ORDONANȚĂ nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004  (la 17-06-2004, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. ) Notă
  Art. II și III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 24 iulie 2020, prevăd:
  Articolul II
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (6) coroborat cu art. 15^1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020, ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor va avea ca referință numărul de animale la data de 1 decembrie 2019.
  (2) Ordinele președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prevăzute la alin. (1), la art. 15 alin. (13) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 16 alin. (3) din anexa nr. 2^1 la aceeași ordonanță se emit în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul III
  Contractele pentru efectuarea activităților sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își păstrează valabilitatea și continuă să producă efecte potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii lor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul IDispoziții generale  +  Articolul 1Apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, constituie o problema de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării.  +  Articolul 2Persoanele fizice și persoanele juridice proprietare sau deținătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piață, importa, exporta sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse și subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deșeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenți patogeni de origine animală, produse și materii utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a prevederilor legislației sanitar-veterinare, în vederea asigurării și garantării sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor. (la 17-06-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 3Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar. (la 17-06-2004, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul IIOrganizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare (la 17-06-2004, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 4Serviciile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor se organizează și funcționează ca sistem veterinar unic și sunt structurate astfel:a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;b) activități sanitar-veterinare de liberă practică. (la 12-11-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 5Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepție unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct și autonom, având următoarea structura:a) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumita în continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care coordonează tehnic și administrativ întreagă activitate a serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, organizează și controlează efectuarea activităților publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; (la 12-11-2004, Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) b) institutele veterinare, autorități de referință la nivel național pentru domeniile de competență specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității;c) direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, autorități sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, servicii publice descentralizate care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;d) posturile de inspecție la frontieră și circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, fără personalitate juridică, organizate în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 10-10-2017, Litera d) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 ) (la 10-10-2017, Litera e) din Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 ) (la 17-06-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6(1) Autoritatea se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor servicii care funcționează în structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Unitățile care funcționează în subordinea Autorității sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Autoritatea preia drepturile, obligațiile, competențele, personalul și resursele financiare ale Agenției Naționale Sanitare Veterinare și ale Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor. (la 17-06-2004, Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^1Abrogat. (la 01-01-2015, Art. 6^1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. )  +  Articolul 6^2Autoritatea are drept scop:a) apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor; (la 30-06-2006, Lit. a) a art. 6^2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) b) realizarea siguranței alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator. (la 17-06-2004, Art. 6^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^3Autoritatea are următoarele atribuții principale:a) organizează serviciile sanitar-veterinare de stat și stabilește necesitățile de finanțare ale acestora;b) organizează activitățile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor;c) stabilește atribuțiile și responsabilitățile serviciilor sanitar-veterinare de stat;d) elaborează și promovează, în colaborare cu alte autorități abilitate implicate, cadrul legal în domeniul siguranței și calității alimentelor;e) participă la activitatea de standardizare, gradare și calificare a produselor alimentare;f) organizează activitatea în domeniul siguranței și calității alimentelor, în colaborare cu alte autorități abilitate implicate, conform limitelor de competență legale;g) realizează, în colaborare cu alte autorități abilitate implicate, sistemul de analiză, gestionare și comunicare a riscului în domeniul siguranței și calității alimentelor;h) emite avize științifice și acorda asistență tehnică și științifică privind legislația națională și comunitară în domeniile care au o influență directă sau indirectă asupra siguranței alimentelor și a hranei pentru animale. Furnizează informații independente referitoare la toate problemele din aceste domenii și comunica riscurile;i) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, ținând seama de sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și protecția mediului;j) colectează și analizează datele pentru a permite caracterizarea și monitorizarea riscurilor care au o influență directă sau indirectă asupra siguranței alimentelor și în domeniul hranei pentru animale;k) acorda consultanta științifică și asistență tehnică și științifică privind nutriția umană, ținând seama de prevederile legislației naționale și comunitare, emite avize științifice cu privire la probleme legate de sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, precum și avize științifice privind produsele, altele decât alimentele și hrană pentru animale, în legătură cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanța Guvernului nr. 49/2000privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 214/2002;l) emite avize științifice care servesc drept baza științifică pentru elaborarea și adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul sau de activitate;m) elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.n) identifică necesitățile de cercetare pentru soluționarea unor aspecte tehnice privind domeniile de competență ale serviciilor publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; (la 10-10-2017, Articolul 6^3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 ) o) finanțează, coordonează, monitorizează și controlează activitatea de cercetare-dezvoltare efectuată de către unitățile din subordine, cu respectarea prevederilor legale din domeniul cercetării și al proprietății intelectuale, în scopul creșterii nivelului de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animalelor, a siguranței alimentelor, a sănătății plantelor și a protecției mediului. (la 10-10-2017, Articolul 6^3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 ) (la 17-06-2004, Art. 6^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^4(1) Autoritatea funcționează în cooperare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și cu celelalte autorități naționale ce au competente executive în domeniul siguranței alimentelor.(2) Autoritatea cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentara, cu instituțiile similare comunitare și din statele membre, precum și cu instituțiile similare internaționale.(3) Autoritatea reglementează în mod unitar, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sistemele de asigurări din domeniile sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor. (la 12-11-2004, Alin. (3) al art. 6^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) (la 17-06-2004, Art. 6^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^5(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentara și acționează pe baza de autonomie funcțională și decizionala conform angajamentelor asumate de România.(2) În cadrul Autorității funcționează Secretariatul operațional pentru Codex Alimentarius, condus de președintele Autorității. (la 17-06-2004, Art. 6^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^6(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, și de 3 vicepreședinți, din care minimum 2 medici veterinari, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani. (la 21-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 6^6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 ) (2) În exercitarea atribuțiilor care îi revin președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(3) Președintele este sprijinit în activitatea sa de un consiliu științific și un consiliu consultativ, fără personalitate juridică.(4) Președintele Autorității este ordonator principal de credite.(5) Abrogat. (la 05-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 6^6 , Capitolul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 85 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 02 mai 2019 ) (6) Abrogat. (la 05-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 6^6 , Capitolul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 85 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 02 mai 2019 ) (la 17-06-2004, Art. 6^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^7Secretarul general al Autorității este numit prin decizie a primului-ministru. Atribuțiile sale sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității. (la 17-06-2004, Art. 6^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^8(1) Consiliul științific este format din minimum 7 personalități recunoscute în domeniile de competență ale Autorității.(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului științific se aprobă prin ordin al președintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia. (la 17-06-2004, Art. 6^8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^9(1) Consiliul consultativ este format din reprezentanți ai ministerelor, ai altor autorități ale administrației publice competente în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și reprezentanți ai societății civile.(2) Consiliul consultativ este prezidat de președintele Autorității.(3) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al președintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.(4) Membrii Consiliului științific beneficiază de o indemnizație de participare de maximum 20% din indemnizația brută a președintelui Autorității. (la 17-06-2004, Art. 6^9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 6^10Membrii Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, care funcționează pe lângă Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, beneficiază de o indemnizație de participare la ședințe echivalenta cu 20% din salariul brut al directorului institutului, precum și de rambursarea cheltuielilor de deplasare și cazare. (la 21-05-2005, Art. 6^10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu pct. 3^2. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 24-03-2009, Art. 7 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. )  +  Articolul 7^1(1) Autoritatea își desfășoară activitatea conform principiilor independentei, transparentei, confidențialității, accesului la documente și informații în condițiile legii.(2) Autoritatea prezintă anual Guvernului un raport privind activitatea desfășurată, care include bilanțul rezultatelor. (la 17-06-2004, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 8(1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul Autorității, institutelor veterinare și direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.(2) Medicii veterinari care își desfășoară activitatea în structura altor ministere au atribuții și competente de medic veterinar oficial și pot fi trecuți, cu acordul părților, în structura Autorității. (la 17-06-2004, Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul IIIAtribuții și competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat (la 17-06-2004, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 9Domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare de stat sunt:a) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice în domeniul sanitar-veterinar;b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor și organelor administrației publice în domeniul sanitar-veterinar;c) autorizarea, omologarea și acreditarea în domeniul sanitar-veterinar;d) sistemul informatic sanitar-veterinar național;e) autoevaluarea serviciilor sanitar-veterinare;f) definirea termenilor tehnici utilizați în domeniul sanitar-veterinar, prevăzuți în anexa nr. 1;g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protecție, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale și prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;h) sănătatea publică veterinară;i) identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor; (la 30-06-2006, Lit. i) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) j) stabilirea cerințelor sanitar-veterinare și controlul producerii, mișcării interne, punerii pe piață, comerțului, importului, tranzitului și exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;k) nutriția animalelor, furajele medicamentate și aditivii furajeri;l) stabilirea cerințelor sanitar-veterinare pentru protecția și bunăstarea animalelor și controlul aplicării acestora;m) inspecția și controalele sanitar-veterinare;n) cerințele sanitar-veterinare pentru activitatea de reproducție a animalelor;o) stabilirea cheltuielilor în domeniul sanitar-veterinar;p) elaborarea și punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul sanitar-veterinar;q) stabilirea necesităților de investiții și dotare în domeniul sanitar-veterinar. (la 17-06-2004, Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 10Autoritatea are următoarele atribuții:a) organizează activitățile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor;b) elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, pentru domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare, unice și obligatorii pentru persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2;c) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare;d) stabilește responsabilitățile generale ale medicilor veterinari;e) stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari oficiali;f) stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare publice;g) elaborează, negociază și semnează documente tehnice bilaterale în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor încheiate la nivel departamental, tratate internaționale sau alte documente care cad sub incidența Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în domeniile de competență ale Autorității; (la 10-10-2017, Litera g) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 ) h) împreună cu Ministerul Sănătății răspunde de organizarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor comune omului și animalelor, precum și pentru siguranța alimentelor de origine animală;i) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea privind identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor; (la 30-06-2006, Lit. i) a art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) j) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea posturilor de inspecție la frontieră;k) organizează și asigura funcționarea sistemului informatic sanitar-veterinar național și conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene;l) elaborează regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat și stabilește atribuțiile și responsabilitățile acestora;m) organizează și controlează activitățile sanitar-veterinare publice efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;n) stabilește cerințele sanitar-veterinare;o) elaborează programele naționale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al președintelui Autorității. (la 17-06-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 11Drepturile și competențele Autorității sunt următoarele:a) are acces liber, pentru a-și exercita competențele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum și în alte locuri ce sunt supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;b) solicită prezentarea și verificarea oricăror documente, date și informații relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);c) dispune măsuri de protecție și restricție privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);d) suspenda sau interzice funcționarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1);e) impune măsuri de restricție privind mișcarea și certificarea sanitar-veterinară pentru animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar ce se afla în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);f) limitează sau interzice comerțul, importul, producerea sau punerea pe piață, exportul și tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;g) recoltează probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;h) verifică dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respecta cerințele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;i) inspectează și controlează conformitatea cu cerințele sanitar-veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea și distrugerea produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;k) aplică sancțiuni contravenționale în cazul săvârșirii unor fapte care constituie contravenții la legislația sanitar-veterinară;l) solicită organelor administrației publice centrale și locale aplicarea măsurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor. (la 17-06-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 11^1(1) Programele naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, programe aprobate și finanțate de Comisia Europeană din bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului, se implementează de Autoritate, ca autoritate de implementare. (2) Implementarea programelor este responsabilitatea autorității de implementare. Autoritatea de implementare este responsabilă pentru derularea corespunzătoare, în termenele asumate, a programelor prevăzute la alin. (1). (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^2Prin prezenta ordonanță se stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României, de către Comisia Europeană pe baza programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, în scopul de a evalua evoluția epidemiologică a bolilor și capacitatea de a lua măsuri specifice pentru controlul și eradicarea acestora. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^3În cazul în care apariția sau evoluția uneia dintre bolile animalelor sau zoonozelor aprobate prin legislația Comisiei Europene este susceptibilă să constituie o amenințare pentru starea de sănătate a Uniunii Europene și pentru a proteja Uniunea Europeană de introducerea uneia dintre respectivele boli sau zoonoze, Autoritatea poate include în programele naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor măsuri care urmează să fie puse în aplicare pe teritoriile unor țări învecinate în cooperare cu autoritățile din țările respective. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^4(1) Autoritatea este autorizată să implementeze programele stabilite prin decizii ale Comisiei Europene, în limita plafoanelor anuale aprobate pentru România. Cheltuielile necesare implementării programelor se suportă din bugetul Autorității aprobat anual cu această destinație, respectiv bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii.(2) Autoritatea asigură gestionarea financiară a programelor stabilite prin decizii ale Comisiei Europene, prin conturi deschise la Trezoreria Statului în structura clasificației bugetare și a bugetului aprobat potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Conturile aferente gestionării financiare a programelor stabilite prin decizii ale Comisiei Europene sunt deschise pe numele Autorității, pe naturi de cheltuieli, după cum urmează:a) cofinanțare publică;b) contribuția financiară a Uniunii Europene;c) cheltuieli neeligibile.(4) Sumele în valută, rambursate de Comisia Europeană pentru realizarea programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor asigurate din bugetul de stat, se încasează în conturile deschise la băncile comerciale, pe seama Autorității, și se virează, în condițiile legii, bugetelor din care au fost acordate. (5) Cheltuielile necesare implementării programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor aprobate cu prefinanțare se suportă din bugetul Autorității aprobat anual cu această destinație, respectiv «Bugetul fondurilor externe nerambursabile». Sumele în valută, primite de la Comisia Europeană pentru realizarea programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor, ca prefinanțare, se gestionează prin conturile deschise pe seama Autorității la băncile comerciale. Sumele în valută se licitează, iar echivalentul în lei se transferă ulterior în conturile deschise la Trezoreria Statului, în structura clasificației bugetare și a bugetului aprobat potrivit prevederilor legale în vigoare. (6) Sumele aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, existente în conturile Autorității și ale unităților subordonate, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a deciziilor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(7) Sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, precum și sumele aferente efectuării plăților ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive se suportă din bugetul Autorității aprobat anual cu această destinație. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^5(1) Contribuția financiară a Uniunii Europene, aferentă fondurilor alocate de Uniunea Europeană pentru sănătatea animalelor și pentru siguranța alimentelor, se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene în materie și a deciziilor Comisiei Europene.(2) Sumele transferate de Comisia Europeană din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru sănătatea animalelor și pentru siguranța alimentelor către Autoritate, sub forma prefinanțării, vor fi utilizate pentru susținerea începerii și/sau implementării programelor, în vederea derulării corespunzătoare a acestora. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^6(1) Autoritatea poate supune aprobării Comisiei Europene programe naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, în funcție de situația epidemiologică națională și regională.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programelor naționale anuale și multianuale de supraveghere a bolilor se stabilesc în conformitate cu programele României comunicate și acceptate de principiu de Comisia Europeană. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^7(1) Structurile de specialitate din cadrul Autorității desemnate pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor finanțate din fondurile alocate de Uniunea Europeană au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(2) Autoritatea, respectiv unitățile subordonate acesteia au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF), în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente sau informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), Autoritatea poate primi corecții financiare stabilite de Comisia Europeană în cadrul misiunilor de audit. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^8Autoritatea, prin direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, îndeplinește atribuțiile delegate privind implementarea tehnică a Programului Național de Dezvoltare Rurală și a Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime. (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11^9Prin hotărâre a Guvernului se aprobă cuantumul sumelor acordate pentru susținerea realizării acțiunilor prevăzute în programele cofinanțate și aprobate de către Uniunea Europeană.» (la 21-01-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 12În vederea realizării activităților sanitar-veterinare publice, în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare de stat, Autoritatea colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu asociațiile și patronatele din domeniul agricol și industria farmaceutică, cu reprezentanții societății civile și cu organizațiile internaționale din domeniul sanitar-veterinar. (la 17-06-2004, Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 12^1Atribuțiile Autorității în domeniul siguranței alimentelor sunt stabilite și prin legislația specifică. (la 17-06-2004, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul IVObligațiile medicilor veterinari  +  Articolul 13În exercitarea profesiunii medicii veterinari au următoarele obligații:a) să anunțe de urgență autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor despre orice suspiciune privind apariția unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum și a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunăstarea și protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;b) să ia măsurile de urgență prevăzute de lege, pentru a preveni și a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a afecta sănătatea animalelor și sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;c) să participe, la solicitarea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, sau, după caz, a Autorității, la acțiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România;d) să dispună respectarea perioadelor de așteptare și întrerupere, referitoare la eliminarea sau prezenta de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animală destinate consumului uman;e) să înregistreze și să păstreze, pentru o perioadă stabilită de Autoritate, un registru cu activitatea desfășurată și evidența modului de prescriere, distribuire și utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri și a furajelor medicamentate;f) să păstreze confidențialitatea asupra oricăror fapte, informații sau documente de care iau cunoștință în exercitarea activităților, pentru care există drepturi de autor, protecție de confidențialitate comercială sau dacă utilizarea acestor date este licențiată. (la 17-06-2004, Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 14(1) Medicii veterinari oficiali au următoarele obligații principale:a) dispun aplicarea prevederilor legislației sanitar-veterinare, controlează respectarea acestora și efectuează activitățile sanitar-veterinare publice ce intră în responsabilitatea lor;b) dispun măsurile necesare și supraveghează aplicarea acestora de către persoanele fizice și juridice, pentru apărarea și îmbunătățirea sănătății animalelor, protecția sănătății publice, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;c) dispun fără întârziere măsurile necesare, până la clarificarea oricăror suspiciuni referitoare la apariția unei boli sau a unui element de risc în relație cu sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;d) dispun măsurile necesare pentru precizarea cauzelor îmbolnăvirilor și controlează aplicarea măsurilor specifice în vederea controlului și eradicării bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor;e) participă la evaluarea costurilor de compensare, în cazul tăierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare și procesare a deșeurilor animaliere, de dezinfecție, deratizare și dezinsecție, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animală ori de produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;f) asigura controlul produselor și subproduselor de origine animală destinate consumului uman, precum și al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate în nutriția animalelor și al produselor medicinale veterinare, în toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piață, și al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului și comerțului;g) participă la cursuri de instruire în domeniul sanitar-veterinar.(2) Masurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități ce intră sub incidența competentelor serviciilor sanitar-veterinare.(3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competențele autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute la art. 11.(4) În funcție de strategia națională în domeniul sanitar-veterinar, Autoritatea poate stabili și alte drepturi și obligații ale medicilor veterinari oficiali. (la 17-06-2004, Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 15(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți au obligațiile prevăzute la art. 13, precum și cele ce rezulta din contractele pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare publice, încheiate cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie acorduri-cadru de servicii, pe o durată de 4 ani, respectiv contracte subsecvente în baza acestora pentru fiecare exercițiu bugetar anual, în funcție de bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prestatorii astfel cum sunt definiți la pct. 33 din anexa nr. 1 - medici veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii. (la 24-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) Notă
  Art. IV din LEGEA nr. 236 din 11 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1004 din 13 decembrie 2019, prevede:
  Articolul IV
  (1) Beneficiarii contractelor de concesiune și/sau de prestări servicii încheiate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2) al art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, primesc lunar, pentru fiecare contract, suma de 10.000 lei din bugetul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, până la finalizarea acestora.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București atribuie medicilor veterinari organizați în condițiile legii, pe bază de contract de concesiune cu durata de 5 ani, realizarea activităților prevăzute la alin. (2) al art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.
  (2^1) Pentru efectuarea în exploatațiile comerciale a unor acțiuni de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, proprietarii acestor exploatații încheie contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, în baza cărora sunt împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 08-11-2012, Alin. (2^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 2 al art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (3) Abrogat. (la 12-11-2004, Alin. (3) al art. 15 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) (4) Activitățile de asistență medical-veterinară sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare. (la 17-06-2004, Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. ) (5) Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, acțiunile prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și tarifele aferente acestora, în cazul în care sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciți sau, în cazul acțiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, și de către personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepția programelor cofinanțate și aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca atare. (la 08-11-2012, Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 3 al art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (6) Pentru atribuirea acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), prin ordin al președintelui Autorității sunt stabilite circumscripțiile sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanșată procedura de atribuire, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor și orașelor identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative, astfel încât fiecare circumscripție să cuprindă exploatații nonprofesionale pe o rază de maximum 30 km și un număr minim de animale ce atinge 300 de unități vită mare, denumite în continuare U.V.M., respectiv lista circumscripțiilor sanitar-veterinare, pentru care există contracte de concesiune și/sau de prestări servicii în executare. (la 24-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (7) Prestatorii activităților prevăzute la alin. (2), care asigură un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, primesc lunar, pentru fiecare contract subsecvent, pe perioada de derulare a acestuia, suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorității, pentru transportul probelor, ridicarea produselor și tipizatelor necesare, instruirea și formarea profesională aferentă activităților contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, bunăstarea și condițiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situații de urgență, precum și pentru inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării. (la 24-07-2020, Alineatul (7) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (8) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2), medicii veterinari organizați în condițiile legii pot încheia maximum două acorduri-cadru de servicii la nivel național cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, indiferent de numărul unităților pe care le dețin sau în care sunt asociați și în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară. (la 24-07-2020, Alineatul (8) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (9) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2), direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie acorduri-cadru de servicii cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, cu societățile reglementate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care acționariatul majoritar este deținut de către medicii veterinari pe toată durata de execuție a contractului. (la 24-07-2020, Alineatul (9) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (10) Contravaloarea manoperei, a analizelor și examenelor de laborator aferente, a produselor biologice, a materialelor și a formularelor tipizate, pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale și comerciale a unor acțiuni de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, inclusiv inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării, este suportată din bugetul Autorității. (la 16-12-2019, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 236 din 11 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 ) (11) Proprietarii exploatațiilor comerciale de animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar vor încheia un contract cu un medic veterinar organizat în condițiile legii, în vederea efectuării activităților de asistență medical-veterinară. (la 16-12-2019, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 236 din 11 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 ) (12) Condițiile specifice pentru derularea și încetarea acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), condițiile privind decontarea activităților sanitar-veterinare publice, precum și dispozițiile aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți în relație cu exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 2^1. (la 24-07-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (13) Cadrul organizatoric de desfășurare, la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), precum și modelul documentației aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exercițiu bugetar anual, se aprobă prin ordin al președintelui Autorității. (la 24-07-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (14) Activitățile sanitar-veterinare publice reprezintă servicii de interes general, sumele plătite în executarea contractelor care au ca obiect aceste activități reprezintă sume aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, care constituie activități ce nu au caracter economic. (la 24-07-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (15) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București asigură, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, personalul sanitar-veterinar necesar pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2), în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii. (la 24-07-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (16) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul contractual angajat pe perioadă determinată potrivit prezentei ordonanțe, la finalizarea unei perioade de 36 de luni consecutive, dacă se mențin condițiile care au stat la baza încheierii contractelor individuale de muncă, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie cu acest personal contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. (la 24-07-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 )
   +  Articolul 15^1(1) Acordurile-cadru de servicii se atribuie pentru fiecare circumscripție sanitar-veterinară, stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6).(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în aplicarea prevederilor alin. (1), au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripțiilor sanitar-veterinare:a) fiecare comună sau oraș identificat(ă) în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative, care cuprinde exploatații nonprofesionale, pe o rază de maximum 30 km, și care însumează un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., în exploatațiile nonprofesionale existente pe raza sa teritorială, reprezintă o circumscripție sanitar-veterinară;b) comunele și orașele identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative care nu însumează un număr minim de animale care atinge 300 U.V.M., în exploatațiile nonprofesionale existente pe raza teritorială a fiecărei unități administrativ-teritoriale, vor fi comasate pentru a constitui o circumscripție sanitar-veterinară, astfel încât aceasta să nu depășească o rază de 30 km și să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., la nivelul exploatațiilor nonprofesionale existente.(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripțiilor sanitar-veterinare:a) comunele și orașele prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi comasate, cu prioritate, cu comune și orașe din aceeași categorie, sub condiția proximității pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripția sanitar-veterinară rezultată să nu depășească o rază de 30 km și să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M. la nivelul exploatațiilor nonprofesionale existente;b) comunele și orașele prevăzute la alin. (2) lit. b), pentru care nu se poate aplica criteriul prevăzut la lit. a), vor fi comasate prin alipire la o circumscripție sanitar-veterinară stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), aflată în proximitatea imediată, pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripția sanitar-veterinară rezultată să nu depășească o rază de 30 km, de regulă cea cu numărul cel mai mic de U.V.M., la nivelul exploatațiilor nonprofesionale existente.(4) Pentru stabilirea numărului de U.V.M. existent în exploatațiile nonprofesionale de la nivelul fiecărei circumscripții sanitar-veterinare se va lua ca referință numărul de animale de la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care este organizată procedura de atribuire a acordurilor-cadru de servicii, corelat cu efectivele existente în Baza națională de date în anul precedent.(5) În cazul acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (1), contractele subsecvente se încheie pentru anul în curs sub condiția existenței, la data de 31 decembrie a anului precedent, a unui număr de cel puțin 300 U.V.M.; în situația neîndeplinirii acestei condiții, circumscripția sanitar-veterinară se desființează, iar acordul-cadru de servicii încetează.(6) Autoritatea va modifica și va completa listele prevăzute la art. 15 alin. (6) înainte de inițierea procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2)-(4).(7) Autoritatea contractantă va publica și actualiza permanent pe propriul website lista circumscripțiilor sanitar-veterinare cu privire la care sunt încheiate acordurile-cadru de servicii, respectiv alte contracte în derulare, beneficiarii, inclusiv acționarii și asociații din entitățile semnatare ale contractelor aferente, precum și numele medicului veterinar titular. (la 24-07-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 )
   +  Capitolul VObligațiile și responsabilitățile în domeniul sanitar-veterinar (la 17-06-2004, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 16Persoanele fizice și persoanele juridice prevăzute la art. 2 au următoarele obligații:a) să anunțe direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene sau a municipiului București începerea ori sistarea activităților supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;b) să asigure sprijinul necesar autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților acestora;c) să permită accesul liber, permanent și nerestricționat al autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru efectuarea inspecțiilor, controalelor, verificărilor sau examinărilor în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);d) să ofere autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor asistență necesara în timpul controalelor, inspecțiilor, verificărilor și examinărilor pe care le întreprind pentru realizarea obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților acestora;e) să anunțe fără întârziere autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale și administrația publică locală despre apariția oricărei suspiciuni sau îmbolnăviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii și a altor produse și subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale;f) să anunțe autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale, în termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/ieșirea de animale în/din localități, înstrăinarea și dobândirea de animale, dispariția, moartea, tăierea de animale, precum și orice alte evenimente privind mișcarea animalelor;g) să sprijine autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare de interes public;h) să prezinte animalele pentru efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data și ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;i) să respecte măsurile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;j) să anunțe autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor locală și să solicite certificatul de sănătate animală și de transport ori alte documente necesare în vederea mișcării sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;k) să trimită autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor și certificatelor ce însoțesc animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;l) să respecte interdicțiile și restricțiile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor privind activitățile prevăzute la art. 2;m) să pună pe piață, să importe, să exporte și să comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse provenite de la animale, pentru care, dacă au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de așteptare sau de întrerupere;n) să respecte măsurile de interdicție și restricție pentru produse medicinale veterinare și pentru produse și materii utilizate în nutriția animalelor, pentru unele substanțe interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite în relație cu produsele de origine animală;o) să pună la dispoziție autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele de origine animală, produsele medicinale veterinare, deșeurile, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenții patogeni de origine animală, produsele și materiile utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor, în vederea examinării și testării acestora, pentru depistarea unor substanțe interzise sau neautorizate a fi utilizate în scopuri sanitar-veterinare;p) să respecte măsurile de interzicere sau restricționare privind punerea pe piață, importul, exportul, tranzitul și comerțul cu produse și subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutriția animalelor, precum și dispozițiile autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de distrugere a produselor și subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutriția animalelor, ce pot constitui un risc potențial pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;q) să aplice normele sanitar-veterinare privind cerințele de zooigienă, de adăpostire, îngrijire, de reproducție și utilizare rațională a animalelor, precum și măsurile suplimentare stabilite de autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în aceste domenii;r) să aplice măsurile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum și pentru controlul și eradicarea sau prevenirea difuzării acestora în teritoriu;s) să întrețină în buna stare de funcționare și igiena, cu respectarea stricta a regulilor sanitar-veterinare, obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;s) să păstreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, certificatele și documentele ce atesta sau certifica starea de sănătate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animală sau a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;t) să respecte măsurile de suspendare sau retragere de pe piață a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, și să pună la dispoziție acesteia documentele și produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator;t) să se conformeze cerințelor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al președintelui Autorității. (la 17-06-2004, Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 17Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să colaboreze și să sprijine medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în exercitarea competentelor specifice domeniului sanitar-veterinar. (la 17-06-2004, Art. 17 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul VIAutorizarea, omologarea și acreditarea în domeniul sanitar-veterinar (la 17-06-2004, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 18(1) Funcționarea exploatațiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervațiilor naționale și grădinilor zoologice, pășunilor și taberelor de vara, aglomerărilor temporare de animale, stațiilor de incubație a ouălor, precum și a unităților care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piață, importa, exporta sau comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deșeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenți patogeni de origine animală, produse și materii utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor este permisă numai dacă sunt autorizate de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ori, după caz, de către Autoritate și au asigurate supravegherea și controlul sanitar-veterinar, în condițiile legii.(2) Autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor autorizează unitățile prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.(3) Autoritatea autorizează, în condițiile legii, unitățile prevăzute la alin. (1) care efectuează activități de export.(4) Autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor participă în comisiile de omologare și acreditare pentru domeniul sanitar-veterinar, în condițiile legii.(5) Pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și se actualizează anual, în funcție de rata inflației din anul precedent, prin ordin al președintelui Autorității. (la 01-01-2015, Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. ) (6) Autoritatea va elabora norme privind cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele supuse autorizării sanitar-veterinare, care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.---------------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. (la 17-06-2004, Art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 19(1) Funcționarea unităților de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al președintelui Autorității, este permisă numai dacă sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și sunt supuse controlului oficial, în condițiile legislației sanitar-veterinare în vigoare.(2) Funcționarea unităților de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al președintelui Autorității, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. (la 03-12-2009, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009, care modifică articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009. ) (3) Controlul oficial prevăzut la alin. (1) și (2), activitățile desfășurate în laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și alte activități desfășurate în condițiile art. 48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în condițiile legii, cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.(4) Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioadă maximă prevăzută de legislația în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părților, atât timp cât există condițiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în condițiile legii.(5) Plata personalului prevăzut la alin. (3) se asigură din veniturile proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, obținute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv își desfășoară activitatea, și/sau de la bugetul de stat. (la 03-12-2009, Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009, care modifică articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009. ) (la 24-06-2009, Art. 19 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009. )  +  Capitolul VIICerințe sanitar-veterinare și controale de sănătate pentru animale vii și material germinativ de origine animală (la 17-06-2004, Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 20(1) În vederea mișcării animalelor și a aplicării conceptului de zonare și regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București definește sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) și a zonelor ori regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare. (la 08-11-2012, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 4 al art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (2) Institutul veterinar de profil întocmește și monitorizează situația actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum și a zonelor și regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificării sanitar-veterinare, prevăzut la alin. (1). (la 17-06-2004, Art. 20 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 21(1) Mișcarea internă, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu animale vii și material germinativ de origine animală sunt supuse certificării sanitar-veterinare.(2) Animalele vii și materialul germinativ de origine animală, pentru a fi puse pe piață, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comerțului, trebuie să fie însoțite de certificat sanitar-veterinar și, după caz, de alte documente pentru atestarea îndeplinirii cerințelor sanitar-veterinare și de conformitate.(3) Cerințele sanitar-veterinare, condițiile, modalitățile și competențele de certificare sanitar-veterinară sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității.(4) Autoritatea poate modifica și completa cerințele, condițiile, modalitățile și competențele de certificare, în funcție de strategia serviciilor sanitar-veterinare. (la 17-06-2004, Art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 22(1) Autoritatea pune în aplicare la nivel național un sistem de identificare și înregistrare a animalelor, cu excepția ecvinelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor și a materialului germinativ de origine animală, în corelație directă cu sistemul de etichetare și marcare utilizat pentru produsele și subprodusele obținute de la acestea.(2) Cu excepția ecvinelor, Autoritatea este coordonatorul activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și proprietarul sistemului informatic pentru identificarea și înregistrarea acestora. (la 30-06-2006, Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. )  +  Articolul 23(1) Comerțul, importul, mișcarea internă, tranzitul și exportul de animale vii și material germinativ de origine animală se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute în normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al președintelui Autorității.(2) Autoritatea stabilește țările terțe autorizate și unitățile pentru export în România de animale vii și material germinativ de origine animală. (la 17-06-2004, Art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 24(1) Materialul germinativ de origine animală trebuie să fie produs în unități specializate, autorizate de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.(2) Unitățile specializate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înscrise în lista oficiala elaborata de Autoritate și sunt supuse inspecției și controalelor sanitar-veterinare, în vederea conformității cu cerințele sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară.(3) Prelevarea, prelucrarea și depozitarea materialului germinativ de origine animală se efectuează de echipe specializate, autorizate de Autoritate. (la 17-06-2004, Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul VIIIMasuri de protecție și de control al bolilor transmisibile ale animalelor  +  Articolul 25(1) În cadrul comerțului, tranzitului sau importului de animale vii și material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, Autoritatea poate dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protecție împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor.(1^1) La nivelul Autorității se constituie și funcționează, sub conducerea președintelui acesteia, Comitetul pentru situații de urgență. (la 13-01-2008, Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (1^2) Comitetul pentru situații de urgență prevăzut la alin. (1^1) se constituie prin ordin al președintelui Autorității și are în componență persoane cu putere de decizie, experți și specialiști din aparatul propriu și din unele instituții și unități aflate în subordinea Autorității, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. (la 13-01-2008, Alin. (1^2) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (2) Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare pentru anunțarea, declararea, notificarea internă și internațională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire.(3) Sunt exceptate de la obligația anunțării și notificării cazurile de îmbolnăvire provocate în scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări științifice ori testări ale unor produse medicinale veterinare. (la 17-06-2004, Art. 25 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 26(1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizata prin efectuarea acțiunilor de supraveghere sanitar-veterinară activa și pasivă, în vederea cunoașterii incidentei și prevalentei acestora.(2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin mișcarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, Autoritatea elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(3) Autoritatea stabilește și actualizează lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declarării și notificării oficiale, precum și a celor supuse carantinei de necesitate, diferențiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate, particularitățile modului și ale căilor de transmitere a acesteia, precum și cu implicațiile economico-sociale.(4) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea publică și economia națională, în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență se constituie, prin hotărâre a Guvernului, Centrul Național de Combatere a Bolilor, sub conducerea nemijlocită a ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și sub coordonarea primului-ministru. (la 13-01-2008, Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (4^1) Centrul Național de Combatere a Bolilor este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experți și specialiști desemnați de ministerele cu atribuții complexe în gestionarea situațiilor de urgență. (la 13-01-2008, Alin. (4^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (4^2) Structura Centrului Național de Combatere a Bolilor este următoarea:a) Unitatea centrală de decizii, condusă de ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, alcătuită din membrii Comitetului Național pentru Situații de Urgență;b) Unitatea operațională centrală, condusă de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;c) Unitatea centrală de sprijin, constituită din experți și specialiști din cadrul administrației publice centrale, din cadrul organelor de specialitate ale acesteia și din cadrul unor instituții și unități aflate în subordinea acestora, precum și din reprezentanți ai patronatelor interesate de eradicarea epizootiilor, care ajută Unitatea operațională centrală în luarea măsurilor care se impun pentru combaterea bolilor. (la 13-01-2008, Alin. (4^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (4^3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului Național de Combatere a Bolilor și ale structurilor din componența acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. (la 13-01-2008, Alin. (4^3) al art. 26 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (4^4) Finanțarea acțiunilor care se dispun de către Centrul Național de Combatere a Bolilor se asigură de la bugetul de stat, în condiții stabilite prin hotărâre a Guvernului. (la 13-01-2008, Alin. (4^4) al art. 26 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (5) Pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor, la nivelul prefecturilor se constituie, sub conducerea prefecților, centre locale de combatere a bolilor, respectiv Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului București. (la 13-01-2008, Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (5^1) Structura centrului local de combatere a bolilor este următoarea:a) unitatea locală de decizie, condusă de prefect și alcătuită din membrii comitetului județean pentru situații de urgență;b) unitatea operațională locală, condusă de directorul executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;c) unitatea locală de sprijin, condusă de primar și din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții de pe teritoriul respectiv, precum și medicul zonal. (la 13-01-2008, Alin. (5^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (5^2) Organizarea, atribuțiile și funcționarea centrelor locale de combatere a bolilor, respectiv al municipiului București, precum și ale structurilor din componența acestora se stabilesc prin ordin al prefectului. (la 13-01-2008, Alin. (5^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (5^3) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Unității operaționale centrale și a unității operaționale locale se emit decizii și instrucțiuni. (la 13-01-2008, Alin. (5^3) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiri:a) proprietarilor, crescători de animale, pentru animalele tăiate sau ucise în cadrul acțiunilor naționale aprobate prin acte normative;b) persoanelor fizice sau juridice ale căror animale, diagnosticate pozitiv, au fost predate pentru sacrificare către unitățile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naționale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, conform legislației în vigoare; (la 20-10-2008, Litera b) a alin. (6) al art. 6 a fost modificată de art. I din LEGEA nr. 180 din 13 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 octombrie 2008. ) c) proprietarilor, crescători de animale, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv pentru împiedicarea transmiterii bolilor la om. (la 13-01-2008, Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (6^1) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc bolile, efectele directe și indirecte, precum și efectele colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea acestora, condițiile, precum și modalitățile de acordare a despăgubirilor. (la 13-01-2008, Alin. (6^1) al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. ) (7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității, în condiții care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autorității, precum și în anexele la acestea. (la 24-03-2009, Alin. (7) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. ) (8) Sursele financiare necesare altor măsuri ce se impun pentru prevenirea și combaterea epizootiilor și apărarea sănătății animalelor, în cazul acțiunilor de importanță deosebită, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Autorității.(9) Autoritatea va elabora și va pune în aplicare strategii naționale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii și criterii similare cu cele utilizate de statele membre.(10) Autoritatea elaborează și pune în aplicare planuri naționale de necesitate și alertă pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor.(11) Lista bolilor pentru care se elaborează programe naționale de necesitate și alertă se stabilește de Autoritate. (la 17-06-2004, Art. 26 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 27(1) Autoritatea elaborează, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul României, programe naționale de eradicare și controlează aplicarea corecta și în termenele stabilite a acestora.(2) Autoritatea întocmește documentația necesara pentru obținerea statusului de țară sau zona libera ori oficial libera de aceste boli și dispune aplicarea măsurilor pentru menținerea acestui status.(3) Autoritatea realizează zonarea și regionalizarea teritoriului României în funcție de bolile prevăzute la alin. (1). (la 17-06-2004, Art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 28Consiliile locale sau județene, respectiv al municipiului București, asigura strângerea și distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitățile de ecarisaj, organizează acțiuni de strângere a câinilor fără stăpân și asigura aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internaționale și amenajează și întrețin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare. (la 17-06-2004, Art. 28 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul IXCerințe sanitar-veterinare privind produsele și subprodusele de origine animală destinate consumului uman (la 17-06-2004, Titlul Cap IX a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 29(1) Comerțul, importul, producerea, punerea pe piață, tranzitul și exportul de produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui acesteia.(2) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, tipurile de produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piață și care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului. (la 17-06-2004, Art. 29 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 30Produsele și subprodusele de origine animală destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piață, importate sau exportate numai dacă au fost supuse inspecțiilor și controalelor sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și dacă au fost obținute de la animale care:a) nu au făcut obiectul unor restricții din motive sanitar-veterinare; saub) au făcut obiectul unor restricții din motive sanitar-veterinare, dar care:– au fost marcate cu o marca speciala în acest sens;– au fost tratate sau procesate printr-o metoda adecvată pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal. (la 17-06-2004, Art. 30 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 31(1) Mișcarea internă, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitar-veterinare.(2) Cerințele sanitar-veterinare, condițiile și modalitățile realizării certificării sanitar-veterinare, precum și stabilirea competentelor de certificare pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Autoritate prin ordin al președintelui. (la 17-06-2004, Art. 31 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul XCerințe sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind subprodusele de origine animală și nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deșeuri animale și agenți patogeni de origine animală (la 21-05-2005, Titlul Cap. X a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 32Comerțul, importul, exportul, tranzitul și orice mișcare internă ale subproduselor de origine animală și nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, ale altor deșeuri animale, ale agenților patogeni de origine animală, precum și ale produselor prelucrate obținute din procesarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se realizează cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui. (la 12-11-2004, Art. 32 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 33Schimbul de agenți patogeni și de material patologic de origine animală se realizează numai între unități de învățământ superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unități și instituții de cercetare, unități ce produc preparate imunologice, kituri și reagenți de diagnostic, ce sunt autorizate de Autoritate pentru a desfășura astfel de activități, în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui. (la 17-06-2004, Art. 33 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 34(1) Subprodusele de origine animală și nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman sau alte deșeuri animale, precum și produsele prelucrate obținute din procesarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pot fi colectate, depozitate, transportate, procesate, fabricate, incinerate, coincinerate sau supuse oricărui alt proces de neutralizare a acestora, cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) sunt supuse inspecției și controalelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în baza cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor specifice, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale și oameni, precum și pentru prevenirea contaminării mediului. (la 12-11-2004, Art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 35Abrogat. (la 17-06-2004, Art. 35 a fost abrogată de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul XICerințe sanitar-veterinare comune pentru protecția sănătății publice (la 17-06-2004, Titlul Cap. XI a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 36Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, comercializarea, deținerea și utilizarea substanțelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substanțe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană. (la 17-06-2004, Art. 36 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 37(1) Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al președintelui, pentru supravegherea și monitorizarea unor substanțe și a reziduurilor la animale vii, produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman.(2) Autoritatea elaborează și pune în aplicare, prin institutul veterinar de profil, Programul național de supraveghere și monitorizare a unor substanțe și a reziduurilor la animale vii, produse și subproduse de origine animală și controlează respectarea cerințelor sanitar-veterinare specifice.(3) Autoritatea transmite organismelor internaționale informațiile și datele din domeniul sanitar-veterinar, conform obligațiilor asumate. (la 17-06-2004, Art. 37 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 38(1) Autoritatea stabilește și pune în aplicare, prin autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cerințele sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea și controlul zoonozelor.(2) Autoritatea are responsabilitatea supravegherii, prevenirii și controlului zoonozelor în relație cu sănătatea animalelor și a produselor și subproduselor de origine animală supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar. (la 17-06-2004, Art. 38 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 39(1) Autoritatea stabilește și pune în aplicare, prin autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerțul, tranzitul și exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri și hrană concentrată pentru animale de companie.(2) Autoritatea elaborează și actualizează lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrană concentrată pentru animale de companie, a aditivilor furajeri și lista unităților și întreprinderilor autorizate să producă furaje medicamentate, aditivi furajeri și hrană concentrată pentru animale de companie. (la 17-06-2004, Art. 39 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul XIICerințe sanitar-veterinare privind inspecțiile și controalele sanitar-veterinare (la 17-06-2004, Titlul Cap. XII a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 40(1) Importul, exportul și tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar se efectuează numai prin posturile de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei României.(2) Autoritatea elaborează cerințele sanitar-veterinare pentru organizarea și funcționarea posturilor de inspecție la frontieră, precum și procedurile de efectuare a acestor inspecții și controale, aprobate prin ordin al președintelui.(3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au obligația să ia măsuri pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității sanitar-veterinare, precum și a bazei materiale și a forței de muncă necesare pentru efectuarea dezinfecției, dezinsecției și deratizării în aceste locuri, ca și pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deșeuri sau subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.(4) Activitatea de dezinfecție a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurată de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, conform normelor sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui.(5) Dacă la punctele de inspecție și controale sanitar-veterinare de frontieră se depistează boli transmisibile ale animalelor sau există suspiciunea acestora ori un risc de altă natură ce poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor, întregul lot de animale se va returna către țara de origine, iar dacă aceasta măsură nu este posibilă, Autoritatea poate dispune tăierea imediată și valorificarea în condiții speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum și distrugerea obiectelor și materialelor aferente.(6) În situațiile prevăzute la alin. (5) Autoritatea trebuie să notifice măsurile dispuse autorității sanitar-veterinare centrale a țării exportatoare.(7) Când prin convențiile sau acordurile sanitar-veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit astfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora. (la 17-06-2004, Art. 40 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 41(1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, care provin din statele membre sau din țări terțe, fac obiectul inspecției și controalelor sanitar-veterinare la frontieră, efectuate de autoritățile sanitar-veterinare în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui.(2) Animalele provenite din import se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate și special amenajate, autorizate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii cerințelor sanitar-veterinare specifice. (la 17-06-2004, Art. 41 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 42(1) Autoritatea stabilește și pune în aplicare, prin autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cerințele sanitar-veterinare privind inspecția și controalele sanitar-veterinare ce trebuie să se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și controlează conformitatea cu aceste cerințe.(2) Responsabilitatea respectării condițiilor de igiena privind producerea, transportul, punerea pe piață și comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar aparține unităților prevăzute la art. 18 alin. (1).(3) Autoritatea controlează respectarea condițiilor de igiena prevăzute la alin. (2).(4) Autoritatea elaborează și pune în aplicare programul național de inspecție și controale sanitar-veterinare, stabilind responsabilitățile Autorității și ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București. (la 17-06-2004, Art. 42 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 43În vederea importului din țări terțe al produselor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmirii listelor oficiale cu țările, unitățile sau întreprinderile autorizate pentru export în România, reprezentanți ai Autorității pot efectua evaluări sanitar-veterinare în țările și la obiectivele menționate privind respectarea cerințelor sanitar-veterinare și conformitatea acestor obiective cu prevederile legislației sanitar-veterinare românești ce reglementează importul din țări terțe. (la 17-06-2004, Art. 43 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul XIIICerințe sanitar-veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor (la 17-06-2004, Titlul Cap. XIII a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 44(1) Proprietarii, deținătorii sau îngrijitorii de animale au obligația să respecte și să aplice prevederile legislației sanitar-veterinare sau alte prevederi privind adăpostirea și îngrijirea animalelor din exploatații, grădini, parcuri și rezervații zoologice ori din aglomerările temporare de animale sau pe perioadă pășunatului, în scopul respectării cerințelor fiziologice și de comportament ale acestora, potrivit legislației în domeniul protecției și bunăstării animalelor.(2) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, cerințele sanitar-veterinare pentru protecția animalelor de ferma, a animalelor în timpul transportului, în timpul tăierii sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, grădinile, rezervațiile zoologice, a animalelor sălbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competiție, a animalelor din aglomerări temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de dispariție și controlează conformitatea cu aceste cerințe.(3) Autoritatea, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale pentru protecția animalelor, va lua măsurile necesare pentru respectarea cerințelor sanitar-veterinare prevăzute la alin. (2). (la 17-06-2004, Art. 44 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 45(1) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii și produse utilizate în furajarea și nutriția animalelor.(2) Autoritatea stabilește lista diferitelor categorii de furaje și materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate și a altor materii și produse utilizate în furajarea sau nutriția animalelor în România. (la 17-06-2004, Art. 45 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 46(1) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu produse medicinale veterinare.(2) Autoritatea elaborează și actualizează, prin ordin al președintelui, lista unităților care fabrica produse medicinale veterinare, precum și lista fabricanților și distribuitorilor autorizați să aibă în posesie substanțe active cu proprietăți anabolice, antiinfecțioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare.(3) Autoritatea stabilește și actualizează, prin ordin al președintelui, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de așteptare și întrerupere, precum și a interdicțiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse.(4) Autoritatea elaborează și pune în aplicare un program de farmacovigilență. (la 17-06-2004, Art. 46 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 47Împreună cu autoritatea națională responsabilă pentru activitățile de ameliorare și selecție a animalelor și cu organizațiile și asociațiile crescătorilor de animale, Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare privind animalele și activitatea de reproducție. (la 17-06-2004, Art. 47 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul XIVFinanțarea și cheltuielile serviciilor și activităților sanitar-veterinare de stat (la 17-06-2004, Titlul Cap. XIV a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 48(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat. (la 01-01-2015, Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 3 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. ) (1^1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității. (la 01-01-2015, Alin. (1^1) al art. 48 a fost introdus de pct. 4 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. ) (2) Autoritatea asigura finanțarea cheltuielilor pe baza de programe ce se aprobă ca anexe la bugetul acesteia, pentru:a) efectuarea unor acțiuni cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor; (la 08-11-2012, Lit. a) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 5 al art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) b) acțiunile cuprinse în programele naționale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor;c) instituirea, organizarea și funcționarea sistemelor informatice sanitar-veterinare naționale;d) abrogată; (la 30-03-2010, Lit. d) a alin. (2) al art. 48 a fost abrogată de pct. 6 al art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) e) abrogată; (la 30-03-2010, Lit. e) a alin. (2) al art. 48 a fost abrogată de pct. 6 al art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) f) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali și a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți;g) acțiunile prevăzute în alte programe naționale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare.(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. f) se realizează pe baza de contract încheiat, în condițiile legii, cu instituțiile de învățământ sau cu alte instituții abilitate.(4) Veniturile realizate din exercitarea activității de inspecție și control sanitar-veterinar se virează lunar de către unitățile prevăzute la art. 19 alin. (1) în contul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București și constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finanțării cheltuielilor curente și de capital, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct.(5) Veniturile proprii pentru instituțiile prevăzute la art. 5 lit. b) și c) se constituie din exercitarea activității de inspecție și control sanitar-veterinar, din tarife pentru activități sanitar-veterinare și de laborator, din consultanta și din alte prestații specifice: acțiuni de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, examene și lucrări de laborator, precum și din alte activități din domeniul sanitar-veterinar.(6) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) și (5) sunt destinate finanțării cheltuielilor curente și de capital și se înregistrează în contabilitate în mod distinct. Aceste venituri vor fi folosite și pentru a angaja personal de specialitate și auxiliar.(7) Cuantumul tarifelor pentru venituri proprii se aprobă prin ordin al președintelui Autorității și se actualizează anual, în funcție de rata inflației din anul precedent. (la 12-11-2004, Alin. (7) al art. 48 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) (8) Abrogat. (la 01-01-2015, Alin. (8) al art. 48 a fost abrogată de pct. 5 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. ) (9) Abrogat.----------Alin. (9) al art. 48 a fost abrogată de pct. 5 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. (la 17-06-2004, Art. 48 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 49(1) Activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră se face de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, prin posturile de inspecție la frontieră; veniturile proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene se constituie și din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, au obligația să le achite.(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Autorității. (la 10-10-2017, Articolul 49 din Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 50(1) Cheltuielile implicate de executarea măsurilor dispuse de Autoritate la posturile de inspecție la frontieră, prevăzute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, după caz, de persoana responsabilă, conform convenției încheiate.(2) Sistemul informatic sanitar-veterinar național cuprinde: sistemul informatic Intranet, sistemul informatic pentru înregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alertă, sistemul informatic pentru monitorizarea mișcării animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului și tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea sanitar-veterinară a bolilor transmisibile ale animalelor, precum și alte sisteme informatice necesare realizării atribuțiilor serviciilor sanitar-veterinare de stat în limitele de competență ale acestora.(3) Autoritatea este proprietarul bazelor de date ale sistemului informatic prevăzut la alin. (2), condițiile de folosire a acestora fiind aprobate prin ordin al președintelui Autorității. (la 12-11-2004, Alin. (3) al art. 50 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) (la 17-06-2004, Art. 50 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 50^1Autoritatea poate contracta servicii de consultanta în domeniul tehnologiei informației și comunicării, relațiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare și informare referitoare la activitatea specifică. (la 17-06-2004, Art. 50^1 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Capitolul XVDispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 51(1) Faptele care constituie contravenții la normele sanitar-veterinare, precum și persoanele care pot să constate contravenții și să aplice sancțiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Sancțiunile contravenționale se aplică și persoanelor juridice.(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.(4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul Autorității și al unităților din subordinea sa, cu excepția personalului auxiliar, are calitatea de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 21-01-2018, Articolul 51 din Capitolul XV a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 ) (la 17-06-2004, Art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 51^1(1) În cadrul școlilor de studii postuniversitare din facultățile evaluate și aprobate de Comisia Europeană se înființează centre de formare continuă și instruire veterinară, cu personalitate juridică, în coordonarea Autorității.(2) Atestarea privind absolvirea și promovarea cursurilor din cadrul centrelor de formare continuă și instruire sanitar-veterinară se face prin eliberarea unei diplome de absolvire emise în comun de Autoritate și facultățile evaluate și aprobate de Comisia Europeană.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de formare continuă și instruire sanitar-veterinară se stabilește prin ordin al președintelui Autorității, cu avizul Ministerului Educației Naționale. (la 17-06-2004, Art. 51^1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 51^2(1) Se înființează Comitetul Național Codex Alimentarius, fără personalitate juridică, în coordonarea președintelui Autorității.(2) Componența și atribuțiile Comitetului Național Codex Alimentarius se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității. (la 17-06-2004, Art. 51^2 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 52Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanțe Autoritatea elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, norma sanitar-veterinară privind definirea termenilor utilizați în domeniul sanitar-veterinar. (la 17-06-2004, Art. 52 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 53Abrogat. (la 17-06-2004, Art. 53 a fost abrogată de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 17-06-2004, Art. 54 a fost abrogată de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 55Ordonanța Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, se modifică după cum urmează:1. Litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:d) administrator - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.»2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecție la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală și al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie să corespundă condițiilor generale și speciale stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin ordin al președintelui acesteia.3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(1) Închiderea temporara sau permanenta a PIF sau a unui centru de inspecție din structura acestuia, precum și reactualizarea listei punctelor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultura, alimentație, de domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, silvicultura, protecția mediului și transport.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultura, alimentație, de domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, silvicultura, protecția mediului și transport.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează și funcționează în cadrul PIF, în structura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Atribuțiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Coordonarea și controlul activității tehnice și administrative a PIF, competențele și responsabilitățile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(3) După realizarea dezbaterilor menționate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe, privind strategia pe termen lung, care se vor aprobă prin hotărâre a Guvernului și vor cuprinde răspunderile și termenele, încadrate în strategia națională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea și asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes național.9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este responsabilă pentru finanțarea proiectării și construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Imobilele necesare constituirii și funcționării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998. privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, și vor fi date în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.» (la 17-06-2004, Art. 55 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 56(1) Structura organizatorica, funcționarea și numărul de posturi din cadrul Autorității, precum și numărul total de posturi pentru unitățile din subordine se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 12-11-2004, Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) (1^1) Președintele Autorității aprobă prin ordin structura organizatorica, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare pentru institutele veterinare și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 12-11-2004, Alin. (1^1) al art. 56 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) (2) Numărul de posturi ale Autorității se asigură prin preluarea unui număr de 14 posturi finanțate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 14 posturi finanțate de la bugetul de stat de la Ministerul Sănătății și 35 de posturi finanțate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și a posturilor finanțate din venituri proprii și din fondurile publice aferente unităților subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Autoritate.(3) Personalul din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București este format atât din funcționari publici, cât și din personal contractual.(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice. (la 01-01-2015, Alin. (4) al art. 56 a fost modificat de pct. 8 al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. ) (5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atât din funcționari publici, cât și din personal contractual. Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitățile bugetare.(6) Încadrarea în noua structura organizatorica a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunoștințelor profesionale, în limita posturilor disponibile. (la 17-06-2004, Art. 56 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 57(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2004 și în anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-primire încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finanțarea acțiunilor și a activităților Autorității și a unităților prevăzute în anexa nr. 2 se asigură de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se asigură sursele financiare pentru activitățile prevăzute în:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004;c) Ordonanța Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003. (la 17-06-2004, Art. 57 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 57^1Proiectele în derulare prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cofinanțate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la finalizarea lor. (la 21-05-2005, Art. 57^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 58Abrogat. (la 21-05-2005, Art. 58 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu pct. 13^1. )  +  Articolul 59Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:1. Abrogat. (la 23-12-2003, La pct. 1 al art. 59, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005. ) 2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:«(3) Achiziționarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor se face de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin licitație publică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.» (la 17-06-2004, Art. 59 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 60Toate referirile la «Agenția Națională Sanitară Veterinară» și la «Agenția Română pentru Siguranța Alimentelor» din legislația în vigoare se considera ca fiind făcute la «Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor». (la 17-06-2004, Art. 60 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 61Anexele nr. 1, 2 și 2^1 fac parte integrantă din prezenta ordonanță. (la 24-07-2020, Articolul 61 din Capitolul XV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 )  +  Articolul 62Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 2 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 ianuarie 2004.Nr. 42.  +  Anexa nr. 1
  Definirea termenilor
  1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primministrului; (la 15-07-2018, Punctul 1. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 12 iulie 2018 ) 2. activitate sanitar-veterinară - activitatea desfășurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta ordonanță;3. activitate sanitar-veterinară publică - activitate sanitar-veterinară strategică, de interes național, efectuată în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor și politicilor guvernamentale de apărare și îmbunătățire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protecția sănătății publice, a animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;4. activitate sanitar-veterinară de liberă practică - activitate sanitar-veterinară, alta decât cea publică, efectuată de medicii veterinari de liberă practică potrivit legii;5. autoritate sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritate centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, ce are atribuții în domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice altă autoritate din domeniul sanitar-veterinar, căreia i s-au delegat aceste puteri și competențe;6. autoritate centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborării și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar, a definirii competențelor și atribuțiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării și controlului activităților sanitar-veterinare publice;7. autoritate sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană - serviciu public sanitar-veterinar descentralizat, subordonat tehnic și administrativ autorității centrale, sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, având autoritatea și responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul județului respectiv, a gestionării, realizării și controlului activităților sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum și alte competențe delegate de autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor; este reprezentată de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;8. autoritate locală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, subordonată tehnic și administrativ autorității județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, care are responsabilitatea realizării, gestionării și notificării activităților sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;9. medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat și retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitățile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară la care își desfășoară activitatea;10. medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activități sanitar-veterinare de liberă practică în condițiile legii;11. medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice în condițiile legii;12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene;13. țări terțe - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind domeniul sanitar-veterinar;14. animal - mamifere, păsări domestice și sălbatice, pești, albine, viermi de mătase, batracieni, moluște, gasteropode, crustacee și tunicate;15. punerea sub sechestru veterinar - procedură ce constituie o atribuție a autorităților sanitar-veterinare și care constă în interzicerea punerii pe piață, comercializării și mișcării unor animale vii, produse germinative de origine animală și a altor produse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, precum și în cazarea sau depozitarea acestora în spațiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinară, în vederea stabilirii destinației finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;16. confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricții sanitar-veterinare și dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;17. distrugere - neutralizarea deșeurilor de origine animală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;18. ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glonț liber sau a puștii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigură, precum și injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;19. tăiere - provocarea morții unui animal prin sângerare, pentru a obține produse destinate consumului uman;20. neregulă, creanțe bugetare rezultate din nereguli și autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene - au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;21. contribuția financiară a Uniunii Europene - sumele care se transferă Autorității de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014;22. beneficiar - Autoritatea și unitățile subordonate, care au obligația de a pune în aplicare măsuri adecvate de eradicare, combatere și supraveghere a numărului focarelor epidemice de boli ale animalelor și de zoonoze, care prezintă un risc pentru sănătatea umană și animală, precum și prevenirea unor astfel de focare epidemice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014;23. prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru sănătate animală și siguranța alimentelor sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor aprobate anual de Comisia Europeană, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;24. cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetul Autorității, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, necesare implementării programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, aprobate anual prin decizii ale Comisiei Europene;25. cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de Autoritate, aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Uniunii Europene, cât și din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;26. cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de Autoritate, aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, care nu sunt eligibile în conformitate cu prevederile deciziilor Comisiei Europene, dar care sunt necesare realizării programelor în totalitate, respectiv sumele necesare pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene; sumele necesare acoperirii diferențelor nefavorabile de curs valutar; comisioanele bancare și altele asemenea;27. valoarea totală a programului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării fiecărui program, format din contravaloarea prefinanțării, cofinanțării publice, contribuției financiare a Uniunii Europene și a cheltuielilor neeligibile;28. programe - documentele de programare elaborate de Autoritate și aprobate anual de Comisia Europeană, respectiv programele naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor;29. structuri de implementare - Autoritatea, cu rol de autoritate de implementare, și unitățile subordonate acesteia;30. decizie de finanțare - decizia anuală a Comisiei Europene prin care se stabilesc programele naționale finanțate, durata de execuție, valoarea fiecărui program, cheltuielile eligibile, drepturile și obligațiile părților, precum și alte dispoziții și condiții specifice fiecărui program.31. activități sanitar-veterinare contractate - activități sanitar-veterinare publice rezervate profesiei de medic veterinar, prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și acțiunile sanitar-veterinare prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare potrivit prevederilor art. 15 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 48 alin. (2) din ordonanță; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 32. achizitor - direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în calitate de parte în acorduri-cadru de servicii, respectiv în contractele subsecvente încheiate în baza acestora; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 33. prestator - entitate care desfășoară activități de asistență medicală veterinară, în calitate de parte în acorduri-cadru de servicii, respectiv în contractele subsecvente încheiate în baza acestora, și care funcționează în una din formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 34. circumscripție sanitar-veterinară - delimitare teritorială care cuprinde exploatațiile nonprofesionale situate pe teritoriul uneia sau al mai multor unități administrativ-teritoriale - comune și/sau orașe; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 35. unitate medicală veterinară în care se desfășoară activități de asistență - furnizor de servicii de asistență medicală veterinară, aparținând unei entități care funcționează în una din formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică, prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care deține certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru locul declarat de desfășurare a activității, elemente evidențiate de asemenea în registru, furnizor definit potrivit art. 17 lit. l) din Statutul medicului veterinar și Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 17/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) cabinet medical-veterinar individual și cabinete medical-veterinare asociate - aparținând unei entități fără personalitate juridică, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) cabinet medical-veterinar, clinică veterinară, spital veterinar - aparținând unei entități cu personalitate juridică prevăzute la art. 31 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 36. unitate vită mare - unitate de măsură standard, în care se realizează conversia diferitelor categorii de animale, conform ratelor de conversie prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 37. medic veterinar titular - medicul veterinar înscris pe certificatul de înregistrare al unității medicale veterinare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 38. personal de specialitate - funcționari publici și personal contractual angajați în cadrul Autorității, respectiv al unităților din subordinea acesteia, care își desfășoară activitatea în specialitatea funcției; (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) 39. personal auxiliar - personal contractual angajat în cadrul Autorității, respectiv al unităților din subordinea acesteia, pe funcții comune din sistemul bugetar. (la 24-07-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 ) (la 21-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 20 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  Unități care funcționează în subordinea
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  1. Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, inclusiv laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor2. Institutele veterinare:a) Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală;b) Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară;c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar. (la 10-10-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2^1
  Prevederi specifice de aplicare a art. 15 din ordonanță
   +  Capitolul I Drepturi și obligații ale părților contractelor subsecvente acordurilor-cadru de servicii  +  Articolul 1Contractele subsecvente acordurilor-cadru de servicii se încheie între:a) achizitor - astfel cum a fost definit la pct. 32 din anexa nr. 1 la ordonanță;b) prestator - astfel cum a fost definit la pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanță.  +  Articolul 2În relațiile contractuale cu achizitorul, prestatorul are următoarele obligații:1. să respecte condițiile tehnice și termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobate prin ordin al președintelui Autorității;2. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele subsecvente acordului-cadru de servicii;3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităților de supraveghere, profilaxie și control al bolilor la animale;4. să anunțe suspiciunea sau apariția unor boli transmisibile la animale și să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;5. să întocmească și să țină la zi toate evidențele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucțiunile achizitorului, în realizarea obiectului contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii;6. să depună diligențele necesare pentru a investiga și stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoștință în mod direct sau a fost înștiințat de proprietarii de animale sau de achizitor, în condițiile legislației în vigoare;7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;8. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligațiile prestatorului și ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, și ale proprietarului, referitoare la respectarea indicațiilor medicilor veterinari și la consecințele nerespectării acestora;9. să respecte confidențialitatea tuturor datelor și a informațiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relația cu terții; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;10. să depună lunar decontul justificativ și să factureze, după caz, în vederea decontării de către achizitor, activitatea realizată conform contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul președintelui Autorității;11. să depună, atașat decontului, și raportările privind situația asupra activității sanitar-veterinare desfășurate în luna anterioară, precum și informațiile în ceea ce privește neconformitățile identificate sau greutățile în desfășurarea activității contractate sau în legătură cu aceasta;12. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat achizitorului, program asumat prin contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, încheiate cu achizitorul, inclusiv programul zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, conform prevederilor art. 21 alin. (1); programul de lucru se poate modifica, cu acordul părților, prin act adițional la acordul-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, încheiat cu achizitorul, fără modificarea timpului total de lucru asumat și cu respectarea prevederilor legale incidente;13. să completeze corect și la zi formularele și tipizatele utilizate în realizarea activităților sanitar-veterinare contractate, sau în legătură cu acestea, inclusiv cele puse la dispoziție de achizitor;14. să anunțe achizitorul despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiții pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz;15. să respecte prevederile legislației sanitar-veterinare și instrucțiunile specifice comunicate de achizitor în realizarea activităților contractate;16. să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unității de asistență medicală veterinară în cadrul căreia își desfășoară activitatea, precum și la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale, dacă sediul unității de asistență medicală veterinară nu se află pe raza circumscripției sanitar-veterinare;17. să afișeze într-un loc vizibil datele de contact și motivul lipsei de la sediul unității;18. să justifice lipsa de la sediul unității după caz, prin menționarea în registrul de consultații și tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acțiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;19. să asigure eliberarea actelor medicale și a altor documente, în condițiile stabilite prin legislația în vigoare și prin acordul-cadru de servicii, respectiv contractul subsecvent, după caz;20. să nu încaseze sume suplimentare pentru activitățile pentru care este prevăzută decontarea de achizitor, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităților în cauză;21. să depună lunar decontul justificativ conform modelului din anexă și să factureze, în vederea decontării de către achizitor, a activităților realizate după caz, prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanță;22. să transporte probele la laborator, în termenele și în condițiile legale, să ridice produsele/materialele și tipizatele necesare realizării activităților contractate;23. să participe și să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripției sanitar-veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu privire la activitățile sanitar-veterinare contractate sau în legătură cu aceste activități;24. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, potrivit informațiilor comunicate de aceștia și în conformitate cu evidențele deținute la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum și în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior să inspecteze și să certifice animale destinate sacrificării;25. să consilieze și să instruiască proprietarii de animale privind condițiile de bunăstare și condițiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activității conform cerințelor exprese ale achizitorului sau, după caz, pentru minimum 10 exploatații/lunar;26. să efectueze catagrafia animalelor în situații de urgență conform cerințelor achizitorului; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situații de urgență nu mai este obligatorie îndeplinirea prevederii de la pct. 25;27. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor și a tipizatelor, participarea la instruirea și formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic;28. să asigure, prin activitate de birou și de teren, un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din ordonanță, și să depună ca document justificativ fișa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte și fișa de pontaj pentru tot personalul angajat, care asigură implementarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii;29. să realizeze activitățile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract subsecvent acordului-cadru de servicii și pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5);30. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, consecutive desfășurării activității contractate, inclusiv cele care au stat la baza decontării activităților contractate și a celor prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanță;31. să efectueze catagrafia păsărilor și a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploatațiile nonprofesionale la data de referință stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripțiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acțiunilor strategice contractate;32. să îndeplinească, în principal, următoarele obligații referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor:a) să asigure înregistrarea informațiilor rezultate din activitatea desfășurată în platformele informatice pentru identificarea și înregistrarea animalelor, în termenele legale;b) serviciile de identificare și înregistrare a animalelor și a mișcării acestora, precum și de corectare a eventualelor erori sau neconformități generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greșeli de înregistrare care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii trebuie realizate la termenele și în condițiile prevăzute de normele aprobate prin ordin al președintelui Autorității și în celelalte acte normative în vigoare;c) să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum și operațiunile de dezinfecție a locului de aplicare a acestora;d) să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare cu respectarea instrucțiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum și a prevederilor legislației în vigoare;e) să înscrie citeț datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare;f) datele referitoare la exploatațiile identificate, la animalele identificate, precum și la mișcările și evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare S.N.I.I.A., prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul și de comunicație specifice;g) să înregistreze, în urma înștiințării de către proprietar prin predarea formularelor de mișcare, intrarea animalelor în exploatațiile aflate pe raza circumscripției sanitar-veterinare;h) este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate în formularele legale care servesc activității de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor și a datelor înregistrate în S.N.I.I.A.;i) să corecteze erorile sau neconformitățile generate de S.N.I.I.A. care îi sunt imputabile în termen de maximum 30 de zile de la generarea acestora;j) sa preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul achizitorului cu care a încheiat contractul subsecvent acordului-cadru de servicii formularele, produsele de uz veterinar, precum și orice alte produse și echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului- cadru de servicii, pe baza de aviz de expediție - cantitativ și valoric - emis de achizitor și să le înregistreze în evidențele financiar-contabile proprii;k) sa scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum și alte produse necesare realizării activităților care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza de bon de consum lunar;l) să păstreze în gestiune și la dispoziția achizitorului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislația specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar și de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii;m) să predea la sediul achizitorului, la încetarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar și orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, personal sau pe baza documente de expediție emis de către prestator;n) să se conecteze la Baza Națională de Date aferent sistemului de identificare și înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din ordonanță, pentru a realiza operațiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;o) să asigure calificarea și instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe toată durata aplicării acestuia;p) să înștiințeze achizitorul despre problemele și disfuncțiile apărute în îndeplinirea obligațiilor sale în legătură cu serviciile de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariția acestora;q) să verifice și să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate și înregistrate în exploatațiile din cadrul circumscripției sanitar-veterinare;r) să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziție de către achizitor și să pună zilnic la dispoziția proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale - nașterea animalului, vânzarea/ cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea pașaportului, pierderea cardului de exploatație, dispariția animalului și regăsirea animalului.s) să dețină sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare și înregistrare a animalelor și a mișcării acestora, precum și de corectare a eventualelor erori sau neconformități generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greșeli de înregistrare.  +  Articolul 3În relațiile contractuale cu achizitorul, prestatorul are următoarele drepturi:1. să primească la termenele prevăzute în contractul subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza facturii și/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate și validate;2. să fie informat de către achizitor cu privire la modificările privind condițiile metodologice de executare a activităților suportate din bugetul Autorității, survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin instruirile organizate și, după caz, prin publicare pe pagina web a Autorității;3. să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către achizitor, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiționeze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează;4. să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele subsecvente acordului-cadru de servicii încheiate cu achizitorul, conform și în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referință instrucțiunile transmise prin ordin al președintelui Autorității privind condițiile metodologice de executare a acțiunilor contractate;5. să primească din partea achizitorului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoștință, cu privire la erorile din decont și/sau documentația justificativă raportate și refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.  +  Articolul 4În relațiile contractuale cu prestatorul, achizitorul are următoarele obligații:1. să încheie acorduri-cadru de servicii, respectiv contracte subsecvente atribuite în executarea acestora, numai cu entitățile care îndeplinesc calitatea de prestator, potrivit pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanță;2. să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii acordurilor-cadru de servicii, prin afișare pe pagina web și la sediul achizitorului, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;3. să deconteze prestatorilor, la termenele prevăzute în contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, pe baza facturii/deconturilor însoțite de documente justificative prezentate pe suport hârtie, sau în format electronic, în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate și validate;4. să informeze prestatorii cu privire la modificările privind condițiile metodologice de executare a acțiunilor contractate, survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative naționale sau comunitare, prin instruirile organizate și, după caz, prin publicare pe pagina web a achizitorului;5. să comunice prestatorilor cerințele exprese privind realizarea activităților de consiliere și de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condițiile de bunăstare și la condițiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerințele privind realizarea catagrafiei animalelor în situații de urgență;6. să pună gratuit la dispoziția prestatorilor seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica și tipizatele necesare realizării activităților contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acțiunii, iar în cazul evoluției epizootiilor și a panzootiilor se pune gratuit la dispoziție echipamentul de protecție necesar, conform prevederilor legale în vigoare;7. să înmâneze prestatorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul Autorității, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Autoritate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite prestatorului de către achizitor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Autoritate la achizitor;8. să deducă spre soluționare organelor de cercetare penală situațiile în care se constată declararea unor aspecte care nu sunt conforme cu realitatea în documentele depuse de către prestatori în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii și pentru a căror corectitudine se depun declarații pe propria răspundere;9. să comunice prestatorilor, în scris, motivarea cu privire la erorile de raportare și la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice prestatorilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;10. să monitorizeze și să verifice modul de realizare a activităților contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat și asumat de către prestatori;11. să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activitățile contractate sau în legătură cu acestea;12. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităților prevăzute la art. 15 din ordonanță;13. să întocmească și să păstreze lista cu medicii veterinari prezenți la instruirile organizate, cu evidențierea temelor de instruire și a entităților contractante reprezentate;14. să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți cu privire la condițiile de biosecuritate și bunăstarea animalelor și să prezinte un raport anual cu privire la acestea;15. să organizeze preluarea, înregistrarea și gestionarea tuturor informațiilor privind neconformități semnalate de entitățile contractante în vederea soluționării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidențierea situației trimestriale și anuale;16. să acorde gratuit prestatorilor dreptul de acces necondiționat la S.N.I.I.A., potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul II Decontarea activităților sanitar-veterinare publice  +  Articolul 5(1) Modalitățile de realizare a plăților către prestator de achizitor sunt următoarele:a) prin tarif pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit și acordat potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia;b) prin suma stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din ordonanță, și cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.(2) Plata către entitățile care realizează activități sanitar-veterinare în conformitate cu art. 15 alin. (2^1) și alin. (10) din ordonanță, prin personal pentru care s-a obținut de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București documentul care să-i ateste calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploatație comercială cu care au contract, se face prin tarif, pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit și acordat, după caz, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii contractelor pentru realizarea activităților prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță primesc suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin bugetul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza decontului și a documentelor justificative.(2) Decontul prevăzut la alin. (1), însoțit de documentele justificative, se depune până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar decontarea sumei respective se realizează în maximum 20 de zile de la depunerea acestuia.(3) Decontul prevăzut la alin. (1) se depune împreună cu următoarele documente justificative, după caz:a) copie a fișei de pontaj a personalului sanitar-veterinar angajat care asigură implementarea contractului prevăzut la alin. (1) și tabelul nominal cu persoana/persoanele care au asigurat programul zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, conform prevederilor legale în vigoare;b) copie a ordinelor de deplasare care confirmă participarea la instruiri, la ridicarea tipizatelor și a produselor biologice, la predarea probelor către laborator;c) copii ale documentului/documentelor întocmit/întocmite ca urmare a acțiunii de consiliere privind condițiile de biosecuritate și bunăstare a animalelor din exploatațiile nonprofesionale;d) copie a certificatelor de participare la cursurile de formare profesională cu tematică aferentă activităților sanitar-veterinare contractate;e) tabel centralizator privind certificatele emise pentru animalele destinate sacrificării;f) tabel centralizator cu semnătura proprietarului/deținătorului de animale, pentru consilierea privind documentele de informare privind lanțul alimentar care au fost emise, în condițiile legii;g) documentul care confirmă recepționarea catagrafiei animalelor din exploatațiile nonprofesionale în situații de urgență.(4) Documentele privind catagrafia animalelor din exploatațiile nonprofesionale în situații de urgență se depun la sediul achizitorului la termenele solicitate și în conformitate cu legislația specifică fiecărei boli în cauză.(5) Decontul prevăzut la alin. (1) și documentele justificative aferente este/sunt verificat/e și vizat/e de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, care stabilește, după caz, penalitățile aplicabile conform prevederilor art. 8, înainte de depunerea oficială la registratura achizitorului.(6) Decontul justificativ și documentele aferente activităților prevăzute la alin. (5) sunt verificate, în maximum 5 zile de la depunere, de către Serviciul/Biroul control oficial - sănătate și bunăstare animală, respectiv de către Serviciul/Biroul economic din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și aprobat de directorul executiv în vederea realizării plății.(7) Documentul/documentele prevăzut/prevăzute la alin. (3) lit. c) conține/conțin, în mod obligatoriu, aspectele punctuale prezentate proprietarilor de animale, corelația acestor aspecte cu prevederile legale în vigoare, elementele de identificare a persoanei care a realizat consilierea, respectiv ale celei care fost consiliată, codul exploatației deținute de persoana consiliată, timpul afectat consilierii, data și locul în care a fost realizată; aceste documente se înregistrează în registrul de corespondență al circumscripției sanitar - veterinare în termen de 24 de ore de la realizarea instruirii.(8) Modelul documentului prevăzut la alin. (7) va fi stabilit prin instrucțiuni ale președintelui Autorității.  +  Articolul 7Activitățile omise la raportare, din motive obiective, se regularizează trimestrial.  +  Articolul 8(1) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată nerespectarea, din vina prestatorului, a programului zilnic de 8 ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, prevăzut de art. 15 alin. (7) din ordonanță, se aplică următoarele penalități:a) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;b) diminuarea cu 50% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru prima luna consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.c) diminuarea cu 100% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru a doua lună consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.(2) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa dovezilor care să ateste participarea, în luna pentru care se face decontarea, la instruiri/cursuri de formare profesională, după caz, organizate de achizitor, se aplică următoarele penalități:a) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.b) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care s-au repetat.(3) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa consilierii proprietarilor de animale pentru emiterea documentului privind informațiile pentru lanțul alimentar se aplică următoarele penalități:a) diminuarea cu 1% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;b) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.(4) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa numărului minim de documente privind consilierea proprietarilor de animale pentru condițiile de biosecuritate și bunăstarea animalelor din exploatațiile nonprofesionale se aplică următoarele penalități:a) în cazul lipsei unui document se diminuează cu 5% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;b) în cazul lipsei a două documente se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;c) în cazul lipsei a trei documente se diminuează cu 15% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;d) în cazul lipsei a patru documente se diminuează cu 20% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;e) în cazul lipsei a cinci documente se diminuează cu 25% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;f) în cazul lipsei a șase documente se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;g) în cazul lipsei a șapte documente se diminuează cu 35% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;h) în cazul lipsei a opt documente se diminuează cu 40% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;i) în cazul lipsei a nouă documente se diminuează cu 45% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;j) în cazul lipsei a zece documente se diminuează cu 50% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.(5) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată deficiențe privind realizarea catagrafiei animalelor din exploatațiile nonprofesionale, în situații de urgență se aplică următoarele penalități:a) în cazul constatării lipsei unui număr de până la 5% din exploatații care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;b) în cazul constatării lipsei exploatațiilor de pe teritoriul unui sat care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;c) în cazul nedepunerii documentelor de catagrafie în termenele stabilite, se diminuează cu 100% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.(6) Reținerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(5) se face din valoarea decontului justificativ pentru care au fost evidențiate, fără a depăși suma totală a decontului, respectiv 10.000 de lei, exclusiv TVA.(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și decontului prevăzut la art. 6, aferent activităților din luna pentru care se întocmește acest decont, depus de beneficiarii contractelor de concesiune și/sau contractelor de servicii încheiate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 236/2019, prin încheierea, în condițiile legii, a unui act adițional la acestea.  +  Capitolul III Încetarea acordurilor-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente atribuite în executarea acestora  +  Articolul 9(1) Contractele subsecvente sunt reziliate de drept și fără notificare prealabilă, la inițiativa achizitorului, în cazul nedepunerii deconturilor justificative și a documentelor aferente acestora pentru două luni consecutive sau trei luni într-un an calendaristic, din motive imputabile prestatorului.(2) Contractele subsecvente sunt reziliate de drept, cu notificarea scrisă a prestatorului de către achizitor, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații:a) dacă prestatorul nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile de la data semnării contractului subsecvent;b) dacă, din culpa prestatorului, acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 15 zile;c) la expirarea perioadei de 15 zile calendaristice de la anularea de către organele în drept a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile contractate, în vederea decontării de către achizitor a serviciilor realizate, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an;e) refuzul repetat al prestatorului de a pune la dispoziția organelor de control ale achizitorului documente, în termenul rezonabil acordat/stabilit de comun acord, constatat ca urmare a celei de-a doua solicitări în scris de documente, solicitări privind actele de evidență tehnică și financiar-contabilă aferente activităților realizate conform contractelor subsecvente sau în legătură cu acestea, solicitări cu referire la documentele justificative privind sumele sau în legătură cu sumele decontate, precum și solicitări privind documentele administrative de la nivelul entității controlate, documente necesare realizării actului de control;f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului subsecvent în vederea decontării acestora nu au fost efectuate;g) dacă, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an, prestatorul, din vina acestuia, nu își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile contractuale, respectiv în legătură cu obiectul contractului subsecvent, conform cerințelor achizitorului;h) nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 19 alin. (2), cu efect pentru toate contractele aflate în derulare;i) la a doua constatare a faptului că nu este respectată de prestator cerința prevăzută la art. 19 alin. (4) sau (5), după caz, dacă a fost incidentă la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent.  +  Articolul 10(1) Contractele subsecvente încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligațiilor contractuale, în următoarele situații:a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:1. prestatorul își încetează activitatea la locul declarat la data atribuirii acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent, dacă noua situație nu este similară cu cea inițială;2. încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare, după caz;3. a survenit decesul titularului cabinetului medical-veterinar individual sau al unuia dintre cabinetele medical-veterinare asociate, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condițiile legii;4. medicul titular al cabinetului medical-veterinar are interdicție privind exercitarea profesiei de medic veterinar sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari și, după caz, nu se realizează înlocuirea acestuia în condițiile contractate cu notificarea achizitorului;b) prin denunțarea unilaterală a acordului-cadru de servicii de către reprezentantul legal al achizitorului, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea acordului-cadru de servicii/contractului subsecvent, cu indicarea motivului și a temeiului legal, în următoarele situații:1. medicul titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de entitățile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, nu mai îndeplinește condițiile prevăzute art. 19 alin. (3) lit. a)-d), incidente la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent și, după caz, nu se realizează modificarea potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) cu notificarea achizitorului;2. prestatorul organizat ca societate prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu îndeplinește obligația prevăzută la art. 19 alin. (7).(2) Acordurile-cadru de servicii încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligațiilor contractuale, în situația prevăzută la art. 15^1 alin. (5) din ordonanță.  +  Articolul 11(1) Contractul subsecvent atribuit în executarea acordului-cadru de servicii nu poate înceta la inițiativa prestatorului decât în condițiile în care acesta se obligă să plătească o penalitate în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare lună din perioada neexecutată a contractului subsecvent.(2) Încetarea/Rezilierea contractului subsecvent în situațiile prevăzute la alin. (1), art. 9 sau 10, după caz, conduce la încetarea/rezilierea acordului-cadru de servicii care a stat la baza atribuirii contractului subsecvent respectiv.  +  Capitolul IV Dispoziții aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți în relație cu exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar  +  Articolul 12(1) Aplicarea prevederilor art. 15 alin. (10) din ordonanță se realizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5) din același articol.(2) Prin ordin al președintelui Autorității emis în aplicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță este stabilită, după caz, procedura de decontare a activităților realizate de entitățile medicilor veterinari organizați în condițiile legii, care furnizează servicii medical-veterinare în una din formele prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță, care realizează pe bază de contract activități sanitar-veterinare în exploatații comerciale de animale.  +  Articolul 13(1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (11) din ordonanță, activitățile de asistență medicală veterinară în exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar se asigură prin încheierea unui contract cu entitățile care furnizează activități de asistență medicală veterinară, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță.(2) Medicii veterinari din cadrul entităților prevăzute la alin. (1) au obligația consemnării tuturor activităților realizate în registrele și documentele obligatorii, ce se întocmesc la nivelul exploatației respective, care sunt gestionate sub responsabilitatea directă a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, respectiv obligația informării medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, cu operativitate, despre toate situațiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 14(1) Medicii veterinari organizați în condițiile legii, care au încheiat contracte cu reprezentanții legali ai exploatațiilor comerciale, pentru realizarea acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, inclusiv inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării, conform art. 15 alin. (10) din ordonanță, trebuie, anterior executării contractului, să obțină de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București documentul care atestă calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploatație comercială cu care au încheiat contract, prin intermediul entităților în cadrul cărora își desfășoară activitatea.(2) Pentru a obține calitatea sau a desfășura activitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru o anumită exploatație comercială, medicii veterinari, organizați în condițiile legii, prevăzuți la alin. (1), trebuie să îndeplinească condițiile minime prevăzute la art. 15.(3) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emit documentul prevăzut la alin. (1) pentru fiecare exploatație comercială cu nominalizarea medicilor veterinari și codul de parafă al acestora, în baza solicitării entității prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță, care va avea anexat contractul încheiat cu exploatația comercială și tabelul cu medicii veterinari asociați/angajați care efectuează activitățile veterinare contractate, cu prezentarea codului de parafă al fiecăruia, respectiv personal de specialitate - tehnician/asistent veterinar afectat realizării activităților sanitar-veterinare contractate; tabelul cu medicii veterinari și codul de parafă al acestora va fi vizat, în prealabil depunerii, de către consiliul județean al Colegiului Medicilor Veterinari pe a cărui rază teritorială se află exploatația comercială, pentru a certifica îndeplinirea, de către medicii veterinari în cauză, a condițiilor minime prevăzute la art. 15; solicitarea va avea anexate și declarațiile pe propria răspundere ale medicilor veterinari potrivit cărora aceștia nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art. 15 alin. (4), respectiv că se obligă să anunțe imediat eventualitatea producerii unei astfel de situații.(4) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru o exploatație comercială au obligația de a întocmi și/sau completa, în mod corect și la timp, evidențele obligatorii prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare, pentru exploatația respectivă, de a lua la timp măsurile ce se impun și sunt în responsabilitatea sa, respectiv de a informa direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cu operativitate, despre toate situațiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislației în vigoare.(5) Activitatea desfășurată de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru o exploatație comercială este controlată de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, iar aceștia trebuie să acționeze în conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanță, precum și cu obligațiile pentru care au fost împuterniciți, în aplicarea legislației opozabile exploatațiilor comerciale, respectiv potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță și normelor metodologice de aplicare a acesteia.(6) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în relația cu exploatația comercială au obligația de a respecta prevederile art. 16.(7) Documentul de împuternicire prevăzut la alin. (1) este emis de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.  +  Articolul 15(1) Pentru a putea obține documentul prin care medicul veterinar de liberă practică este împuternicit de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru o anumită exploatație comercială, medicul veterinar trebuie să fie titularul, asociatul sau angajatul unei unități medicale veterinare în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară prevăzute la art. 13 și în raport cu forumul profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari și trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:a) referitor la unitatea medicală veterinară în care se desfășoară activitatea:1. să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;2. să dețină certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru unitatea medicală veterinară respectivă;b) referitor la capacitatea de a exercita profesia:1. să dețină atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari, valid;2. să nu fie sub incidența unei sancțiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;3. să dețină punctajul necesar, la zi, în ceea ce privește pregătirea profesională continuă;4. medicul veterinar titular să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ca medic veterinar titular al entității contractante și să desfășoare în cadrul unității medicale veterinare prin care se furnizează activitățile de asistență contractate cel puțin un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale.(2) Condițiile minime prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite pe toată perioada derulării relațiilor contractuale cu exploatația comercială pentru care s-a solicitat acordarea de calității medic veterinar de liberă practică împuternicit.(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit își desfășoară activitatea sub directa coordonare a medicului veterinar titular al entității contractante, în cadrul căreia acesta activează, iar aceștia răspund solidar pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor prevăzute la art. 14 și prezentul articol, care rezultă din calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit al exploatației comerciale pentru care s-a emis împuternicirea, în raport cu emitentul documentului de împuternicire.(4) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit și, după caz, medicul veterinar titular al entității contractante în cadrul căreia acesta își desfășoară activitatea nu trebuie să aibă nicio legătură de interes patrimonial, alta decât contractul prevăzut la art. 13, respectiv să nu fie coproprietar sau acționar/asociat, sau familial, respectiv rude de gradul 1 sau 2, cu proprietarul, deținătorul sau, după caz, cu managerul exploatației/administratorul entității juridice care deține exploatația comercială, pe toată durata desfășurării contractului.  +  Articolul 16Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți la nivelul exploatațiilor comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și medicul veterinar titular al entității contractante, indiferent dacă acesta este împuternicit sau nu pentru exploatația în cauză, au următoarele obligații, raportat la activitățile sanitar-veterinare publice, în raport cu exploatația respectivă:1. să posede cunoștințe specifice în domeniul sănătății animale, aplicabile animalelor din specia în cauză, ceea ce implică necesitatea de:a) a-și actualiza în mod regulat cunoștințele, în particular în ceea ce privește reglementările de sănătate animală aplicabile;b) a îndeplini condițiile stabilite de Autoritate pentru a garanta buna funcționare a activității;c) a informa și a ajuta proprietarul sau responsabilul exploatației pentru a fi luate toate măsurile necesare pentru menținerea statutului exploatației, în special pe baza programelor adoptate de comun acord cu Autoritatea;d) a se asigura de respectarea prevederilor referitoare la:(i) identificarea și certificarea de sănătate animală pentru animalele din efectiv, animalele introduse și cele comercializate;(ii) obligația de a declara bolile declarabile și notificabile și orice alt factor de risc pentru sănătatea și bunăstarea animalelor și pentru sănătatea umană;(iii) stabilirea, pe cât posibil, a cauzei mortalității animalelor și a locului unde trebuie expediate acestea;(iv) condițiile de igienă ale efectivului și ale unităților de producție animală.2. să respecte condițiile tehnice și termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobate prin ordin al președintelui Autorității;3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităților de supraveghere, profilaxie și control al bolilor la animale;4. să anunțe suspiciunea sau apariția unor boli transmisibile la animale și să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;5. să întocmească și să țină la zi toate evidențele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucțiunile direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;6. să depună diligențele necesare pentru a investiga și stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animalele din exploatația pentru care sunt împuterniciți, de care a luat cunoștință în mod direct sau despre care a fost înștiințat de reprezentanții exploatației sau de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în condițiile legislației în vigoare;7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medical- veterinare furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;8. să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relația cu terții; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;9. să completeze corect și la zi documentele, formularele și tipizatele specifice activităților sanitar-veterinare desfășurate sau în legătură cu acestea, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți; în cazul în care activitățile de asistență sunt contractate separat, să se asigure că toate documentele, formularele și tipizatele specifice activităților sanitar-veterinare, întocmite pentru activitățile de asistență sunt completate corect și la zi, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;10. să anunțe direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la emiterii documentelor de împuternicire, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să ia masurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiții pe toată durata derulării contractelor, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;11. să respecte prevederile legislației sanitare veterinare și instrucțiunile specifice comunicate de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în realizarea activităților pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;12. să asigure eliberarea actelor medicale și a altor documente, în condițiile stabilite prin legislația în vigoare, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;13. să participe și să asigure participarea personalului de specialitate, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari, personal afectat pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți la toate instruirile organizate sau coordonate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu privire la activitățile sanitar-veterinare sau în legătură cu aceste activități, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;14. să recepționeze și să păstreze o copie a documentului de comunicare a informațiilor privind lanțul alimentar, de la reprezentanții exploatației de animale pentru care sunt împuterniciți, înainte de a inspecta și certifica animalele destinate sacrificării;15. să solicite reprezentanților exploatației de animale pentru care sunt împuterniciți adoptarea, la acest nivel, a măsurilor corective necesare pentru asigurarea condițiilor de bunăstare și condițiilor de biosecuritate, în cazul în care constată neconformități de acest fel, respectiv să informeze direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cu operativitate, despre toate situațiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 17(1) Nerespectarea condițiilor care au stat la baza acordării calității de medic veterinar de liberă practică împuternicit pentru o anumită exploatație comercială, inclusiv încetarea contractului cu exploatația pentru care s-a obținut, duce la retragerea documentului de împuternicire, de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emitentă, prevăzut la art. 14 alin. (1), pentru entitatea contractantă, în raport cu respectiva exploatație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii acestor condiții.(2) Documentul de împuternicire, respectiv documentul prin care se dispune retragerea acestuia, sunt acte administrative, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) lit. c)^1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin ordin al președintelui Autorității sunt stabilite procedurile de emitere și de retragere a documentului prevăzut la art. 14 alin. (1), emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și, precum și de păstrare a evidenței, pentru fiecare exploatație, a informațiilor actualizate prevăzute la art. 14 alin. (3).  +  Capitolul V Criterii de eligibilitate și atribuire a acordului-cadru de servicii  +  Articolul 18(1) Pot contracta activitățile prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță entitățile care dețin certificat de înregistrare eliberat în vederea funcționării unității medicale veterinare în care se desfășoară activități de asistență, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță.(2) Pentru a încheia acordul-cadru de servicii și a derula contractele subsecvente aferente acestuia, entitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să dețină certificatul de înregistrare pentru locul declarat de desfășurare a activității, emis în vederea funcționării unității medicale veterinare în care se desfășoară activitățile de asistență, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare sau la maximum 30 de km față de circumscripția sanitar-veterinară pentru care se încheie acordul-cadru de servicii.  +  Articolul 19(1) Acordul-cadru de servicii se atribuie entităților prevăzute la art. 18, iar medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are responsabilitatea organizării și realizării activităților contractate.(2) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (8) din ordonanță:a) medicul veterinar titular nu poate participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii, în această calitate;b) cabinetele medical-veterinare asociate nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte;c) societățile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi parte concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.d) medicii veterinari asociați în cadrul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv asociații societăților prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.(3) Medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de entitățile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină atestat de liberă practică medicală veterinară valid;b) să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, în calitate de medic veterinar titular al entității prestatoare;c) să desfășoare în cadrul unității medicale veterinare prin care se furnizează activitățile de asistență contractate, cel puțin un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale;d) să nu fie sub incidența unei sancțiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;e) să dețină punctajul necesar, la zi, în ceea ce privește pregătirea profesională continuă.(4) În executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, activitățile sanitar-veterinare sunt efectuate de prestator prin medicul veterinar titular și, după caz, cu personal de specialitate angajat, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari ori alt personal implicat, reprezentat de medici veterinari asociați, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deținători de părți sociale, în cazul societăților reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; medicii veterinari angajați/implicați în executarea activităților contractate trebuie să îndeplinească condițiile de liberă practică prevăzute de legislația în vigoare privind exercitarea profesiei.(5) În executarea acordului-cadru de servicii, activitățile sanitar-veterinare contractate sunt realizate de prestator, pentru fiecare contract subsecvent și pe toată durata lui, prin medicul veterinar titular și cel puțin un medic veterinar asociat, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deținător de părți sociale în cazul societăților reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cel puțin un medic veterinar angajat ori cel puțin un asistent veterinar/tehnician veterinar angajat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, în cazul circumscripției sanitar-veterinare cu peste 1.000 de U.V.M.(6) Pe toată perioada de derulare a acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente încheiate, prestatorul trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite de medicul veterinar titular, inclusiv cerința ca acționariatul majoritar să fie deținut de către medicii veterinari pentru societățile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care, pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, prestatorul își modifică forma de organizare sau își schimbă medicul veterinar titular, aceasta se notifică în scris achizitorul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, cu încheierea unui act adițional, cu respectarea prevederilor alin. (6).  +  Articolul 20(1) Acordul-cadru de servicii și contractele subsecvente sunt semnate de reprezentantul legal al entității prestatoare și de medicul veterinar titular al acesteia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu există identitate de persoane, caz in care va fi semnat cu asumarea ambelor calități.(2) Pentru stabilirea capacității de a contracta și a posibilității de executare a contractului, reprezentantul legal trebuie să depună următoarele documente, fără a se limita la:a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;b) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deschis la unitățile trezoreriei statului la solicitarea unităților cu personalitate juridică constituite ca societăți prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau la bancă, în situația unităților fără personalitate juridică.c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare, după caz;d) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel mult 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, după caz;e) dovada realizării punctajului pentru pregătirea profesională la zi;f) atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari pentru fiecare medic veterinar, valid la data-limită de depunere a ofertelor;g) lista personalului de specialitate angajat care participă la implementarea contractului și copia actului/actelor doveditoare prin care personalul angajat își exercită profesia la entitatea ofertantă;h) programul unității medicale veterinare, asumat pentru asigurarea activităților concesionate la nivelul circumscripției sanitar-veterinare;i) declarație pe propria răspundere privind contractele similare deținute și aflate în derulare.(3) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, trebuie certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul“ și prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.  +  Articolul 21(1) Prestatorul, prin medicul veterinar titular al acestuia, are obligația de a asigura un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, prin activități de birou și teren care trebuie justificate prin înscrisuri, pentru circumscripția sanitar-veterinară cu privire la care se încheie acordul-cadru de servicii, respectiv contractele subsecvente.(2) Activitățile sanitar-veterinare contractate sau cele implicite activității la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, în executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, inclusiv în ceea ce privește profilaxia, depistarea, declararea și combaterea bolilor, se prezumă a fi realizate și în afara programului stabilit.(3) Medicul veterinar titular organizează acordarea concediilor de odihnă pentru a se asigura continuitatea activității contractate, astfel încât să nu fie perturbată activitatea la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă.(4) Pe durata concediului de odihnă al medicului veterinar titular, în măsura în care nu se poate asigura continuitatea activității contractate printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă, aceasta se poate realiza printr-un medic veterinar asociat care îndeplinește condițiile de liberă practică prevăzute de legislația în vigoare privind exercitarea profesiei sau printr-un medic veterinar care își desfășoară activitatea în derularea unui contract pentru o circumscripție sanitar-veterinară din proximitate; situație care este anunțată direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în scris cu cel puțin 5 zile înainte de intervenirea acesteia, iar informațiile se afișează la sediul unității medicale veterinare, în vederea înștiințării proprietarilor/deținătorilor de animale.  +  Articolul 22(1) Atribuirea acordurilor-cadru de servicii se va face către entitățile care obțin punctajul cel mai mare pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț“, cu aplicarea exclusiv a factorilor de evaluare prevăzuți la art. 23, în ordinea opțiunilor exprimate potrivit alin. (2), după caz.(2) În situațiile în care entitățile depun oferta pentru mai mult de un lot, acestea au obligația de a comunica ordinea în care optează pentru atribuirea contractului, în aplicarea art. 15 alin. (8) din ordonanță.(3) În cazul obținerii unui punctaj egal, diferențierea ofertanților se va realiza pe baza punctajului obținut la fiecare din factorii de evaluare, în ordinea prezentării, potrivit art. 23.  +  Articolul 23În aplicarea art. 187 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea acordurilor-cadru de servicii se realizează prin aplicarea următorilor factori de evaluare:a) amplasarea unității medicale veterinare în care se desfășoară activitățile de asistență medicală veterinară - punctaj maxim: 30 de puncte:1. pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 30 de puncte;2. în afara circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii, dar nu mai departe de maximum 30 de km de aceasta: 15 puncte.Distanța se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripția sanitar-veterinară și la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanță din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro);b) domiciliul/reședința al/a medicului veterinar titular și personalului angajat - punctaj maxim: 55 de puncte:1. medic veterinar titular - cel puțin 4 ani pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 15 puncte;2. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;3. medic veterinar titular - cel puțin 4 ani la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;4. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte;5. medic veterinar angajat - cel puțin 2 ani pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;6. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 8 puncte;7. medic veterinar angajat - cel puțin 2 ani la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte;8. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte;9. tehnician/asistent veterinar - cel puțin 2 ani pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte;10. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 3 puncte;11. tehnician/asistent veterinar - cel puțin 2 ani la o distanță de maximum 30 de km de teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 4 puncte;12. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanță de maximum 30 de km de teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 2 puncte;Distanța se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripția sanitar-veterinară și la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanța din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro)Se punctează maximum 5 angajați - medicul veterinar titular și încă 4 (medic veterinar și/sau tehnician/asistent veterinar);c) personal medical veterinar angajat: punctaj maxim: 55 de puncte:1. calificarea personalului angajat în mod obligatoriu - punctaj maxim: 7 puncte:(i) tehnician/asistent veterinar: 0 puncte;(ii) medic veterinar: 7 puncte;2. calificarea și numărul personalului angajat suplimentar - punctaj maxim: 48 de puncte:(i) cel puțin un medic veterinar angajat al cabinetului de mai puțin de 1 an: 10 puncte;(ii) cel puțin un medic veterinar angajat al cabinetului de peste 1 an: 12 puncte;(iii) cel puțin un tehnician/asistent veterinar: 5 puncte.Se punctează maximum 4 angajați pentru pct. 2;d) pregătirea profesională a medicului veterinar titular - punctaj maxim: 17 puncte:1. medic veterinar: 0 puncte;2. medic primar veterinar*: 5 puncte;3. doctor în științe medical-veterinare*: 10 puncte;4. cursuri postuniversitare de lungă durată*: 2 puncte/curs - nu mai mult de 2 puncte în total;e) tipul unității medical-veterinare în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară înregistrată de cel puțin 1 an în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică - punctaj maxim: 5 puncte:1. cabinet medical-veterinar: 0 puncte;2. clinică medical-veterinară: 4 puncte;3. spital clinic veterinar: 5 puncte;f) dotări suplimentare propuse - punctaj maxim: 7 puncte:1. ambulanță veterinară: 7 puncte;2. deținere mijloc de transport auto: 5 puncte.Se punctează un singur mijloc de transport;g) programul de lucru propus pentru desfășurarea activităților în cadrul circumscripției sanitar-veterinare - punctaj maxim: 10 puncte:1. minimum 40 de ore pe săptămână: 0 puncte;2. minimum 48 de ore pe săptămână: 5 puncte;3. minimum 56 de ore pe săptămână: 10 puncte;h) experiența medicului veterinar titular raportat la disponibilitatea exercitării profesiei - punctaj maxim: 15 puncte:1. medicul veterinar titular - experiență mai puțin de o lună: 0 puncte;2. medicul veterinar titular - experiență sub un an, dar mai mult de o lună: 7 puncte;3. medicul veterinar titular - experiență sub 5 ani, dar mai mult de un an: 9 puncte;4. medicul veterinar titular - experiență sub 15 ani, dar mai mult de 5 ani: 11 puncte;5. medicul veterinar titular - experiență sub 30 de ani, dar mai mult de 15 ani: 13 puncte;6. medicul veterinar titular - experiență mai mare de 30 de ani: 15 puncte;7. medicul veterinar titular - depășește vârsta standard de pensionare, până la 4 ani: - 115 de puncte**;8. medicul veterinar titular - depășește vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani: 130 de puncte**;9. medicul veterinar titular - depășește vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 10 ani: 145 de puncte**. * În domeniul sănătății animalelor sau în domeniile conexe acestuia.** Se scad din totalul punctajului obținut.  +  Articolul 24Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a acordului-cadru de servicii, activitățile sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță, aferente unei circumscripții sanitar-veterinare, pot fi realizate de către cel mai apropiat prestator sau alt prestator, care deține un acord-cadru de servicii cu direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și care va avea toate drepturile și obligațiile referitoare la circumscripția sanitar-veterinară în cauză, prin încheierea unui act adițional, în condițiile legii; în cazul distanței egale, se va opta pentru prestatorul care are un număr mai mare de angajați.  +  ANEXĂla prevederi specificeNr. înregistrare DSVSA .........................C.M.V.I./S.C. .......................... Aprobat, Director executivNr. Registru unic CMV: ............Nr. acord-cadru de servicii/contract subsecvent/servicii ......... din ....... Avizat, Serviciul/Biroul economic Serviciul/Biroul control oficial-sănătate și bunăstare animalăVizatMedic veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale
  DECONT JUSTIFICATIV
  aferent lunii .............. anul ............ pentru activitățile prevăzute
  la art. 15 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,
  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare*
  Nr. crt.ActivitateaNumăr operațiuni/zile lucrătoare, după cazPenalități %**Suma de penalizare **
  1.Program de lucru 8 ore/zi
  2.Transportul probelor la laborator
  3.Ridicarea produselor și tipizatelor necesare
  4.Instruirea și formarea profesională aferentă activităților contractate
  5.Consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar
  6.Consilierea proprietarilor de animale privind condițiile de biosecuritate
  7.Consilierea proprietarilor de animale privind bunăstarea animalelor
  8.Efectuarea catagrafiei animalelor în situații de urgență
  9.Inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării
  10.Cuantumul sumei totale reprezentând penalități
  11.Suma de plată
  Data:Medic veterinar titular:* Se raportează doar activitățile realizate în luna respectivă.** Penalitățile sunt înscrise, după caz, de medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.
  (la 24-07-2020, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020 )
   +  Anexa nr. 3Abrogată (la 12-11-2004, Anexa nr. 3 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 12-11-2004, Anexa nr. 4 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 12-11-2004, Anexa 5 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. ) -------