ORDIN nr. 1.347 din 3 iulie 2020pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, și pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 8 iulie 2020  Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 644/KSA din 24.06.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, și pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020,având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), literele o), q) și bb) se modifică și vor avea următorul cuprins:o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit prin intermediul poștei electronice la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program; ..............................................................q) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit prin intermediul poștei electronice la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;................................................................bb) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate transmite prin intermediul poștei electronice la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate transmite prin intermediul poștei electronice la Autoritate dosarul de acceptare;2. La articolul 11, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) Dosarul de validare se transmite către Autoritate prin intermediul poștei electronice, scanat, într-o singură arhivă.(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.(3) La data recepționării e-mailului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeași adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de validare. Dosarele de validare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail.3. La articolul 11, alineatele (4) și (5) se abrogă. 4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează și se transmite prin intermediul poștei electronice la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, și certificată «conform aplicației PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității;b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, scanate în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceștia;c) declarațiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, scanate, prin care beneficiarii își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculele noi pe numele lor la sfârșitul perioadei de leasing, în cazul în care aceștia au obținut finanțare în baza unor contracte de leasing financiar; declarația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca și modelul, numărul de identificare, numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing; achiziționarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național; denumirea și codul de identificare fiscală ale producătorului validat;d) contractul de finanțare, scanat în original sau copie legalizată, după caz;e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, scanat în copie certificată «conform cu originalul», după caz, la solicitarea Autorității.5. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare și a documentelor anexate acesteia, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (2) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.(2^2) Documentele cuprinse în dosarul cererii de decontare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de participare în vederea decontării.6. La articolul 18 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele, codul numeric personal;7. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Lista beneficiarilor trebuie să conțină următoarele informații:a) în cazul beneficiarului persoană fizică:1. informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c), cu excepția:1.1. tipului, seriei și numărului actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;1.2. numărului de înregistrare și datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente, cu menționarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, și, după caz, numărului de înregistrare și datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul;1.3. datelor privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;2. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (7) și (8), cu excepția capacității cilindrice a motorului;b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:1. informațiile prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d), cu excepția adresei sediului/sediului social/sediului profesional, numărului de telefon/fax, e-mail;2. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (8), cu excepția capacității cilindrice a motorului.8. La articolul 28, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;9. La articolul 30, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);10. La articolul 32, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);11. La articolul 34, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);12. La articolul 36, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;13. La articolul 38, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);14. La articolul 40, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);15. La articolul 43, literele e) și e^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;e^1) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social/profesional al proprietarului);16. La articolul 45, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);17. La articolul 47, literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);18. La articolul 48, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Dosarul de acceptare se transmite către Autoritate prin intermediul poștei electronice, scanat, într-o singură arhivă.(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.(3) La data recepționării e-mailului conținând dosarul de acceptare, acesta primește un număr unic de înregistrare care va fi comunicat expeditorului pe aceeași adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de acceptare. Dosarele de acceptare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail.19. La articolul 48, alineatele (4) și (5) se abrogă.20. La articolul 49, alineatele (3), (6), (8) și (10) se modifică și vor avea următorulcuprins:(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcție de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 și 9.1-9.9 la prezentul ghid...............................................................(6) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului..............................................................(8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (7), solicitantul are posibilitatea să transmită documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare............................................................(10) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate prin intermediul poștei electronice în interiorul perioadei prevăzute la alin. (8).21. La articolul 55, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contestația, formulată în scris de către producător, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor respinși. Pentru proprietari, contestația, formulată în scris, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei proprietarilor respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi.(3) Contestația poate fi transmisă către Autoritate prin intermediul poștei electronice, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeași adresă de e-mail de la care au fost transmise documentele.22. La articolul 55 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) numărul unic de înregistrare atribuit de către Autoritate dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;23. La articolul 56, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Producătorii validați și proprietarii acceptați au obligația să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, și să le prezinte la solicitarea Autorității.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de acceptare atrage anularea finanțării și recuperarea sumelor finanțate.24. La articolul 56, alineatele (3) și (4) se abrogă.25. La anexa nr. 2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului“, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispozițiilor art. 11 din ghid.26. La anexa nr. 8 la ghid, „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului ..…“, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului).27. La anexa nr. 9.1 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate administrativ-teritorială pentru sesiunea aferentă anului .........“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.28. La anexa nr. 9.2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate sau instituție de învățământ, de stat ori privată pentru sesiunea aferentă anului .........“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.29. La anexa nr. 9.3 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului instituție publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică pentru sesiunea aferentă anului .........“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.30. La anexa nr. 9.4 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație neguvernamentală pentru sesiunea aferentă anului ...........“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.31. La anexa nr. 9.5 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate aparținând unui cult religios recunoscut în România pentru sesiunea aferentă anului ............“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.32. La anexa nr. 9.6 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitatea medico-sanitară pentru sesiunea aferentă anului ............“, punctele 1 și 2.3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid...................................................................................................2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare.33. La anexa nr. 9.7 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului societate profesională de avocați cu răspundere limitată pentru sesiunea aferentă anului ...............“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.34. La anexa nr. 9.8 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale pentru sesiunea aferentă anului ..................“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid.35. La anexa nr. 9.9 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului ..............“, punctele 1 și 2.10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 din ghid...................................................................................................2.10. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare.36. La articolele 10, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45 și 47 din ghid și la anexele nr. 2, 8 și 9.1-9.9 la ghid, sintagma „în original sau în copie legalizată“ se înlocuiește cu sintagma „scanat/ă în original sau în copie legalizată“, iar sintagma „în copie certificată conform cu originalul“ se înlocuiește cu sintagma „scanat/ă și certificate conform cu originalul“.  +  Articolul IIGhidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), literele p), r) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins: p) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit la Autoritate de către solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;...................................................................r) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;...................................................................v) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate transmite la Autoritate dosarul de validare; solicitantul persoană juridică, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate transmite la Autoritate dosarul de acceptare;2. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) Dosarul de validare se transmite către Autoritate prin intermediul poștei electronice, scanat, într-o singură arhivă.(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (1), se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.(3) La data recepționării e-mailului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeași adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de validare. Dosarele de validare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail.3. La articolul 12, alineatele (4) și (5) se abrogă. 4. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează și se transmite prin intermediul poștei electronice la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, și certificată «conform aplicației PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității;b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, scanate în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceștia;c) declarațiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, scanate, prin care beneficiarii își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculele noi pe numele lor la sfârșitul perioadei de leasing, în cazul în care aceștia au obținut finanțare în baza unor contracte de leasing financiar; declarația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca și modelul, numărul de identificare, numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing; achiziționarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național; denumirea și codul de identificare fiscală ale producătorului validat;d) contractul de finanțare, scanat în original sau copie legalizată, după caz;e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, scanat în copie certificată «conform cu originalul», după caz, la solicitarea Autorității.5. La articolul 19 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare și a documentelor anexate acesteia, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (2) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.(2^2) Documentele cuprinse în dosarul cererii de decontare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de participare în vederea decontării.6. La articolul 19, alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele/denumire, codul numeric personal/codul de identificare fiscală;7. La articolul 19 alineatul (4), litera e) se abrogă. 8. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Lista beneficiarilor trebuie să conțină următoarele informații:a) în cazul beneficiarului persoană fizică:1. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a), cu excepția:1.1. tipului, seriei și numărului actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărului de telefon/fax, e-mail;1.2. numărului de înregistrare și datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente;2. informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1), cu excepția capacității cilindrice a motorului;b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:1. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), cu excepția adresei sediului/sediului social/sediului profesional, numărului de telefon/fax, e-mail;2. informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1), cu excepția capacității cilindrice a motorului.9. La articolul 25, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;10. La articolul 27, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;11. La articolul 29, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;12. La articolul 31, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;13. La articolul 33, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;14. La articolul 35, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;15. La articolul 37, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;16. La articolul 40, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;17. La articolul 42, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;18. La articolul 44, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;19. La articolul 45, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Dosarul de acceptare se transmite către Autoritate prin intermediul poștei electronice, scanat, într-o singură arhivă.(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.(3) La data recepționării e-mailului conținând dosarul de acceptare, acesta primește un număr unic de înregistrare care va fi comunicat expeditorului pe aceeași adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de acceptare. Dosarele de acceptare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail.20. La articolul 45, alineatele (4) și (5) se abrogă.21. La articolul 46, alineatele (5), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.....................................................................(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să transmită documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare....................................................................(9) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate prin intermediul poștei electronice în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7).22. La articolul 50, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contestația, formulată în scris de către producător, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor respinși. Pentru solicitanți, contestația, formulată în scris, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei solicitanților respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi.(3) Contestația poate fi transmisă către Autoritate prin intermediul poștei electronice, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeași adresă de e-mail de la care au fost transmise documentele.23. La articolul 50 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) numărul unic de înregistrare atribuit de către Autoritate dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;24. La articolul 51, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Producătorii validați și solicitanții acceptați au obligația să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, și să le prezinte la solicitarea Autorității.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de acceptare atrage anularea finanțării și recuperarea sumelor finanțate.25. La articolul 51, alineatele (3) și (4) se abrogă.26. La anexa nr. 2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispozițiilor art. 12 din ghid.27. În anexa nr. 3 la ghid, la articolul 1, punctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la: a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptând motocicleta; b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC; c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt; d) 3.500 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unei motociclete electrice, conform informațiilor înscrise în COC;28. La anexa nr. 8 la ghid, „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ...........“, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță.29. La anexa nr. 9 la ghid, „Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitantului în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ............“, punctele 1 și 2.9 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Dosarul de acceptare a fost transmis în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 45 din Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, cu modificările și completările ulterioare (ghid)....................................................................2.9. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social solicitantul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare (pentru solicitantul operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară).30. La articolele 11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42 și 44 din ghid și la anexele nr. 2, 8 și 9 la ghid, sintagma „în original sau în copie legalizată“ se înlocuiește cu sintagma „scanat/ă în original sau în copie legalizată“, iar sintagma „în copie certificată conform cu originalul“ se înlocuiește cu sintagma „scanat/ă și certificate conform cu originalul“.  +  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 1-3 și 8-36, precum și prevederile art. II pct. 1-3, 9-26 și 28-30 intră în vigoare în 15 zile de la publicarea prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  București, 3 iulie 2020.Nr. 1.347.----