ORDIN nr. 4.309/IG din 1 iulie 2020pentru modificarea și completarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 223/IG/2017
EMITENT
 • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 14 iulie 2020  Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 223/IG/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 14 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificate, brevete, adeverințe sau alte documente care fac dovada îndeplinirii de către formatori a criteriilor privind deținerea unui nivel minim de experiență în domeniu;2. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) lista dotărilor utilizate în realizarea pregătirii teoretice și practice, corelată cu dotările prevăzute în programa de pregătire, conform anexei nr. 6.3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru ocupațiile la care sunt elaborate standarde ocupaționale aprobate prin decizia Autorității Naționale pentru Calificări, care au anexată programa de pregătire teoretică și practică, conform reglementărilor în vigoare, personalul desemnat verifică respectarea condițiilor și cerințelor prevăzute în cuprinsul acestora.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Criteriile de evaluare în vederea emiterii avizului au în vedere următoarele elemente:a) programa de pregătire să fie în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condițiile reglementărilor în vigoare;b) formatorii să dețină un nivel minim de experiență în domeniu.(2) Nivelul minim de experiență în domeniu deținut de formatori se certifică prin îndeplinirea cel puțin a uneia din următoarele cerințe privind experiența:a) minimum 5 ani în domeniul prevenirii și/sau gestionării situațiilor de urgență;b) minimum 5 ani în ocupația/domeniul specific ocupației pentru care se organizează programul de formare profesională;c) minimum 3 ani în domeniul corespunzător temelor repartizate din conținutul tematic al programei de pregătire;d) minimum 3 ani de activitate pedagogică în instituții de învățământ militare și/sau civile, corespunzătoare temelor repartizate din conținutul tematic al programei de pregătire.5. La articolul 13, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Avizul emis sau adresa de respingere a solicitării, după caz, se întocmește în două exemplare și se semnează de către inspectorul general.……………………………………………………………………..(5) Dosarul de avizare pentru care s-a emis avizul se vizează spre neschimbare, pe fiecare filă, prin aplicarea ștampilei „INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VIZAT SPRE NESCHIMBARE”6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (3) este valabil un an de la data emiterii și poate fi utilizat doar pentru o singură autorizare.7. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.8. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Personalul cu atribuții în procesul de avizare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.(2) Prevederile prezentului ordin se aplică documentațiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
  Dan-Paul Iamandi
  București, 1 iulie 2020.Nr. 4.309/IG.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la metodologie)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
  AVIZ
  nr. ....... din ...........
  La Cererea ............................, înregistrată cu nr. ...... din ......., în baza prevederilor art. 11 lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență emite avizul în vederea autorizării ............., cu sediul în ......................................, ca furnizor de formare profesională în ocupația „ ..................“ - cod COR - ............. .Avizul este valabil un an de la data emiterii, doar însoțit de documentația vizată spre neschimbare.Se anexează un exemplar al documentației conținând ...... file vizate spre neschimbare.
  Inspector general,
  .....................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la metodologie)
  LISTA
  dotărilor utilizate în realizarea pregătirii teoretice și practice
  Nr. crt.Forma de pregătireDotările utilizate*)Nr. buc.Spațiul destinat pregătirii/Locul desfășurării pregătiriiForma sub care se asigură utilizarea dotărilor**)Observații***)
  1Teoretică
  …….
  1Practică
  …..
  *) Se vor enumera materialele și tehnica utilizate în procesul de învățare, diferențiat pentru pregătirea teoretică și practică, în corelare cu temele propuse în conținutul tematic al programei de pregătire. Acestea vor fi consemnate o singură dată, indiferent de numărul temelor pentru care sunt utilizate.**) În proprietate, închiriere, comodat, colaborare etc.***) Se vor prezenta aspecte privind capacitatea spațiilor utilizate, starea materialelor etc.
  -----