tutorii sau alți reprezentanți legali au dreptul de a opta pentru educația copiilor minori conform propriilor convingeri religioase.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile locale din țară și din străinătate, care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credință penticostală, se organizează și funcționează după prezentul statut și care sunt autorizate de către Cultul Creștin Penticostal.5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se administrează autonom, prin organisme proprii reprezentative, potrivit Sfintelor Scripturi, prezentului statut și altor hotărâri ale autorității bisericești competente.6. La articolul 9 alineatul (1), literele a) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) biserica locală - poate fi constituită dintr-un număr de cel puțin 10 membri, cu condiția să aibă credincioși care își pot asuma responsabilitatea conducerii spirituale și administrative; în caz contrar va funcționa ca biserică filială;................................................................................................g) Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - organizată potrivit regulamentului și normelor proprii referitoare la sistemul de pensii și asigurări sociale ale Cultului Creștin Penticostal, denumită în continuare Casa de Pensii și Ajutoare;7. La articolul 9 alineatul (1), după litera g) se introducdouă noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) Fundația APME - responsabilă de misiunea transculturală, organizată potrivit statutului de organizare propriu și dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;i) Fundația AREA (Alianța pentru Răspândirea Evangheliei Acasă) a Cultului Creștin Penticostal - B.D.A.R., denumită în continuarea Fundația AREA - responsabilă de evanghelizarea în România, organizată potrivit statutului de organizare propriu și dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Înființarea, desființarea, modificarea teritorială și schimbarea titulaturii comunității regionale, teritoriale sau etnice se fac prin hotărâri ale Consiliului bisericesc, ținând seama de cerințele pastoral-misionare și luând în considerare organizarea administrativ-teritorială a statului.9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și părțile lui componente, cu excepția bisericilor filială, sunt persoane juridice de drept privat și utilitate publică.10. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, biserica locală, comunitatea regională, comunitatea teritorială, comunitatea etnică, Institutul Teologic Penticostal, Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal, Fundația APME, Fundația AREA au dreptul la două coduri unice de înregistrare fiscală, unul pentru activitatea nonprofit și unul pentru activitatea economică, în condițiile respectării prezentului statut și a legislației în vigoare.11. Articolul 11 se abrogă.12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Biserica penticostală locală are autonomie funcțională în condițiile prezentului statut și are ca normă de credință și practică creștină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credință.(2) Biserica penticostală este apolitică. În cadrul bisericii nu se pot desfășura campanii electorale.13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Scopurile esențiale ale bisericii penticostale locale sunt:a) glorificarea lui Dumnezeu;b) păstrarea nealterată și propovăduirea învățăturii Sfintelor Scripturi;c) ucenicizarea, creșterea spirituală și educarea credincioșilor;d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduți;e) practicarea actelor de cult și a părtășiei frățești în lăcașurile de cult și în afara lor;f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei creștine.14. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Biserica locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a bisericii și funcționează în cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizației eliberate de Biroul permanent al Cultului Creștin Penticostal, la cererea comunității regionale, teritoriale sau etnice, și se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.(2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioșii care solicită autorizarea cunosc, acceptă și respectă prezentul statut și Mărturisirea de credință, că au un pastor local și dispun de spațiul necesar funcționării ca biserică.15. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Biserica filială va fi autorizată în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (2) și poate fi constituită dintr-un număr mai mic de 10 membri.(2) Din punct de vedere spiritual și administrativ, biserica filială depinde de o biserică locală ce va fi menționată pe autorizația bisericii filială.(3) În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor necesare, iar situația o cere, se poate solicita comunității regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filială în biserică locală.16. Articolul 16 se abrogă.17. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Nicio biserică locală nu poate aparține Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparține unei comunități regionale, teritoriale sau etnice, cu excepția bisericilor care nu sunt situate pe raza unei comunități teritoriale existente, care vor fi autorizate prin Departamentul pentru relații cu bisericile din diaspora.18. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Biserica penticostală locală este legal angajată față de terți, prin semnătura pastorului și cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.(2) Bisericile care nu au angajați sau activități aducătoare de venit pot ține contabilitatea în partidă simplă.19. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Ștampila bisericii este rotundă și trebuie să conțină în centru imaginea unui porumbel în zbor - emblema Cultului Creștin Penticostal, pe circumferința exterioară, sub formă de cerc, se scrie «Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie denumirea specifică a entității, după care urmează județul sau țara în cazul comunităților teritoriale.20. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Calitatea de membru al bisericii locale se dobândește de către persoana care:a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăință și credință, făcând dovada nașterii din nou;b) L-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn și Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;c) acceptă Sfânta Scriptură ca autoritate finală a lui Dumnezeu pentru viața creștină, precum și Mărturisirea de credință și prevederile Statutului Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;d) se înscrie ca membru în evidențele bisericii.21. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite, aflate la vârsta responsabilității, se face la cererea acestora, de către pastorul bisericii sau de pastorul bisericii împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma un curs de pregătire biblică în vederea însușirii adevărurilor de bază ale vieții de credință. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.22. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Membrii care pleacă din localitate sau din țară pentru o perioadă mai mare de 6 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenței din biserica locală.23. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces.(2) Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris.(3) Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor și valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii și nici urmașii lor.24. La articolul 28, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să fie implicați de către conducerea bisericii în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu și în funcție de calitățile spirituale, capacitățile intelectuale și disponibilitatea necesară;25. La capitolul III secțiunea a 3-a, litera D se modifică și va avea următorul cuprins:D. Disciplinarea membrilor. Reguli și proceduri26. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Disciplinarea bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:a) pentru a îndemna la pocăință și a-l recupera pe cel căzut;b) pentru a păstra sănătatea morală și spirituală a bisericii;c) pentru a păstra unitatea și armonia în cadrul bisericii;d) pentru a păstra neștirbită mărturia bisericii în fața lumii.(2) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;b) mustrare în fața comitetului bisericii;c) retragerea anumitor drepturi, după cum hotărăște conducerea bisericii;d) retragerea tuturor drepturilor de membru;e) excluderea; după caz, poate fi însoțită de interdicția accesului persoanei excluse în lăcașul de cult al bisericii care a decis excluderea.(3) Niciun membru aflat în procesul de cercetare disciplinară nu își poate retrage calitatea de membru din biserica locală și nici nu se poate transfera într-o altă biserică aparținând Cultului Creștin Penticostal până la finalizarea procesului.(4) La transferul într-o altă biserică, membrilor supuși disciplinei li se va menționa în adeverința de transfer de către pastor și măsura disciplinară aplicată.(5) În situații excepționale, atunci când cazul unui membru ajunge să fie analizat de forurile ierarhice superioare, acestea pot hotărî, în funcție de caz, măsurile disciplinare ce se impun. Măsura disciplinară se comunică bisericii locale de către sau prin comunitatea regională, etnică sau teritorială de care aparține.(6) În desfășurarea activității sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului în lăcașul de cult al unor persoane care tulbură serviciile divine.(7) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) lit. c), d), e) se trec întrun proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunoștința celui în cauză și se comunică Adunării generale.(8) Persoana față de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestație, comunității regionale, teritoriale sau etnice, ca organ ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.(9) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunității regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:a) căderea în păcate grave și trăirea în păcat;b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii și lucrării lui Dumnezeu;c) răspândirea de învățături și practici contrare adevărului biblic;d) subminarea cu premeditare a unității și autorității bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;e) absența îndelungată și nejustificată de la serviciile divine și de la activitățile desfășurate în cadrul bisericii;f) săvârșirea unor fapte menite să prejudicieze mărturia Evangheliei, imaginea bisericii și a slujitorilor ei prin acțiuni în instanță nejustificate și intervenții în spațiul public.27. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1(1) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform art. 30 alin. (2) lit. c), d) și e), se face de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:a) se căiește din toată inima de abaterile sale;b) face dovada că viața lui s-a îndreptat;c) se supune rânduielilor bisericii;d) cere în scris să fie reprimit.(2) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică, în scris, comunității regionale, teritoriale sau etnice spre confirmare. Excluderea, precum și reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal și operate în evidențele de membri ale bisericii.(3) Orice formă de disciplinare aplicată de biserica locală va fi respectată în toate bisericile din cadrul Cultului Creștin Penticostal.(4) Ridicarea totală sau parțială a sancțiunii de orice formă poate fi făcută numai de biserica sau forul ierarhic superior care a aplicat sancțiunea sau de biserica în care s-a transferat ca membru sub disciplină, în condițiile alin. (1).28. La articolul 31 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să participe la slujbele bisericii și să se implice, după caz, în anumite slujiri, cu acordul conducerii bisericii;29. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Credincioșii care dovedesc maturitate spirituală și calități de slujire menite să contribuie la desăvârșirea spirituală a celorlalți membri ai bisericii pot fi ordinați ca:a) pastori - slujitorii ordinați care coordonează toate activitățile pastorale și administrative ale bisericii și oficiază toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordonatori, pastori asistenți, pastori de sector, pastori coordonatori de zonă sau pastori delegați;b) prezbiteri - slujitorii ordinați care oficiază toate actele de cult, slujind sub autoritatea unui pastor sau, în cazuri excepționale, sub autoritatea comunității regionale, teritoriale sau etnice, în calitatea de prezbiter cu atribuții pastorale;c) diaconi - slujitorii ordinați care oficiază numai Cina Domnului, binecuvântările de copii și înmormântările, sub îndrumarea pastorului, și care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică.(2) Cultul Creștin Penticostal recunoaște și exercitarea altor slujbe care contribuie la zidirea bisericii, cum ar fi: misionari, evangheliști, învățători, proroci etc.(3) Misionarii recunoscuți în cadrul Cultului Creștin Penticostal pot fi ordinați în slujire în conformitate cu prevederile prezentului statut, în vederea slujirii în teritoriul de misiune. La întoarcerea lor în biserică, recunoașterea lor în biserica locală se face în condițiile art. 38 alin. (2).30. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Pastorul coordonator are obligația de a identifica și de a recunoaște chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu.(2) După consultarea comitetului bisericii, pastorul coordonator va demara procedurile de învestire în lucrarea divină, după caz, prin recunoaștere sau prin actul ordinării, cu rugăciune și punerea mâinilor.(3) Actul ordinării nu se aplică femeilor.31. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării se face de către Adunarea generală a bisericii, la propunerea conducerii bisericii, prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.32. La articolul 37 alineatul (1), literele a), c), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să fie botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt și să promoveze lucrarea Duhului Sfânt;…...................................c) să nu fi fost sancționat disciplinar pe linie bisericească, conform art. 29 alin. (2) lit. d) și e) (excluderea);.........................................f) să aibă vârsta de minimum 22 de ani și maximum 55 de ani pentru diaconi, vârsta de minimum 24 de ani și maximum 60 de ani pentru prezbiteri și vârsta de minimum 27 de ani și maximum 60 de ani pentru pastori;............................................h) să nu fi fost divorțat, înainte sau după convertire;33. La articolul 37 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) orice excepție de la condițiile prevăzute la lit. f) și g) se admite doar cu aprobarea Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice, în cazul diaconilor și prezbiterilor, și cu acordul Comitetului executiv al Cultului Creștin Penticostal, în cazul pastorilor.34. La articolul 37, alineatele (2) și (3) se abrogă.35. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1(1) În vederea ordinării sau recunoașterii, slujitorii propuși vor fi examinați din punct de vedere doctrinar, după cum urmează:a) pastorii - de către Comitetul executiv;b) prezbiterii și diaconii - de către conducerea comunității regionale, teritoriale sau etnice;c) apostolii, misionarii și evangheliștii - de către conducerea comunității regionale, teritoriale sau etnice.(2) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puțin 3 pastori, în cazul ordinării pastorilor și prezbiterilor, și din cel puțin 2 pastori, în cazul ordinării diaconilor.36. La articolul 38, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Slujitorii ordinați în alte biserici din țară sau din străinătate, care se înscriu ca membri într-o altă biserică, pot fi supuși votului de recunoaștere a ordinării de acea biserică, dacă nevoia lucrării o cere, cu avizul comunității regionale, teritoriale sau etnice, dar nu mai devreme de un an de la înscrierea ca membru în biserică.(3) Atunci când o biserică sau un grup de biserici solicită ordinarea unui slujitor membru în altă biserică, acesta trebuie să aibă acordul prin vot secret a două treimi din numărul celor prezenți la Adunarea generală a bisericii unde este membru sau să se transfere ca membru în biserica ce îl solicită, unde va trebui să întrunească același procent. În acest caz nu se mai impune condiția vechimii.................................................(5) Slujitorii ordinați nu pot ocupa funcții politice de conducere. O asemenea angajare atrage incompatibilitate cu responsabilitatea spirituală. Revenirea la responsabilitatea spirituală se poate face la încheierea mandatului politic, prin consultarea bisericii, cu votul secret a două treimi din numărul celor prezenți.37. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 38^1Procedura de alegere și confirmare a pastorului într-un post vacant va fi următoarea:a) comitetul bisericii împreună cu comunitatea regională, teritorială sau etnică propune bisericii candidatul pentru slujba de pastor;b) Adunarea generală a bisericii prezidată de un delegat al comunității regionale, teritoriale sau etnice va exprima, prin vot secret, opțiunea față de candidatul propus;c) candidatul este considerat ales în cazul în care obține voturile a minimum două treimi din numărul celor prezenți;d) în situația unui post vacant de pastor pentru un grup de biserici (sector), procedura de alegere se va efectua în fiecare biserică în parte;e) confirmarea pastorului ales se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică;f) încadrarea pe post a pastorului ales și confirmat se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică, la solicitarea scrisă a bisericii.38. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive:a) încălcarea condițiilor biblice care au stat la baza ordinării;b) încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;c) abateri de la prevederile prezentului statut;d) abateri grave sau repetate de la conduita morală și spirituală personală;e) nerespectarea sistematică a atribuțiilor de slujire.(2) În urma sesizării scrise, documentate și asumate din partea unor persoane, a unui grup de credincioși sau a bisericii, Biroul permanent al comunității regionale, teritoriale sau etnice verifică veridicitatea faptelor sesizate și decide dacă se impune suspendarea prevăzută la alin. (1).(3) În cazul în care sesizarea privește diaconii și prezbiterii, Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice declanșează și finalizează procedura de suspendare.(4) În cazul în care sesizarea privește un pastor, Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice o va înainta Comitetului executiv al Cultului Creștin Penticostal, care va delibera asupra situației, verificând condițiile de legalitate și legitimitate ale cauzei.(5) Pe toată durata procesului de suspendare, părțile implicate în cauză au dreptul la contestație, potrivit procedurii de contencios.(6) Suspendarea încetează și partea sancționată poate reveni în slujire, în condițiile revizuirii comportamentului și ale unei hotărâri a aceleiași autorități care a decis inițial sancționarea.39. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Calitatea de slujitor poate fi revocată în situațiile prevăzute în art. 39, dacă gravitatea situației o impune. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu își revizuiește comportamentul sau atitudinea care a dus la aplicarea suspendării.(2) Procedura revocării se realizează potrivit art. 39 alin. (2), (3) sau (4).(3) Atât pe perioada suspendării, cât și în cazul revocării se retrage legitimația de slujitor.(4) Orice hotărâre de disciplinare a unui slujitor se va face în scris, cu motivarea acesteia. Hotărârea motivată se va comunica comunității regionale, teritoriale sau etnice sau bisericii, după caz.40. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Angajarea personalului se poate face de către biserica locală, iar atunci când aceasta nu are posibilitatea, angajarea se va face prin comunitatea regională, teritorială sau etnică, la cererea comitetului bisericii.41. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea generală a bisericii, conform art. 38^1, și confirmat prin decizia comunității regionale, teritoriale sau etnice.42. La articolul 44, literele f), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) convocarea și prezidarea ședințelor comitetului bisericii;g) convocarea și prezidarea Adunării generale a bisericii;h) coordonarea activități membrilor comitetului bisericii, precum și a tuturor compartimentelor bisericii;43. La articolul 44, după litera h) se introducșasenoilitere, literele i)-n), cu următorul cuprins:i) oficierea tuturor actele de cult, ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalți slujitori ordinați;j) ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor prezentului statut și ale Regulamentului comunității regionale, teritoriale sau etnice;k) ducerea la îndeplinire a hotărârilor și deciziilor autorității superioare bisericești (comunitatea regională, teritorială sau etnică, Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal, Consiliul bisericesc și Comitetul executiv) referitoare la activitatea bisericii;l) pastorul coordonator poate delega cu acordul comitetului bisericii atribuțiile menționate mai sus;m) cu aprobarea prealabilă scrisă a președintelui comunității regionale, teritoriale sau etnice, reprezintă biserica în justiție, personal sau prin delegat. În aceeași măsură, pastorii, în virtutea angajamentului față de Cultul Penticostal depus la ordinare, pot să compară în fața instanțelor judecătorești numai cu aprobarea prealabilă scrisă a președintelui comunității;n) pastorul, în desfășurarea activității pastorale, are obligația păstrării secretului mărturisirii.44. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45Bisericile cu peste 200 de membri pot avea pe lângă pastorul coordonator și unul sau mai mulți pastori asistenți, în raport cu numărul de membri ai bisericii. Aceștia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuțiilor pastorale și preiau responsabilitățile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator.45. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazuri excepționale, cu acordul comunității regionale, teritoriale sau etnice, atunci când situația o cere, un slujitor poate fi ordinat pastor și dacă biserica sau grupul de biserici păstorite are sub 100 de membri.46. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pastorul va putea deține o slujbă de conducere până la împlinirea vârstei de 65 de ani, iar dacă biserica și conducerea comunității regionale, teritoriale sau etnice consideră că încă este eficient în poziția de conducere, poate sluji până la împlinirea vârstei de 70 de ani.47. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) În vederea bunei desfășurări a activității, în cadrul comunității regionale, teritoriale sau etnice pot funcționa pastori de sector, pastori coordonatori de zonă și pastori delegați.(2) Pastorii de sector au atribuțiile pastorilor care deservesc bisericile locale, dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire.(3) Pastorii coordonatori de zonă:a) reprezintă autoritatea delegată a comunității regionale, teritoriale sau etnice în teritoriu;b) supraveghează și îndrumă activitatea spirituală și administrativă a bisericilor de pe teritoriul cel puțin al unui județ, al unei regiuni sau țări în cadrul comunităților teritoriale;c) primesc sesizări de la pastorii bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduiala spirituală și se implică în rezolvarea lor, ținând cont de responsabilitățile celorlalți slujitori și conlucrând armonios cu aceștia;d) sesizează președintele comunității regionale, teritoriale sau etnice cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă ori de la rânduiala duhovnicească a Cultului Creștin Penticostal și propun analizarea acestora de către Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice ori de Comisia de disciplină.(4) Pastorii delegați:a) reprezintă autoritatea delegată a comunității regionale, teritoriale sau etnice în bisericile care se află în stare de criză;b) mandatul unui pastor delegat este de un an, după care i se poate prelungi delegarea sau poate fi supus votului secret de confirmare, respectând procedurile de la art. 38^1.48. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor local, secretar, casier și mai mulți membri, după cum decide Adunarea generală.(2) Pierderea calității de membru în comitetul bisericii are loc atunci când:a) își pierde calitatea de membru al bisericii;b) își prezintă demisia;c) este demis.(3) Demiterea survine în cazul în care:a) condițiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;b) absentează nemotivat de la cinci ședințe consecutive ale comitetului.(4) Procedura demiterii va fi inițiată de către pastor și votată de cel puțin ⅔ din membrii comitetului bisericii și va fi confirmată de Adunarea generală.(5) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai puțin de cincizeci la sută, atunci pastorul împreună cu comitetul cooptează persoanele ce vor fi supuse alegerii Adunării generale prin vot deschis, care trebuie să întrunească majoritatea simplă.(6) Dacă numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai mult de cincizeci la sută, se reorganizează alegerea întregului comitet în cadrul Adunării generale a bisericii, respectând procedura stabilită în Regulamentul electoral.(7) În situația în care atât pastorul, cât și comitetul bisericii își prezintă demisia din diverse motive, comunitatea regională, teritorială sau etnică de care aparține biserica organizează alegerea unui nou pastor, respectând procedurile prevăzute la art. 38^1, după care comitetul bisericii va fi ales de către Adunarea generală a bisericii, sub organizarea noului pastor.(8) Conducătorul va îndeplini competențele ce îi sunt delegate de pastor.(9) Secretarul ține evidența membrilor bisericii, efectuează corespondența, întocmește procesele-verbale ale ședințelor de comitet și ale Adunării generale și ține la zi evidența patrimoniului acesteia.(10) Casierul răspunde de gestiunea casieriei, păstrează banii și alte valori, ține registrele de casă și de bancă la zi și efectuează plăți în baza hotărârilor comitetului bisericii, respectiv a dispozițiilor de plată semnate de cei în drept. Casierul poate fi numit și din afara comitetului bisericii.(11) Cenzorii vor fi propuși de către pastor în consultare cu comitetul și confirmați de Adunarea generală. Cenzorii controlează operațiunile financiar-contabile ale bisericii, consemnând constatările făcute într-un raport de control. Cenzorii pot fi numiți și din afara comitetului.(12) Ceilalți membri ai comitetului bisericii vor avea atribuțiile stabilite în cadrul comitetului bisericii.49. La articolul 50 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să aibă o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul Cultului Creștin Penticostal și 2 ani în biserica respectivă; fac excepție bisericile nou-înființate și slujitorii ordinați, recunoscuți conform art. 38 alin. (2);50. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Adunarea generală a bisericii este alcătuită din toți membrii care beneficiază de drepturi depline și este statutară dacă s-a anunțat de către pastor sau un delegat al acestuia cu cel puțin două săptămâni înainte, precizându-se scopul, indiferent de numărul celor prezenți.51. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Adunarea generală ia hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți.52. La articolul 51 alineatul (3), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) votează candidații propuși spre ordinare;......................................f) aprobă dobândirea și înstrăinarea imobilelor;53. La articolul 51 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) hotărăște mutarea lăcașului de cult la o altă adresă.54. La articolul 51, alineatul (6) se abrogă.55. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1În situații deosebite, ca urmare a sesizării scrise, motivate și semnate de majoritatea membrilor comitetului bisericii sau cel puțin o tremie din numărul membrilor bisericii, comunitatea regională, teritorială sau etnică convoacă Adunarea generală a bisericii, cu anunțarea în scris cu cel puțin o săptămână înainte.56. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Biserica acordă asistență spirituală și morală membrilor și aparținătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum și tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistență în orfelinate, aziluri, unități de învățământ, spitale, unități militare, penitenciare și alte unități.57. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Biserica poate înființa, organiza și întreține, singură sau în asociere cu alte biserici sau organizații nonprofit, unități de învățământ creștin de orice grad, unități medicale, societăți misionare, tabere școlare și de tineret, orfelinate, aziluri, case de odihnă, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, unități productive, cimitire confesionale și alte activități pe linia scopului propus, în spiritul prezentului statut. Angajații acestor unități pot fi asigurați social la Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal.58. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Biserica locală este proprietara de drept a patrimoniului și a fondurilor ei, fără niciun amestec din afară.(2) Gestionarea patrimoniului și a fondurilor bisericii se face de către pastor și comitetul bisericii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. f) și g).(3) În caz de dizolvare a bisericii locale, patrimoniul acesteia va trece la comunitatea regională, teritorială sau etnică de care aparține.59. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Biserica se întreține din contribuțiile și zeciuielile membrilor ei, din donații, sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienței acestora, și din alte activități proprii.60. La capitolul IV, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Constituirea comunității regionale, teritoriale sau etnice61. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Bisericile locale dintr-una sau mai multe țări învecinate se pot uni pentru a forma o comunitate penticostală teritorială din diaspora, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare și de zidire duhovnicească, precum și pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în fața autorităților locale și în relațiile lor cu conducerea Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.(2) În cadrul comunităților teritoriale pot funcționa comunități zonale.(3) Bisericile care se află pe teritoriul unui stat sau al unei comunități zonale din aceeași comunitate teritorială nu pot aparține sub nicio formă altei comunități teritoriale sau zonale decât aceleia care funcționează pe teritoriul respectiv. Fiecare comunitate exercită atribuțiunile sale doar în raport cu bisericile din jurisdicția sa.(4) Dobândirea personalității juridice se face cu respectarea dispozițiilor legale specifice statului pe al cărui teritoriu își desfășoară activitatea.62. La articolul 69, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) efectuează, la cerere, angajarea și plata personalului care deservește bisericile locale, din fondurile provenite de la acestea, precum și angajarea și plata personalului propriu, validează și revocă diaconi și prezbiteri atunci când este cazul;63. La capitolul IV, titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Conducerea comunității regionale, teritoriale sau etnice64. La capitolul IV secțiunea a 3-a, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Adunarea generală a comunității regionale, teritoriale sau etnice65. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Adunarea generală a comunității regionale se compune din toți pastorii legitimați și cu responsabilități pastorale în cadrul comunității, prezbiterii cu atribuții pastorale și câte un delegat la 200 de membri.(2) Adunarea generală a comunității teritoriale se compune din toți pastorii legitimați în cadrul comunității, prezbiterii cu atribuții pastorale și câte un delegat la 50 de membri.(3) Adunarea generală a comunității etnice se compune din toți pastorii legitimați în cadrul comunității, prezbiterii cu atribuții pastorale și câte un delegat la 25 de membri.(4) Adunarea generală a comunității regionale, teritoriale sau etnice se convoacă de către Biroul permanent al comunității o dată la 4 ani în Adunare generală electivă ordinară și ori de câte ori este nevoie în Adunare generală extraordinară.(5) Adunările generale elective ordinare ale comunității regionale, teritoriale sau etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului executiv.66. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 71^1Atribuțiile Adunării generale a comunității regionale, teritoriale sau etnice sunt:a) primește raportul Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice și aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori;b) alege Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice, Biroul permanent și Comisia de cenzori;c) revocă membrii Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice și Biroul permanent atunci când constată că membrii acestora nu mai corespund condițiilor statutare care au stat la baza alegerii lor;d) alege pentru următorii 4 ani reprezentanții comunității regionale, teritoriale sau etnice în Consiliul bisericesc;e) ia orice hotărâri care privesc bunul mers al comunității regionale, teritoriale sau etnice.67. La articolul 72, alineatele (3), (3^1), (4) și (8) seabrogă.68. După articolul 72 se introductrei noi articole, articolele 72^1-72^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 72^1(1) Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice se compune din președinte, unu sau doi vicepreședinți, secretar și mai mulți membri, până la completarea numărului statutar. Dintre aceștia se aleg prioritar pastorii coordonatori de zonă.(2) Nu se admit mai mult de două mandate consecutive pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar la nivelul comunității regionale, teritoriale sau etnice.  +  Articolul 72^2(1) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai puțin de cincizeci la sută, atunci circumscripțiile electorale rămase cu mai puțini reprezentanți în comitet decât în momentul alegerii își desemnează noii membri în comitet prin vot.(2) Pierderea calității de membru în Comitetul comunității are loc atunci când:a) își pierde calitatea de membru al bisericii;b) își prezintă demisia;c) este demis.(3) Demiterea survine în cazul în care:a) condițiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;b) absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive ale comitetului sau cinci pe mandat.(4) Procedura demiterii va fi inițiată de către președintele Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice și se comunică circumscripției din care provine.  +  Articolul 72^3(1) Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea comunității regionale, teritoriale sau etnice pe durata mandatului încredințat;b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a comunității regionale, teritoriale sau etnice;c) pregătește lucrările Adunării generale a comunității regionale, teritoriale sau etnice;d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunității;e) ia hotărâri privind dobândirea și înstrăinarea de bunuri mobile și imobile;f) cercetează abaterile de la morala creștină sau de la doctrina penticostală ale pastorilor și face propuneri Comitetului executiv în vederea sancționării celor vinovați;g) cercetează abaterile de la morala creștină sau de la doctrina penticostală ale celorlalți slujitori și ia măsurile ce se impun;h) stabilește sediul comunității regionale, teritoriale sau etnice;i) poate solicita cenzorilor comunității regionale, teritoriale sau etnice controlul financiar în cadrul bisericilor locale;j) aprobă bugetul comunității regionale, teritoriale sau etnice;k) aprobă, la propunerea Biroului permanent, fișa postului pentru angajații comunității;l) primește și analizează raportul Comisiei de cenzori.(2) Cenzorii comunității regionale, teritoriale sau etnice au următoarele atribuții:a) controlează operațiunile financiar-contabile ale comunității regionale, teritoriale sau etnice, consemnând constatările făcute într-un raport;b) înaintează raportul Comisiei de cenzori către Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice.69. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Biroul permanent al comunității regionale, teritoriale sau etnice este format din președinte, unu sau doi vicepreședinți și secretar.(2) Biroul permanent soluționează probleme cu caracter urgent, de natură administrativă, prezintă referate, rapoarte, informări din partea departamentelor sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte și exacte a Comitetului comunității.(3) Biroul permanent analizează, investighează și rezolvă problemele curente, iar pentru alte situații decât cele curente prezintă concluziile sale Comitetului comunității, care decide asupra modului de soluționare a acestora.(4) Biroul permanent pune în aplicare hotărârile Adunării generale a Comitetului comunității regionale, teritoriale și etnice, Comitetului executiv sau ale Consiliului bisericesc care privesc activitatea comunității.(5) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepția situației în care este ultimul an în exercițiu, se vor organiza alegeri anticipate de către Adunarea generală a comunității prin care se votează completarea Comitetului comunității și apoi se votează poziția în discuție.(6) Biroul permanent elaborează fișa postului pentru angajații comunității regionale, teritoriale sau etnice.(7) Biroul permanent avizează solicitările bisericii locale privind înstrăinarea și dobândirea de bunuri imobile cu destinație de lăcaș de cult.(8) Biroul permanent desemnează delegații pentru Adunarea generală și Congresul Cultului Creștin Penticostal, prin consultare cu pastorii bisericilor.70. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 73^1(1) Președintele comunității regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuții:a) conduce activitatea curentă a comunității regionale, teritoriale sau etnice și stabilește sarcini concrete pentru membrii Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice;b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul comunității regionale, teritoriale sau etnice;c) exercită funcția de ordonator principal de credite;d) întocmește împreună cu secretarul proiectul bugetului comunității și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Comitetului comunității;e) emite decizii de angajare a personalului și de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat;f) prezidează ședințele Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice și ședințele Adunării generale.(2) Vicepreședintele comunității regionale, teritoriale sau etnice asigură conducerea comunității regionale, teritoriale sau etnice în lipsa președintelui și preia orice responsabilitate stabilită în fișa postului, pe principiul delegării de autoritate. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin deplasări de lungă durată, incapacitate fizică sau de altă natură.(3) Secretarul comunității regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuții:a) întocmește corespondența și procesele-verbale ale Adunării generale și ale Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice;b) ține orice alte evidențe necesare activității comunității regionale, teritoriale sau etnice;c) semnează alături de președinte toate documentele comunității și îndeplinește orice alte responsabilități stabilite de președinte prin fișa postului.(4) Ceilalți membri ai Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice vor avea sarcinile stabilite în ședințele Comitetului.71. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74Personalul angajat al comunității regionale, teritoriale sau etnice își desfășoară activitatea conform fișei postului și contractului de muncă în baza căruia a fost angajat.72. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75În cadrul comunității regionale, teritoriale sau etnice pot funcționa diferite comisii de lucru pe domenii de activitate, care își vor desfășura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii, avizate de conducerea comunității regionale, teritoriale sau etnice. Angajații acestor unități vor fi asigurați social la Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal.73. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76Comunitatea regională, teritorială sau etnică poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unități de învățământ de toate gradele, societăți misionare, unități medicale și farmaceutice, studio radio sau TV și alte unități pentru realizarea scopului propus.74. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79Ștampila comunității regionale, teritoriale sau etnice este rotundă și trebuie să conțină în centru imaginea unui porumbel în zbor - emblema Cultului Creștin Penticostal, pe circumferința exterioară, sub formă de cerc, se scrie «Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie denumirea specifică a entității, după care urmează țara, în cazul comunităților teritoriale.75. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în comunități regionale, teritoriale și etnice, Institutul Teologic Penticostal, Casa de Pensii și Ajutoare, Fundația APME, Fundația AREA, bisericile din diaspora care nu aparțin de comunitățile teritoriale și orice alte entități aprobate de Consiliul bisericesc sau de Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România(2) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este instituția centrală de reprezentare a intereselor generale ale părților ei componente.(3) Organele de conducere ale Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:a) Adunarea generală;b) Consiliul bisericesc;c) Comitetul executiv;d) Biroul permanent.76. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal este forul superior de conducere al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și este compusă din toți pastorii în exercițiu, prezbiterii cu delegație pastorală și din câte un delegat la 1.500 de membri. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri se vor asocia prin bună înțelegere și vor alege delegatul lor la Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal, cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.(2) Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal se convoacă de Comitetul executiv în ședințe ordinare, cu caracter electiv, o dată la 4 ani, când se constituie în Congresul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.(3) Adunarea generală a cultului se convoacă de Comitetul executiv în ședințe extraordinare pentru modificarea actelor normative, când se constituie în Congresul de lucru al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.77. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Consiliul bisericesc este forul reprezentativ de conducere al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și este compus din 35 de membri.(2) Fac parte din Consiliul bisericesc președinții comunităților regionale, teritoriale sau etnice, pastorii aleși de comunități după norma de reprezentare, câte un reprezentant al Institutului Teologic Penticostal, al Fundației APME și al Fundației AREA, cu condiția ca aceștia să fie pastori și să aibă cel puțin 8 ani vechime în pastorație.78. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 85^1(1) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor Consiliului bisericesc se descompletează cu mai puțin de cincizeci la sută, atunci Adunarea generală a comunității va desemna persoanele care vor ocupa locurile vacante prin vot.(2) Pierderea calității de membru în Consiliul bisericesc are loc atunci când:a) își pierde calitatea de membru al bisericii;b) își prezintă demisia;c) este demis.(3) Demiterea survine în cazul în care:a) condițiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;b) absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive ale consiliului sau cinci pe mandat.(4) Procedura demiterii va fi inițiată de către președintele cultului împreună cu Consiliul bisericesc și se comunică comunității din care provine.(5) Consiliul bisericesc se întrunește de cel puțin două ori pe an și este convocat de Comitetul executiv sau de cel puțin jumătate din numărul consilierilor. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor.(6) Consiliul bisericesc este prezidat de președintele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sau un delegat al acestuia.79. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86Consiliul bisericesc are următoarele atribuții:a) îndrumă și controlează activitatea Comitetului executiv;b) înființează și organizează departamente de lucru, aprobă regulamentele acestora și le verifică activitatea;c) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului executiv și departamentelor de lucru;d) analizează situația generală din cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și face recomandări bisericilor și celorlalte părți componente pentru buna desfășurare a activității acestora;e) hotărăște, când situația o impune, excluderea din Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei părți componente care s-a abătut de la doctrina penticostală ori de la morala creștină;f) hotărăște colaborarea Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizații penticostale, evanghelice sau filantropice atât din interiorul, cât și din exteriorul țării, în condițiile păstrării identității spirituale și administrative;g) descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;h) votează bugetul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;i) îi validează sau îi invalidează, atunci când situația o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, cadrele didactice ale Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-șef al publicației centrale de presă, pe președintele și pe directorul Casei de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe președintele Fundației APME și pe președintele Fundației AREA;j) judecă abaterile de la conduita creștină sau de la Mărturisirea de credință ale slujitorilor și ia hotărâri în acest sens, ca instanță de apel, suspendă sau revocă pastorii atunci când este cazul;k) stabilește perioadele pentru alegeri în bisericile locale la comunitățile regionale, teritoriale sau etnice și la nivel central.80. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87(1) Comitetul executiv are în responsabilitate conducerea curentă a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România prin Biroul permanent și este compus din 9 membri, după cum urmează: președinte, vicepreședinte, secretar general și alți membri aleși de Congres dintre membrii Consiliului bisericesc până la completarea numărului.(2) Membrii Comitetului executiv participă la ședințele acestuia cu drept de vot și se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin, conform atribuțiilor delegate.81. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88În desfășurarea activității sale, Comitetul executiv al Cultului Creștin Penticostal are următoarele atribuții:a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului bisericesc;b) rezolvă, la solicitarea comunității regionale, teritoriale sau etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor; în cazul pastorilor, poate decide suspendarea și propune revocarea lor;c) susține și apără interesele bisericilor și ale părților componente ale cultului, prin autosesizare sau la cererea acestora;d) aprobă angajarea personalului necesar desfășurării activității centrale;e) întocmește proiectul de buget al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și urmărește execuția bugetară;f) aprobă dobândirea și înstrăinarea de bunuri mobile și imobile necesare activității centrale;g) convoacă Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal;h) stabilește ordinea de zi a Consiliului bisericesc, pe care o transmite spre știință consilierilor cu minimum 10 zile înainte;i) validează alegerile de la comunitățile regionale, teritoriale și etnice, emițând hotărâri, validează sau recunoaște ordinarea în slujba de pastor.82. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 88^1(1) Hotărârile Comitetului executiv sunt valabile în condițiile prezenței a cel puțin două treimi din membrii săi, cu votul majorității simple.(2) Comitetul executiv se convoacă de către președintele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și se întrunește de regulă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.(3) Nu se admit cumul de funcții și mai mult de două mandate consecutive pentru pozițiile executive de președinte, vicepreședinte, secretar general la nivelul Comitetului executiv și la nivelul comunităților regionale, teritoriale sau etnice.83. La capitolul V secțiunea a 3-a, după articolul 88^1 se introduce o nouă literă, litera C, cuprinzând articolele 89 și 89^1, cu următorul cuprins:C. Atribuțiile Biroului permanent  +  Articolul 89(1) În desfășurarea activității sale, Comitetul executiv este coordonat de către Biroul permanent, care este format din: președintele cultului, vicepreședinte și secretar general.(2) Președintele reprezintă Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relațiile oficiale, coordonează activitatea Biroului permanent, a Comitetului executiv și a Consiliului bisericesc, emite decizii cu privire la personalul angajat, este ordonator principal de credite și semnează actele și documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competenței sale.(3) Secretarul general:a) coordonează personalul angajat al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are răspunderea activității operative privind personalul administrativ și de specialitate;b) în unele situații reprezintă Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relațiile oficiale. Împreună cu președintele semnează actele și documentele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are în subordine secretarul, care efectuează corespondența și ține la zi evidența necesară activității centrale;c) analizează dosarele de ordinare a pastorilor.(4) Vicepreședintele preia prin delegare responsabilitățile conducerii în lipsa președintelui și se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce îi sunt încredințate.(5) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepția situației în care este ultimul an al mandatului, se vor organiza alegeri anticipate de către Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal, prin care se votează completarea Biroului permanent și apoi se votează poziția în discuție.(6) Cenzorii Cultului Creștin Penticostal sunt aleși o dată la 4 ani de către Adunarea generală și au următoarele atribuții:a) controlează operațiunile financiar-contabile ale Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Institutului Teologic Penticostal, Casei de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal, Fundației APME, Fundației AREA, consemnând constatările făcute într-un raport;b) controlează operațiunile financiar-contabile ale bisericilor sau comunităților regionale, teritoriale sau etnice la solicitarea acestora sau, în cazuri excepționale, la cererea Comitetului executiv;c) înaintează raportul Comisiei de cenzori către Consiliul bisericesc sau Comitetul executiv, după caz.  +  Articolul 89^1(1) Biroul permanent conduce activitățile curente ale Cultului Creștin Penticostal.(2) Biroul permanent soluționează problemele curente sesizate, prezintă referate, rapoarte din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte și exacte a Comitetului executiv.(3) Biroul permanent analizează și investighează problemele ivite și prezintă concluziile sale Comitetului executiv, care decide asupra modului de soluționare a acestora.84. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Învățământul confesional penticostal85. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90(1) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și părțile lui componente, cu excepția bisericilor filială, pot înființa și organiza învățământ de toate gradele.(2) Forma, gradul, numărul și planul de școlarizare pentru instituțiile de învățământ propriu se decid de către Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în condiții de autonomie a unităților administrativ-teritoriale ale cultului și potrivit legii.86. Articolul 91 se abrogă.87. Articolul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92Principalele forme de educație și învățământ din cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:a) școala duminicală, în cadrul bisericii locale;b) studii biblice cu adolescenții și tinerii;c) creșe și grădinițe;d) școli primare;e) seminare și școli biblice în cadrul comunităților penticostale regionale, teritoriale sau etnice;f) școli gimnaziale;g) licee;h) colegii;i) unități de învățământ superior;j) orice alte forme de învățământ.88. La capitolul VI, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-aOrganizarea învățământului în biserica locală. Școala duminicală. Studiul biblic cu adolescenții și tinerii89. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Școala duminicală și studiile biblice cu adolescenții și tinerii se organizează în biserica locală.(2) În cadrul școlii duminicale și studiilor biblice cu adolescenții și tinerii își desfășoară activitatea învățători care sunt desemnați de biserica locală. Pregătirea acestora se face prin unitățile de învățământ superior ale cultului, seminare și școli biblice din cadrul comunităților regionale, teritoriale sau etnice sau orice altă formă de pregătire agreată de Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.90. La capitolul VI, după secțiunea a 2-a se introducdouă noi secțiuni, secțiunile a 2^1-a și a 2^2-a, cuprinzând articolele 94^1 și 94^2, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2^1-A Organizarea învățământului preuniversitar  +  Articolul 94^1(1) Învățământul preuniversitar penticostal (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale, licee, școli profesionale, colegii, școli postliceale) se organizează de către comunitățile regionale, teritoriale sau etnice, bisericile locale, asociații sau fundații, conform regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar penticostal și legilor în vigoare.(2) În unitățile de învățământ preuniversitar de stat și confesionale se predă religia penticostală ca disciplină de învățământ, conform legilor și metodologiilor în vigoare, după o programă elaborată de Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. În cazurile în care nu se poate organiza predarea religiei penticostale în școală, se acordă calificative sau note de către biserica locală, conform metodologiei în vigoare.  +  Secţiunea a 2^2-A Organizarea învățământului în seminarele și școlile biblice din cadrul comunităților penticostale regionale, teritoriale sau etnice  +  Articolul 94^2(1) Școlile biblice și seminarele din cadrul comunităților penticostale regionale, teritoriale sau etnice se organizează de către acestea, sunt subordonate lor și funcționează după un regulament propriu. Ele sunt organizate în scopul formării de lucrători pentru bisericile locale și pentru activitățile social-misionare ale cultului.(2) Planul de învățământ, cifrele de școlarizare și programele de studiu sunt elaborate de către fiecare unitate.91. Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 95(1) Învățământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal, facultăți de teologie, asistență socială, precum și orice alte facultăți și specializări necesare desfășurării în condiții optime a procesului de instruire și formare a slujitorilor și personalului de specialitate.(2) Învățământul teologic superior se organizează în condițiile legii. Senatul este principalul for de conducere. Senatul este condus de către un președinte.(3) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat în acord cu procedurile prevăzute de Legea educației naționale, cu respectarea autonomiei universitare și a prevederilor Mărturisirii de credință a Cultului Creștin Penticostal și a prezentului statut.(4) Candidații pentru funcția de rector a Institutului Teologic Penticostal, pentru a putea candida, trebuie să aibă avizul Cultului Creștin Penticostal.(5) Consiliul bisericesc al Cultului Creștin Penticostal validează atât alegerea, cât și revocarea rectorului Institutului Teologic Penticostal.(6) Rectorul Institutului Teologic Penticostal reprezintă legal instituția în relațiile cu terții și realizează conducerea executivă a instituției.(7) Fiecare facultate este condusă de un consiliu profesoral care stabilește modul operativ de desfășurare a activităților de învățământ planificate.(8) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în calitate de fondator al Institutului Teologic Penticostal din București, este singurul care poate decide în privința strategiei de dezvoltare a patrimoniului Institutului Teologic Penticostal din București sau în privința înstrăinării acestuia.(9) Angajarea cadrelor didactice la Institutul Teologic Penticostal din București se va face cu avizul Consiliului bisericesc al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.(10) În plan spiritual și doctrinar, deciziile instituțiilor de învățământ superior se vor subordona Consiliului bisericesc al Cultului Creștin Penticostal, conform Mărturisirii de credință și Statutului Cultului Creștin Penticostal.92. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97Casa de Pensii și Ajutoare este condusă de Consiliul de administrație, din care fac parte președintele, numit de către Consiliul bisericesc pe o perioadă de 4 ani, și consilieri aprobați de Consiliul bisericesc.93. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98Președintele Casei de Pensii și Ajutoare reprezintă această instituție în raporturile sale cu terții și Consiliul bisericesc.94. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 101Principalele atribuții ale Casei de Pensii și Ajutoare sunt:a) asigură pensii pentru asigurații Casei de Pensii și Ajutoare care plătesc și pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale;b) acordă ajutoare și efectuează plăți cu caracter umanitar în condițiile stabilite de prevederile regulamentului propriu.95. După articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 101^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 101^1Cultul Creștin Penticostal garantează plata pensiilor către toți pensionarii asigurați la Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal.96. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzând articolele 101^2-101^5, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VII^1 Fundația APME  +  Articolul 101^2(1) Fundația APME este parte componentă a Cultului Creștin Penticostal din România și a fost înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Scopul principal al fundației este promovarea viziunii misionare și mobilizarea bisericilor penticostale aparținând Cultului Creștin Penticostal, în vederea îndeplinirii mandatului biblic al Marii Trimiteri, și susținerea de proiecte educaționale, social-umanitare și cultural-religioase în străinătate.  +  Articolul 101^3Activitatea Fundației APME este coordonată de Consiliul director, format din 7 membri, aprobați de Consiliul bisericesc, și condus de un președinte, validat de către Consiliul bisericesc.  +  Articolul 101^4(1) Președintele Fundației APME reprezintă această instituție în raporturile sale cu terții și Consiliul bisericesc.(2) Conducerea operativă a Fundației APME se realizează de către președintele fundației. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiții a activității curente a fundației.  +  Articolul 101^5(1) Fundația APME prezintă anual spre aprobare Consiliului bisericesc bugetul și execuția bugetară.(2) Fundația APME se supune controlului anual al Comisiei de cenzori a Cultului Creștin Penticostal.97. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102În desfășurarea activității sale, Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înființa unități de asistență socială de orice tip, precum: centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, centre de urgență, cantine, centre de prevenire sau informare, centre maternale, unități medicale și farmaceutice, aziluri și altele asemenea.98. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103(1) Unitățile de asistență socială pot funcționa atât în cadrul unor organizații de tip fundații sau asociații, cât și în cadrul bisericii locale, la nivelul comunității regionale, teritoriale sau etnice, în condiții dispuse de normele specifice în vigoare.(2) Asistența religioasă din unitățile de cult se va face potrivit confesiunii penticostale.(3) Slujitorii acreditați de către Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pot asigura asistență spirituală și religioasă în penitenciare, în spitale, în unități militare, în unități de învățământ, în centre de plasament.99. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 103^1-103^5, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VIII^1 Fundația AREA a Cultului Creștin Penticostal - B.D.A.R.  +  Articolul 103^1(1) Fundația AREA a Cultului Creștin Penticostal este parte componentă a Cultului Creștin Penticostal din România și a fost înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Scopul fundației este promovarea viziunii misionare și mobilizarea bisericilor penticostale române în vederea îndeplinirii mandatului biblic al Marii Trimiteri și susținerea misiunii de evanghelizare a României din punct de vedere financiar, spiritual, logistic și legal.  +  Articolul 103^2Activitatea Fundației AREA a Cultului Creștin Penticostal este coordonată de Consiliul director, format din 7 membri, aprobați de Consiliul bisericesc, și condus de un președinte, validat de către Consiliul bisericesc.  +  Articolul 103^3Președintele Fundației AREA a Cultului Creștin Penticostal reprezintă această instituție în raporturile sale cu terții și Consiliul bisericesc.  +  Articolul 103^4Conducerea operativă a Fundației AREA se realizează de către președintele fundației. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiții a activității curente a fundației.  +  Articolul 103^5(1) Fundația AREA prezintă anual spre aprobare Consiliului bisericesc bugetul și execuția bugetară.(2) Fundația AREA se supune controlului anual al Comisiei de cenzori a Cultului Creștin Penticostal.100. Titlul capitolului IX se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IX Publicații și mass-media ale Cultului Creștin Penticostal101. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înființa edituri, studiouri de înregistrare audio sau video, posturi de radio și de televiziune sau orice alte mijloace de promovare a mesajului evanghelic.102. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se susține din contribuția tuturor comunităților regionale, teritoriale sau etnice și din alte activități proprii. El poate primi donații din partea persoanelor fizice și juridice, din țară și din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienței acestora.(2) Înregistrările audio și video făcute în cadrul bisericii sunt proprietatea exclusivă a bisericii locale și nu pot fi folosite în spațiul public decât cu acordul conducerii acesteia.(3) Biserica locală poate transmite audio sau video activitățile care se desfășoară în incinta sa.103. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 109Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unități de învățământ de orice grad, societăți misionare, studiouri radio sau TV, unități sanitare și orice alte unități și instituții de promovare a mesajului evanghelic.104. Articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110(1) În cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pot funcționa comisii sau departamente de lucru, precum și birouri de specialitate, în baza unor regulamente proprii, aprobate de Consiliul bisericesc, care sunt subordonate acestuia.(2) Cultul Creștin Penticostal și părțile lui componente pot deține în proprietate bunuri în străinătate a căror situație se reglementează potrivit prevederilor statutare și regulamentare proprii și legislației statelor pe teritoriul cărora se află respectivele proprietăți.(3) Situația bunurilor bisericești sau similare din străinătate, proprietate a statului român, date în administrare bisericilor penticostale din afara granițelor țării și unităților lor, se va reglementa, la cerere, prin acorduri bilaterale între Cultul Creștin Penticostal, unitatea interesată, și statul român.105. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111Ștampila Cultului Creștin Penticostal este rotundă și trebuie să conțină în centru imaginea unui porumbel în zbor - emblema Cultului Creștin Penticostal; pe circumferința exterioară, sub formă de cerc, se scrie «Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România  +  Articolul IIModificările și completările aduse prin prezentul ordin au fost dezbătute și aprobate în cadrul Adunării generale a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în data de 9-11 octombrie 2019, la Sovata, județul Mureș.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
    Victor Opaschi
    București, 10 iunie 2020.Nr. 127.----