PROCEDURĂ din 29 decembrie 2016de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 3.737 din 29 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017
  Notă
  Conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020, în tot cuprinsul anexei sintagma „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012“ se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare“.
   +  Capitolul I Dispoziții generale1. Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza, în condițiile prevăzute la art. 314 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în Uniunea Europeană, regim denumit în continuare regim non-UE.2. (1) Persoanele impozabile care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în condițiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în statele membre de consum, dacă persoanele impozabile nu sunt stabilite în aceste state membre, regim denumit în continuare regim UE.(2) Regimul UE poate fi utilizat și de către persoanele impozabile care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg România ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ținute să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici.(3) Regimul UE nu se poate utiliza de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care și-au stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune care au locul prestării în România. Îndeplinirea obligațiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii se realizează potrivit regulilor generale aplicabile în materie de TVA, fără utilizarea regimului special.3. Prezenta procedură se aplică pentru îndeplinirea obligațiilor de înregistrare și de declarare a taxei pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile care optează să utilizeze unul dintre regimurile speciale prevăzute la pct. 1 sau 2 și aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în Uniunea Europeană.4. (1) Competența pentru administrarea regimurilor speciale prevăzute la pct. 1 sau 2, utilizate de către persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare, revine Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, denumită în continuare organ fiscal competent, potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), coroborate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare.(2) Organul fiscal competent gestionează activitatea de înregistrare și de declarare cu ajutorul sistemului informatic pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul II Prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal  +  Secţiunea 1 Înregistrarea în vederea utilizării regimului5. La data începerii operațiunilor taxabile, persoana impozabilă care optează pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale de la pct. 1 sau 2, în situația în care România este stat membru de înregistrare, trebuie să depună în format electronic o declarație de începere a activității la organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 314 alin. (3) și art. 315 alin. (3) din Codul fiscal.6. (1) Declarația de începere a activității trebuie să conțină următoarele informații: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poștală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul național de înregistrare fiscală, după caz.(2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. (la 31-07-2020, Alineatul (2) din Punctul 6. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) (3) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România și care și-a stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România care optează pentru utilizarea regimului UE cu stat de înregistrare România, care are sedii fixe și în alte state membre înscrie în declarația de începere a activității și datele de identificare ale tuturor sediilor fixe din alte state membre.7. Modelul declarației de începere a activității este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului, în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile. În plus, cu titlu informativ, în declarație se înscrie și natura serviciilor pe care persoana impozabilă intenționează să le presteze prin utilizarea regimului special. (la 31-07-2020, sintagma: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 8. Declarația se completează și se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală, de către orice persoană impozabilă care intenționează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, în situația în care România este stat membru de înregistrare.9. Semnarea declarației de începere a activității se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.10. Certificatul utilizat pentru semnarea declarației de începere a activității trebuie înregistrat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor în vigoare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și contribuabili.11. (1) Persoana impozabilă este înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:a) nu este deja înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale într-un alt stat membru;b) nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze unul sau ambele regimuri speciale (perioada de carantină definită la secțiunea a 2-a lit. D).(2) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului UE este înregistrată pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România și dacă și-a stabilit sediul activității economice în România sau, dacă nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, are totuși un sediu fix în România.(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabililor, având TVA înscrisă în vectorul fiscal, cu excepția următoarelor categorii:a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declarație 015 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România";c) persoanele impozabile nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" și care au declarat ca stat de rezidență un alt stat membru al Uniunii Europene.12. În situația în care persoana impozabilă nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea regimului prevăzute la pct. 11 alin. (1), aceasta este informată, prin intermediul mesajelor electronice, asupra deciziei de respingere a cererii de începere a activității. Decizia cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept, precum și mențiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.13. Dacă persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/ aprobare a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special și data acestei decizii.14. Persoanei impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care alege România ca stat de înregistrare pentru utilizarea regimului non-UE i se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA (utilizând formatul EUxxxyyyyyz), care se comunică acesteia pe cale electronică.15. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile acestui regim codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 316 din Codul fiscal.16. Informațiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, evidență organizată pentru fiecare regim în parte.17. Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE se menționează în registrul contribuabililor. Calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal. (la 31-07-2020, Punctul 17. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 18. Persoana impozabilă aplică regimul special începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declarației de începere a activității, corect completată.19. Prin excepție de la pct. 18, în cazul în care prima prestare de servicii care poate face obiectul aplicării regimului special este efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declarației de începere a activității, regimul special se aplică începând cu data primei prestări, cu condiția ca persoana impozabilă să notifice organul fiscal cu privire la începerea activităților sale care pot face obiectul regimului special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări. Notificarea se face prin depunerea, în format electronic, a declarației de începere a activității prevăzute la pct. 6.20. Informațiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau regimul non-UE, având România ca stat de înregistrare, se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, conform specificațiilor tehnice transmise de Comisia Europeană și implementate de Centrul Național pentru Informații Financiare. (la 31-07-2020, Punctul 20. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 21. Informațiile furnizate de persoana impozabilă la momentul începerii activității sunt transmise, pe cale electronică, de către organul fiscal celorlalte state membre ale Uniunii Europene, cât mai curând posibil, fără a depăși un termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pe parcursul căreia au fost primite de la persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea regimului special.22. Mesajul electronic comun este cel prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare. (la 31-07-2020, sintagma: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Modificări ulterioare începerii activității supuse regimului specialA. Modificarea datelor de identificare declarate cu ocazia înregistrării23. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal și care utilizează regimul special UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea datelor declarate inițial, prin depunerea declarației de mențiuni, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.24. Ca urmare a depunerii declarației de mențiuni, datele de identificare se modifică în Registrul contribuabililor, se preiau, cu ajutorul aplicației informatice în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, și se transmit celorlalte state membre, potrivit pct. 20-22.25. Persoanele impozabile care utilizează regimul special non-UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea informațiilor declarate inițial, prin depunerea, în format electronic, a unei noi declarații, corect completate, potrivit modelului prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare. (la 31-07-2020, sintagma: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 26. Pentru modificarea datelor declarate inițial, persoana impozabilă notifică organul fiscal până la data de 10 a lunii următoare celei în care a survenit modificarea.B. Renunțarea la utilizarea regimului, la cererea persoanei impozabile (excluderea voluntară)27. (1) Persoana impozabilă care utilizează unul din regimurile speciale trebuie să notifice organul fiscal competent dacă optează să renunțe la utilizarea regimului special, indiferent dacă prestează în continuare servicii care pot fi eligibile pentru aplicarea regimului special.(2) Notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic anterior celui în care persoana impozabilă intenționează să renunțe la utilizarea regimului.(3) Cererea se completează și se transmite prin intermediul portalului electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Încetarea aplicării regimului devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor.(5) Obligațiile privind TVA aferente prestărilor de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune care rezultă după data la care încetarea a devenit efectivă sunt îndeplinite direct către autoritățile fiscale ale fiecărui stat membru de consum.28. (1) În situația în care persoana impozabilă își mută sediul activității economice sau sediul fix într-un alt stat membru și îndeplinește în continuare condițiile pentru aplicarea regimului, trebuie, pentru a continua să utilizeze regimul, să declare ca stat de înregistrare nou noul stat membru în care și-a stabilit sediul activității economice sau noul stat membru în care are un sediu fix.(2) Persoana impozabilă notifică organului fiscal competent intenția de a schimba statul membru de înregistrare.(3) Notificarea se realizează potrivit pct. 27 alin. (2), cel mai târziu până în a zecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc schimbarea sediului.(4) Persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.(5) Schimbarea statului de înregistrare se aplică începând cu data la care persoana impozabilă încetează să aibă sediul activității economice sau un sediu fix în România.29. (1) În situația în care persoana impozabilă care nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană și are ca stat de înregistrare România, intenționează să își aleagă un alt stat de înregistrare poate schimba statul de înregistrare cel mai devreme începând cu 1 ianuarie al celui de-al treilea an calendaristic următor celui în care s-a înregistrat în România pentru utilizarea regimului special.(2) Persoana impozabilă notifică organului fiscal competent intenția de a schimba statul membru de înregistrare, potrivit pct. 27 alin. (2) și (3), și procedează la înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.30. În situația în care persoana impozabilă consideră că nu mai îndeplinește cerințele pentru a utiliza regimul special trebuie să notifice organul fiscal cu privire la renunțarea de a utiliza regimul special. Încetarea utilizării regimului devine efectivă începând cu data de la care persoana nu mai îndeplinește cerințele pentru a utiliza respectivul regim special.31. Persoana impozabilă care se găsește în una dintre situațiile prevăzute la pct. 27-30 este scoasă din Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, cu data la care încetarea aplicării regimului devine efectivă. Informațiile privind istoricul înregistrării în evidență se arhivează electronic.32. Informațiile privind încetarea voluntară de utilizare a regimului special sau schimbarea statului membru de înregistrare, după caz, se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare. (la 31-07-2020, sintagma: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) C. Excluderea de la aplicarea regimului special, din oficiu, de către organul fiscal33. Persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale va fi scoasă din evidență de către organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor art. 314 alin. (6) și art. 315 alin. (5) din Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situații:a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune;b) organul fiscal competent constată că operațiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;c) persoana impozabilă nu mai îndeplinește cerințele pentru a i se permite utilizarea regimului special;d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special.34. (1) În sensul pct. 33 lit. b), în situația în care persoana impozabilă nu a prestat, pentru o perioadă de 8 trimestre calendaristice consecutive, serviciile pentru care s-a înregistrat pentru utilizarea regimului special, se consideră că persoana impozabilă a încetat activitățile impozabile pentru care aplica regimul special.(2) Încetarea activității potrivit alin. (1) nu împiedică persoana impozabilă să utilizeze regimul special dacă desfășoară din nou activități care fac obiectul regimului special.35. În sensul pct. 33 lit. c), se consideră că persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special în situații cum ar fi:a) persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE i se solicită înregistrarea în scopuri de TVA într-un stat membru;b) persoana impozabilă care utilizează regimul UE nu mai are cod de înregistrare în scopuri de TVA valid, potrivit legii.c) persoana impozabilă, care utilizează regimul UE și care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, nu optează ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar. (la 31-07-2020, Punctul 35. din Litera C. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 35^1. (1) Pentru aplicarea prevederilor pct. 35 lit. c), organul fiscal competent identifică, cu ajutorul aplicației informatice, persoanele impozabile care utilizează regimul Mini One Stop Shop și care, în declarațiile speciale de TVA, depuse în România potrivit art. 315 alin. (6) din Codul fiscal, au declarat prestări de servicii a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. Persoanele selectate sunt înscrise în Lista persoanelor impozabile care utilizează regimul special Mini One Stop Shop și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.(2) Selecția se face anual, în perioada 20 aprilie-1 mai, pe baza declarațiilor speciale de TVA depuse pentru anul precedent și pentru trimestrul I al anului în care se face selecția.(3) Organul fiscal competent notifică, prin intermediul mesajelor electronice, persoanele impozabile care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) în legătură cu dreptul acestora de a opta ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.(4) Opțiunea se exercită prin depunerea formularului (085) «Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal», potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la primirea notificării.(5) Persoanele impozabile care, în urma notificării, optează să aplice prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv prestează servicii pentru care locul prestării este la beneficiar, sunt eligibile pentru utilizarea în continuare a regimului special.(6) Persoanele impozabile care, în urma notificării, nu depun formularul (085) în termenul prevăzut la alin. (4) nu mai îndeplinesc condițiile pentru utilizarea regimului special. În această situație, potrivit prevederilor art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, locul prestării de servicii se consideră a fi la prestator, situație în care informațiile privind valoarea și taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor se înscriu în formularul (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată (la 31-07-2020, Litera C. din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 36. În sensul pct. 33 lit. d), se consideră că persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special în sensul art. 314 alin. (6) lit. d) sau art. 315 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal, în cel puțin una dintre următoarele situații:a) persoanei impozabile i s-au trimis notificări pentru depunerea declarației speciale de TVA în ultimele 3 trimestre calendaristice și declarația specială de TVA nu a fost depusă, pentru fiecare din aceste trimestre calendaristice în termen de zece zile de la trimiterea fiecărei notificări;b) persoanei impozabile i s-au trimis notificări pentru efectuarea plății în ultimele 3 trimestre calendaristice și aceasta nu a achitat, pentru fiecare dintre aceste trimestre, suma totală a TVA declarate, în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări, cu excepția cazului în care suma datorată pentru fiecare trimestru este mai mică de 100 euro;c) dacă în urma unei solicitări din partea statului membru de înregistrare sau a statului membru de consum și în termen de o lună de la primirea unei notificări ulterioare din partea statului membru de înregistrare persoana impozabilă nu a pus la dispoziție evidențele sale, pe cale electronică.37. În situația în care persoana impozabilă se află în una dintre situațiile prevăzute la pct. 33, care atrag excluderea de la aplicarea regimului special, organul fiscal transmite acesteia, pe cale electronică, decizia de excludere de la regimul special. Decizia cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept, precum și mențiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.38. Excluderea devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care decizia de excludere se comunică pe cale electronică persoanei impozabile, dată cu care persoana impozabilă este scoasă din Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare. Informațiile privind istoricul înregistrării în evidență se arhivează electronic.39. Informațiile privind excluderea de la aplicarea regimului special se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, potrivit pct. 32.D. Perioada de carantină40. În funcție de motivele renunțării sau excluderii, persoanei impozabile i se interzice să folosească fie regimul special aplicat, fie ambele regimuri, pentru o anumită perioadă de timp, denumită în continuare perioada de carantină.41. Perioada de carantină se instituie numai în următoarele situații:a) dacă persoana impozabilă informează statul membru de înregistrare că nu mai prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică, se aplică o perioadă de carantină de două trimestre calendaristice, începând de la data încetării. Carantina se aplică numai pentru regimul utilizat de persoana impozabilă;b) dacă persoana impozabilă renunță la regim din proprie inițiativă, se aplică o perioadă de carantină de două trimestre calendaristice începând de la data încetării. Carantina se aplică numai pentru regimul utilizat de persoana impozabilă;c) dacă persoana impozabilă încalcă în mod repetat normele referitoare la regimul special, se aplică o perioadă de carantină de 8 trimestre calendaristice începând de la data încetării. Carantina se aplică pentru ambele regimuri.42. Perioada de carantină nu se aplică în următoarele situații:a) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special respectiv;b) dacă se presupune că persoana impozabilă și-a încetat activitățile din cadrul unui regim special deoarece nu a prestat servicii aferente regimului respectiv timp de 8 trimestre calendaristice consecutive;c) dacă persoana impozabilă solicită schimbarea statului de înregistrare pentru utilizarea regimului special.43. Persoanele impozabile aflate în perioada de carantină nu pot utiliza regimul special în niciun stat membru al Uniunii Europene.44. În situația în care persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru instituirea perioadei de carantină, organul fiscal transmite acesteia un mesaj electronic de informare cu privire la această situație.45. Informațiile privind instituirea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic și în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, și se transmit celorlalte state membre.46. La data încetării perioadei de carantină, organul fiscal transmite persoanei impozabile un mesaj electronic de informare cu privire la această situație. Informațiile privind încetarea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic și în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, și se transmit celorlalte state membre.47. Informațiile privind instituirea/încetarea perioadei de carantină se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, potrivit pct. 32.  +  Capitolul III Prevederi privind declararea taxei pe valoarea adăugată aferente serviciilor prestate în cadrul unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal  +  Secţiunea 1 Completarea și transmiterea declarației speciale de TVA48. Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia din regimurile speciale depune la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declarație specială de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii în perioada de raportare, în termen de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale, potrivit art. 314 alin. (7) sau art. 315 alin. (6) din Codul fiscal.49. Modelul declarației speciale de TVA este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare. (la 31-07-2020, sintagma: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 50. Semnarea declarației speciale de TVA se face utilizând certificatul calificat, în condițiile prevăzute la pct. 9 și 10.51. În declarația specială de TVA se declară informații precum:a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE;b) valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile și valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă;c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.52. Sumele din declarațiile speciale de TVA se înscriu cu valoarea exactă, fără a se rotunji în plus sau în minus la cel mai apropiat număr întreg.53. Informațiile prevăzute la pct. 51 lit. b) se completează separat, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată taxa pe valoarea adăugată.54. În situația în care în statul membru de consum a fost modificată cota de TVA aplicabilă în cursul trimestrului de raportare, în declarația specială de TVA se completează separat, pentru același stat de consum, informațiile prevăzute la pct. 51 lit. b) pentru fiecare cotă de TVA aplicabilă în acel trimestru.55. În cazul în care persoana impozabilă care utilizează regimul UE deține unul sau mai multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declarația specială de TVA conține, pe lângă informațiile prevăzute la pct. 51, valoarea totală a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui regim special, calculată pentru fiecare stat membru în care persoana deține un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv și defalcată pe fiecare stat membru de consum.56. În ipoteza în care persoana impozabilă aplică regimul special cu data primei prestări, în condițiile prevăzute la pct. 19, aceasta depune o declarație separată pentru trimestrul calendaristic în care a avut loc prima prestare.57. Persoana impozabilă exclusă/care a solicitat retragerea din unul dintre regimurile speciale și care, în cursul aceluiași trimestru calendaristic, este înregistrată în celălalt regim special depune declarațiile speciale de TVA pentru fiecare regim în parte, în raport cu prestările efectuate și cu perioadele acoperite de regimul respectiv.58. Persoana impozabilă care își schimbă statul membru de înregistrare în cursul unui trimestru calendaristic depune declarațiile speciale de TVA atât la organul fiscal competent din România, cât și în noul stat membru de înregistrare, referitoare la prestările efectuate în perioadele respective în care statele membre au fost stat membru de înregistrare.59. În cazul în care o persoană impozabilă care utilizează un regim special nu prestează servicii în cadrul regimului special în niciun stat membru de consum în cursul unei perioade de declarare, aceasta trebuie să depună o declarație specială de TVA în care să indice că nu au avut loc prestări de servicii în cursul perioadei respective (declarație specială de TVA "zero"). În declarația specială de TVA "zero" se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA/codul de înregistrare special în scopuri de TVA și perioada la care se referă declarația, iar la rubrica "Valoarea totală a TVA care trebuie plătită" se înscrie "0".  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea declarațiilor speciale de TVA60. După completarea și transmiterea de către persoana impozabilă, cu ajutorul aplicației informatice, a unei declarații speciale de TVA, acesteia i se alocă un număr unic de referință format din codul de țară, codul de înregistrare în scopuri de TVA și perioada de declarare.61. Numărul unic de referință este utilizat atât de persoana impozabilă în procesul de plată a sumelor declarate sau pentru rectificarea informațiilor declarate în declarația întocmită eronat, cât și de organul fiscal pentru gestionarea declarațiilor și pentru transmiterea informațiilor către statele membre de consum.62. Informațiile conținute de declarația specială de TVA se transmit de organul fiscal fiecărui stat membru de consum/stat membru în care persoana impozabilă deține sedii fixe menționat în această declarație, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/ 2012, cu modificările ulterioare cât mai curând posibil, fără a depăși un termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pe parcursul căreia au fost primite de la persoana impozabilă. (la 31-07-2020, sintagma: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.039 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020 ) 63. Persoanele impozabile care nu au depus declarația specială de TVA în conformitate cu art. 314 alin. (7) sau cu art. 315 alin. (6) din Codul fiscal sunt notificate, prin mijloace electronice, cu privire la obligația de a depune declarația respectivă. Notificarea se transmite în cea de-a zecea zi de la data la care ar fi trebuit depusă declarația.64. Informațiile cu privire la transmiterea unei notificări pentru nedepunerea declarației speciale de TVA se transmit și celorlalte state membre, prin mijloace electronice.65. În situația în care persoana impozabilă nu depune declarația specială de TVA după primirea notificării, notificările ulterioare și măsurile luate în vederea stabilirii și a colectării TVA intră în responsabilitatea statului membru de consum în cauză.66. Declarația specială de TVA completată după primirea notificării inițiale transmise de statul de înregistrare sau după primirea notificărilor ulterioare transmise de statul/statele de consum se depune în statul de înregistrare, dacă declarația se depune în cel mult 3 ani de la data la care declarația trebuia depusă. În ipoteza în care declarația se depune după această perioadă, declarația este înaintată direct statului/statelor membru/membre de consum pentru care sunt declarate informațiile.  +  Secţiunea a 3-a Rectificarea declarațiilor speciale de TVA67. Modificarea informațiilor înscrise eronat într-o declarație specială se face prin completarea și transmiterea unei declarații rectificative, în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.68. În declarația rectificativă se înscrie, în mod obligatoriu, numărul unic de referință alocat declarației inițiale, care nu se poate modifica. În declarația rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.69. Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.70. Informațiile modificate prin declarațiile rectificative se transmit de către organul fiscal, cu ajutorul sistemului informatic, fiecărui stat membru de consum în cauză/stat membru în care persoana deține sedii fixe.