ORDONANȚĂ nr. 69 din 29 august 2002 (**republicată**)privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență***)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004    **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanța Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 285/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003.***) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. Notă
    Reproducem prevederile art. VII alin. (1) din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020:
    „La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător se abrogă”.
     +  Articolul 1(1) Până la data de 31 martie 2014 se va realiza o platformă-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărții electronice de identitate și punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții electronice de rezidență. (la 22-07-2013, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1), se eliberează cărți de identitate simple și cărți de rezidență, identice ca format cu cartea electronică de identitate și cartea electronică de rezidență. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (la 12-12-2012, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 4(1) Autoritățile publice centrale și locale, precum și serviciile descentralizate județene au obligația să asigure echipamentele și programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetățenilor la serviciile electronice ale administrației publice.(2) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 7Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile implicate, și Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., denumită în continuare Imprimeria Națională, sunt responsabile pentru punerea în circulație a documentelor prevăzute la art. 1. (la 12-12-2012, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 8(1) Producerea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență se realizează, centralizat, de către Imprimeria Națională.(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepția cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință, se realizează, centralizat, în Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcției generale de pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.(3) Personalizarea cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință se realizează de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D.(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. și Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare I.G.I., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate simple, a cărții de identitate provizorii, a dovezii de reședință, a cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență.(5) Imprimeria Națională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, în vederea eliberării către solicitanți, în condițiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. și I.G.I. (la 07-08-2020, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 )  +  Articolul 8^1(1) Imprimeria Națională este abilitată să achiziționeze și să pună la dispoziția D.E.P.A.B.D., a I.G.I., a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum și a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele și produsele software necesare pentru punerea în circulație și personalizarea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 8^1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) pot fi trecute în patrimoniul autorităților care le utilizează, prin acordul părților, cu titlu gratuit. (la 12-12-2012, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 8^2Imprimeria Națională asigură comunicațiile și serviciile necesare funcționării neîntrerupte a echipamentelor și produselor software prevăzute la art. 8^1 alin. (1), precum și materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1). (la 07-08-2020, Articolul 8^2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 )  +  Articolul 8^3(1) Condițiile tehnice, precum și aspectele procedurale și legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate și cartea electronică de rezidență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate și cartea electronică de rezidență, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice și a unor mecanisme de acces standardizate ICAO. (la 22-07-2013, Art. 8^3 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 8^4(1) Autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sunt obligate să asigure spațiul, condițiile de electroalimentare, climatizare, birotică, asistența tehnică materială și consumabilele necesare funcționării și întreținerii sistemului informatic și de comunicații necesar desfășurării activității de evidență a persoanelor.(2) Inspectoratele județene de poliție asigură structurilor teritoriale pentru imigrări spațiul, condițiile de electroalimentare, climatizare, birotică, necesare funcționării și întreținerii sistemului informatic și de comunicații necesar desfășurării activității de evidență a titularilor cărților de rezidență.(3) Verificarea asigurării și menținerii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de D.E.P.A.B.D.(4) Atunci când constatările efectuate potrivit alin. (3) evidențiază deficiențe care afectează colectarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condițiile legii, D.E.P.A.B.D. solicită instituțiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficiențe, stabilind termene de remediere. (la 22-07-2013, Alin. (4) al art. 8^4 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (5) Neremedierea deficiențelor constatate sau nerespectarea termenelor stabilite potrivit alin. (4) abilitează D.E.P.A.B.D. să suspende activitatea specifică eliberării actelor de identitate. (la 12-12-2012, Art. 8^4 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 9(1) Stabilirea și actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către Imprimeria Națională, cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Contravaloarea cărții electronice de rezidență este egală cu contravaloarea cărții electronice de identitate, iar contravaloarea cărții de rezidență este egală cu contravaloarea cărții de identitate simple. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului sau prin alte unități bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, prin autoritățile administrației publice locale cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (4) Contravaloarea cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului, prin alte unități bancare cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilități și consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor în procesul culegerii datelor și eliberării cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților provizorii de identitate și dovezilor de reședință, respectiv de I.G.I. și structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, se virează acestora de către Imprimeria Națională, în condiții stabilite prin protocol încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I. (la 07-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se referă exclusiv la utilitățile și consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziție de Imprimeria Națională, inclusiv echipamentele de comunicație, și se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat. (la 22-07-2013, Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care completează pct. 7 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (la 12-12-2012, Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 10(1) În situațiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea cărții electronice de identitate și a cărților de identitate simple se suportă din bugetele unităților administrativ-teritoriale respective. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Costurile aferente producerii și eliberării actelor de identitate, în cazurile de scutiri și exceptări de la plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 , republicată, se suportă de către Imprimeria Națională din veniturile proprii aferente acestei activități. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilește prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D. (la 22-07-2013, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 8 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (la 07-08-2020, sintagma: și a cărții de alegator aferente a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul VII din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetățenilor români sunt aplicabile și solicitanților cărților electronice de rezidență și ai cărților de rezidență aflați în situațiile prevăzute la art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii și eliberării cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență se suportă de către Imprimeria Națională din veniturile proprii aferente acestei activități. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilește prin protocol încheiat în acest sens cu I.G.I. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (la 12-12-2012, Art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 11(1) Punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple se realizează, în mod eșalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate sau a primei cărți de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 235/2013. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Punerea în circulație a cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență se realizează eșalonat, pe măsura asigurării structurilor teritoriale pentru imigrări cu suportul tehnic necesar. În vederea generalizării activității de emitere a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, asigurarea suportului tehnic necesar eliberării acestora se realizează, eșalonat, în termen de până la 6 luni de la data emiterii primei cărți electronice de rezidență, respectiv a primei cărți de rezidență. (la 12-12-2012, Art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) -------