ORDIN nr. 1.400 din 13 iulie 2020privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 iulie 2020  Notă
  Potrivit alin. (1) al art. unic din ORDINUL nr. 795 din 14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 504 din 14 mai 2021, începând cu data de 14 mai 2021 se prelungește cu 45 de zile termenul de valabilitate al Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 613 și 613 bis din 13 iulie 2020, cu modificările ulterioare.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 149.007 din 15.04.2020, ținând cont de Avizul nr. 4/2020 al Consiliul Național de Vânătoare și de Scrisoarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 7.148 din 18.05.2020,având în vedere prevederile art. 26 și 34 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 1.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și ale art. 28 din Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) și al art. 36 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, prevăzute în anexele nr. 1-6.  +  Articolul 2(1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie și pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic.(2) În situațiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii unor fonduri cinegetice sunt înlocuiți în contractele de gestionare, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.(3) Cu respectarea cotelor de recoltă și a numărului de exemplare înscrise în autorizația de vânătoare fiecare vânător înscris în autorizație are dreptul de a recolta într-o zi de vânătoare maximum 50 de exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) și prepeliță (Coturnix coturnix), maximum 10 exemplare din speciile de gâscă de vară și gârliță mare și maximum 20 de exemplare din speciile de rațe admise la vânătoare.(4) În cazul speciilor cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliță mare, lișiță, sitar de pădure și al celor de rațe admise la vânătoare, vânătoarea se poate practica și în intervalul cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui. Notă
  Conform literei b) a art. IV din ORDINUL nr. 1.850 din 8 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 19 octombrie 2020, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020.
   +  Articolul 3Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafețele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) În cazul modificării condițiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic și a mișcărilor naturale de efective, în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 mai 2021, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare analizează și aprobă, pe baza documentelor de constatare, reașezarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situația actualizată a aprobărilor de reașezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).  +  Articolul 5(1) În cazul efectuării, în cursul perioadei de vânătoare 2020-14 mai 2021, a unor acțiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparțin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puțin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate inițial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acțiunilor de populare.(2) Anterior acțiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligația să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare delegarea de reprezentanți care să participe la acțiunea de populare pe care urmează să o realizeze.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puțin 5 zile calendaristice anterior acțiunii de populare, precizând data și locul la care aceasta urmează să aibă loc.(4) După acțiunea de populare, participanții vor întocmi, la fața locului, un document privind modul de desfășurare a acțiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, proveniența, numărul, structura pe sexe și vârsta exemplarelor populate.  +  Articolul 6(1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă, după cum urmează:a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situația în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;b) în baza aprobării conducerii autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum și în situația în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată. (2) În scopul prevenirii pagubelor produse culturilor agricole și pentru prelevarea de probe biologice de la exemplarele de mistreț, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate aproba, prin referat de aprobare, recoltarea acestora în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului sau la solicitarea direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, după caz. Recoltarea exemplarelor se realizează de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă.(3) Aprobările prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la fața locului situația pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și nivelurile populaționale ale speciei mistreț și iminența producerii de pagube pentru situația prevăzută la alin. (1) sau solicitările direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pentru situațiile prevăzute la alin. (2), după caz.(4) Aprobările pentru recoltarea exemplarelor care produc pagube în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (2) se acordă în baza raportului de control întocmit de către personalul de specialitate din domeniul silvic sau cinegetic avizat de conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, în urma verificării în teren privind situația pagubelor.  +  Articolul 7(1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan și potârniche se recomandă ca gestionarii fondurilor cinegetice să organizeze și să desfășoare lunar, în perioada legală de vânare, acțiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, șacal, cioară grivă și coțofană, precum și combaterea câinilor hoinari și a pisicilor sălbăticite.(2) Pentru protecția speciilor de păsări interzise la vânătoare, care obișnuiesc să folosească pentru clocit și creșterea puilor cuiburile altor specii de păsări admise la vânătoare, se recomandă ca pentru speciile cioară grivă și coțofană, în perioada iunie-august, recoltarea cotelor de recoltă să nu se realizeze în apropierea cuiburilor acestora.  +  Articolul 8În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane și a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a lua măsurile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul sanitar-veterinar, conform următoarelor acte normative:a) Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Pentru prevenirea răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreț prin referat de aprobare, la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în conformitate cu strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene și cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/UE. (2) Pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Ungaria, Ucraina și Republica Moldova, precum și în zone încadrate la categoria „mare risc“ în ceea ce privește riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane, recoltarea exemplarelor de mistreț se realizează obligatoriu din ambele sexe, urmărindu-se realizarea în proporție de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât și din categoria celor subadulte.(3) Pe suprafața de teren cuprinsă de la fâșia de protecție a frontierei de stat spre interior, recoltarea exemplarelor de mistreț se realizează în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii prin metoda „la pândă“.(4) Gestionarii fondurilor cinegetice completează și transmit la structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situația recoltării exemplarelor de mistreț, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 10(1) În zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona-tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează întregul efectiv de mistreți și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului.(2) Acțiunile de recoltare prevăzute la alin. (1) se continuă și după îndeplinirea termenului dacă în zona afectată se regăsesc exemplare de mistreț sau dacă nu au fost realizate, din motive justificate, cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, până la ridicarea restricțiilor de către organismele abilitate.(3) Exemplarele din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană din fondurile cinegetice afectate de pesta porcină africană pot fi recoltate în orice perioadă a anului cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b).(4) În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului, cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, până la linia frontierei de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 11Recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, atât în fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, cât și în zona afectată, se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice, atât cu vânători, cât și cu personal de specialitate al gestionarului.  +  Articolul 12Pentru protecția stocului de reproducători și a femelelor gestante, în cazul fondurilor cinegetice pe care se înregistrează o scădere a efectivelor în ultimii 3 ani, se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data 31 decembrie 2020.  +  Articolul 13(1) Trofeele aparținând exemplarelor recoltate în condițiile prezentului ordin se evaluează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului.(2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic și se comunică structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte și un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.  +  Articolul 14Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cotele de recoltă au fost realizate sau nu au fost aprobate și/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă și/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 14.05.2021, la propunerea structurilor teritoriale ale acesteia, care verifică în acest scop solicitările primite.  +  Articolul 15(1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și al structurilor teritoriale ale acesteia.(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica semestrial și ori de câte ori este necesar ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.(3) Situația centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatată în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), și cu privire la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din semestrul următor, pentru verificările din semestrul anterior.  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii și clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.  +  Articolul 17Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) atrage răspunderea disciplinară și/sau administrativă, după caz, a celor vinovați.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.081/2020 pentru prelungirea termenului de valabilitate a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 14 mai 2020, se abrogă.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  București, 13 iulie 2020.Nr. 1.400.  +  ANEXA nr. 1CENTRALIZATORUL nr. 1privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciilecerb comun, cerb lopătar și capră neagră  +  ANEXA nr. 2CENTRALIZATORUL nr. 2privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciilemistreț, iepure, fazan și potârniche  +  ANEXA nr. 3CENTRALIZATORUL nr. 3privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciileporumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguștiuc, ieruncă, prepeliță, ciocârliede câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de iarnă șistăncuța  +  ANEXA nr. 4CENTRALIZATORUL nr. 4privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciilegâscă de vară, gârlița mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață cu cap castaniu,rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoareși rață cu cap negru  +  ANEXA nr. 5CENTRALIZATORUL nr. 5privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile:lișița, găinușa de baltă, sitar de pădure, becațina comună, becațina mică, cioară grivă,cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coțofană și gaiță  +  ANEXA nr. 6CENTRALIZATORUL nr. 6privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciilemarmotă, viezure, vulpe, câine enot, șacal, jder de copac, jder de piatră, dihor, nevăstuica,hermelină și bizam  +  ANEXA nr. 7SITUAȚIArealizării cotelor de recoltă la specia mistreț în perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021