ORDIN nr. 1.309 din 21 iulie 2020privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.902 din 21.07.2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății,având în vedere:– prevederile art. 31 paragraful (2) lit. c) din anexa nr. 2 - Regulamentul sanitar internațional 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005; – prevederile art. 4,art. 10, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36 din 21.07.2020;– propunerea Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, înregistrată cu nr. 931/21.07.2020;– art. 27 alin. (5) și art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1DefinițiiÎn înțelesul prezentului ordin termenii și noțiunile folosite au semnificațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.  +  Articolul 2Carantina persoanelor(1) Carantina persoanelor se impune în condițiile pandemiei de COVID-19 declarată de Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020 și certificată în condițiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 136/2020 din cauza riscului înalt de contagiozitate al virusului SARS-CoV-2, pentru: a) persoanele care au intrat în contact direct cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic); (la 09-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 09 ianuarie 2022 ) b) persoanele care sosesc din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii;(2) Carantina persoanelor prevăzute la alin (1) se realizează, după caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locație declarată de aceasta sau in spații special desemnate de către autoritățile competente.(3) Carantina persoanelor prevăzute la alin (1) în spații special desemnate de către autoritățile competente se dispune în următoarele situații:a) în cazul în care persoana pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau la locația declarată de acestea;b) în cazul în care persoana refuză măsura de carantină la domiciliu sau la locația declarată de către aceasta;c) în cazul nerespectării măsurii de carantină la domiciliu sau la locația declarată pe durata acesteia, deși a consimțit-o anterior la data instituirii măsurii.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), medicul curant sau, după caz, organele de control, recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul curant va informa în termen de maximum 2 ore direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități.(5) Măsura de confirmare sau infirmare a carantinării prevăzută la alin. (4) se dispune de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, denumite în continuare DSP, prin decizie motivată, cu caracter individual.(6) Modelul deciziei de confirmare sau infirmare a carantinării este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin și conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege.(7) Decizia prevăzută la alin. (5) se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medicul curant sau, după caz, organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză, personal sau prin mijloace de comunicare electronică. (8) În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura carantinei recomandată în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.  +  Articolul 3Carantinarea zonală(1) Se recomandă carantină zonală, în condițiile art. 12 din Legea nr. 136/2020 atunci când, în baza evaluării, se constată că riscul răspândirii infecției în comunitate nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate depășește pragul stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică.(2) Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt:a) Criterii pentru declanșarea analizei amănunțite în vederea propunerii deciziei de carantinare zonală:1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;2. rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);3. ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunității față de focarele înregistrate în comunități închise (centre rezidențiale, unități sanitare);4. ponderea populației în vârstă de 65 de ani și peste, atât în localitate, cât și în zonele rurale ale județului;5. personal insuficient pentru desfășurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;6. personal sanitar in/suficient în spitalele care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecție;7. gradul de ocupare a paturilor, atât pe secțiile COVID, cât și pe secțiile ATI >90%, cu pacienți din zona respectivă;8. populația din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.b) Criterii adiționale pentru luarea deciziei de carantinare:1. existența unui/unor medici de familie pe raza localității care să fie responsabilizat/responsabilizați cu contactarea și monitorizarea din punct de vedere medical a contacților izolați la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă;2. existența unei unități comerciale pentru asigurarea nevoilor esențiale;3. existența unei farmacii pentru asigurarea medicamentelor necesare tratamentului uzual al populației;4. dacă localitatea este traversată de un drum județean/național;5. dacă la nivelul localității sunt suficiente resurse umane din cadrul poliției locale sau pot fi mobilizate alte resurse umane pentru asigurarea monitorizării zilnice a respectării regimului de izolare la domiciliu;6. în cazul localităților mai mari (orașe, municipii) evaluarea spitalului care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați COVID-19, din punct de vedere al gradului de ocupare, a situației stocurilor de echipamente, a numărului de personal medical; (la 14-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul 1 din ORDINUL nr. 514 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 aprilie 2021 care abrogă ORDINUL nr. 506 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 13 aprilie 2021 ) (3) INSP evaluează analiza de situație locală propusă de către DSP și, în cazul avizării favorabile, o va transmite comitetului județean pentru situații de urgență, denumit în continuare CJSU.(4) Carantina zonală se instituie prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.(5) Propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală se va face pe baza analizei situației epidemiologice efectuate de către DSP la 14 zile de la instituirea acesteia. Analiza va fi evaluată de către INSP și în cazul avizării favorabile, va fi transmisă către CJSU.(6) Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.  +  Articolul 4Izolarea persoanelor(1) Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), sau cu semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiției de caz stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, se realizează, după cum urmează:a) în unități sanitare care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19 pentru:1. pacienții cu sau fără semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2, dar cu decompensarea bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu;2. pacienții care necesită oxigenoterapie, cu manifestări severe de COVID-19, sau cei care necesită suport al unei/mai multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică);3. pacienții fără manifestări severe determinate de COVID-19, dar cu alte afecțiuni care impun asistența spitalicească datorită imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu;b) la domiciliu sau la o locație declarată pentru:1. pacienții asimptomatici sau cu manifestări clinice ușoare COVID-19, fără factori de risc, care nu necesită oxigenoterapie;2. pacienții cu manifestări clinice medii COVID-19, fără factori de risc, care nu necesită oxigenoterapie, cu sau fără tratament antiviral, după evaluarea acestora în centrele de evaluare.3. pacienții cu manifestări clinice ușoare sau medii de COVID-19 și cu factori de risc, dar care nu necesită oxigenoterapie, cu sau fără tratament antiviral, după investigarea acestora în centrele de evaluare.(1^1) Deciziile de izolare se emit conform art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor care nu se supun măsurii de izolare. (la 28-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 28 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022 ) (2) Modelul deciziei de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare sau de prelungire a izolării este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin și conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege.(3) În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.(4) Pacientul este declarat vindecat la data confirmării vindecării pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.(4^1) Fișele de izolare și raportul medical se emit în mod automat de aplicația informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv, care sunt supuse măsurii de izolare la domiciliu sau în locații declarate. (la 28-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 28 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022 ) (4^2) Inspectoratele de poliție județene și a municipiului București primesc automat fișele de izolare emise de aplicația informatică Corona Forms. (la 28-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 28 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022 ) (4^3) Medicii de familie primesc automat fișa de izolare și raportul medical, emise de aplicația informatică Corona Forms, pentru pacienții de pe listele proprii confirmați cu virusul SARS-CoV-2. (la 28-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 28 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022 ) (4^4) Fișa de izolare stă la baza eliberării certificatului de concediu medical, în cazul în care persoana izolată solicită acest document. (la 28-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 28 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022 ) (5) Dacă persoana diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2 prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), sau cu semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2 este un minor, măsura izolării se instituie potrivit dispozițiilor de la alin. (1), după caz, la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare. Aparținătorul minorului este supus măsurii de carantină în temeiul prezentului ordin, dacă măsura izolării nu i se aplică.(6) Deciziile de izolare se eliberează de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, au caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză personal sau prin mijloace de comunicare electronică. (la 09-01-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 09 ianuarie 2022 )  +  Articolul 5Dispoziții tranzitoriiPentru persoanele care au fost externate sau au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020, unitățile sanitare și serviciile de ambulanță județene, respectiv serviciul de ambulanță București și Ilfov, sub coordonarea DSP județene/a municipiului București realizează, în regim de urgență, identificarea acestora, pe baza foilor de observație, a fișelor de solicitare ale ambulanțelor, buletinelor de analiză RT-PCR eliberate de laboratoarele autorizate, precum și a oricăror alte informații medicale care confirmă infectarea cu virusul SARS-CoV-2, precum și evaluarea clinică și paraclinică a acestora, în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru limitarea răspândirii în comunitate a bolii, după cum urmează: a) pacienții simptomatici cu test SARS-CoV-2 pozitiv vor fi izolați în condițiile prevăzute la art. 4. Izolarea pacienților se instituie cu acordul acestora, pe baza aprecierii medicului curant, iar în lipsa acestuia, prin decizie a DSP ce se comunică de îndată persoanei supuse măsurii, în condițiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 136/2020; b) persoanele cu RT-PCR pozitiv pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 vor fi izolate în locațiile prevăzute la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 6Căi de atacDeciziile de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se consideră vătămate la instanța competentă în condițiile Legii nr. 136/2020.  +  Articolul 7Concediu medical(1) Pentru perioada izolării și carantinării persoanele supuse acestor măsuri beneficiază de concediu medical potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Prin certificat eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică se înțelege decizia de confirmare a carantinării și deciziile de confirmare sau prelungire a izolării.  +  Articolul 8Orice dispoziții contrare prezentului ordin se abrogă.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 14-04-2021, Articolul 9 a fost modificat de Articolul 1 din ORDINUL nr. 514 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 aprilie 2021 care abrogă ORDINUL nr. 506 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 21 iulie 2020.Nr. 1.309.  +  Anexa nr. 1Direcția de Sănătate Publică a ……………………….…………………. Data ………………
  - Model -
  DECIZIE
  de confirmare sau infirmare a carantinării
  Prin prezenta se decide confirmarea/infirmarea carantinării domnului/doamnei ................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........... nr. ........................., eliberată de ...................... la data de ......................., având CNP .............................. .Prezenta decizie s-a dispus ca urmare a (descriere motive): .........................................................................................................................................Măsura de plasare în carantină se va aplica pe o durată de ......... zile, din data de ......./....../........ până în data de ......./......./........., în spațiul special desemnat, aflat la adresa ...........................................................
  Direcția de Sănătate Publică
  Director executiv/Împuternicit
  Acord explicit:Subsemnatul, ....................................................., sunt de acord cu măsura dispusă prin prezenta decizie și înțeleg caracterul preventiv al acesteia privind împiedicarea răspândirii unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară și nu consider că prin aceasta îmi este afectat dreptul la libertate.
  Semnătura
  …………………..
  Data
  …………………..
  NOTĂ:Prezentul act administrativ poate fi contestat în termenele și condițiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, la instanțele de contencios.Nerespectarea măsurii dispuse de către DSP prin prezenta decizie atrage după sine sancționarea contravențională sau penală, după caz.
   +  Anexa nr. 2Direcția de Sănătate Publică a ..............Data ............
  - Model -
  DECIZIE
  de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare/prelungirii măsurii de izolare
  Prin prezenta se decide confirmarea/infirmarea măsurii de izolare sau confirmarea/infirmarea prelungirii măsurii de izolare a domnului/doamnei .................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........... nr. ............., eliberată de ................ la data de ......................., având CNP ........................ .Prezenta decizie s-a dispus la recomandarea dr. .................................., după caz, organului de control .......................... din cadrul ....(instituția)....., ca urmare a stabilirii diagnosticului de COVID-19, în urma consultației prin care s-a stabilit prezența următoarelor semne și simptome clinice: ........................................., precum și a testului NAAT/RT-PCR/test antigenic rapid cu nr. .................... din data de ......................... .Măsura de plasare în izolare se va aplica pe o durată de ....... zile, din data de ........../........../............ până în data de ........../........../............ ., în spațiul special desemnat, din unitatea sanitară/locația alternativă aflată la adresa ...................................... . Direcția de sănătate publicăDirector executiv/ÎmputernicitAcord explicit:Subsemnatul, ....................................................., sunt de acord cu măsura dispusă prin prezenta decizie și înțeleg caracterul preventiv al acesteia privind împiedicarea răspândirii unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară și nu consider că prin aceasta îmi este afectat dreptul la libertate. Semnătura .............Data ............................................. (la 09-01-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 09 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 3Eliminată. (la 14-04-2021, Anexa nr. 3 a fost eliminată de Articolul 1 din ORDINUL nr. 514 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 aprilie 2021 care abrogă ORDINUL nr. 506 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 13 aprilie 2021 )