LEGE nr. 122 din 10 iulie 2020pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare, fiind o resursă strategică de siguranță și securitate națională. 2. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Apele subterane și de suprafață ale României sunt bogății de interes public.3. La articolul 2^4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se asigură atingerea celei mai bune stări posibile din punct de vedere ecologic și chimic pentru corpurile de apă de suprafață luând în considerare impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii, activității umane sau poluării;4. La articolul 3, alineatele (1^1) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Aparțin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice care nu depășesc suprafața de 10 km^2, sectoare amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public de interes național și amplasate în zona de confluență a cursului de apă principal.(...)(3^1) Lacurile de acumulare permanente a căror execuție a fost finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat, lucrările hidrotehnice aferente și suprafețele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statului și se includ în categoria terenurilor acoperite de apă, asimilându-se cu noțiunea de albie minoră. Administrația Națională «Apele Române» este singura autoritate de administrare a acestora, cu excepția bunurilor deținute, prin efectul actelor normative, de către terțe persoane.5. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Popularea cu elemente de ihtiofaună a unui corp de apă sau a unui sector de corp de apă se face doar cu specii indigene și cu acceptul autorității competente în domeniul apelor și al administratorului în cazul ariilor naturale protejate.6. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt resurse strategice destinate în primul rând pentru alimentarea cu apă a populației și animalelor, precum și pentru asigurarea igienei și sănătății populației. Aceste ape pot fi utilizate și în alte scopuri, numai în baza autorizației de gospodărire a apelor.7. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Utilizarea în scop de irigații a apelor subterane este permisă numai în zonele unde nu există ape de suprafață și numai din primul strat acvifer cu potențial hidrogeologic (stratul freatic), pe baza studiilor hidrogeologice întocmite sau expertizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.8. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;9. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dreptul de folosință a albiilor minore, a plajei și a țărmului mării, în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (1), se exercită numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor.10. La articolul 25, după alineatul (4) se introductreinoi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor în scopul realizării investițiilor de interes și utilitate publică de către autoritățile administrației publice centrale sau locale este permisă în baza unui protocol încheiat cu administratorul bunului, cu acordul expres al proprietarului. Conținutul-cadru al protocolului se va aproba prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.(6) Dreptul de folosință obținut în condițiile alin. (5) face dovada deținerii terenului pentru emiterea actelor de reglementare în domeniul gospodăririi apelor.(7) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcții de utilitate publică și de interes național, județean sau local, titularul poate dobândi un drept de creanță asupra terenului din domeniul public, pentru și pe timpul realizării lucrărilor, în baza unui protocol încheiat cu administratorul acestuia, cu acordul expres al proprietarului.11. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de protecție, inclusiv navigația, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale sau recoltarea stufului, precum și exploatarea fondului piscicol și pescuitul sportiv se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor și albiilor cursurilor de apă, malurilor și cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, zonelor protejate, construcțiilor, lucrărilor sau instalațiilor existente în albii și să influențeze cât mai puțin folosirea apelor de către alți utilizatori.(2) În vederea protecției și conservării stării apelor, pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane se interzic realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor, cu excepția obiectivelor declarate de interes național și a celor care vizează siguranța și securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la obiectivele/construcțiile existente.12. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Criteriile de selectare și listele cu sectoarele cursurilor de apă prevăzute la alin. (2) se actualizează pe bază de studii de fundamentare care sunt realizate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.13. La articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Transportul pe apele interioare, pe Dunărea fluvială și maritimă și pe marea teritorială al substanțelor periculoase se poate face numai în condițiile unui aviz comun, emis, pentru fiecare caz în parte, de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor. În zonele cu arii protejate și situri naturale UNESCO va fi necesar și avizul administratorului de sit. Aceste dispoziții se aplică și transportului în tranzit al acestora.14. La articolul 33, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Închirierea sau concesionarea plajei mării, a suprafețelor din apele maritime interioare și marea teritorială se face cu avizul autorității publice centrale cu atribuții în domeniul turismului sau, după caz, a autorității publice centrale cu atribuții în domeniul afacerilor interne.15. La articolul 33, după alineatul (9) se introduccincinoialineate, alineatele (10)-(14), cu următorul cuprins:(10) Se interzic primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul și comercializarea agregatelor minerale fără documente specifice de transport al acestora sau cu documente din care nu rezultă cu certitudine proveniența legală a acestora.(11) Controlul circulației agregatelor minerale se efectuează de către personalul de gospodărire a apelor împuternicit în acest sens de reprezentantul legal al Administrației Naționale «Apele Române», de către ofițeri, subofițeri și agenți din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și Jandarmeriei Române, precum și de către personalul cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(12) Agregatele minerale prevăzute la alin. (10) se confiscă de către personalul prevăzut la alin. (11) și se valorifică potrivit legii.(13) Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea agregatelor minerale, la regimul spațiilor de depozitare a acestora și al instalațiilor de prelucrare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor și a autorității publice centrale din domeniul resurselor minerale.(14) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației agregatelor minerale, se efectuează cu respectarea competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.16. La articolul 35, după alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu următorul cuprins:(1^6) Prin derogare de la art. 51 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării monitorizării indicatorului pești prevăzut în anexa nr. 1^1, subpunctul 1.3.6 din prezenta lege, Administrația Națională «Apele Române» beneficiază de autorizație de pescuit științific, eliberată, la cerere, de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.17. La articolul 35, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administrația Națională «Apele Române», respectiv administrațiile bazinale de apă, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», prevăzute la art. 3.18. La articolul 35, după alineatul (5^2) se introducpatrunoialineate, alineatele (5^3)-(5^6), cu următorul cuprins:(5^3) Dreptul de proprietate publică a statului asupra imobilelor aflate în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», prevăzute la art. 3, se intabulează în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la cererea administratorilor, în baza actelor de proprietate și a documentației cadastrale întocmite conform prevederilor legale.(5^4) Prin excepție de la prevederile alin. (5^3) se poate realiza intabularea dreptului de proprietate publică a statului asupra suprafețelor de teren ale albiilor minore și construcțiilor aferente în baza copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările ulterioare, însoțită de un înscris, emis de către administratorul imobilului, respectiv administrația bazinală de apă competentă teritorial, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat, cu specificarea numărului aferent bazinului hidrografic de care aparține imobilul, precum și documentația cadastrală pentru care coordonatele punctelor de pe limita imobilelor respective vor fi determinate, în sistem Stereografic 1970, prin vectorizare, utilizând produsele cartografice deținute de administrator sau la care acesta are acces.(5^5) Concomitent cu înscrierea dreptului de proprietate publică conform alin. (5^4) în partea a II-a a cărții funciare se va efectua notarea corespunzătoare, cu următorul conținut: «imobil cu poziționare și suprafață incertă, determinate prin vectorizare». Radierea acestei notări se efectuează în baza documentației cadastrale întocmite în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5^6) În cazul suprafețelor de teren ale albiilor minore și construcțiilor aferente care nu întrunesc condițiile pentru intabulare prevăzute la alin. (5^3) și (5^4) se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică în baza unui înscris emis de către administratorul imobilului, respectiv administrația bazinală de apă competentă teritorial, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul vizat și cel prezentat în documentația cadastrală anexată, pentru care coordonatele punctelor de pe limita imobilelor respective vor fi determinate, în sistem Stereografic 1970, prin vectorizare, utilizând produsele cartografice deținute de administrator sau la care acesta are acces.19. La articolul 35, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Deținătorii de informații ce constituie Fondul național de date de gospodărire a apelor pot refuza, motivat, furnizarea de astfel de informații, în cazul în care acestea afectează:a) relațiile internaționale, siguranța și securitatea națională;b) procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;c) confidențialitatea industrială și comercială. Prin aceasta se înțeleg situațiile în care se dezvăluie și se folosesc secrete de comerț într-o manieră contrară practicilor comerciale loiale;d) drepturile de proprietate intelectuală;e) confidențialitatea datelor personale, potrivit legii.20. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public al statului se realizează de către Administrația Națională «Apele Române», respectiv administrațiile bazinale de apă, pentru bunurile pe care le are în administrare, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale și cu informarea deținătorilor/administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane.(2) Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale se realizează de către deținătorii acestora, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale și cu informarea deținătorilor/administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane.(3) Evidența terenurilor ocupate de ape care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale se face prin înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în baza documentației cadastrale întocmite conform prevederilor legale.(4) Metodologia de delimitare a albiilor minore se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor, cu respectarea procedurii de consultare publică privitor la elaborarea actelor normative.(5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sistemul integrat de cadastru și carte funciară al apelor se poate realiza și pe sectoare stabilite prin act administrativ de către administrator, în scopul realizării atribuțiilor principale.21. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Debitele de servitute, obligatorii în albii, se calculează în cadrul studiilor hidrologice elaborate de unități publice sau private atestate de autoritatea centrală din domeniul gospodăririi apelor, se expertizează de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și sunt prevăzute în avizul sau autorizația de gospodărire a apelor.22. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) În situația în care un curs de apă își formează o albie nouă, părăsind-o în mod natural pe cea veche, riveranii sau utilizatorii de apă pot să solicite, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de un an, aprobarea Administrației Naționale «Apele Române» pentru readucerea apei în vechea albie, pe cheltuiala acestora. Litigiile se soluționează de către instanțele judecătorești.23. La articolul 47 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) 2 reprezentanți ai Administrației Naționale «Apele Române», respectiv ai administrației bazinale de apă, nominalizați de conducerea acesteia;24. La articolul 47 alineatul (8), litera d) se abrogă.25. La articolul 48 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) lucrări de închidere și ecologizare a minelor și carierelor, a depozitelor menajere și industriale, precum și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate, inclusiv monitorizarea postînchidere a acestora;26. La articolul 48 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) lucrări și instalații ce pot avea un potențial major de poluare a resurselor de apă.27. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Lucrările prevăzute la art. 48 și 54 pot fi promovate și executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administrația Națională «Apele Române» și unitățile aflate în subordine. Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizației de gospodărire a apelor emise de Administrația Națională «Apele Române» și unitățile aflate în subordine.28. La articolul 54 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalații existente, dacă au legătură cu apele sau dacă prin realizarea acestora se modifică parametrii cantitativi și calitativi finali ai folosinței de apă, înscriși în autorizația de gospodărire a apelor;29. La articolul 59, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Lucrările și instalațiile supuse autorizării, potrivit prevederilor prezentei legi, care sunt folosite pentru prelevări de apă de suprafață sau subterană ori pentru evacuări în receptori naturali, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de măsurare a debitelor și volumelor de apă prelevate sau evacuate și de determinare a calității apelor evacuate, conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor.(2) Deținătorii lucrărilor și instalațiilor supuse autorizării prevăzute la alin. (1) sunt obligați să asigure montarea și funcționarea mijloacelor de măsurare, să permită montarea de sigilii de către reprezentanții Administrației Naționale «Apele Române», să păstreze timp de 5 ani datele obținute din măsurători și să le transmită lunar Administrației Naționale «Apele Române». Înlăturarea sau distrugerea sigiliilor aplicate pe mijloacele de măsurare a debitelor și volumelor de apă prelevate sau evacuate, pe vane și alte echipamente se constată prin proces-verbal de constatare de către personalul cu atribuții de inspecție, conform legii, și se sancționează potrivit legii penale.30. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 59^1(1) Avizul și autorizația de gospodărire a apelor, precum și anexele sau studiile de fundamentare care stau la baza acestora sunt acte administrative cu caracter public.(2) Lista cu avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor se pune la dispoziția publicului spre informare prin afișare pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice emitente.(3) Avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor se pun la dispoziția publicului în integralitatea lor, la cerere, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor personale, respectiv a dreptului de proprietate intelectuală, după caz.31. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 60^1Avizul și autorizația de gospodărire a apelor pot fi transferate de la un titular de proiect la alt titular în condițiile în care din analiza efectuată de emitent rezultă că lucrările, măsurile și condițiile prevăzute în acestea au fost respectate integral. Excepție de la această prevedere fac avizele de gospodărire a apelor emise pentru proiectele de tip microhidrocentrale, precum și cele care presupun bararea cursurilor de apă.32. La articolul 80, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuții, plăți și penalități ca parte a modului de finanțare a dezvoltării domeniului și de asigurare a funcționării Administrației Naționale «Apele Române33. La articolul 81, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) Sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice activității de gospodărire a resurselor de apă se aplică tuturor utilizatorilor. Cuantumul contribuțiilor, plăților, tarifelor și penalităților specifice activității de gospodărire a resurselor de apă se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale în domeniul apelor.(...)(3) Administrația Națională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafață, naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, cât și al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor și a instalațiilor, își constituie veniturile proprii dintr-o contribuție specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toți utilizatorii resurselor de apă pe baza facturii fiscale emise, conform abonamentului de utilizare/exploatare încheiat în acest sens, care constituie titlu executoriu, din plățile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din penalități specifice activității de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizațiile pe care le poate emite sau pe care este împuternicită să le emită, precum și din majorările de întârziere aplicate în conformitate cu prevederile legale în materie.(4) Utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, au obligația să plătească lunar cuantumul contribuției specifice de gospodărire a apelor; în caz contrar, li se vor aplica penalități de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare. Contribuțiile specifice de gospodărire a resurselor de apă, tarifele și penalitățile pentru depășirea concentrațiilor aferente mecanismului economic se indexează anual prin aplicarea indicelui anual al prețurilor de consum. Noile cuantumuri se notifică utilizatorilor în cadrul abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă, fiind aplicabile de îndată.34. La articolul 82, alineatul (1) se abrogă.35. La articolul 82, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Penalitățile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile abonamentului de utilizare/exploatare prevăzute la art. 81 alin. (3), pentru depășirea atât a cantităților de apă prelevate, cât și a concentrațiilor și cantităților de substanțe impurificatoare evacuate.(3) Administrația Națională «Apele Române» este singura în drept să constate cazurile în care se aplică penalități.36. La articolul 85, partea introductivă a alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Finanțarea lucrărilor și instalaților de apărare împotriva inundațiilor se asigură după cum urmează:(...)(3) Lista obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate din veniturile proprii ale Administrației Naționale «Apele Române» se aprobă de către conducătorul instituției cu avizul Consiliului de conducere al acesteia.37. La articolul 87, punctul 35) se modifică și va avea următorul cuprins:35) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrări hidrotehnice ori în zonele de protecție a acestora, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;38. La articolul 87, după punctul 66) se introduce un nou punct, punctul 67), cu următorul cuprins:67) primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul și comercializarea agregatelor minerale fără documente specifice de transport al acestora sau cu documente din care nu rezultă cu certitudine proveniența legală a acestora, așa cum sunt prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea agregatelor minerale, la regimul spațiilor de depozitare a acestora și al instalațiilor de prelucrare prevăzute la art. 33 alin. (13).39. La articolul 88 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42), 53), 57) și 67);40. La articolul 90, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) ofițeri, subofițeri și agenți din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 87 pct. 67).41. La articolul 110, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) procedura de transfer al avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;42. La articolul 110, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:q) procedurile și normele metodologice pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă cadastrale interioare ale României, a fluviului Dunărea cu brațele, insulele și ostroavele sale, a zonei aferente Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» cu insulele și ostroavele aferente, precum și a lacurilor care aparțin domeniului public al statului, respectiv a zonelor de protecție aferente acestora.43. La anexa nr. 1, punctele 1, 5, 19, 26, 26^1 și 37^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. acumulare nepermanentă: amenajare hidrotehnică constând din construcțiile de retenție, instalațiile, echipamentele și sistemele funcționale adiacente și din lacul de acumulare format numai în perioade de viituri având rol doar de atenuare a acestora;(...)5. albia minoră: fâșie continuă ce urmărește și include în ea partea inferioară a văii, asigurând prin secțiunile ei succesive continuitatea curgerii la ape mari frecvente, de la izvoare până la vărsarea în cursul de apă de ordin superior, incluzând insulele create prin curgerea naturală a apelor și desprinderea de brațe. Albia minoră cuprinde terenurile acoperite permanent sau temporar cu apă, prundișurile, stufărișurile, păpurișurile, răchitișurile, zonele umede sau terenuri care după retragerea apelor nu pot avea altă folosință. Albia minoră poate fi naturală sau amenajată prin lucrări hidrotehnice;(...)19. sistem informațional geografic specific domeniului gospodăririi apelor: baza de date rezultată în urma activităților privind inventarierea, clasificarea, evidența și sinteza datelor referitoare la rețeaua hidrografică, resursele de apă, lucrările de gospodărire a apelor, lucrările terților care au legătură cu apa, precum și la prelevările și restituțiile de apă;(...)26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi lăsat permanent pe un curs de apă în aval de o lucrare de barare sau de captare a apei, format din debitul ecologic și debitul minim necesar utilizatorilor din aval;26^1. derivație hidrotehnică: lucrare hidrotehnică realizată pentru transferul unor volume de apă cu scopul reglementării debitelor, pentru asigurarea cerințelor de apă ale folosințelor, apărarea împotriva inundațiilor, cu scop navigabil sau pentru protecția unor lucrări hidrotehnice etc.;(...)37^1. lac natural: apă stătătoare apărută în decursul timpului în condiții naturale, prin cantonarea acesteia într-o formă de relief depresionară (cuvetă, depresiune etc.), indiferent de intervențiile antropice ulterioare formării;44. La anexa nr. 1, punctul 41 se abrogă.45. La anexa nr. 1,după punctul 79 se introduc cincisprezece noi puncte,punctele 80-94, cu următorul cuprins:80. acumulare permanentă: amenajare hidrotehnică alcătuită din construcții de retenție, instalații, echipamente și sisteme funcționale adiacente și din lacul de acumulare format în amonte destinat asigurării cerințelor de apă ale folosințelor;81. baraj: construcție antropică dispusă transversal pe firul unui curs de apă, în scopul acumulării unui volum de apă necesară asigurării diferitelor folosințe;82. baraj natural: obstacol creat în mod natural dispus transversal pe firul de vale al unui curs de apă, în spatele căruia se formează un lac, la origine aflându-se fenomene de alunecare/prăbușire a versanților, activități vulcanice, morenaice sau glaciare;83. coronament: partea superioară a unui dig, baraj, zid de sprijin, cheu, dig lateral la canalele în rambleu;84. cuvetă: formă negativă de relief (depresiune, cută, vale etc.) în care se acumulează apă și material sedimentar în mod obișnuit, rezultată ca urmare a barării cursului unui râu sau ca urmare a unor fenomene naturale;85. dig: lucrare hidrotehnică de pământ, de piatră sau beton, executată pe malul sau în albia majoră a unui râu, pe țărmul sau în lungul mării, poziționat longitudinal, transversal sau inelar față de acestea, imers sau emers, total sau parțial, realizat în scopul: corectării albiei unui curs de apă, apărării contra inundațiilor a zonelor limitrofe, creării de incinte uscate, reducerii energiei valurilor, adăpostirii navelor etc.;86. iaz: lac creat prin abaterea unui curs de apă într-o zonă de relief negativ sau prin bararea unui curs de apă într-o zonă colinară sau de câmpie, cu ajutorul unui baraj de dimensiuni reduse, prevăzut cu instalații hidrotehnice pentru reținerea și deversarea/evacuarea apei, utilizat pentru creșterea peștilor, morărit, gatere, activități de recreere și pescuit sportiv sau activități industriale specifice domeniului de activitate;87. lac de acumulare: apă interioară, de suprafață, amplasată într-o formă de relief depresionară (cuvetă, cotă, depresiune etc.) rezultat din acțiunea factorilor antropici, printro lucrare hidrotehnică, mărginit de maluri naturale sau artificiale, cu rol de formare a unei rezerve de apă necesare producerii de energie electrică și pentru alimentarea cu apă a unor localități și facilități din industrie și agricultură, atenuarea de viituri, precum și pentru regularizarea debitului apei în aval și diferite folosințe turistice;88. perioadele cu ape mari: perioadele de timp în care pe râu se tranzitează debite cu valori care depășesc valoarea debitului mediu multianual;89. talveg: linia care unește între ele punctele de cotă minimă a unui curs permanent sau nepermanent de apă;90. taluz: suprafață înclinată caracteristică lucrărilor hidrotehnice de tip dig sau baraj, care se limitează în partea superioară de coronament, iar în partea inferioară de fundație sau terenul natural;91. viitură: creștere în timp relativ scurt sau brusc a nivelului sau debitului unui curs de apă, datorită unei ploi torențiale sau topirii bruște a zăpezilor și a ghețurilor;92. sector de râu (din punct de vedere administrativ): sector de albie minoră care reprezintă o porțiune din albia cursului de apă naturală amenajată sau de albie părăsită, identificată și delimitată prin limitele lucrărilor de corectare, rectificare, stabilizare, sistematizare sau îndiguire, care poate fi identificată prin limite administrativ-teritoriale sau prin elemente construite transversal pe aceasta și stabile în timp: rețele edilitare, poduri, podețe, rețele de transport apă, rețele de transport produse petroliere sau derivate, rețele de transport energie, rețele de telecomunicații sau alte lucrări hidrotehnice sau de artă;93. sector de râu (din punct de vedere hidrologic): sector de albie minoră pe care caracteristicile hidrologice se mențin constante în spațiu;94. măsurarea lungimii unui curs de apă, exprimată în kilometri, se realizează de la confluența acestuia cu cursul de apă în care se varsă sau de la gura de vărsare a cursului de apă (pornind de la km zero) spre izvor, conform practicilor hidrologice, precum și aspectelor relevante la nivel internațional;46. La anexa nr. 1^1, punctul 2.3.2 și tabelul se modifică și vor avea următorul cuprins:2.3.2. Definiția stării chimice bune a apelor subterane
  ElementeStare bună
  GeneraleCompoziția chimică a corpului de apă subterană este în așa fel încât concentrațiile poluanților:- după cum s-a menționat mai jos, nu arată efecte ale intruziunilor saline sau ale altor intruziuni;- nu depășesc valorile standard de calitate aplicabile sau valorile de prag, ca urmare a legislației în vigoare;- nu au ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, prevăzute la art. 2^1 din lege, pentru apele de suprafață asociate, nicio altă diminuare semnificativă a calității ecologice sau chimice a corpurilor de apă de suprafață și nicio deteriorare/perturbare semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpurile de apă subterană.
  ConductivitateModificările conductivității nu sunt caracteristice intruziunilor saline sau altor intruziuni în corpul de apă subterană.
   +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma „cadastrul apelor“ se înlocuiește cu sintagma „sistemul informațional specific domeniului gospodăririi apelor“.  +  Articolul III(1) În condițiile în care, în termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu montează echipamente de măsură a cantităților de apă utilizate/evacuate, Administrația Națională «Apele Române» are dreptul de a instala echipamente de măsură și control pe cheltuiala sa, urmând ca respectivul cost să fie recuperat prin adăugarea contravalorii la factura către utilizator. Utilizatorul trebuie să asigure accesul și toate condițiile necesare reprezentanților Administrației Naționale «Apele Române» în acest sens.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), utilizatorul va plăti contravaloarea aferentă debitului maxim autorizat.(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), în cazul inexistenței/imposibilității tehnice dovedite de montare a aparatelor de măsură pentru debite sau volum, se aplică metode indirecte de contorizare, prin raportarea debitului maxim autorizat la timpul efectiv de utilizare pentru cei ce folosesc resursa de apă, alții decât producătorii de energie hidroelectrică prin uzinarea apei, utilizatorii având obligația comunicării datelor generate de aparate conforme de măsură a timpului de utilizare. Prin excepție de la prevederile art. 81 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, producătorii de energie hidroelectrică prin uzinarea apei care dovedesc imposibilitatea tehnică a montării de aparate de măsură pentru debite sau volum vor plăti contribuția specifică de gospodărire a resursei de apă pentru fiecare MWh produs, conform pct. 1.3^1 din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, în sumă fixă, fără indexarea anuală aferentă aplicării indicelui anual al prețurilor de consum (la 12-06-2023, Alineatul (4) din Articolul III a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (5) În termenul prevăzut la alin. (1) și (2), utilizatorul comunică operatorului o cerere prin care solicită aplicarea dispozițiilor alin. (4) la încheierea abonamentului de exploatare/utilizare a resursei, și depune dovada inexistenței/imposibilității tehnice de montare a aparatelor de măsură pentru debite sau volum. (la 31-12-2020, Articolul III a fost modificat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 225 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020 )  +  Articolul IVConținutul-cadru al studiilor de fundamentare prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VÎn termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice activității de gospodărire a resurselor de apă prevăzut la art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se reglementează prin modificarea corespunzătoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 10 iulie 2020.Nr. 122.-----